LEGISLATIVA

474/2000 Sb.

Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva.


             474/2000 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          Ministerstva zemědělství 
          ze dne 13. prosince 2000 
        o stanovení požadavků na hnojiva 
Změna: 401/2004 Sb. 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 
písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb.: 
 
                § 1 
 
   Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, 
    statkových hnojivech, pomocných půdních látkách, 
     pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
           a přípustné odchylky 
 
   (1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, statkových 
hnojivech,  pomocných půdních  látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1. 
 
   (2) Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních 
vlastností hnojiv a přípustné  odchylky od hodnot a obsahu 
jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2. 
 
   (3) Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují 
odchylku naměřené hodnoty obsahu živin od její deklarované hodnoty 
a nelze je použít, pokud jsou obsahy živin uvedeny v příloze č. 3 
nebo v označení hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není 
uvedeno maximum, mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit 
přípustnou odchylku. 
 
                § 2 
 
              Typy hnojiv 
 
   Typy hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 3. 
 
                § 3 
 
      Označování hnojiv, pomocných půdních látek, 
      pomocných rostlinných přípravků a substrátů 
 
   (1) Balená hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné 
přípravky a substráty uváděné do oběhu mají označení uvedené na 
obalu nebo s obalem spojené; pokud hmotnost balení hnojiva 
převyšuje 100 kg, stačí uvést označení jen v průvodní dokumentaci. 
 
   (2) Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní 
a v chemických symbolech. 
 
   (3) Obsah živin u jednosložkových hnojiv musí být v označení 
hnojiva uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na 
jedno desetinné místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P2O5 
(P), K2O (K). 
 
   (4) Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva 
uvedeny v procentech hmotnosti  hnojiva, pokud příloha č. 3 
nestanoví jiný způsob. 
 
   (5) Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové 
jednotky či dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý 
objem hnojiva. 
 
   (6) Ustanovení odstavců 2 až 5 platí pro pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a substráty obdobně. 
 
                § 4 
 
             Balení hnojiv 
 
   (1) Hnojiva odpovídající typu stanovenému v příloze č. 3 se 
uvádějí do oběhu pouze balená, je-li to uvedeno ve sloupci 7 této 
přílohy. 
 
   (2) Obal nesmí  negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, 
pomocných  půdních  látek,  pomocných  rostlinných  přípravků 
a substrátů; obaly musí být uzavřeny tak, aby otevřením byl obal 
nebo uzávěr obalu neopravitelně poškozen. 
 
                § 5 
 
           Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušuje se vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na 
hnojiva. 
 
                § 6 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 
 
              Ministr: 
            Ing. Fencl v. r. 
 
               Příl.1 
 
  Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, statkových 
  hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
          přípravcích a substrátech 
 
1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné 
  přípravky 
 
a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou u nichž je hmotnostní 
  zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více: 
 
------------------------------------------------------------------ 
mg/kg P2O5          mg/kg hnojiva 
------------------------------------------------------------------ 
kadmium     olovo    rtuť    arsen    chrom 
------------------------------------------------------------------ 
 50       15     1,0     10     150 
------------------------------------------------------------------ 
 
b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou u nichž je hmotnostní 
  zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní 
  minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky 
  a pomocné rostlinné přípravky 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku 
-------------------------------------------------------------------- 
kadmium     olovo    rtuť    arsen    chrom 
-------------------------------------------------------------------- 
 1 1)      10     1,0     10     50 
-------------------------------------------------------------------- 
 
c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 
 
------------------------------------------------------------------ 
             mg/kg hnojiva 
------------------------------------------------------------------ 
kadmium     olovo    rtuť    arsen    chrom 
------------------------------------------------------------------ 
 1,5       30     0,5     10     50 
------------------------------------------------------------------ 
 
2. Organická hnojiva,2) substráty, statková hnojiva 
 
------------------------------------------------------------------ 
             mg/kg sušiny 
------------------------------------------------------------------ 
kadmium  olovo rtuť arsen chrom měď  molybden  nikl zinek 
------------------------------------------------------------------ 
 2 3)   100  1,0  10  100 100   5     50  300 4),5) 
------------------------------------------------------------------ 
 
3. Organominerální hnojiva 
 
U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho 
použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická 
hnojiva. 
------------------------------------------------------------------ 
1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující 
  typ. 
2) tabulka č. 2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
  upravují některé podrobnosti  ochrany zemědělského půdního 
  fondu. 
3) 1 mg/kg pro substráty určené k pěstování zeleniny a ovoce. 
4) 400 mg/kg pro statková hnojiva. 
5) 500 mg/kg pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren 
  odpadních vod.". 
 
               Příl.2 
 
            Přípustné odchylky 
 
1. Minerální jednosložková hnojiva 
 
a) dusíkatá hnojiva 
 
                    absolutní hodnota přípustné 
                    v % hmotnosti   odchylky 
 
                       N       MgO 
 
ledek vápenato hořečnatý           0,4      0,9 
ledek vápenatý, dusičnan sodný, 
ledek chilský                0,4 
síran amonný                 0,3 
dusičnan amonný se síranem amonným 
a síranem hořečnatým             0,8      0,9 
ledek amonný                 0,8 
dusičnan amonný               0,6 
směs síranu amonného s dusičnanem 
amonným                   0,8 
dusíkaté vápno, dusíkaté vápno 
s dusičnanem                 1,0 
močovina                   0,4 
močovina se síranem amonným         0,5 
kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek   0,6 
roztok dusičnanu amonného s močovinou    0,6 
ledek vápenatý - suspense          0,4 
roztoková dusíkatá hnojiva 
s močovinoformaldehydem           0,4 
suspensní dusíkatá hnojiva 
s močovinoformaldehydem           0,4 
 
Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, 
činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu 
desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnosti. 
Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena. 
 
b) fosforečná hnojiva 
                  absolutní hodnota přípustné 
                  v % hmot.     odchylky 
 
                    P2O5     vodorozpustný 
                           podíl P2O5 
 
superfosfát, obohacený superfosfát   0,8       0,9 
trojitý superfosfát          0,8       1,3 
dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát  0,8 
Thomasova moučka            1,0 
surový fosfát částečně obohacený    0,8       0,9 
fosforečnan hlinitovápenatý      0,8 
přírodní měkký fosforit        0,8 
 
Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost 
fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti 
fosforečnanu  jednu  desetinu  obsahu  celkového fosforečnanu 
v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnosti. Toto ustanovení neplatí pro 
podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět. Odchylka stanovená 
pro celkový obsah živiny nesmí být překročena. 
 
c) draselná hnojiva 
                absolutní hodnota přípustné 
                v % hmotnosti   odchylky 
 
                   K2O       MgO 
 
surová draselná sůl (kainit)     1,5       0,9 
obohacená surová draselná sůl    1,0       0,9 
chlorid draselný do 55 % K2O     1,0 
chlorid draselný nad 55 % K2O    0,5 
chlorid draselný s hořčíkem     1,5       0,9 
síran draselný            0,5 
síran draselný s hořčíkem      1,5       0,9 
kieserit se síranem draselným    1,0       0,9 
 
d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou 
  (hnojiva s druhotnými živinami) 
 
                  Ca  Mg    MgO  S 
 
chlorid vápenatý - roztok     0,6 
síran hořečnatý                  0,9  0,4 
kieserit                      0,9  0,4 
chlorid hořečnatý - roztok        0,5 
elementární síra                     0,4 
síran vápenatý           0,6          0,4 
 
2. Minerální vícesložková hnojiva 
 
a) pro jednotlivou živinu 
 
dusík                 1,1       N 
oxid fosforečný            1,1       P2O5 
oxid draselný             1,1       K2O 
 
b) záporné odchylky od uvedeného 
  celkového obsahu živin nejvýše: 
 
hnojivo NP              1,5 
hnojivo NK              1,5 
hnojivo PK              1,5 
hnojivo NPK              1,9 
u hnojiv NPK, NP, NK a PK 
s hořčíkem pro hořčík         0,9        MgO 
u hnojiv NPK, NP, NK a PK 
s uhličitanem vápenatým pro vápník  3,0        CaCO3 
 
c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí 
  přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti 
  živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 
  2 % hmotnosti. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový 
  obsah živin nesmí být překročeny. 
 
d) pro chlorid             0,2        Cl 
 
3. Hnojiva se stopovými živinami 
                 absolutní hodnota   přípustné 
                 v % hmotnosti     odchylky 
obsah stopových živin přes 2 %     0,4 
obsah stopových živin do 2 %    jedna pětina uváděného obsahu 
 
4. Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá 
                   Ca  CaCO3    MgO MgCO3 
a) vápenec, dolomitický vápenec, 
  vápnitý dolomit, dolomit        3,0        1,0 
b) vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné 
  dolomitické            3,0        1,0 
 
5. Organická a organominerální hnojiva 
 
a) pro jednotlivou živinu s deklarovaným 
  obsahem menším než 3 % 
 
dusík                     0,2        N 
oxid fosforečný                0,2        P2O5 
oxid draselný                 0,2        K2O 
 
záporné odchylky od uvedeného celkového 
obsahu živin nejvýše:                0,5 
 
b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným 
  obsahem 3 % a více 
 
dusík                     1,0        N 
oxid fosforečný                2,0        P2O5 
oxid draselný                 1,0        K2O 
 
záporné odchylky od uvedeného celkového 
obsahu živin nejvýše:                2,0 
 
               Příl.3 
 
            Tabulky typů hnojiv 
 
Hnojiva označená hvězdičkou (*) ve sloupci 7 jsou hnojiva uvedená 
v příloze Směrnice Rady ES č. 76/116/EEC, která jsou v členských 
zemích ES označována jako "hnojivo ES". 
 
