LEGISLATIVA

554/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

  554/2002 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 16. prosince 2002,

  Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

  Změna: 363/2010 Sb.

  Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 odst. 3 zákona č.
  76/2002  Sb.,  o integrované prevenci a omezování znečištění, o
  integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
  integrované prevenci), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 3
  zákona:

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a stanoví
  vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost“),
  rozsah a způsob jejího vyplnění.

  § 2

  Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění

  (1) Provozovatel zařízení podá u správního úřadu, který je místně
  příslušný  k vydání integrovaného povolení (dále jen "úřad"),^2)
  vyplněnou  žádost  v  listinné  podobě a v elektronické podobě.
  Elektronickou  podobu  předloží  ve formátu dohodnutém s úřadem.
  Rozhodující je znění listinné podoby žádosti.

  (2) Elektronická podoba vzoru žádosti, která odpovídá vzoru uvedenému v
  příloze k této vyhlášce, je přístupná na portálu veřejné správy^3) a v
  sídle úřadu.

  § 3

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

  Ministr:

  RNDr. Ambrozek v. r.

  Příloha

  VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ A ROZSAH A ZPŮSOB VYPLNĚNÍ
  ŽÁDOSTI

2.2 Provozovatel zařízení, který je fyzickou osobu, která není
  podnikatelem

------------------------------------------------------------------
Jméno a příjmení
------------------------------------------------------------------
Číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje
------------------------------------------------------------------
Trvalý pobyt nebo adresa pro doručování
------------------------------------------------------------------
Telefon (Fax)
------------------------------------------------------------------
E-mail
------------------------------------------------------------------

  3.

  Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení

3.1 Základní údaje

------------------------------------------------------------------
Druh žádosti           zařízení podle § 42 zákona
                 zařízení podle § 43 zákona
                 zařízení, pro které bylo
                 požádáno o vydání stavebního
                 povolení po 1.1.2003
                 zařízení, pro které bylo
                 požádáno o stavební povolení
                 do 31.12.2002, ale pro něž
                 nebylo stavební povolení
                 vydáno před 1.1.2003
------------------------------------------------------------------
Datum žádosti o vydání
územního rozhodnutí1
------------------------------------------------------------------
Datum nabytí právní moci
územního rozhodnutí1
------------------------------------------------------------------
Datum žádosti o vydání
stavebního povolení1
------------------------------------------------------------------
Datum nabytí právní moci
stavební povolení1
------------------------------------------------------------------
Datum nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí1
------------------------------------------------------------------
Posuzování vlivu zařízení        ano/ne/probíhá
na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní
prostředí), ve znění
pozdějších předpisů)1
------------------------------------------------------------------
Název zařízení2
------------------------------------------------------------------
Projekt, včetně názvu a
identifikačního označení3
------------------------------------------------------------------
    Zpracovatel projektu3
------------------------------------------------------------------
Investor projektovaného
záměru3
------------------------------------------------------------------
Identifikace4 zpracovatele
předkládané žádosti, pokud
se liší od provozovatele
zařízení (žadatele)
------------------------------------------------------------------
Adresa, na které se nalézá
zařízení nebo místo, kde
bude zařízení umístěno
------------------------------------------------------------------
Umístění zařízení (kraj,
obec, katastrální území,
parcelní čísla5, popř.
označení stavby)
------------------------------------------------------------------
Přeshraniční vlivy
------------------------------------------------------------------
Datum platby správního
poplatku6
------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění záměru7
-----------------------------------------------------------------
1 Uvést data těchto správních aktů, zaškrtnout, popř. vyplnit
 správnou možnost.
2 Uvést výstižný název pro účely řízení o vydání integrovaného
 povolení, který by měl identifikovat činnosti, pro které se žádá
 o vydání integrovaného povolení.
3 Vyplnit u zařízení, pro něž ještě nebylo vydáno kolaudační
 rozhodnutí.
4 Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa, IČ.
5 Při větším počtu pozemků uvést seznam v příloze žádosti.
6 Jedná se o správní poplatek za podání žádosti podle § 57 zákona.
7 Uvést pouze v případě zařízení před zahájením výstavby a ve
 výstavbě.

3.2 Přehled ostatních zařízení v areálu provozovny

------------------------------------------------------------------
Zařízení    Provozovatel zařízení  Datum/návrh termínu podání
                    žádosti o vydání
                    integrovaného povolení
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

  4.

