LEGISLATIVA

300/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

300

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:

"Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh.".

2. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:

"o)
genetickou erozí postupná ztráta genetické rozmanitosti mezi populacemi nebo odrůdami téhož druhu a uvnitř těchto populací nebo odrůd, nebo zužování genetického základu druhu v důsledku zásahu člověka nebo změn životního prostředí,

p)
krajovou odrůdou soubor populací nebo klonů rostlinného druhu, které jsou přirozeně adaptovány na podmínky životního prostředí v jejich oblasti,

q)
uchovávanou odrůdou krajová odrůda nebo odrůda přirozeně adaptovaná na místní a regionální podmínky a ohrožená genetickou erozí, registrovaná vzhledem k jejímu významu pro zachování genetických zdrojů rostlin,

r)
oblastí původu oblast tradičního pěstování uchovávané odrůdy, na kterou je odrůda přirozeně adaptována.".

3. V § 3 odst. 10 písm. c) se za slovo "předstupňů" vkládají slova ", základní rozmnožovací materiál" a slova "podle odstavců 6 a 7" se zrušují.

4. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3c zní:

"§ 3b

Výroba a uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd

(1) Osivo uchovávané odrůdy lze vyrábět pouze v oblasti původu této odrůdy. Pokud vlivem nepříznivých podmínek prostředí nelze v oblasti původu vyrobit uznané osivo, Ústav může na základě doporučení osoby pověřené podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c) schválit další oblast pro výrobu osiva dané odrůdy, a to s přihlédnutím k případnému rozhodnutí Komise, kterým se stanoví omezení nebo podmínky pro stanovení této oblasti. Osivo uchovávané odrůdy vyrobené v další oblasti pro výrobu osiva může být využíváno pouze v oblasti původu.

(2) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do oběhu pouze v oblasti původu. Ústav může pro uvádění osiva uchovávané odrůdy do oběhu schválit další oblasti na území České republiky, jestliže jsou tyto oblasti srovnatelné s oblastí původu, pokud jde o přirozená a polopřirozená stanoviště dané odrůdy. Pokud Ústav takovou další oblast schválí, udržovatel odrůdy uschová pro zachování dané odrůdy v její oblasti původu takové množství osiva, které stanoví prováděcí právní předpis. Pokud byla schválena další oblast pro výrobu osiva podle odstavce 1, Ústav pro danou odrůdu neschválí další oblast pro uvádění osiva do oběhu podle tohoto odstavce.

(3) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do oběhu pouze, pokud

a)
pochází z osiva vyrobeného podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy,

b)
splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál,

c)
bylo vyrobeno v oblasti svého původu nebo v další oblasti schválené podle odstavce 1,

d)
zkoušky ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu byly provedeny podle mezinárodně platných metod.

(4) Množství osiva každé uchovávané odrůdy uváděné do oběhu a celkové množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do oběhu za vegetační období jsou stanovena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem každého vegetačního období oznámit Ústavu výměru a umístění množitelského porostu uchovávané odrůdy. Pokud z těchto oznámení vyplývá, že množství stanovená podle tohoto odstavce budou překročena, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí rozmnožovací materiál, množství osiva, které může v příslušném vegetačním období uvést do oběhu. Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu.

(5) Obaly osiva uváděného do oběhu musí být uzavřeny dodavatelem takovým způsobem, aby nebylo možné obal otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop narušení na návěsce dodavatele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému musí být návěska dodavatele nebo plomba. Obaly osiva uváděného do oběhu musí být označeny návěskou dodavatele nebo potiskem, obsahující tyto údaje:

a)
označení "pravidla a normy ES",

b)
označení dodavatele a jeho adresu, nebo jeho identifikační značku,

c)
rok uzavření obalu vyjádřený slovy "Uzavřeno" s následným doplněním příslušného roku vyjádřeného čtyřmístnou číslicí, nebo nejde-li o sadbu brambor, rok posledního odběru vzorku pro účely zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy "Vzorkováno" s následným doplněním příslušného roku vyjádřeného čtyřmístnou číslicí,

d)
název druhu,

e)
název uchovávané odrůdy,

f)
označení "uchovávaná odrůda",

g)
oblast původu uchovávané odrůdy,

h)
oblast výroby osiva, pokud je jiná než oblast původu uchovávané odrůdy,

i)
číslo partie přidělené dodavatelem,

j)
čistou nebo hrubou hmotnost balení, nebo, nejde-li o sadbu brambor, počet semen,

k)
v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností, nejde-li o sadbu brambor.

(6) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiva uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu vegetační zkouškou.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
množství osiva podle odstavce 2,

b)
způsob určení množství osiva každé uchovávané odrůdy, které lze uvádět do oběhu,

c)
způsob určení celkového množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu, které lze uvádět do oběhu,

d)
způsob provádění následné kontroly osiva uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu prováděné podle odstavce 6.