 
Minerální jednosložková hnojiva 
 
 
Dusíkatá hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.1   ledek vápenatý  15 % N   celkový dusík    dusík jako celkový  dusičnan vápenatý může být uváděn 
                     dodatečné nepovinné nebo jako      současně     obsah 
                     údaje:        dusičnanový a    s dusičnanem   dusičnanového 
                     dusičnanový dusík,  amonný; maximální  amonným      a amonného 
                     amonný dusík     obsah amonného             dusíku 
                               dusíku 1,5 % N                * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.2   ledek vápenato  13 % N   dusičnanový dusík,  dusičnanový dusík;  dusičnan vápenatý;    * 
      hořečnatý     5 % MgO   oxid hořečnatý    obsah hořčíku je   dusičnan hořečnatý 
                     vodorozpustný    ve formě 
                               vodorozpustné soli 
                               vyjádřený jako oxid 
                               hořečnatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.3   roztok ledku   6 % N    dusičnanový dusík  dusičnanový dusík;  dusičnan hořečnatý    * 
      hořečnatého    9 % MgO   oxid hořečnatý    obsah hořčíku je 
                     vodorozpustný    ve formě rozpustné 
                               soli vyjádřený jako 
                               oxid hořečnatý; 
                               minimální hodnota 
                               pH 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.4   dusičnan sodný  15 % N   dusičnanový dusík  dusičnanový dusík  dusičnan sodný      * 
                                          získaný chemickou 
                                          reakcí 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.5   ledek chilský   15 % N   dusičnanový dusík  dusičnanový dusík  přírodní dusičnan    * 
                                          sodný 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.1   dusíkaté vápno  18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; kyanamid vápenatý,    * 
      (kyanamid                     minimálně 75 %    oxid vápenatý spolu 
      vápenatý)                     uvedeného dusíku je s amonnými solemi, 
                               vázáno jako kyanamid močovina 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.2   dusíkaté vápno  18 % N   celkový dusík,    dusík jako celkový; kyanamid vápenatý,    * 
      s dusičnanem         dusičnanový dusík  minimálně 75 %    oxid vápenatý, 
                               dusíku (po odečtení dusičnan, spolu 
                               dusičnanového)    s amonnými solemi, 
                               vázaného jako    močovina 
                               kyanamid; obsah 
                               dusičnanového dusíku 
                               od 1 % nebo 3 % N 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.3    síran amonný   20 % N   amonný dusík     dusík jako amonný  síran amonný       * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4.1   dusičnan amonný  28 % N   celkový, amonný   dusík jako celkový  dusičnan amonný  hnojivo smí být 
                     a dusičnanový    nebo jako amonný a           dodáváno pouze 
                     dusík        dusičnanový, obě            v uzavřených 
                               formy se podílí            obalech 
                               polovinou na obsahu              * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4.2   ledek amonný   20 % N   celkový, amonný   dusík jako celkový  dusičnan amonný  hnojivo je možné 
                     a dusičnanový    nebo jako amonný a  s uhličitanem a  označit jako ledek 
                     dusík        dusičnanový, obě   síranem vápenatým amonný s vápencem 
                               formy se podílí   a hořečnatým   (dolomitem) jen, 
                               polovinou na obsahu          obsahuje-li kromě 
                                                   dusičnanu amonného 
                                                   uhličitan vápenatý 
                                                   (vápenec), či 
                                                   dolomit, minimálně 
                                                   20 %; čistota 
                                                   použitých 
                                                   uhličitanů min. 
                                                   90 % 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.5    síran amonný   25 % N   celkový, amonný   dusík jako celkový  dusičnan amonný,     * 
      s dusičnanem         a dusičnanový    nebo jako amonný a  síran amonný 
      amonným            dusík        dusičnanový; 
                               minimální obsah 
                               dusičnanového dusíku 
                               5 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.6    dusičnan amonný  19 % N   celkový, amonný   dusík jako celkový  dusičnan amonný,     * 
      se síranem          a dusičnanový    nebo jako amonný a  síran amonný, 
      amonným a           dusík;        dusičnanový;     síran hořečnatý 
      síranem                      minimální obsah 
      hořečnatým                     dusičnanového dusíku 
                               6 %; 
               5 % MgO   vodorozpustný    hořčík ve formě 
                     oxid hořečnatý    vodorozpustné soli, 
                               jako oxid hořečnatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.7    dusičnan amonný  19 % N   celkový amonný a   dusík jako celkový  dusičnan amonný, případně se uvádí 
      se síranem          dusičnanový dusík;  nebo jako amonný a  amonné a     obsah 
      amonným                      dusičnanový;     hořečnaté     vodorozpustného 
      a síranem                     minimální obsah   sloučeniny    oxidu hořečnatého 
      hořečnatým                     dusičnanového dusíku (uhličitan        * 
                               6 %;         hořečnatovápenatý 
               5 % MgO   celkový oxid     hořčík v podobě   - dolomit, 
                     hořečnatý      celkového oxidu   uhličitan 
                               hořečnatého     hořečnatý - 
                                          magnezit, či 
                                          síran hořečnatý 
                                          a amonný) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.8    močovina     44 % N   celkový dusík jako  dusík jako celkový; močovina         * 
                     močovinový      max. obsah biuretu 
                               1,2 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.9.1   roztok dusičnanu 8 % N    celkový dusík    dusík jako celkový  roztok dusičnanu případně se uvádí 
      vápenatého                     nebo jako      vápenatého    obsah dusičnanového 
                               dusičnanový a    ve vodě      a amonného dusíku 
                               amonný; amonný dusík             * 
                               nejvýše 1 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.9.2   kapalné      15 % N   celkový a močovinový dusík jako celkový  získaný chemickou hnojivo může být 
      dusíkaté           dusík; amonný nebo  nebo jako      cestou, či    uvedeno na trh 
      hnojivo            dusičnanový dusík,  močovinový, amonný  rozpouštěním ve  s údajem "s nízkým 
                     pokud jejich obsah  a dusičnanový;    vodě; stálý za  obsahem biuretu", 
                     je min. 1 %     maximální obsah   atmosferického  nepřesáhne-li jeho 
                               biuretu = obsah   tlaku; bez    obsah 0,2 % 
                               močovinového dusíku přídavku živin      * 
                               x 0,026       živočišného či 
                                          rostlinného původu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.9.3   roztok      26 % N   celkový,       dusík jako celkový  močovina,     hnojivo může být 
      dusičnanu           močovinový,     nebo jako      dusičnan amonný; uvedeno na trh 
      amonného           amonný,       močovinový, amonný  vyráběno     s údajem "s nízkým 
      s močovinou          dusičnanový dusík  a dusičnanový;    chemickou cestou obsahem biuretu", 
                               z celkového dusíku  nebo získáno   nepřesáhne-li 
                               tvoří polovinu    rozpouštěním   jeho obsah 0,2 % 
                               močovinový;     ve vodě         * 
                               maximální obsah 
                               biuretu 0,5 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.10    kapalný amoniak  80 % N   amonný dusík     dusík jako amonný  amoniak      hnojivo může být 
                                                   uvedeno na trh 
                                                   pouze s označením 
                                                   "není vhodné pro 
                                                   povrchovou 
                                                   aplikaci" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.11    dusičnan     10 % N   dusičnanový dusík  dusičnanový dusík;  získaný chemickou Pokud je uváděn 
      hořečnatý                                cestou obsahující na trh ve formě 
               14 % MgO  vodorozpustný    vodorozpustný oxid  jako hlavní    krystalů, může být 
                     oxid hořečnatý    hořečnatý      složku hexahydrát připojena poznámka 
                                          dusičnanu     "v krystalické 
                                          hořečnatého    formě" 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.12    síran amonný   20 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou návod na použití 
      s inhibitorem         amonný,       minimální obsah   cestou obsahující hnojiva 
      nitrifikace          dikyandiamidový   amonného dusíku   síran amonný   s inhibitorem 
      (dikyandiamid)        dusík        18 %;        a dikyandiamid      * 
                               minimální obsah 
                               dikyandiamidového 
                               dusíku: 1,5 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.13    dusičnan amonný  24 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou návod na použití 
      se síranem          dusičnanový,     minimální obsah   cestou obsahující hnojiva 
      amonným            amonný a       dusičnanového dusíku:dusičnan amonný  s inhibitorem 
      s inhibitorem         dikyandiamidový   3 %;         a síran amonný      * 
      nitrifikace          dusík        minimální obsah   a dikyandiamid 
      (dikyandiamid)                   dikyandiamidového 
                               dusíku: 1,5 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.14    močovina     30 % N   celkový dusík    dusík jako amonný  získaný chemickou    * 
      se síranem          amonný,       a močovinový;    cestou z močoviny 
      amonným            močovinový dusík   minimální obsah   a síranu amonného 
               12 % SO3  vodorozpustný    amonného dusíku: 
                     oxid sírový     4 % 
                               maximální obsah 
                               biuretu: 0,9 %; 
