LEGISLATIVA

365/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.

365

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

"g)
lokální spotřebou výrobců první kategorie - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou v areálu výrobny elektřiny; lokální spotřeba výrobců první kategorie nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

h)
lokální spotřebou výrobců druhé kategorie - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy; lokální spotřeba výrobců druhé kategorie nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny,".

2. V § 2 odst. 1 písm. l) se za slovo "jsou" vkládají slova "organizovaný blokový trh s elektřinou,".

3. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:

"s)
samovýrobcem - výrobce druhé kategorie, který vyrábí elektřinu především pro svou potřebu a který dodává jinému účastníkovi trhu s elektřinou méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny,".

4. V § 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)
technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně,".

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j).

5. V § 2 odst. 2 písmeno h) zní:

"h)
výrobcem první kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny,".

6. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
redispečinkem - řešení přetížení přenosové soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství9) snížením nebo zvýšením výkonu jednoho nebo více bloků výrobny elektřiny, které může být doprovázeno současným zvýšením nebo snížením výkonu jiného bloku nebo více bloků výroben elektřiny anebo změnou salda zahraničních výměn.".

7. V § 4 odst. 2 se v první větě slovo "regionální" zrušuje.

8. V § 5 odst. 4 se slova "na žádost dodavatele" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Rámcovou smlouvou o distribuci elektřiny se rozumí smlouva o distribuci elektřiny pro více odběrných nebo předávacích míst účastníků trhu s elektřinou.".

9. V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "prostřednictvím informačního systému operátora trhu".

10. V § 5 odst. 12 se za slovo "kapacitu" vkládají slova "pro účely vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu" a dále slova "na odběrných místech" se nahrazují slovy "v odběrných místech".

11. V § 5 odst. 13 se slova "vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla" nahrazují slovy "technologickou vlastní spotřebu elektřiny".

12. V § 5 odst. 14 se slova "vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla" nahrazují slovy "technologickou vlastní spotřebu elektřiny".

13. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu konečného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou. Na žádost účastníka trhu s elektřinou zaregistruje provozovatel distribuční soustavy místo připojení jeho zařízení k distribuční soustavě, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní předávací místa, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny. Odpovědnost za takto zaregistrovaná předávací místa lze přenést na 2 různé subjekty zúčtování, přičemž za jedno předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny.".

14. V § 10 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)
organizovaného blokového trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na jednotlivé obchodní bloky (dále jen "blokový trh"),".

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

15. V § 10 odstavec 5 zní:

"(5) Výsledkem obchodů je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen.".

16. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:


"§ 10a

Blokový trh

(1) Předmětem blokového trhu jsou poptávky a nabídky bloků elektřiny, kde nejmenší jednotkou bloku je konstantní hodnota hodinového výkonu 1 MW v hodinách časového období bloku.

(2) Poptávky a nabídky na blokový trh je možno podávat nejdříve 30 dní před obchodním dnem v závislosti na obchodním bloku.

(3) Ukončení obchodování bloku je ve 13.00 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém má být dodávka elektřiny z tohoto bloku uskutečněna.

(4) Sjednání dodávky a odběru elektřiny probíhá spojením nabídky s poptávkou.

(5) Do 13.00 hodin každého obchodního dne, kdy je blok obchodován, oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou informace o výsledcích obchodování předložených nabídek a poptávek na blokovém trhu. Těmito informacemi jsou:

a)
velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh,

b)
dosažená cena v Kč/MWh.

(6) Po vyhodnocení obchodů podle odstavce 5 zahrne operátor trhu sjednané dodávky a odběry elektřiny pro dané obchodní hodiny do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.".

17. V § 13 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Každý obchodní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu jeho celkovou denní platbu za předcházející obchodní období v Kč a rovněž v členění na jednotlivé trhy

a)
velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

b)
dosažené ceny v Kč/MWh,

c)
platby za sjednaný odběr elektřiny v Kč a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny v Kč.

(3) Celková denní platba účastníka organizovaného krátkodobého trhu se stanoví jako součet plateb za jeho sjednané, avšak dosud nevypořádané odběry elektřiny v každé obchodní hodině a součet úhrad za jeho sjednané, avšak dosud nevypořádané dodávky elektřiny v každé obchodní hodině daného obchodního období.".

18. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku.".

19. V § 18 odstavec 7 zní:

"(7) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 5, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 6, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty nebo skutečné hodnoty se nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.".

20. V § 18 odst. 13 se za slova "operátor trhu" vkládají slova "na základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy".