  Informace vztahující se ke změně vydaného integrovaného povolení
------------------------------------------------------------------
Název zařízení (podle platného integrovaného povolení)
------------------------------------------------------------------
Datum nabytí právní moci a číslo
jednací platného rozhodnutí o vydání
integrovaného povolení, popřípadě
platného rozhodnutí o změně
integrovaného povolení, pokud
již bylo někdy vydáno
------------------------------------------------------------------
Posuzování vlivů změny zařízení
na životní prostředí podle zákona
o posuzování
vlivů na životní prostředí        ano/ne/probíhá
Adresa, na které se nalézá zařízení,
resp. dotčená část/části
------------------------------------------------------------------
Umístění zařízení (kraj, obec,
katastrální území, parcelní čísla,
popř. označení stavby)
------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění žádosti o změnu
integrovaného povolení
------------------------------------------------------------------
Identifikace1 zpracovatele předkládané
žádosti, pokud se liší od provozovatele
zařízení (žadatele)
------------------------------------------------------------------
1 Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa, IČ.

  5.

  Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

  5.1 Technické a technologické jednotky tvořící zařízení a s nimi přímo
  spojené činnosti

5.1.1 Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona

------------------------------------------------------------------
Název nebo označení samostatné části zařízení
------------------------------------------------------------------
Kategorie podle přílohy č. 1 zákona
------------------------------------------------------------------
Projektovaná kapacita1
------------------------------------------------------------------
Využití kapacity (%)2
------------------------------------------------------------------
Produkce3
------------------------------------------------------------------
Účel a podrobná technická charakteristika4
------------------------------------------------------------------
Měsíc a rok uvedení do provozu
------------------------------------------------------------------
Rok očekávaného ukončení provozu/životnost
------------------------------------------------------------------
1 Projektovaná kapacita parametru podle přílohy č. 1 zákona, který
 je uveden u většiny kategorií a rozhoduje o zařazení/nezařazení
 jednotky do dané kategorie (například projektovaná kapacita
 výroby, obsah lázní na povrchovou úpravu, kapacita skládky,
 prostor pro zvířata apod.)
2 Skutečně provozovaná kapacita parametru podle přílohy č. 1
 zákona v procentech výše uvedené projektované kapacity.
3 Uvede zejména provozovatel zařízení, který provozuje nebo se
 chystá provozovat zařízení kategorie 6.6 přílohy č. 1 zákona
 (tuny masa v živé váze za rok nebo počet ks za rok).
4 Minimálně  označení, technický  popis, technické  parametry
 samostatné části zařízení a vyznačení použitých nejlepších
 dostupných technik (lze připojit do přílohy žádosti a v žádosti
 na ni odkazovat).

5.1.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1
   zákona

------------------------------------------------------------------
Název nebo označení samostatné části zařízení
------------------------------------------------------------------
Stručná charakteristika jednotky
------------------------------------------------------------------
Projektovaná kapacita
------------------------------------------------------------------
Využití kapacity (%)
------------------------------------------------------------------
Produkce1
------------------------------------------------------------------
Účel a podrobná technická charakteristika2
------------------------------------------------------------------
Měsíc a rok uvedení do provozu
------------------------------------------------------------------
Rok očekávaného ukončení provozu/životnost
------------------------------------------------------------------
1 Uvede zejména provozovatel zařízení, který provozuje nebo se
 chystá provozovat např. zařízení kategorie 6.6 přílohy č. 1
 zákona s menší kapacitou, než je v příloze č. 1 zákona (tuny
 masa v živé váze za rok nebo počet ks za rok).
2 Minimálně  označení, technický  popis, technické  parametry
 samostatné části zařízení a vyznačení nejlepších dostupných
 technik (lze připojit do přílohy  žádosti a v žádosti na ni
 odkazovat).

5.1.3 Přímo spojené činnosti

------------------------------------------------------------------
Název činnosti
------------------------------------------------------------------
Charakteristika a popis činnosti
------------------------------------------------------------------
Vazba činnosti na výše
charakterizované části zařízení
(technické nebo technologické
jednotky; soubory těchto jednotek)
------------------------------------------------------------------

  5.2 Charakteristika zařízení z hlediska technického, výroby a služeb

5.3 Bloková schémata zařízení v souladu s členěním podle kapitoly
  5.1

------------------------------------------------------------------
Název blokového schématu Slovní popis Číslo v grafické příloze
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

5.4 Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

--------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět porovnání   Technologické nebo technické Nejlepší dostupná Porovnánía zdůvodnění
           řešení v zařízení1      technika     rozdílů řešení
--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

1 U zařízení, před zahájením výstavby a ve výstavbě je vhodné
 uvést i referenční údaje na instalaci identické technologie nebo
 techniky v zahraničí.

