LEGISLATIVA

5/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

5

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů,
způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy


Ministerstvo životního prostředí stanoví k provedení § 3 odst. 1 a 2 a podle § 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):


Čl. I

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, se mění takto:

1. V § 2 písmena e) a f) znějí:

"e)
anaerobní fermentací - proces kontrolovaného rozkladu biomasy na bioplyn a digestát, probíhající bez přístupu vzdušného kyslíku,

f)
zplynováním - termický nebo obdobný fyzikální nebo chemický proces přeměny biomasy na syntézní plyn,".

2. V § 2 písm. g) se na konci bodu 1 doplňují slova "(dále jen "spoluspalování")".

3. V § 2 písmeno h) zní:

"h)
mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu a průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu.".

4. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem podpory jsou veškeré druhy biomasy, pokud dále není uvedeno jinak.".

5. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií obsažených v § 4 odst. 2 až 4.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
průměrné náklady na obstarání biomasy,".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

7. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Na základě parametrů uvedených v odstavci 1 se stanovují tyto kategorie biomasy s odlišnou podporou:

a)
kategorie pro procesy termické přeměny zahrnující proces spalování a zplynování, a to

1.
kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená,

2.
kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít,

3.
kategorie 3, která zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená,

b)
kategorie pro proces anaerobní fermentace, která zahrnuje veškerou biomasu určenou k výrobě bioplynu s výjimkou druhů biomasy obsažených ve skupině 3 přílohy č. 1 této vyhlášky.

(3) Kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 se dále rozlišují podle způsobu využití biomasy na spoluspalování označované S1, S2 a S3, paralelní spalování označované P1, P2 a P3 a spalování a zplynování čisté biomasy označované O1, O2 a O3.".

8. V § 4 odst. 4 se slovo "digesce" nahrazuje slovem "fermentace".

9. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví 5 skupin druhů biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1 této vyhlášky obsaženy v žádné skupině, patří do kategorie S2, P2, O2 a anaerobní fermentace.".

10. V § 5 odst. 1 věta první zní: "Předmětem podpory je spalování čisté biomasy, společné spalování, zplynování čisté biomasy a anaerobní fermentace v systémech, jejichž povaha umožňuje efektivní využití daného druhu biomasy na výrobu elektřiny, nebo elektřinu a tepelnou energii.".

11. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb.


(příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalaš v. r.

 

Datum uveřejnění: 5. ledna 2007 Poslední změna: 12. ledna 2007 Počet shlédnutí: 4101