                               minimální obsah 
                               síry vyjádřené jako 
                               oxid sírový: 12 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.15    močovino-     36 % N   celkový dusík,    dusík jako celkový; získaný reakcí      * 
      formaldehyd          močovinový dusík,  alespoň 1/5     močoviny s 
                     pokud jeho obsah   udávaného obsahu   formaldehydem 
                     činí alespoň 1 %   celkového dusíku   obsahující jako 
                     (hmot.); dusík z   musí být rozpustná  hlavní složky 
                     močovinoformaldehydu v horké vodě;    molekuly 
                     rozpustný ve     alespoň 31 % dusíku močovino- 
                     studené vodě;    z močovino-     formaldehydu; 
                     dusík z       formaldehydu;    polymer 
                     močovinoformaldehydu maximální obsah 
                     rozpustný pouze   močovinového 
                     v horké vodě     dusíku 5 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.16    dusíkaté hnojivo 18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou    * 
      obsahující          dusičnanový amonný  alespoň 3 % dusíku  cestou obsahující 
      krotonyliden-         a močovinový dusík, ve formě amonného a krotonyliden- 
      dimočovinu          pokud jejich obsah  nebo dusičnanového  dimočovinu a 
                     je min. 1 %;     a nebo močovinového; jednosložkové 
                     krotonyliden-    alespoň 1/3     dusíkaté hnojivo 
                     dimočovinový     udávaného obsahu   ze seznamu 
                     dusík        celkového dusíku   dusíkatých hnojiv, 
                               musí pocházet z   kromě výrobků 
                               krotonyliden-    1.2.1, 1.2.2 
                               dimočoviny;     a 1.4.1 a 1.4.2 
                               maximální obsah 
                               biuretu = obsah 
                               (močovinového + 
                               krotonyliden- 
                               dimočovinového 
                               dusíku) x 0,026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.17    dusíkaté hnojivo 18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou    * 
      obsahující          dusičnanový amonný  alespoň 3 % dusíku  cestou obsahující 
      isobutyliden-         a močovinový dusík, ve formě amonného a krotonyliden- 
      dimočovinu          pokud jejich obsah  nebo dusičnanového  dimočovinu a 
                     je min. 1 %;     a nebo močovinového; jednosložkové 
                     isobutyliden-    alespoň 1/3     dusíkaté hnojivo 
                     dimočovinový     udávaného obsahu   ze seznamu 
                     dusík        celkového dusíku   dusíkatých hnojiv, 
                               musí pocházet z   kromě výrobků 
                               isobutiliden-    1.2.1, 1.2.2 
                               dimočoviny;     a 1.4.1 a 1.4.2 
                               maximální obsah 
                               biuretu = obsah 
                               (močovinového + 
                               krotonyliden- 
                               dimočovinového 
                               dusíku) x 0,026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.18    dusíkaté hnojivo 18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou    * 
      obsahující          dusičnanový, amonný alespoň 3 % dusíku  cestou obsahující 
      močovino-           a močovinový dusík, ve formě amonného  močovinoformaldehyd 
      formaldehyd          pokud jejich obsah  a nebo dusičnanového a jednosložkové 
                     je min. 1 %;     a nebo močovinového; dusíkaté hnojivo 
                     močovinoformal-   alespoň 1/3     ze seznamu 
                     dehydový dusík,   udávaného obsahu   dusíkatých hnojiv, 
                     dusík z močovino-  celkového dusíku   kromě výrobků 
                     formaldehydu     musí pocházet z   1.2.1, 1.2.2 a 
                     rozpustný ve     močovinoformal-   1.4.1 a 1.4.2 
                     studené vodě;    dehydu; 
                     dusík z       močovinoformal- 
                     močovinoformaldehydu dehydový dusík 
                     rozpustný pouze   musí obsahovat 
                     v horké vodě     alespoň 1/5 dusíku 
                               rozpustného v horké 
                               vodě; maximální obsah 
                               biuretu = obsah 
                               (močovinového + 
                               močovinoformal- 
                               dehydového dusíku) 
                               x 0,026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.19    krotonyliden-   28 % N   celkový dusík,    celkový dusík;    získaný reakcí      * 
      dimočovina          močovinový dusík,  alespoň 25 % dusíku močoviny s kroton- 
                     pokud jeho obsah   z krotonyliden-   aldehydem; monomer 
                     činí alespoň 1 %   dimočoviny; 
                     (hmot.) krotonyli-  maximální obsah 
                     dendimočovinový   močovinového dusíku: 
                     dusík        3 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.20    isobutyliden-   28 % N   celkový dusík,    celkový dusík;    získaný reakcí      * 
      dimočovina          močovinový dusík,  alespoň 25 % dusíku močoviny s 
                     pokud jeho obsah   z isobutyliden-   isobutylaldehydem; 
                     činí alespoň 1 %   dimočoviny;     monomer 
                     (hmot.) isobutyli-  maximální obsah 
                     dendimočovinový   močovinového dusíku: 
                     dusík        3 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.21    dusičnan     8 % N    celkový dusík,    dusík jako celkový  získaný      Po označení typu 
      vápenatý -          dusičnanový dusík  nebo jako      suspendováním   může následovat 
      suspenze     14 % CaO  oxid vápenatý    dusičnanový a    dusičnanu     jeden z příslušných 
                     rozpustný ve vodě  amonný; maximální  vápenatého    údajů: 
                               obsah amonného    ve vodě      - pro použití 
                               dusíku: 1,0 %; vápník          na list 
                               jako vodorozpustný           - pro výrobu 
                               CaO                   živných roztoků 
                                                    a suspenzí 
                                                   - pro hnojení půdy 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.22    roztokové     18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou    * 
      dusíkaté hnojivo       dusičnanový,     nejméně jedna    cestou nebo 
      s močovino-          amonný, močovinový  třetina obsahu    rozpuštěním 
      formaldehydem         a močovinoformal-  celkového dusíku   močovinoformal- 
                     dehydový, pokud   musí pocházet z   dehydu a 
                     jejich obsah je   močovinoformal-   dusíkatého hnojiva 
                     min. 1 %       dehydu; maximální  ze seznamu 
                               obsah biuretu =   dusíkatých hnojiv, 
                               obsah (močovinového kromě výrobků 
                               + močovinoformal-  1.2.1, 1.2.2 a 
                               dehydového dusíku)  1.4.1 a 1.4.2 
                               x 0,026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.23    suspenzní     18 % N   celkový dusík    dusík jako celkový; získaný chemickou    * 
      dusíkaté hnojivo       dusičnanový amonný, nejméně jedna    cestou nebo 
      s močovino-          močovinový a     třetina obsahu    suspendováním 
      formaldehydem         močovinoformal-   celkového dusíku   močovinoformal- 
                     dehydový dusík,   musí pocházet z   dehydu a dusíkatého 
                     pokud jejich obsah  močovinoformal-   hnojiva ze seznamu 
                     je min. 1 %     dehydu, z něhož   dusíkatých hnojiv, 
                     dusík z močovino-  musí být tři pětiny kromě výrobků 
                     formaldehydu     rozpustné v horké  1.2.1, 1.2.2 a 
                     rozpustný ve     vodě; maximální   1.4.1 a 1.4.2 
                     studené vodě;    obsah biuretu = 
                     dusík z močovino-  obsah (močovinového 
                     formaldehydu     + močovinoformal- 
                     rozpustný pouze   dehydového dusíku) 
                     v horké vodě     x 0,026 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Fosforečná hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.1   Thomasova moučka 10 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   silikofosfát   výši obsahu fosforu 
                     rozpustný v 2%    rozpustný v 2%    vápenatý; mletá  je možné uvést 
                     kyselině citronové  kyselině citronové; struska      v rozpětí 2 % 
                               prosev: 96 % částic obsahující fosfor,hmotnostních 
                                   pod 0,63 mm, získaná při výrobě    * 
                                   75 % částic oceli 
                                   pod 0,16 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.2   superfosfát    16 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   monokalciumfosfát,zkušební vzorek 1 g 
                     rozpustný      rozpustný      síran vápenatý;     * 
                     v neutrálním     v neutrálním citranu vyrobeno z mletého 
                     citranu amonném   amonném; minimálně  přírodního fosfátu 
                     a ve vodě      93 % uvedeného    rozkladem 
                               obsahu ve      kyselinou 
                               vodorozpustné formě sírovou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.3   obohacený     25 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   monokalciumfosfát,zkušební vzorek 1 g 
      superfosfát          rozpustný      rozpustný      síran vápenatý;     * 
                     v neutrálním     v neutrálním citranu vyrobeno z mletého 
                     citranu amonném   amonném; minimálně  přírodního fosfátu 
                     a ve vodě      93 % uvedeného    rozkladem 
                               obsahu ve      kyselinou 
                               vodorozpustné formě sírovou a 
                                          fosforečnou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.4   trojitý      38 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   monokalcium    zkušební vzorek 3 g 
      superfosfát          rozpustný      rozpustný      fosfát,         * 
                     v neutrálním     v neutrálním citranu vyrobený z mletého 
                     citranu amonném   amonném; minimálně  přírodního fosfátu 
                     a ve vodě      93 % uvedeného    rozkladem 
                               obsahu ve      kyselinou 
                               vodorozpustné formě fosforečnou 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.2    částečně     20 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   mono- a      v návodu musí být 