_____________________________________
3c)
Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 4 odstavec 15 zní:

"(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)
technologické postupy a způsoby odběru vzorků včetně postupu při zjištění heterogenity partie osiva,

b)
postup při kontrole průvodních dokladů partie rozmnožovacího materiálu a vzory těchto dokladů,

c)
závazné pokyny pro opětovné uzavírání a označování obalů po provedené kontrole,

d)
náležitosti dokladu předkládaného podle odstavce 10 písm. b) a odstavce 13 písm. b).".

6. V § 22 odst. 5 písm. b) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

7. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Jestliže k odrůdě zapsané ve společném katalogu odrůd byly lhůty pro uznávání a uvádění do oběhu poskytnuty více členskými státy, vztahuje se na uvádění do oběhu takové odrůdy ve všech členských státech lhůta, která uplyne jako poslední.".

8. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní:

"§ 35a

Registrace uchovávaných odrůd

(1) Jako uchovávaná odrůda může být registrována krajová odrůda nebo odrůda přirozeně adaptovaná na místní a regionální podmínky a ohrožená genetickou erozí. Odrůda musí být významná z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin; Ústav může za účelem jejího posouzení požádat o stanovisko osobu pověřenou podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c). Jako uchovávaná odrůda může být registrována odrůda zemědělského druhu.

(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat odrůdu, která

a)
je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda jiná než uchovávaná odrůda,

b)
byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 6 a 7 ze společného katalogu vymazána, nebo

c)
je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o odrůdových právech Společenství4b) nebo odrůda, u níž je podána žádost o udělení těchto ochranných práv.

(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jestliže jsou vedle názvu odrůdy a jejího popisu k dispozici informace dostačující pro rozhodnutí o registraci uchovávané odrůdy. Jde zejména o informace

a)
vycházející z výsledků neúředních zkoušek,

b)
založené na praktických zkušenostech s pěstováním, množením a využíváním uchovávané odrůdy, nebo

c)
získané v rámci postupu podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).

(4) Ústav může s ohledem na názvy uchovávaných odrůd, které byly známy před 25. květnem 2000, povolit odchylky od přímo použitelného předpisu Evropských společenství11b), s výjimkou případů, kdy by byly tyto odchylky v rozporu s předchozími právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2 tohoto předpisu.

(5) Při registraci uchovávané odrůdy Ústav na základě informací pověřené osoby3c) určí oblast nebo oblasti původu dané odrůdy.

(6) Uchovávaná odrůda musí být udržována ve své oblasti původu.".

9. V § 38a odst. 2 písm. k) se za slovo "materiál" vkládá čárka.

10. V § 38a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

"u)
jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských porostů uchovávaných odrůd, nebo

v)
jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4.".

11. V § 38a odst. 5 písm. a) se slova ", odstavce 2 písm. a) až i) a n) až t) a odstavce 4" nahrazují slovy ", odstavce 2 písm. a) až i) a n) až v) nebo odstavce 4".

12. V § 38a odst. 5 písm. b) se slova ", a odstavce 3" nahrazují slovy "nebo odstavce 3".

13. V § 38a odst. 5 písm. c) se slova "a m)" nahrazují slovy "nebo m)".

14. V § 38b odst. 2 písm. b) se za slova "§ 12 odst. 7 písm. c)" vkládají slova ", § 12 odst. 8".

15. V § 38b odst. 2 písm. k) se za slovo "materiál" vkládá čárka.

16. V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

"u)
jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských porostů uchovávaných odrůd, nebo

v)
jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4.".

17. V § 38b odst. 5 písm. a) se slova ", odstavce 2 písm. a) až i) a n) až t) a odstavce 4" nahrazují slovy ", odstavce 2 písm. a) až i) a n) až v) nebo odstavce 4".

18. V § 38b odst. 5 písm. b) se slova "a odstavce 3" nahrazují slovy "nebo odstavce 3".

19. V § 38b odst. 5 písm. c) se slova "a m)" nahrazují slovy "nebo m)".

20. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)
oblasti původu uchovávaných odrůd podle § 35a odst. 5 a další oblasti schválené podle § 3b odst. 1 a 2, včetně případných omezení nebo podmínek stanovených Komisí.".

21. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

"c)
množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedené do oběhu na území České republiky,

d)
informace o určených oblastech původu a dalších oblastech, které Ústav hodlá schválit pro výrobu osiva uchovávaných odrůd, a o dalších oblastech schválených pro uvádění osiva uchovávaných odrůd do oběhu.".

22. V § 42 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

23. V § 42 odst. 2 se slova "podle § 22 odst. 7" nahrazují slovy "podle § 22 odst. 8".

24. V příloze č. 1 v části 1.2.2 se pod nadpis "Luskoviny a jeteloviny" vkládá řádek, který zní:

"Galega orientalis Lam. Jestřabina východní".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

 

Datum uveřejnění: 10. září 2009 Poslední změna: 10. září 2009 Počet shlédnutí: 1630