  5.5 Doprava související s přípravou a s provozem zařízení

  6.

  Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

  7.

  Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se
  v zařízení používají/budou používat a jím jsou/budou produkovány

  7.1 Suroviny včetně vody, pomocné materiály, další látky, jejich
  vlastnosti, zdroje a použití

7.1.1 Suroviny, pomocné materiály a další látky

+--------------+---------------------------+----------------+------------------+-------------------+
|Část zařízení | Surovina, pomocný materiál|Celková spotřeba| Spotřeba vztažená| Množství využité |
|       | nebo další látka1     | (t/rok)    | na jednotku   | jako výrobek (%)2 |
|       |              |        | produkce ( .)  |          |
+--------------+---------------------------+----+-----+-----+-----+-------+----+-------+------+----+
|       |              |  |   |   |   |    |  |    |   |  |
|       |              |  |   |   |   |    |  |    |   |  |
+--------------+---------------------------+----+-----+-----+-----+-------+----+-------+------+----+
    |Popis a vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání se surovinou, pomocným materiálem |
|nebo další látkou          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 Uvést identifikaci v souladu se zvláštními právními předpisy
(např. podle zákona č.  157/1998 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
pokud se na surovinu, pomocný materiál nebo další látku tyto
předpisy vztahují.
2 Na základě provedené materiálové bilance uvést, jak se v emisích
a odpadech projeví množství suroviny, pomocné látky nebo další
látky, které není využito jako výrobek (uvést i odkaz na části
žádosti řešící příslušné emise a odpady).

7.1.2 Technologická a užitková voda

------------------------------------------------------------------
Zdroj vody Využití1  Množství vody
            -------------------------------------------
            Údaj
------------------------------------------------------------------
            Průměrná
            hodnota
            (l.s-1)
            -------------------------------------------
            max. (l.s-1)
            m3.rok-1
            -------------------------------------------
            Spotřeba
            vztažená
            na
            jednotku
            produkce( )2
------------------------------------------------------------------
Popis zdroje, odběru povrchových a podzemních vod, kvalita
odebíraných vod, čištění vody
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 Využitím  se  rozumí  jednak  v  jaké  části  zařízení
 a technologických krocích je voda používána a k jakým účelům
 (v technologickém postupu, jako chladící médium, k čištění
 apod.). Uvést procento využití ve výrobku a k jiným účelům
 a procento z využité vody, která odchází s odpadními vodami.
2 Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou
 na jednotku přijaté suroviny

7.1.3 Pitná voda

------------------------------------------------------------------
Zdroj pitné Využití  Množství vody
vody
------------------------------------------------------------------
            Údaj
------------------------------------------------------------------
            Průměrná
            hodnota
            (l.s-1)
            -------------------------------------------
            max. (l.s-1)
            m3.rok-1
            -------------------------------------------
            Spotřeba
            vztažená
            na
            jednotku
            produkce
            (...)1
------------------------------------------------------------------
Popis zdroje2
------------------------------------------------------------------
Popis řešení

------------------------------------------------------------------
1 Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou
 na jednotku přijaté suroviny.
2 V případech odběru a úpravy povrchových a podzemních vod uvést
 popis odběru, kvality odebíraných vod a úpravy vody.

7.1.4 Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití
   surovin včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek

-------------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
-------------------------------------------------------------------
Termín a stav realizace opatření
-------------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
-------------------------------------------------------------------
Technický popis opatření1
-------------------------------------------------------------------
Úspory2 za rok
-------------------------------------------------------------------
Přínosy z hlediska ochrany
životního prostředí
-------------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve
vztahu k opatření
-------------------------------------------------------------------
1 Uvést podrobný popis (například označení, technický popis,
 parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok
 výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis
 již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5),
 stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.
2 Surovin, vody, pomocných materiálů nebo dalších látek.