      rozložený fosfát,       rozpustný      rozpustný      trikalciumfosfát, uveden rozsah 
      popřípadě           v minerálních    v minerálních    síran vápenatý;  a způsob použití 
      obohacený           kyselinách      kyselinách;     částečný rozklad     * 
                     a ve vodě      minimálně 40 %    mletého surového 
                               uvedeného obsahu   fosfátu kyselinou 
                               rozpustného ve vodě; sírovou nebo 
                               prosev: 98 % částic fosforečnou 
                                   pod 0,63 mm, 
                                   90 % částic 
                                   pod 0,16 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.3    dikalciumfosfát  38 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   dihydrát         * 
                     rozpustný      rozpustný      dikalciumfosfátu; 
                     v alkalickém     v alkalickém citranu příprava rozkladem 
                     citranu amonném   amonném;       minerálních 
                     (Petermann)     prosev: 98 % částic fosforečnanů 
                                   pod 0,63 mm, 
                                   90 % částic 
                                   pod 0,16 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.4    kalcinovaný    25 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   alkalický        * 
      fosfát            rozpustný      rozpustný      fosforečnan 
                     v alkalickém     v alkalickém citranu vápenatý, 
                     citranu amonném   amonném;       křemičitan 
                     (Petermann)     prosev: 96 % částic vápenatý; 
                                   pod 0,63 mm, termický rozklad 
                                   75 % částic surového fosfátu 
                                   pod 0,16 mm s přísadou 
                                          sloučenin alkálií 
                                          a křemičité 
                                          kyseliny 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.5    fosforečnan    30 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   fosforečnan       * 
      hlinitovápenatý        rozpustný      rozpustný      hlinitovápenatý; 
                     v minerálních    v minerálních    termický rozklad 
                     kyselinách a     kyselinách; min.   surového fosfátu 
                     v alkalickém     75 % uvedeného 
                     citranu amonném   obsahu rozpustného 
                     (Joulie)       v alkalickém 
                               citranu amonném; 
                               prosev: 98 % částic 
                                   pod 0,63 mm, 
                                   90 % částic 
                                   pod 0,16 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.6    přírodní měkký  25 % P2O5  fosforečnan     fosfor jako P2O5   trikalcium fosfát je nezbytné uvést 
      fosforit           rozpustný      rozpustný      a uhličitan    propad sítem 
                     v minerálních    v minerálních    vápenatý;     0,063 mm; 
                     kyselinách a     kyselinách; min.   mletí měkkého   v návodu musí být 
                     v 2% kyselině    55 % uvedeného    fosforitu     uveden rozsah a 
                     mravenčí       obsahu rozpustného           způsob použití 
                               v 2% kyselině                 * 
                               mravenčí; 
                               prosev: 99 % částic 
                                   pod 0,125 mm, 
                                   90 % částic 
                                   pod 0,063 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Draselná hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1    surová draselná  10 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     surová draselná     * 
      sůl (Kainit)         draselný       vodorozpustný K2O;  sůl (KCl + MgSO4) 
               5 % MgO   vodorozpustný oxid  hořčík ve formě 
                     hořečnatý      vodorozpustné soli 
                               vyjádřený jako oxid 
                               hořečnatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.2    obohacená surová 18 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     surová draselná  obsah ve vodě 
      draselná sůl         draselný       vodorozpustný K2O  sůl, chlorid   rozpustného oxidu 
                                          draselný (KCl +  hořečnatého se 
                                          MgSO4)      může uvést pokud 
                                                   jeho obsah je min. 
                                                   5 % MgO 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3    chlorid draselný 37 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     chlorid draselný, v návodu musí být 
                     draselný       vodorozpustný K2O  získaný ze surové uveden rozsah a 
                                          soli       způsob použití 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.4    chlorid draselný 37 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     chlorid draselný, v návodu musí být 
      s hořčíkem          draselný       vodorozpustný K2O;  hořečnaté soli,  uveden rozsah a 
               5 % MgO   vodorozpustný oxid  hořčík ve formě   získaný ze surové způsob použití 
                     hořečnatý      vodorozpustné soli  soli za přídavku     * 
                               vyjádřený jako oxid hořečnatých solí 
                               hořečnatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.5    síran draselný  47 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     síran draselný  obsah chloridů může 
                     draselný       vodorozpustný K2O;           být uveden 
                               maximální obsah                * 
                               chloridů 3 % Cl- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.6    síran draselný  22 % K2O  vodorozpustný oxid  draslík jako     síran draselný,  obsah chloridů může 
      s hořčíkem          draselný       vodorozpustný K2O;  síran hořečnatý  být uveden 
               8 % MgO   vodorozpustný oxid  hořčík ve formě                * 
                     hořečnatý      vodorozpustné soli 
                               vyjádřené jako oxid 
                               hořečnatý; maximální 
                               obsah chloridů 
                               3 % Cl- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.7    síran draselný  8 % MgO   vodorozpustný oxid  hořčík ve formě soli monohydrát síranu obsah chloridů může 
      s kieseritem         hořečnatý      rozpustné ve vodě  hořečnatého,   být uveden 
               6 % K2O   vodorozpustný oxid  vyjádřené jako oxid síran draselný;     * 
               celkem 20 % draselný       hořečnatý; draslík  připraveno 
                               jako vodorozpustný  z kieseritu 
                               K2O; maximální obsah přídavkem síranu 
                               chloridů 3 % Cl-   draselného 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.1    síran vápenatý  14 % S   síra         síra vyjádřená    síran vápenatý  může být uveden 
                               jako S;       v různých     obsah vápníku 
                                          hydratačních       * 
                                          stupních 
                                          z přírodních nebo 
                                          průmyslových 
                                          zdrojů 
               25 % CaO  oxid vápenatý    vápník vyjádřený 
                               jako CaO; 
                               propad sítem: 
                               99 % pod 10 mm, 
                               80 % pod 2 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.2    chlorid      12 % CaO  vodorozpustný oxid  vápník vyjádřený   chlorid vápenatý značení hnojiva 
      vápenatý -          vápenatý       jako vodorozpustný           musí obsahovat 
      roztok                       CaO                  upozornění 
                                                   na herbicidní 
                                                   vlastnosti 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.3    síra       98 % S   síra         síra vyjádřená    síra z přírodních    * 
                               jako S        nebo průmyslových 
                                          zdrojů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.4    kieserit     24 % MgO  vodorozpustný oxid  hořčík vyjádřený   monohydrát síranu může být uváděn 
      síran             hořečnatý      jako vodorozpustný  hořečnatého    obsah síry 
                  2- 
      hořečnatý     54 % SO4  vodorozpustný oxid  MgO;                     * 
                     sírový        síra vyjádřená jako 
                               vodorozpustný anion 
                                     2- 
                               síranový SO4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.5    hořká sůl     15 % MgO  vodorozpustný oxid  hořčík vyjádřený   hořká sůl,    může být uváděn 
      síran hořečnatý        hořečnatý      jako vodorozpustný  heptahydrát    obsah síry 
                  2- 
               33 % SO4  vodorozpustný oxid  MgO;         síranu hořečnatého    * 
                     sírový        síra vyjádřená jako 
                               vodorozpustný anion 
                                     2- 
                               síranový SO4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.6    chlorid      8 % Mg   vodorozpustný    hořčík vyjádřený   chlorid hořečnatý    * 
      hořečnatý -          hořčík        jako vodorozpustný  společně 
      roztok                       Mg; maximální obsah s chloridem 
                               vápníku 2 % Ca    vápenatým 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.7    síran hořečnatý  5 % MgO   vodorozpustný oxid  hořčík vyjádřený   síran hořečnatý  může být uveden 
      - roztok           hořečnatý      jako MgO                obsah síry 
                  2- 
               30 % SO4  vodorozpustný oxid  vodorozpustný síran              * 
                     sírový        hořečnatý; 
                               síra vyjádřená jako 
                               vodorozpustný anion 
                                     2- 
                               síranový SO4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.8    hydroxid     60 % MgO  celkový oxid     celkový oxid     získaný chemickou    * 
      hořečnatý           hořečnatý      hořečnatý jako MgO; cestou, jehož 
                               prosev: 99 % částic hlavní složkou 
                                   pod 0,063 mm je hydroxid 
                                          hořečnatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.9    hydroxid     24 % MgO  celkový oxid     celkový oxid     získaný         * 
      hořečnatý           hořečnatý      hořečnatý jako MgO  suspendováním 
      - suspenze                               typu 4.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Tabulka č. 1 
 
