LEGISLATIVA

148/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje.

             148/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 6. dubna 2005 
 o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské 
užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje 
 
   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., (dále jen 
"zákon"): 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení upravuje  poskytování dotace fyzické nebo 
právnické  osobě  (dále  jen  "žadatel") Státním zemědělským 
intervenčním fondem (dále jen "Fond") na nepotravinářské užití 
semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje1) 
zpracovaného na směsné palivo2) s obsahem nejméně 31 % objemových 
methylesteru řepkového oleje,  určeného k pohonu spalovacích 
vznětových motorů. 
------------------------------------------------------------------ 
1) § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví 
  požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních 
  komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti. 
2) § 2 písm. d) vyhlášky č. 229/2004 Sb. 
 
                § 2 
 
          Žádost o poskytnutí dotace 
 
   (1) Dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro 
výrobu methylesteru řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo 
(dále jen "dotace") se poskytuje žadateli na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace, podané Fondu na formuláři vydaném Fondem 
(dále jen  "žádost"), a to k  výsledkům hospodaření výroby 
methylesteru řepkového oleje v období od 1. července 2005 do 31. 
prosince 2005 (dále jen "zpracovatelské období") jako kompenzace 
zvýšených provozních nákladů na výrobu methylesteru řepkového 
oleje a jeho nižší energetickou účinnost v případě jeho zpracování 
na směsné palivo2) v porovnání s motorovou naftou.3) 
 
   (2) Dotace se poskytne žadateli, jestliže 
a) je usazen na území České republiky, jde-li o občana členského 
  státu Evropské unie, nebo právnickou osobu založenou v členském 
  státě Evropské unie nebo, jde-li o osobu ze třetí země, doloží, 
  že je oprávněn podnikat na území České republiky, 
b) je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu, 
c) předmětem podnikání žadatele je zpracování semene řepky olejné 
  pro výrobu methylesteru řepkového oleje nebo jiný obor chemické 
  výroby, zahrnující tuto činnost, 
d) doručí žádost o poskytnutí dotace Fondu nejpozději do 1. června 
  kalendářního roku, který předchází zpracovatelskému období, ve 
  kterém má být poskytnuta dotace, 
e) součástí dlouhodobého hmotného majetku žadatele je funkční 
  výrobní zařízení na zpracování semene řepky olejné pro výrobu 
  methylesteru řepkového oleje, které se nachází na území České 
  republiky (dále jen "výrobní zařízení"), 
f) prokáže, že zpracoval methylester řepkového oleje, na jehož 
  výrobu má být poskytnuta dotace, na směsné palivo nebo že 
  methylester řepkového oleje prodal výrobci směsného paliva na 
  výrobu směsného paliva, 
g) má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu 
  zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky a Fondu 
  národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky 
  související  s  podporami  nebo  dotacemi poskytnutými do 
  zemědělství, a nemá nedoplatky na daních, na pojistném na 
  veřejné  zdravotní  pojištění,  na  pojistném na sociální 
  zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
  včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno 
  splácení nedoplatků ve splátkách a tyto splátky řádně a včas 
  platí, 
h) není v likvidaci, nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo 
  nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek 
  majetku. 
 
   (3) Součástí žádosti je 
a) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na 
  formuláři vydaném Fondem o skutečnostech podle odstavce 2 písm. 
  g) a h), 
b) smlouva žadatele nebo její úředně ověřená kopie s odběratelem, 
  který je výrobcem směsného paliva, o zpracování dodávaného 
  methylesteru řepkového oleje na směsné palivo, není-li výrobcem 
  směsného paliva žadatel, a to na množství podle odstavce 4, 
c) znalecký  posudek prokazující  výrobní kapacitu  výrobního 
  zařízení žadatele na výrobu oleje z řepky olejné a na výrobu 
  methylesteru řepkového oleje z tohoto oleje podle odstavců 
  4 a 5, 
d) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že žadatel 
  je podnikatelem podle odstavce 2 písm. b). 
 
   (4) Žadatel v žádosti uvede množství semene řepky olejné, 
které předpokládá  zpracovat na methylester  řepkového oleje 
v zpracovatelském období, a množství methylesteru řepkového oleje, 
které z tohoto množství semene řepky olejné předpokládá vyrobit 
při splnění podmínky následného zpracování na směsné palivo podle 
odstavce 2 písm. f) v zpracovatelském období. 
 
   (5) Množství semene řepky olejné, uvedené v žádosti podle 
odstavce  4,  musí  odpovídat  nejméně  2,8násobku  množství 
methylesteru řepkového oleje, které žadatel uvedl v žádosti podle 
odstavce 4 a které je možno prokazatelně vyrobit ve výrobním 
zařízení žadatele, uvedeném ve znaleckém posudku podle odstavce 
3 písm. c). 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 2 písm. d) vyhlášky č. 229/2004 Sb. 
3) § 2 písm. b) vyhlášky č. 229/2004 Sb. 
 