7.1.5 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

-------------------------------------------------------------------
Sledovaný parametr Parametr nejlepší Parametr Zdůvodnění
          dostupné techniky zařízení rozdílů
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

  7.2

  Meziprodukty a výrobky

7.2.1 Meziprodukty nebo skupiny obdobných meziproduktů1

+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
|Část zařízení|Název     |Celková výroba  |Množství využité jako |
|       |meziproduktu |(t.rok-1)    |výrobek nebo množství |
|       |       |         |zpracované na     |
|       |       |         |zařízení2 (%)     |
+-------------+--------------+----+-----+------+-----+-------+--------+
|       |       |  |   |   |   |    |    |
+-------------+--------------+----+-----+------+-----+-------+--------+
|Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání       |
|s meziproduktem                           |
+---------------------------------------------------------------------+
|                                   |
+---------------------------------------------------------------------+
1 Meziprodukty uvést zejména v případě, že jsou skladovány, jsou
součástí emisí nebo vykazují nebezpečné vlastnosti z hlediska
ochrany životního prostředí nebo zdraví člověka.
2 Dále v popisu uvést, jak se v emisích a odpadech projeví
množství meziproduktu, které není využito jako výrobek (uvést
i odkaz na části žádosti řešící příslušné emise a odpady).

7.2.2 Výrobky nebo skupiny obdobných výrobků

------------------------------------------------------------------
Část zařízení Název výrobku    Výroba (t.rok-1)
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s výrobkem
------------------------------------------------------------------

  7.3

  Sklady a mezisklady surovin, pomocných materiálů a dalších látek,
  meziproduktů a výrobků
------------------------------------------------------------------
Označení skladu   Skladované materiály  Popis způsobu skladování
                      a porovnání s nejlepší
                      dostupnou technikou
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

  7.4

  Palivo-energetická bilance, zdroje a spotřebiče, úsporná opatření

7.4.1 Vstupy paliv a energií

-----------------------------------------------------------------
Vstupy   Údaj
paliv a
energie
-----------------------------------------------------------------
Nákup el.  Množství
energie   (MWh)
-----------------------------------------------------------------
      Výhřevnost  3,6
      (GJ/MWh)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Zemní plyn Množství
      (tis. m3)

      Výhřevnost
      (GJ/tis.
      m3)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Hnědé uhlí Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Černé uhlí Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Koks    Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Jiná pevná     Množství
paliva   (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
TTO     Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
LTO     Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Nafta    Množství
      (t)

      Výhřevnost
      (GJ/t)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Jiné plyny Množství
      (tis. m3)

      Výhřevnost
      (GJ/tis.
      m3)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Druhotná  Množství
energie1  (GJ)
-----------------------------------------------------------------
Obnovitelné GJ (MWh)
zdroje2
      Výhřevnost
      (MWh/GJ)

      Přepočet na
      GJ
-----------------------------------------------------------------
Jiná paliva GJ
nebo
spalitelná
media
-----------------------------------------------------------------
Celkem vstupy paliv a energie v GJ
-----------------------------------------------------------------

1 Například odpadní teplo.
2 Například solární, vodní, větrná, geotermální energie.

7.4.2 Vlastní výroba energií

-----------------------------------------------------------------
Ukazatel
-----------------------------------------------------------------
Instalovaný elektrický výkon celkem v MW
-----------------------------------------------------------------
Instalovaný tepelný výkon celkem v Mwtep
-----------------------------------------------------------------
Výroba elektřiny v MWh
-----------------------------------------------------------------
Výroba tepla v GJ
-----------------------------------------------------------------

7.4.3 Využití energie

-----------------------------------------------------------------
Ukazatel
-----------------------------------------------------------------
Celkem vlastní spotřeba paliv
a energie na vytápění a TUV v GJ
-----------------------------------------------------------------
Celkem vlastní spotřeba paliv
a energie na technologické
a související provozy v GJ
-----------------------------------------------------------------
Prodej vyrobené elektřiny v MWh
-----------------------------------------------------------------
Prodej vyrobeného tepla v GJ
-----------------------------------------------------------------

7.4.4 Specifická spotřeba energie

-----------------------------------------------------------------
Výrobek1 Rok   Spotřeba energie2
          ----------------------------------------------
          Elektřina       Teplo
          ----------------------------------------------
          kWh/jednotku MWh/rok  GJ/jednotku GJ/rok
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
1 Výrobky nebo skupiny výrobků uvedené v kapitole 7.2.
2 Například spotřeba energie na t výrobku, na m2 upravované
 plochy, na 1000 ks výrobků.