formy dusíku 
----------------------------------------- 
pořadové  forma 
číslo 
----------------------------------------- 
 1    celkový dusík 
 2    dusičnanový dusík 
 3    amonný dusík 
 4    močovinový dusík 
 5    kyanamidový dusík 
 6    isobutylidendimočovinový dusík 
 7    močovinoformaldehydový dusík 
 8    krotonylidendimočovinový dusík 
 9    dikyandiamidový dusík 
----------------------------------------- 
 
 
Tabulka č. 2 
 
rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5) 
--------------------------------------------------------------------------- 
pořadové  forma 
číslo 
--------------------------------------------------------------------------- 
 1    rozpustný ve vodě jako P2O5 
 2    rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 
 3    rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 
 4    rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5 
 5    rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5 
 6    rozpustný v 2% kyselině citronové jako P2O5 
 7    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % 
      je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P2O5 
 8    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % 
      je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí jako P2O5 
 9    rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % 
      je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí a nejméně 20 % 
      rozpustných ve vodě jako P2O5 
 10    rozpustný v 2% kyselině citronové a v alkalickém citranu amonném 
      (Petermann) jako P2O5 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Tabulka č. 3 
 
Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních 
vícesložkových hnojiv, označovaných jako ES hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      1             2           3        4            5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
vícesložková hnojiva s:   k označení typu     údaj       minimální     hnojivo nesmí obsahovat 
               musí být připojen    o rozpustnosti  hodnota 
               údaj:          podle tab. č. 2  rozpustnosti 
                           (poř. číslo)   v % hmot. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) méně než 2 %                                     Thomasovu moučku, kalcinovaný 
  vodorozpustného                                    fosfát, fosforečnan 
  fosforečnanu jako P2O5 1)             2                  hlinitovápenatý, částečně 
b) 2 a více %                                      rozložený fosfát, 
  vodorozpustného 
  fosforečnanu jako P2O5 1)             1,3                 přírodní měkký fosforit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
přírodním měkkým       "s přírodním      1         2,5        Thomasovu moučku, 
fosforitem          měkkým         3         5         kalcinovaný fosfát, 
               fosforitem"       4         2         fosforečnan hlinitovápenatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
částečně rozloženým     "s částečně       1         2,5        Thomasovu moučku, 
fosfátem           rozloženým       3         5         kalcinovaný fosfát, 
               fosfátem"        4         2         fosforečnan hlinitovápenatý 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
fosforečnanem        "s fosforečnanem    1 2)       2         Thomasovu moučku, 
hlinitovápenatým       hlinitovápenatým"    7         5 3)       kalcinovaný fosfát, částečně 
                                             rozložený fosfát, přírodní 
                                             měkký fosforit 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
termofosfátem        "s termofosfátem"    5                  jiné druhy fosfátů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Thomasovou moučkou      "s Thomasovou      6                  jiné druhy fosfátů 
               moučkou" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
přírodním měkkým       "s přírodním      8                  jiné druhy fosfátů 
fosforitem          měkkým 
               fosforitem" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1) množství  fosforečnanu rozpustného  výlučně v  minerálních 
  kyselinách jako P2O5 nesmí být vyšší než 2 %. 
2) u hnojiva obsahujícího výlučně fosforečnan hlinitovápenatý, smí 
  být uvedena pouze rozpustnost 7 (podle tab. č. 2). 
3) po odečtení vodorozpustného obsahu. 
 
 
Tabulka č. 4 
 
Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních 
vícesložkových hnojiv, které nelze označovat jako ES hnojiva. Pro 
vícesložková hnojiva splňující podmínky pro označení ES hnojiva 
platí tabulka č. 3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      1             2           3        4            5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
vícesložková hnojiva s:   k označení typu     údaj       min. hodnota   hnojivo nesmí obsahovat 
               musí být připojen    o rozpustnosti  obsahu 
               údaj:          podle tab. č. 2  rozpustnosti 
                           (poř. číslo)   v % hmot. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) méně než 2 %                                     Thomasovu moučku, termofosfát, 
  vodorozpustného                                    fosforečnan hlinitovápenatý, 
  fosforečnanu jako P2O5              2                  částečně rozložený fosfát, 
b) 2 a více %                                      přírodní měkký fosforit 
  vodorozpustného 
  fosforečnanu jako P2O5              1,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
přírodním měkkým       "přírodní měkký     9         rozpustnost 1:  jiné druhy fosfátů 
fosforitem          fosforit s                   2 
s vodorozpustným       vodorozpustným 
podílem           podílem" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Thomasovou moučkou vedle   "s upotřebitelným    10                 jiné než ve sloupci 1 uvedené 
termofosfátu,        fosfátem"                          druhy fosfátů 
monokalciumfosfátu, či 
dikalciumfosfátu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
dikalciumfosfátem      "s dikalciumfosfátem"  5                  jiné druhy fosfátů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tabulka č. 5 
 
Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem) 
------------------------------------------------------------------------- 
název               podsítný podíl  velikost otvorů síta 
                  v hmotnostních %     v mm 
------------------------------------------------------------------------- 
fosforečnan hlinitovápenatý       90         0,16 
termofosfát               75         0,16 
částečně rozložený fosfát        90         0,16 
Thomasova moučka             75         0,16 
přírodní měkký fosforit         90         0,063 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Minerální vícesložková hnojiva 
 