21. V § 18 odstavec 14 zní:

"(14) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 v požadovaném formátu každý pracovní den nejpozději do 9.00 hodin. Provozovatel distribuční soustavy předává tyto údaje operátorovi trhu v termínu podle odstavce 2. Pokud provozovatel distribuční soustavy údaje od dodavatele neobdrží, předává operátorovi trhu údaje za předcházející srovnatelné časové období za předpokladu, že operátor trhu nemá tyto údaje k dispozici.".

22. V § 19 odstavec 8 zní:

"(8) Provozovatel distribuční soustavy provádí aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. a) a takto aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 50 dnů. Aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. b) provádí provozovatel distribuční soustavy minimálně jednou za kalendářní měsíc, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce, a aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatel distribuční soustavy akceptoval reklamaci konečného zákazníka týkající se odečtu a na základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle odstavce 7 v termínech podle § 18 odst. 11.".

23. V § 19 odst. 13 se slova "3 pracovní dny před dnem, ve kterém" nahrazují slovy "5 pracovních dnů od data, od kterého".

24. V § 19 odstavec 18 zní:

"(18) U odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele a u kterých byly provedeny odečty spotřeb elektřiny a operátorovi trhu byly zaslány hodnoty těchto odečtů v termínu podle § 32 odst. 4 a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, provede operátor trhu do desátého pracovního dne čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17.".

25. V § 22 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Skutečné hodnoty týkající se závazku subjektu zúčtování odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy se pro vyhodnocení odchylek zaokrouhlují na desetiny MWh následujícím způsobem:".

26. V § 23 odst. 1 se za slova "uzavřených na" vkládá slovo "blokovém,".

27. V § 24 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku elektřinu od účastníků trhu s elektřinou nebo od provozovatele zahraniční přenosové soustavy. Náklady na obstarání anebo uplatnění této elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb.".

28. § 25 včetně nadpisu zní:


"§ 25

Zúčtování a finanční vypořádání odchylek

(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovací ceny pro jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 24 odst. 2. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 5.

(3) Operátor trhu zjišťuje pro každou obchodní hodinu rozdíl mezi absolutní hodnotou součinu systémové odchylky a zúčtovací ceny a náklady na elektřinu podle § 24 odst. 2. Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc operátor trhu přeúčtuje provozovateli přenosové soustavy na základě smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 24 odst. 2. Předmětem této smlouvy je také úhrada elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. c).

(4) Rozdíly podle odstavce 3 Úřad zohlední při stanovení ceny za systémové služby.

(5) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou a výši platby za zúčtování. Výše platby za zúčtování je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou se stanoví jako součin velikosti odchylky kladné nebo odchylky záporné a zúčtovací ceny.

(6) Každý pracovní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu

a)
velikost odchylky v MWh,

b)
zúčtovací cenu v Kč/MWh,

c)
platbu subjektu zúčtování v Kč.

(7) Po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, operátor trhu na základě součtu plateb subjektu zúčtování vystaví daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, popřípadě podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb zajišťuje operátor trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(8) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné závazky ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.

(9) Zrušení registrace podle odstavce 8 zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně o této skutečnosti informuje všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

(10) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve 3 etapách:

a)
denní vypořádání ve formě zálohové platby,

b)
měsíční vypořádání, které se provádí po skončení kalendářního měsíce a na které se vystavuje daňový doklad a zúčtovávají zálohy z denního vypořádání,

c)
závěrečné měsíční vypořádání, které se provádí pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.

(11) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(12) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8.

(13) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7.".

29. V § 26 nadpis zní: "Zvláštní režim zúčtování a finančního vypořádání odchylek".

30. V § 26 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

"(1) Zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování se provádí pro hodiny

a)
pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu podle zvláštního právního předpisu21), nebo

b)
stanovených provozovatelem přenosové soustavy, pro které byla vyhlášena situace bezprostředně zamezující stavům nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu podle zvláštního právního předpisu21).

______________________________________
21)
Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.".

31. V § 26 odst. 4 se za slova "odst. 2" vkládají slova "a odst. 7".

32. V § 26 odst. 13 se slova "stavu nouze" nahrazují slovy "zvláštního režimu zúčtování".

33. V § 26 se doplňuje odstavec 14, který zní:

"(14) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do termínu podle § 18 odst. 1, oznamuje operátorovi trhu provádění zvláštního režimu zúčtování odchylek podle odstavce 1 písm. b).".

34. V § 27 odst. 1 se slova "spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla" nahrazují slovy "technologickou vlastní spotřebu elektřiny".

35. V § 27 odst. 2 se slova "spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla" nahrazují slovy "technologické vlastní spotřeby elektřiny" a slova "konečné spotřeby elektřiny" se nahrazují slovy "spotřeby elektřiny odebrané konečnými zákazníky a lokální spotřeby výrobců".

36. V § 27 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova "elektřiny spotřebované výrobci přímo pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla" nahrazují slovy "technologické vlastní spotřeby elektřiny".