  7.4.5 Realizovaná a plánovaná opatření k účinnějšímu využití a úsporám
  energie, podpoře využití alternativních zdrojů energií a zvyšování
  účinnosti využití energií a jejich vliv na životní prostředí
-----------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
-----------------------------------------------------------------
Termín a stav realizace opatření
-----------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
-----------------------------------------------------------------
Technický popis opatření1
-----------------------------------------------------------------
Úspora paliv (GJ.rok-1)
-----------------------------------------------------------------
Úspora energie (GJ.rok-1)
-----------------------------------------------------------------
Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí
-----------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve vztahu k opatření
-----------------------------------------------------------------
1 Uvést podrobný popis (například označení, technický popis,
 parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok
 výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis
 již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5),
 stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

7.4.6 Porovnání  spotřeby  energie  a  energetické  účinnosti
   s nejlepšími dostupnými technikami

-----------------------------------------------------------------
Sledovaný parametr
-----------------------------------------------------------------
Parametr nejlepší dostupné techniky
-----------------------------------------------------------------
Parametr zařízení
-----------------------------------------------------------------
Zdůvodnění rozdílů
-----------------------------------------------------------------

  8.

  Emise a jejich zdroje; další vlivy ze zařízení

8.1 Emise a zdroje emisí do ovzduší včetně pachových látek

-----------------------------------------------------------------
Emisní   Emitovaná  Údaje o emisích3
zdroj1 /  látka a
způsob   její
zachycování vlastnosti2
emisí

-----------------------------------------------------------------
            údaj

            kg.m-3

            kg.h-1

            OU.m-3

            t.rok-1

            kg.t-1 výrobku
-----------------------------------------------------------------
Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí4

-----------------------------------------------------------------
1 Uvést podmínky,  za nichž zdroj  dosahuje uvedených emisí
 (normální provoz na jmenovitý výkon, přechodný stav - údržba,
 havárie, změna výrobku, apod.) a odkaz na grafické znázornění.
2 Uvést vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví
 člověka.
3 Uvést zdroj údajů, způsob jejich zjištění, místo měření apod.
 (např. odkaz  na protokoly z měření  v příloze žádosti).
 Specifické výrobní emise uvést ve vhodných jednotkách, např.
 kg.t-1 výrobku, g.m2 nalakované plochy, v případech vzniku
 uvádět rovněž fugitivní emise (%).
4 V podrobném popisu zdroje uvést minimálně označení, technický
 popis (pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném
 místě v žádosti, stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou
 kapitolu), technické parametry; v podrobném popisu způsobu
 zachytávání nebo snižování emisí uvést údaje o technickém
 řešení, počtech a výškách výduchů a komínů, dále typ, název
 a technické  parametry  opatření  pro  zachytávání  látek
 znečišťujících ovzduší (filtrů, odlučovačů, skrubrů, spalovačů,
 katalyzátorů apod.).

  8.2 Odpadní vody

8.2.1 Produkované odpadní vody

-----------------------------------------------------------------
Zdroj   Charakteristika Produkované množství1
odpadní  odpadní vody
vody
-----------------------------------------------------------------
              průměrná
              hodnota
              (l.s-1)
              --------------------------------------
              max. (l.s-1)
              --------------------------------------
              jedn.t-1
              výrobku2
-----------------------------------------------------------------
Podrobný popis zdroje a způsobu zachycování nebo snižování emisí

-----------------------------------------------------------------
1 Uvést zdroj údajů, způsob jejich zjištění, místo měření apod.
2 Pro zařízení kategorie 6.4 c) je možné uvádět spotřebu vztaženou
 na jednotku přijaté suroviny.

----------------------------------------------------------------------------------
Zdroj odpadní vody  Ukazatel znečištění  Koncentrace ( ) Roční bilanční
           a jeho vlastnosti1           množství vypouštěných
                              vod (t)
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
Nakládání s odpadními vodami a popis vlivu vypouštění odpadních
vod na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jakož i údaje o možném
ovlivnění vodních útvarů a zdrojů, doba trvání nakládání


----------------------------------------------------------------------------------

1 Uvést vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví
 člověka.

8.2.2 Odpadní vody přebírané od jiných původců

------------------------------------------------
Původce  Charakteristika Převzaté množství
odpadních odpadní vody
vod
------------------------------------------------
             Údaj

             průměrná
             hodnota
             (l.s-1)

             max. (l.s-1)
             ----------------------
             m3.rok-1
------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------
Původce odpadních vod Ukazatel znečištění Koncentrace ( ) Roční bilanční množství
           a jeho vlastnosti1          přebíraných odpadních vod (t)

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
1 Uvést vlastnosti z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví
 obyvatel.