 
NPK hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1    NPK hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný 
                     1 až 5        až 5 se obsah uvádí chemickou reakcí, 
                               jen v případě, že  či mísením bez 
                               je nejméně 1 %;   přídavku živin 
                                          živočišného nebo 
                                          rostlinného původu 
               5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu a            ke stanovení forem 
                     ve formách      další požadavky            rozpustnosti 
                     rozpustnosti 1 až 8 podle tabulky             fosforu (2) a (3), 
                               číslo 3; jemnost            se navažuje 1 g 
                               mletí fosfátu 
                               podle tabulky 
                               číslo 5 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               20 %                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.2    NPK hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný 
                     6 až 9, a také    až 9 se obsah uvádí chemickou reakcí, 
                     dusík ve formách   jen v případě, že  či mísením 
                     1 až 5        je nejméně 1 %; 
               5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu             ke stanovení forem 
                     ve formách      a další požadavky           rozpustnosti 
                     rozpustnosti     podle tabulky             fosforu (2) a (3), 
                     1 až 3, 8 a 9    číslo 4                se navažuje 1 g 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               20 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.3    NPK hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný 
      obalované           1 až 5        až 5 se obsah uvádí chemickou reakcí, 
                               jen v případě, že  či mísením, 
                               je nejméně 1 %;   granulovaný, 
                                          granule pokryty 
                                          zdravotně 
                                          nezávadnou hmotou, 
                                          nejméně 70 % 
                                          granulí musí být 
                                          takto upraveno 
               5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu             ke stanovení forem 
                     ve formách      a další požadavky           rozpustnosti 
                     rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky             fosforu (2) a (3), 
                               číslo 4                se navažuje 1 g 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               20 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.4    NPK hnojivo    2 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný  hnojivo může být 
      - roztokové          1 až 4        až 4 se obsah uvádí chemickou reakcí označeno údajem 
                               jen v případě, že  a rozpuštěním ve "s nízkým obsahem 
                               je nejméně 1 %;   vodě; stálý za  biuretu", pokud 
                               nejvyšší obsah    atmosférického  obsah biuretu 
                               biuretu: obsah    tlaku; bez    nepřekročí 0,2 % 
                               močoviny x 0,026   přídavku živin      * 
                                          živočišného či 
                                          rostlinného původu 
               3 % P2O5  fosforečnan 
                     ve formě 
                     rozpustnosti 1 
               3 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               15 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.5    NPK hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný  hnojivo může být 
      - suspenzní          1 až 4        až 4 se obsah uvádí chemickou reakcí označeno údajem 
                               jen v případě, že  a vytvořením   "s nízkým obsahem 
                               je nejméně 1 %;   suspenze ve vodě biuretu", pokud 
                               nejvyšší obsah    bez přídavku   obsah biuretu 
                               biuretu: obsah    živin       nepřekročí 0,2 % 
                               močoviny x 0,026;  živočišného       * 
                                          nebo rostlinného 
                                          původu 
               4 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu 
                     ve formách      a další požadavky 
                     rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky 
                               číslo 3 
               4 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               20 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.6    NPK hnojivo    5 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2 až výrobek získaný 
      obsahující          1 až 8 s výjimkou  4 se obsah uvádí   chemickou reakcí 
      krotonyliden-         formy 5       jen v případě, že  bez přídavku živin 
      dimočovinu                     je nejméně 1 %;   živočišného nebo 
      nebo                        minimálně 25 %    rostlinného původu 
      isobutyliden-                   celkového obsahu   obsahující 
      dimočovinu                     dusíku musí být   krotonyliden- 
      nebo                        vázáno ve formách  dimočovinu nebo 
      močovino-                     6, 7 nebo 8;     isobutylidendi- 
      formaldehyd                    minimálně 60 %    močovinu nebo 
                               dusíku ve formě 7  močovinoformal- 
                               musí být rozpustné  dehyd 
                               v horké vodě; 
               5 % P2O5  fosfor ve formách  údaje o obsahu             ke stanovení forem 
                     rozpustnosti 1 až 3 a další požadavky           rozpustnosti 
                               podle tabulky číslo 3         fosforu (2) a (3), 
                                                   se navažuje 1 g 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid                         * 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               20 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NP hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.1    NP hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný     * 
                     1 až 5        až 5 se obsah uvádí chemickou cestou 
                               jen tehdy, je-li   či mícháním; bez 
                               více jak 1 %;    přídavku živin 
                                          živočišného či 
                                          rostlinného původu 
               5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu 
                     ve formách      a další požadavky 
                     rozpustnosti 1 až 8 podle tabulky 
                               číslo 3 a 4 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.2    NP hnojivo -   3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný  hnojivo může být 
      roztokové           1 až 4        až 4 se obsah uvádí chemickou cestou označeno údajem 
                               jen tehdy, je-li   a rozpuštěním ve "s nízkým obsahem 
                               více než 1 %;    vodě; stálý za  biuretu", pokud 
                               nejvyšší obsah    atmosferického  obsah biuretu 
                               biuretu: obsah    tlaku; vyrobený  nepřekročí 0,2 % 
                               močovinového dusíku bez přídavku živin    * 
                               x 0,026       živočišného či 
                                          rostlinného původu 
               5 % P2O5  fosforečnan 
                     ve formě 
                     rozpustnosti 1 
               živiny 
               celkem 18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.3    NP hnojivo -   3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   výrobek získaný  hnojivo může být 
      suspenzní           1 až 4        až 4 se obsah uvádí chemickou cestou označeno údajem 
                               jen tehdy, je-li   a vytvořením   "s nízkým obsahem 
                               více než 1 %;    suspenze ve vodě; biuretu", pokud 
                               nejvyšší obsah    bez přídavku   obsah biuretu 
                               biuretu: obsah    živin živočišného nepřekročí 0,2 % 
                               močovinového dusíku či rostlinného      * 
                               x 0,026;       původu 
               5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu 
                     ve formách      a další požadavky 
                     rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky 
               živiny              číslo 3 
               celkem 18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.4    NP hnojivo    5 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2 až výrobek získaný  ke stanovení 
      s               1 až 8 s výjimkou  4 se obsah uvádí   chemickou reakcí  rozpustnosti 
      krotonyliden-         formy 5       jen v případě, že  bez přídavku živin (2) a (3) se 
      dimočovinou                    je nejméně 1 %;   živočišného nebo  navažuje 1 g 
      nebo                        minimálně 25 %    rostlinného původu    * 
      isobutyliden-                   celkového obsahu   obsahující 
      dimočovinou                    dusíku musí být   krotonyliden- 
      nebo                        vázáno ve formách  dimočovinu nebo 
      močovino-                     6, 7 nebo 8;     isobutylidendi- 
      formaldehydem                   minimálně 60 %    močovinu nebo 
                               dusíku ve formě 7  močovinoformal- 
                               musí být rozpustné  dehyd 
                               v horké vodě; 
               5 % P2O5             údaje o obsahu 
                               a další požadavky 
                               podle tabulky číslo 3 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
NK hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1    NK hnojivo    3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   produkt získaný     * 
                     1 až 5        až 5 smí být obsah  chemickou reakcí 
                               uváděn, je-li více  nebo mícháním; 
                               než 1 %       bez přídavku živin 
                                          živočišného nebo 
                                          rostlinného původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.2    NK hnojivo -   3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2   produkt získaný     * 
      roztokové           1 ž 4        až 4 smí být obsah  chemickou reakcí 
                               uváděn, je-li více  a rozpuštěním ve 
                               než 1 %; nejvyšší  vodě; stálý za 
                               obsah biuretu: obsah atmosferického 
                               močovinového dusíku tlaku; bez přídavku 
                               x 0,026       živin živočišného 
                                          či rostlinného původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 15 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.3    NK hnojivo -   3 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2 až výrobek získaný  hnojivo může být 
      suspenzní           1 až 4        4 smí být obsah   chemickou cestou označeno údajem 
                               uváděn, je-li vyšší a vytvořením   "s nízkým obsahem 
                               než 1 %; nejvyšší  suspenze ve vodě; biuretu" pokud 
                               obsah biuretu: obsah bez přídavku   obsah biuretu 
                               močovinového dusíku živin živočišného nepřekročí 0,2 % 
                               x 0,026       či rostlinného      * 
                                          původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               15 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.4    NK hnojivo    5 % N    dusík ve formách   u forem dusíku 2 až výrobek získaný     * 
      s               1 až 8 s výjimkou  4 se obsah uvádí   chemickou reakcí; 
      krotonyliden-         formy 5       jen v případě, že  bez přídavku živin 
      dimočovinou                    je nejméně 1 %;   živočišného nebo 
      nebo                        minimálně 25 %    rostlinného původu; 
      isobutyliden-                   celkového obsahu   obsahující 
      dimočovinou                    dusíku musí být   krotonyliden- 
      nebo                        vázáno ve formách  dimočovinu nebo 
      močovino-                     6, 7 nebo 8;     isobutylidendi- 
      formaldehydem                   minimálně 60 %    močovinu nebo 
                               dusíku ve formě 7  močovinoformal- 
                               musí být rozpustné  dehyd 
                               v horké vodě 
               5 % P2O5  vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
PK hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1    PK hnojivo    5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu a   produkt získaný     * 
                     ve formách      další požadavky   chemickou reakcí 
                     rozpustnosti 1 až 9 podle tabulky    nebo mícháním; 
                               číslo 3 a 4     bez přídavku 
                                          živin živočišného 
                                          či rostlinného 
                                          původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.2    PK hnojivo -   5 % P2O5  fosforečnan                produkt získaný     * 
      roztokové           ve formě                 chemickou reakcí 
                     rozpustnosti 1              a rozpuštěním ve 
                                          vodě; bez přídavku 
                                          živin živočišného 
                                          či rostlinného původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.3    PK hnojivo -   5 % P2O5  fosforečnan     údaje o obsahu a   výrobek získaný     * 
      suspenzní           ve formách      další požadavky   chemickou cestou 
                     rozpustnosti 1 až 3 podle tabulky    a vytvořením suspenze 
                               číslo 3       ve vodě; bez přídavku 
                                          živin živočišného 
                                          či rostlinného původu 
               5 % K2O   vodorozpustný oxid 
                     draselný 
               živiny 
               celkem 
               18 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým 
a vícesložkovým hnojivům - tabulky typů číslo 1 až 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9     typové označení  a) pro              stopové živiny    jako v předchozí musí být uveden 
      hnojiv podle   ornou půdu            vyjádřené jako    části;      odkaz na rozsah 
      předchozích    a pastviny            celkové nebo     s přídavkem    a způsob použití 
      částí, doplněné  0,01 % B  bór,         vodorozpustné    stopových živin  podle sloupce 2; 
      údajem "se    0,002 % Co kobalt,                           pro stopové živiny, 
      stopovými     0,01 % Cu  měď,                            které jsou 
      živinami" nebo  0,5 % Fe  železo,                           přírodními 
      doplněné údajem  0,1 % Mn  mangan,                           doprovodnými 
      "s", jakož i   0,001 % Mo molybden nebo                        látkami hnojiv 
      jménem stopové  0,01 % Zn  zinek                            podle části 1 nebo 
      živiny nebo                                        2, je údaj o obsahu 
      jejím chemickým  b) pro                                 libovolný, pokud 
      symbolem     zahradnictví                              jsou splněny ve 
      v pořadí     nebo hnojení                              sloupci 3 
      sloupce 3     na list                                 požadované 
               0,01 % B                                minimální hodnoty; 
               0,002 % Co1)                              při údajích 
               0,002 % Cu                               o obsahu musí být 
               0,02 % Fe                                uvedeno: a) při 
               0,01 % Mn                                ne zcela 
               0,001 % Mo                               vodorozpustných 
               0,002 % Zn1)                              živinách celkový 
               ne pro                                 obsah a je-li 
               zahradnictví                              nejméně 1/2 
                                                   celkového obsahu 
                                                   vodorozpustná, 
                                                   vodorozpustný obsah 
                                                   b) při plné 
                                                   vodorozpustnosti 
                                                   vodorozpustný 
                                                   obsah, obsah 
                                                   jednotlivých 
                                                   stopových živin 
                                                   nesmí překročit 
                                                   trojnásobek 
                                                   uvedených 
                                                   minimálních obsahů 
                                                   v hnojivu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny 
 