37. V § 27 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Každoročně, nejpozději do 31. ledna následujícího roku, a v případě výroben elektřiny uvedených do provozu po tomto termínu do 30 dnů ode dne uvedení výrobny elektřiny do provozu sdělí výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena jeho výrobna elektřiny, zařazení konkrétní výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie nebo samovýrobce na základě skutečnosti zjištěné v předcházejícím kalendářním roce. Zařazení do příslušné kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku 2. čtvrtletí daného roku do konce 1. čtvrtletí následujícího roku. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do příslušné kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že se zařazení výrobny elektřiny nemění. Není-li výrobna elektřiny zařazena do žádné z kategorií výrobců, považuje se za výrobnu elektřiny kategorie samovýrobce.".

38. V § 28 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

"3.
ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na elektřinu spotřebovanou konečným zákazníkem, výrobcem nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě, a dále na elektřinu spotřebovanou konečným zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky a ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky,".

39. V § 28 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)
cena za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu a organizovaném denním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.".

40. V § 28 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Provozovatel přenosové soustavy oznámí operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne po skončení daného kalendářního měsíce množství elektřiny odebrané konečnými zákazníky přímo z přenosové soustavy, lokální spotřebu výrobců, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy.".

41. V § 28 se na konci odstavce 8 doplňují slova "a dále za ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy".

42. V § 29 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a)
vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny z blokového trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu pro dny pondělí až neděle,

b)
vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za pracovní dny a vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za nepracovní dny z blokového trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu,

c)
množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny z blokového trhu, denního trhu a množství zobchodované elektřiny z vnitrodenního trhu v členění podle písmen a) a b),".

43. V § 29 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)
počet změn dodavatele v odběrných místech konečných zákazníků a odběratele v předávacích místech výroben elektřiny,".

44. V § 29 odst. 2 se slova "stavu nouze podle zvláštního právního předpisu19)" nahrazují slovy "zvláštním režimu zúčtování a finančního vypořádání podle § 26".

45. V § 29 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o provádění zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování podle § 26. Informace vymezuje obchodní hodiny, pro které má být zvláštní způsob zúčtování proveden.".

46. § 30 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní:


"§ 30

Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

(1) Základní změny dodavatele účastníka trhu s elektřinou jsou

a)
změna dodavatele za jiného dodavatele,

b)
změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo

c)
v případě účastníka trhu s elektřinou typu domácnost nebo malý zákazník změna dodavatele za dodavatele poslední instance23).

(2) Před první změnou dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději

a)
8 pracovních dnů před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti změny dodavatele"), jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu A nebo B,

b)
17 pracovních dnů před datem účinnosti změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu C.

(3) V důsledku uzavírání nové smlouvy o připojení podle odstavce 2 nevzniká účastníku trhu s elektřinou povinnost hradit podíl na oprávněných nákladech na připojení24).

(4) Odstavec 2 se nevztahuje na připojená předávací místa výroben elektřiny. Dále se nevztahuje na odběrná místa zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční soustavě po 1. lednu 2002.

(5) Před změnou dodavatele, nejpozději v termínech podle odstavce 2, podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2, a to

a)
nový dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b)
jiný účastník trhu s elektřinou, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě jiné smlouvy.

(6) Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny podle odstavce 5 se nepodává, pokud je taková smlouva mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(7) Před změnou dodavatele, nejpozději v termínech podle odstavce 2, uzavřou účastník trhu s elektřinou a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny. Ve stejném termínu podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy:

a)
identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b)
typ smlouvy o dodávce elektřiny, datum účinnosti změny dodavatele a dobu trvání smlouvy,

c)
závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s elektřinou nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

d)
výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst.

(8) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na změnu dodavatele v odběrném nebo předávacím místě informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného nebo předávacího místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2.

(9) Nejpozději 1 pracovní den po podání žádosti podle odstavce 7 předá operátor trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 7.

(10) V termínu podle odstavce 9 předá operátor trhu stávajícímu dodavateli údaje podle odstavce 7.

(11) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději

a)
1 pracovní den před datem účinnosti změny dodavatele pro odběrná místa typu A nebo B,

b)
5 pracovních dní před datem účinnosti změny dodavatele pro odběrná místa typu C.

(12) Nejpozději v termínech podle odstavce 11 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne změnu dodavatele a informuje o této skutečnosti operátora trhu. Odmítnout změnu dodavatele může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že náležitosti předávané podle odstavce 5 a údaje předávané podle odstavce 9 nejsou úplné nebo nedošlo k uzavření smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny podle odstavce 11.