                § 3 
 
       Posouzení žádosti o poskytnutí dotace 
 
   Zjistí-li Fond při posouzení žádosti o poskytnutí dotace, že 
žadatel uvedl větší množství methylesteru řepkového oleje, než 
může ve výrobním zařízení, které je zahrnuto v jeho dlouhodobém 
hmotném majetku, v průběhu zpracovatelského období zpracovat na 
methylester řepkového oleje, žádost zamítne. 
 
                § 4 
 
          Rozhodování Fondu o žádosti 
 
   (1) Fond poskytne pro  zpracovatelské období dotaci na 
zpracování semene řepky olejné pro výrobu 50 000 tun methylesteru 
řepkového oleje. 
 
   (2) Překročí-li celkové  množství methylesteru řepkového 
oleje, uvedené  v nezamítnutých žádostech,  množství uvedené 
v odstavci 1, Fond ve stejném poměru sníží všem žadatelům množství 
methylesteru řepkového oleje, na které bude poskytnuta dotace. 
 
   (3) V rozhodnutí o poskytnutí dotace Fond stanoví množství 
methylesteru řepkového oleje pro výrobu směsného paliva a výši 
dotace pro zpracovatelské období. 
 
                § 5 
 
              Výše dotace 
 
   Dotace činí 7 000 Kč na 1 tunu methylesteru řepkového oleje. 
 
                § 6 
 
          Podmínky vyplacení dotace 
 
   (1) Pro účely vyplacení dotace předloží žadatel Fondu 
a) přehled  o  množství  zpracovaného  semene  řepky  olejné 
  a o množství  vyrobeného methylesteru řepkového  oleje na 
  formuláři vydaném Fondem, 
b) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství 
  směsného paliva vyrobeného žadatelem, 
c) doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství 
  methylesteru řepkového oleje dodaného žadatelem na výrobu 
  směsného paliva odběrateli, který je výrobcem směsného paliva, 
d) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři 
  vydaném Fondem o tom, že žadatel smluvně zavázal odběratele, 
  který je výrobcem směsného paliva, že použije odebrané množství 
  prodaného methylesteru řepkového oleje výhradně na výrobu 
  směsného paliva, 
e) doklad o nákupu odpovídajícího objemu řepky olejné na vykázané 
  množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje; množství 
  nakoupeného  semene řepky  olejné musí  odpovídat nejméně 
  2,8násobku množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje, 
f) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři 
  vydaném Fondem o tom, že žadatel má vypořádány splatné závazky 
  k České  republice  -  Ministerstvu  zemědělství,  Fondu, 
  Pozemkovému fondu České republiky a Fondu národního majetku 
  České  republiky,  jakož  i  splatné  závazky související 
  s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství, a nemá 
  nedoplatky na daních, na  pojistném na veřejné zdravotní 
  pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku 
  na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou 
  případů, kdy mu bylo povoleno splácení nedoplatků ve splátkách 
  a tyto splátky řádně a včas platí, 
g) čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři 
  vydaném Fondem o tom, že žadatel není v likvidaci nebo na jeho 
  majetek nebyl prohlášen konkurs nebo nebyl návrh na prohlášení 
  konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, 
a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení příslušného 
kalendářního měsíce. 
 
   (2) Žadatel dále pro vyplacení dotace předloží Fondu 
a) úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani 
  z minerálních olejů,4) včetně dokladu potvrzeného výrobcem 
  směsného paliva, v němž se uvede skutečné množství methylesteru 
  řepkového oleje podle jednotlivých dodavatelů methylesteru 
  řepkového oleje, které bylo použito pro výrobu směsného paliva 
  uvedeného v daňovém přiznání k spotřební dani z minerálních 
  olejů4) obsažených ve směsném palivu, je-li výrobcem směsného 
  paliva podle odstavce 1 písm. b) žadatel, 
b) úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani 
  z minerálních olejů,4) včetně dokladu potvrzeného odběratelem, 
  který je výrobcem směsného paliva, v němž se uvede skutečné 
  množství  methylesteru řepkového  oleje podle jednotlivých 
  dodavatelů methylesteru řepkového oleje, které bylo použito pro 
  výrobu směsného paliva uvedeného v daňovém přiznání k spotřební 
  dani z minerálních olejů4) obsažených ve směsném palivu, 
  není-li výrobcem směsného paliva podle odstavce 1 písm. b) 
  žadatel, 
c) úředně  ověřenou kopii  o vypořádání  platební povinnosti 
  vyplývající z podaného daňového přiznání k spotřební dani 
  z minerálních olejů,4) podle písmene a) nebo b), 
a to nejpozději do 60 kalendářních dnů po skončení příslušného 
kalendářního měsíce. 
 
   (3) Na základě  žadatelem prokázané výroby methylesteru 
řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo nebo na základě 
žadatelem prokázaného prodeje methylesteru řepkového oleje jinému 
výrobci směsného paliva vyplatí Fond žadateli dotaci, a to do výše 
stanovené pro zpracovatelské období rozhodnutím o dotaci vydaným 
podle § 4, a to do 15 dnů ode dne předložení stanovených dokladů. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 
  234/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 479/2004 Sb. 
  a zákona č. 693/2004 Sb. 
 
                § 7 
 
              Účinnost 
 
   (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
   (2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 

Datum uveřejnění: 6. dubna 2005 Poslední změna: 23. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3919