 
Bór 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.1    kyselina boritá  14 % B   vodorozpustný bór  bór vyjádřený jako  vyrobená         * 
                               vodorozpustný B   z boritanu 
                                          působením kyselin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.2    boritan sodný   10 % B   vodorozpustný bór  bór vyjádřený jako  boritan sodný      * 
                               vodorozpustný B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.3    boritan vápenatý 7 % B    bór         bór vyjádřený jako  boritan vápenatý     * 
                               celkový; jemnost   z kolemanitu nebo 
                               mletí 98 % pod 0,063 pandermitu 
                               mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.4    boretanolamin   8 % B    vodorozpustný bór  bór vyjádřený jako  vyrobený reakcí     * 
                               vodorozpustný B   kyseliny borité 
                                          s etanolaminem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.5    bór - roztokové  2 % B    vodorozpustný bór  bór vyjádřený jako  roztok          * 
      hnojivo                      vodorozpustný B   boretanolaminu, 
                                          boritanu sodného 
                                          nebo kyseliny 
                                          borité ve vodě 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.6    bór -       2 % B    vodorozpustný bór  bór vyjádřený jako  vytvořením        * 
      suspenzní                     vodorozpustný B   suspenze z 
      hnojivo                                 boretanolaminu, 
                                          boritanu sodného 
                                          či kyseliny borité 
                                          ve vodě 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Kobalt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11.1    kobaltová sůl   19 % Co   vodorozpustný    kobalt vyjádřený   sůl kobaltu    musí být uveden 
                     kobalt        jako vodorozpustný           anion soli 
                               Co                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11.2    chelát kobaltu  2 % Co   vodorozpustný    kobalt vyjádřený   chelát kobaltu  musí být uvedeno 
                     kobalt        jako vodorozpustný           chelátotvorné 
                               Co; minimálně 80 %           činidlo a podíl 
                               uvedeného obsahu            vodorozpustného 
                               kobaltu v chelátové          obsahu vázaného 
                               formě                 v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11.3    kobalt -     2 % Co   vodorozpustný    kobalt vyjádřený   roztok kobaltové musí být uveden 
      roztokové           kobalt        jako vodorozpustný  soli nebo chelátu anion soli; musí 
      hnojivo                      Co          kobaltu ve vodě  být uvedeno 
                                                   chelátotvorné 
                                                   činidlo a podíl 
                                                   vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Měď 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.1    sůl mědi     20 % Cu   vodorozpustná měď  měď vyjádřená jako  měďnatá sůl    musí být uveden 
                               vodorozpustný Cu            anion použité soli 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.2    oxid měďnatý   70 % Cu   měď         měď uvedená jako   oxid měďnatý       * 
                               celková; jemnost 
                               mletí 98 % částic 
                               pod 0,063 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.3    hydroxid     45 % Cu   měď         měď uvedená jako   hydroxid měďnatý     * 
      měďnatý                      celková; jemnost 
                               mletí 98 % částic 
                               pod 0,063 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.4    chelát mědi    9 % Cu   vodorozpustná měď  měď vyjádřená jako  chelát mědi    musí být uvedeno 
                               vodorozpustná Cu;           chelátotvorné 
                               min. 80 % uvedeného          činidlo a podíl 
                               obsahu mědi je             vodorozpustného 
                               v chelátové formě           obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.5    hnojivo      5 % Cu   měď         měď vyjádřená jako  směs solí mědi,  musí být uvedeno 
      na bázi mědi                    celková; jemnost   oxidu měďnatého, chelátotvorné 
                               mletí 98 % částic  hydroxidu nebo  činidlo a podíl 
                               pod 0,063 mm     chelátu měďnatého z celkového obsahu 
                                          a také přídavek  vázaného 
                                          nezávadného    v chelátové formě; 
                                          nosiče      může být uveden 
                                                   obsah vodorozpustné 
                                                   mědi, činí-li 
                                                   alespoň 1/4 
                                                   celkového obsahu 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.6    měď -       3 % Cu   vodorozpustná měď  měď vyjádřená jako  rozpuštění soli  musí být uvedeno 
      roztokové                     vodorozpustná Cu   mědi, či chelátu chelátotvorné 
      hnojivo                                 mědi ve vodě   činidlo a podíl 
                                                   vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.7    oxichlorid    50 % Cu   měď         měď vyjádřená jako  oxichlorid mědi  značení hnojiva 
      mědi                        celková; jemnost            musí obsahovat 
                               mletí 98 % částic           upozornění 
                               pod 0,063 mm              na herbicidní 
                                                   vlastnosti 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.8    oxichlorid    17 % Cu   měď         měď vyjádřená jako  suspenze         * 
      mědi -                       celková       oxichloridu mědi 
      suspenze                                ve vodě 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Železo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13.1    sůl železa    12 % Fe   vodorozpustné železo železo vyjádřené   sůl dvojmocného  musí být uveden 
                               jako vodorozpustné  železa      anion použité 
                               Fe                   soli; značení 
                                                   hnojiva musí 
                                                   obsahovat 
                                                   upozornění 
                                                   na herbicidní 
                                                   vlastnosti 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13.2    chelát železa   5 % Fe   vodorozpustné železo železo vyjádřené   chelát železa   musí být uvedeno 
                               jako vodorozpustné           chelátotvorné 
                               Fe; minimálně 80 %           činidlo a podíl 
                               uvedeného obsahu            vodorozpustného 
                               železa musí být            obsahu vázaného 
                               v chelátové formě           v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13.3    železo      2 % Fe   vodorozpustné železo železo vyjádřené   roztok soli    musí být uvedeno 
      roztokové                     jako vodorozpustné  železa nebo    chelátotvorné 
      hnojivo                      Fe          chelátu      činidlo a podíl 
                                          železa ve vodě  vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Mangan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.1    sůl manganu    17 % Mn   vodorozpustný    mangan vyjádřený   sůl manganu    musí být uveden 
                     mangan        jako vodorozpustný  (s dvojmocným   anion použité soli 
                               Mn          manganem)        * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.2    chelát manganu  5 % Mn   vodorozpustný    mangan vyjádřený   chelát manganu  musí být uvedeno 
                     mangan        jako vodorozpustný           chelátotvorné 
                               Mn; minimálně 80 %           činidlo a podíl 
                               uvedeného obsahu            vodorozpustného 
                               manganu musí být            obsahu vázaného 
                               v chelátové formě           v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.3    oxid manganu   40 % Mn   mangan        mangan vyjádřený   oxid manganu       * 
                               jako celkový; 
                               jemnost mletí 80 % 
                               částic pod 0,063 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.4    hnojivo      17 % Mn   mangan        mangan vyjádřený   směs soli     obsah 
      na bázi manganu                  jako celkový     manganu a oxidu  vodorozpustného 
                                          manganu      manganu je možné 
                                                   uvést, tvoří-li 
                                                   alespoň 1/4 
                                                   z celkového obsahu 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14.5    mangan -     3 % Mn   vodorozpustný    mangan vyjádřený   roztok manganu  musí být uvedeno 
      roztokové           mangan        jako vodorozpustný  nebo chelátu   chelátotvorné 
      hnojivo                      Mn          manganu ve vodě  činidlo a podíl 
                                                   vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Molybden 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.1    molybdenan sodný 35 % Mo   vodorozpustný    molybden vyjádřený  molybdenan sodný     * 
                     molybden       jako vodorozpustný 
                               Mo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.2    molybdenan amonný 50 % Mo   vodorozpustný    molybden vyjádřený  molybdenan amonný    * 
                     molybden       jako vodorozpustný 
                               Mo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.3    hnojivo na bázi  35 % Mo   vodorozpustný    molybden vyjádřený  směs molybdenanu     * 
      molybdenu           molybden       jako vodorozpustný  sodného a 
                               Mo          molybdenu amonného 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.4    molybden     3 % Mo   vodorozpustný    molybden vyjádřený  roztok molybdenanu    * 
      roztokové           molybden       jako vodorozpustný  sodného nebo 
      hnojivo                      Mo          molybdenanu 
                                          amonného ve vodě 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Zinek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.1    sůl zinku     15 % Zn   vodorozpustný zinek zinek vyjádřený   sůl zinku     musí být uveden 
                               jako vodorozpustný           anion použité soli 
                               Zn                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.2    chelát zinku   5 % Zn   vodorozpustný zinek zinek vyjádřený   chelát zinku   musí být uvedeno 
                               jako vodorozpustný           chelátotvorné 
                               Zn                   činidlo a podíl 
                                                   vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.3    oxid zinečnatý  70 % Zn   zinek        zinek vyjádřený   oxid zinečnatý      * 
                               jako celkový; 
                               jemnost mletí: 
                               80 % částic 
                               pod 0,063 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.4    hnojivo      30 % Zn   zinek        zinek vyjádřený   směs soli zinku  obsah 
      na bázi zinku                   jako celkový     a oxidu      vodorozpustného 
                                          zinečnatého    zinku je možné 
                                                   uvést, tvoří-li 
                                                   alespoň 1/4 
                                                   z celkového obsahu 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16.5    zinek -      3 % Zn   vodorozpustný    zinek vyjádřený   roztok soli    musí být uvedeno 
      roztokové           zinek        jako vodorozpustný  zinku nebo    chelátotvorné 
      hnojivo                      Zn          chelátu zinku   činidlo a podíl 
                                          ve vodě      vodorozpustného 
                                                   obsahu vázaného 
                                                   v chelátové formě 
                                                      * 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.1.1   vápenec      65 % CaCO3 uhličitan vápenatý  vápník vyjádřen   uhličitan 
               + MgCO3   a uhličitan     v CaCO3;       vápenatý a 
               z toho   hořečnatý      hořčík vyjádřen   uhličitan 
               MgCO3              v MgCO3;       hořečnatý 
               max. 4,6 %                      mletím 
               relativních           velikost částic:   z uhličitanové 
                               druh A:       horniny 
                               částice od 0,09   (přírodní 
                               do 0,5 mm min. 90 %; vápenec) 
 