(13) Na základě přijetí nebo odmítnutí změny dodavatele provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 12 operátor trhu informuje stávajícího a nového dodavatele o odmítnutí nebo přijetí změny dodavatele ze strany provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(14) V případě, že k odstranění nedostatků, na základě kterých provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítl přijmout změnu dodavatele podle odstavce 12, dojde nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před datem účinnosti změny dodavatele, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změnu dodavatele dodatečně přijme.

(15) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijme změnu dodavatele, zaregistruje změnu dodavatele v termínu podle odstavce 12 nebo v případě dodatečného přijetí v termínu podle odstavce 14, a to přiřazením odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou k novému dodavateli s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 17. Registraci změny dodavatele s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 17 nahlásí bezodkladně operátor trhu stávajícímu a novému dodavateli a také subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku. Registrací změny dodavatele jsou v informačním systému operátora trhu zrušena všechna jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena.

(16) Před přijetím změny dodavatele podle odstavce 12 nebo odstavce 14 zasílá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu za příslušná odběrná nebo předávací místa, která nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jejich registraci.

(17) Registrace změny dodavatele nabývá účinnosti k první obchodní hodině dne účinnosti změny dodavatele.

(18) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet způsobem upraveným zvláštním právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 19 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny v rozsahu podle zvláštního právního předpisu1).

(19) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele.

(20) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele elektřiny konečného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, registruje současně provozovatel příslušné distribuční soustavy i předávací místa nebo souhrn předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této distribuční soustavy.

(21) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele nebo potvrzení nebo zamítnutí změny dodavatele a údajů potřebných pro registraci odběrných nebo předávacích míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(22) Pokud podají 2 účastníci trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele podle odstavce 7 se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele na stejné odběrné nebo předávací místo, má přednost žádost, která je podána jako první.

(23) V případech, kdy dojde ke změně počtu dodavatelů, přechodu konečného zákazníka z jednoho odběrného místa na jiné odběrné místo v jiné distribuční soustavě, změně konečného zákazníka v odběrném místě, kdy si nový konečný zákazník vybere jiného dodavatele, než toho, který dodával do tohoto odběrného místa, změně dodavatele v předávacím místě výrobny a v případě úpravy platnosti smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. a) a d) stávajícím dodavatelem se ustanovení § 30 použijí přiměřeně.

_____________________________________
23)
§ 12a odst. 1 energetického zákona.
24)
§ 28 odst. 2 písm. i) energetického zákona.".

47. § 31a včetně nadpisu zní:


"§ 31a

První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa

(1) Nejpozději v termínu podle § 5 odst. 2 podá účastník trhu s elektřinou, který má uzavřenou smlouvu o připojení, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to

a)
dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b)
jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

(2) Nejpozději 8 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.

(3) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které má být nové odběrné místo připojeno, podává dodavatel nejpozději 8 pracovních dnů před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do daného odběrného místa (dále jen "zahájení dodávky"), která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy:

a)
identifikační a registrační číslo dodavatele,

b)
typ smlouvy o dodávce elektřiny, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti zahájení dodávky"), a dobu trvání smlouvy,

c)
závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s elektřinou nebo souhlas subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

d)
identifikace odběrného místa.

(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2.

(5) Nejpozději 1 pracovní den po podání žádosti podle odstavce 3 předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno. Operátor trhu současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 3.

(6) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději 3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení dodávky.

(7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle odstavce 5 nejsou úplné.

(8) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, zaregistruje zahájení dodávky v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Registraci zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

(9) Před přijetím žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 7 zasílá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu za toto odběrné místo, které není registrováno v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jeho registraci.

(10) Registrace zahájení dodávky nabývá účinnosti k první obchodní hodině dne účinnosti zahájení dodávky.

(11) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v odstavci 3 a přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 7, nejpozději však do 10.00 hodin posledního pracovního dne před datem účinnosti zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.

(12) Zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 a údajů potřebných pro registraci odběrných míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.".

48. V § 32 odst. 2 se za slova "za dané období" vkládají slova "a způsob stanovení konečného stavu elektroměru".

49. V § 32 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova ", a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce".

50. V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy bezplatně zpřístupní na vyžádání konečnému zákazníkovi odebírajícímu elektřinu z napěťové hladiny 1 kV a vyšší, v jehož odběrném místě je instalováno měření typu A nebo B, do šestého pracovního dne následujícího měsíce způsobem umožňujícím dálkový přístup v daném odběrném místě za posledních 12 měsíců naměřené hodnoty průběhu čtvrthodinového činného výkonu v kW, jalového induktivního výkonu v kVAr a jalového kapacitního výkonu v kVAr.".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

51. V příloze č. 3 odstavci 1 se číslo "100" nahrazuje číslem "50".

52. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

53. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

54. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

55. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Postup změny dodavatele, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 14, 16, 17, 26 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. února 2008, a ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2803