                               druh B: 
                               částice pod 0,5 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.1.2   dolomitický    65 % CaCO3 uhličitan vápenatý  vápník vyjádřen   uhličitan 
      vápenec      + MgCO3   a uhličitan     v CaCO3;       vápenatý a 
               z toho   hořečnatý      hořčík vyjádřen   uhličitan 
               MgCO3              v MgCO3;       hořečnatý 
               4,6                          mletím 
               až 22,9 %            velikost částic:   z uhličitanové 
               relativních           druh A:       horniny 
                               částice od 0,09   (přírodní 
                               do 0,5 mm min. 90 %; dolomitický 
                                          vápenec) 
 
                               druh B: 
                               částice pod 0,5 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.1.3   vápnitý      65 % CaCO3 uhličitan vápenatý  vápník vyjádřen   uhličitan 
      dolomit      + MgCO3   a uhličitan     v CaCO3;       vápenatý a 
               z toho   hořečnatý      hořčík vyjádřen   uhličitan 
               MgCO3              v MgCO3;       hořečnatý 
               22,9 až                        mletím 
               až 41,2 %            velikost částic:   z uhličitanové 
               relativních           druh A:       horniny 
                               částice od 0,09   (přírodní 
                               do 0,5 mm min. 90 %; vápnitý 
                                          dolomit) 
 
                               druh B: 
                               částice pod 0,5 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.1.4   dolomit      65 % CaCO3 uhličitan vápenatý  vápník vyjádřen   uhličitan 
               + MgCO3   a uhličitan     v CaCO3;       vápenatý a 
               z toho   hořečnatý      hořčík vyjádřen   uhličitan 
               MgCO3              v MgCO3;       hořečnatý 
               min.                         mletím 
               41,2 %              velikost částic:   z uhličitanové 
               relativních           druh A:       horniny 
                               částice od 0,09   (přírodní 
                               do 0,5 mm min. 90 %; dolomit) 
 
                               druh B: 
                               částice pod 0,5 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.1.5   dolomit      95 % CaCO3 uhličitan vápenatý  vápník vyjádřen   uhličitan 
               + MgCO3   a uhličitan     v CaCO3;       vápenatý a 
               z toho   hořečnatý      hořčík vyjádřen   uhličitan 
               MgCO3              v MgCO3;       hořečnatý 
               min.                         těžením (bez 
               35,0 %                        sušení) 
               relativních           velikost částic:   z uhličitanové 
                                          horniny 
                               částice nad 3,15 mm (přírodní 
                               max. 1,0 %;     dolomit) 
                               částice nad 1,0 mm 
                               max. 30 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.2.1   vápno vzdušné   55 % CaO  oxid vápenatý    vápník vyjádřen   oxid vápenatý 
      bílé       + MgO    a oxid hořečnatý   v CaO;        a hořečnatý; 
               z toho              hořčík vyjádřen   z přírodní 
               MgO               v MgO;        uhličitanové 
               max. 7,0 %                      horniny pálením 
                               velikost částic   a mletím 
                               druh A: 
                               částice od 0,5 
                               do 1,0 mm min. 90 %; 
 
                               druh B: 
                               částice pod 1,0 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.2.2   vápno vzdušné   55 % CaO  oxid vápenatý    vápník vyjádřen   oxid vápenatý 
      dolomitické    + MgO    a oxid hořečnatý   v CaO;        a hořečnatý; 
               z toho              hořčík vyjádřen   z přírodní 
               MgO               v MgO;        uhličitanové 
               max. 7,0 %                      horniny mletím 
                               velikost částic   a pálením 
                               druh A: 
                               částice od 0,5 
                               do 1,0 mm min. 90 %; 
 
                               druh B: 
                               částice pod 1,0 mm 
                               min. 90 % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Organická a organominerální hnojiva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
číslo   označení typu   minimální  součásti určující  hodnocené součásti  složení, způsob  zvláštní 
typu             obsah    typ, formy a     a další požadavky  výroby      ustanovení 
               živin    rozpustnost 
                     živin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1       2       3        4           5         6         7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18.1    organické     a) 25 %   spalitelné látky   spalitelné látky   průmyslový    hodnocení 
      hnojivo      spalitelných           v sušině hodnocené  kompost      mikrobiologického 
               látek              jako ztráta žíháním;          znečištění 
               0,6 % N   celkový dusík    dusík hodnocený jako          u balených hnojiv 
                               celkový dusík             a hnojiv, která 
                               v sušině;               jsou určena 
                                                   k hnojení 
                                                   rekreačních a 
                                                   sportovních ploch 
                                                   a dětských hřišť 
                                                   maximální dávky 
                                                   50 t/ha nejvýše 
                                                   jedenkrát za 3 roky 
               b) 50 %   spalitelné látky   spalitelné látky   ze statkových 
               spalitelných           v sušině hodnocené  hnojiv,      maximální dávky 
               látek              jako ztráta žíháním; termofilní    10 t/ha za rok 
               1 % N    celkový dusík    dusík hodnocený jako aerobní 
                               celkový dusík    fermentací 
                               v sušině; 
               1 % P2O5  celkový fosfor    fosfor hodnocený jako 
                               celkový P2O5 v sušině; 
               1 % K2O   celkový draslík   draslík hodnocený jako 
                               celkový K2O v sušině; 
 
               c) 35 %   spalitelné látky   spalitelné látky   ze statkových 
               spalitelných           v sušině hodnocené  hnojiv, 
               látek              jako ztráta žíháním; zpracování 
               1 % N    celkový dusík    dusík hodnocený jako žížalami Eisenia 
                               celkový dusík    foetida 
                               v sušině; 
               1 % P2O5  celkový fosfor    fosfor hodnocený jako 
                               celkový P2O5 v sušině; 
               1 % K2O   celkový draslík   draslík hodnocený jako 
                               celkový K2O v sušině; 
 
               d) 65 %             spalitelné látky 
               spalitelných           v sušině hodnocené 
               látek              jako ztráta žíháním; 
               3 % N    celkový dusík    dusík hodnocený jako 
                               celkový dusík v sušině; 
               8 % K2O   celkový draslík   draslík hodnocený  Z melasy po 
                               jako celkový K2O   vydestilování 
                               v sušině       lihu, také 
                                          "melasové výpalky 
                                          zahuštěné" 
               e) 25 %   spalitelné látky   spalitelné látky            maximální dávka 
               spalitelných           v sušině hodnocené  Zejména ze    30 t/ha 
               látek              jako ztráta žíháním; statkových    nejvýše jednou 
               0,6 % N   celkový dusík    dusík hodnocený   hnojiv      za 3 roky 
                               jako celkový dusík  anaerobní 
                               v sušině;      fermentací 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18.2    organominerální  70 %    spalitelné látky   spalitelné látky   z melasy po 
      hnojivo      spalitelných           v sušině hodnocené  vydestilování 
               látek              jako ztráta žíháním; lihu a přidání 
               3 % N    celkový dusík    dusík hodnocen jako minerálních 
                               celkový dusík    hnojiv, také 
                               v sušině;      "melasové 
               3 % P2O5  celkový fosfor    fosfor hodnocený   výpalky 
                               jako celkový P2O5  zahuštěné 
                               v sušině;      obohacené" 
               7 % K2O   celkový draslík   draslík hodnocený 
                               jako celkový K20 
                               v sušině 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
               Příl.4 
 
             Označení živin 
 
1. 
 
slovně:        chemickým slovně:     chemickým 
           symbolem:         symbolem: 
 
                          2- 
Dusík         N     Anion síranový SO4 
Fosfor        P     Bór       B 
Oxid fosforečný    P2O5    Železo     Fe 
Draslík        K     Kobalt     Co 
Oxid draselný     K2O    Měď       Cu 
Vápník        Ca     Mangan     Mn 
Oxid vápenatý     CaO    Molybden    Mo 
Uhličitan vápenatý  CaCO3   Zinek      Zn 
Hořčík        Mg     Sodík      Na 
Oxid hořečnatý    MgO    Síra      S 
Uhličitan hořečnatý  MgCO3 
 
2. 
 
U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se může uvést v názvu 
vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků 
mají tyto přepočty: 
 
P2O5    0,436    P   (fosfor) 
K2O    0,830    K   (draslík) 
CaO    0,715    Ca  (vápník) 
CaCO3   0,400    Ca  (vápník) 
CaCO3   0,560    CaO  (oxid vápenatý) 
MgO    0,603    Mg  (hořčík) 
MgCO3   0,288    Mg  (hořčík) 
MgCO3   0,478    MgO  (oxid hořečnatý) 
 2- 
SO4    0,333    S   (síra). 


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 13. prosince 2000 Poslední změna: 27. února 2005 Počet shlédnutí: 9400