Nakládání s přebíranými odpadními vodami a popis vlivu vypouštění
odpadních vod na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jakož i údaje
o možném ovlivnění vodních útvarů a zdrojů, doba trvání nakládání

8.2.3 Recipienty odpadních vod

------------------------------------------------------------------
Název vodního toku
------------------------------------------------------------------
Číslo hydrologického pořadí
------------------------------------------------------------------
Kilometráž vodního toku (staničení)
------------------------------------------------------------------
Číslo hydrogeologického rajonu
------------------------------------------------------------------
Q3555
------------------------------------------------------------------
Ukazatele stavu vody v toku a jejího znečištění1
------------------------------------------------------------------
1 Viz i podkapitola 9.1.2.

  8.2.4 Jiná místa vypouštění

8.3 Zdroje hluku

------------------------------------------------------------------
Zdroj hluku Popis zdroje hluku1 Hladina akustického výkonu v dB (A)
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Hladina akustického tlaku LAeg na hranici pozemku (výsledky
měření, výpočtu)
------------------------------------------------------------------
1 Popis a  typ zdroje -  stacionární, mobilní, kontinuální,
 přerušovaný apod., doba provozu.

8.4 Zdroje vibrací

------------------------------------------------------------------
Zdroj vibrací Popis zdroje vibrací Hodnota zrychlení vibrací
                  (aew) v m.s-2
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Efektivní hodnota zrychlení vibrací u chráněných objektů
------------------------------------------------------------------

8.5 Zdroje neionizujícího záření

------------------------------------------------------------------
Zdroj neionizujícího záření Popis zdroje
              neionizujícího  záření
------------------------------------------------------------------
Výsledky měření nebo výpočtů neionizujícího záření působeného
provozem zařízení

------------------------------------------------------------------

  8.6 Další vlivy za zařízení

8.7 Realizovaná a plánovaná opatření k předcházení vzniku, popř.
  omezení emisí a dalších negativních vlivů na životní prostředí

------------------------------------------------------------------
Složka životního prostředí1
------------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
------------------------------------------------------------------
Termín a stav realizace opatření
------------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
------------------------------------------------------------------
Technický popis opatření2
------------------------------------------------------------------
Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí
------------------------------------------------------------------
Účinnost opatření
------------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření
------------------------------------------------------------------
1 Realizovaná a plánovaná opatření uvést jednotlivě pro všechny
 složky životního prostředí v rozsahu kapitoly 8 žádosti.
2 Uvést podrobný popis (například označení, technický popis,
 parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok
 výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis
 již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5),
 stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

  8.8  Realizované a plánované koncové technologie k záchytu nebo
  zneškodnění emisí
------------------------------------------------------------------
Složka životního prostředí1
------------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
------------------------------------------------------------------
Doba a stav realizace opatření
------------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
------------------------------------------------------------------
Technický popis opatření2
------------------------------------------------------------------
Přínosy z hlediska ochrany
životního prostředí
------------------------------------------------------------------
Nakládání se zachycenými emisemi
nebo produkovaným zbytkovým
znečištěním
------------------------------------------------------------------
Účinnost opatření
------------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření
------------------------------------------------------------------
1 Realizované a plánované koncové technologie uvést jednotlivě pro
 všechny složky životního prostředí v rozsahu kapitoly 8 žádosti.
2 Uvést podrobný popis (například označení, technický popis,
 parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok
 výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis
 již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5),
 stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.

8.9 Porovnání emisních parametrů zařízení s nejlepšími dostupnými
  technikami

-------------------------------------------------------------------------------------------
Sledovaný parametr  Emisní limit podle platné  Parametr nejlepší ParametrZdůvodnění
           legislativy nebo rozhodnutí dostupné techniky zařízenírozdílů
           příslušného orgánu, popř.
           emisní strop
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

  8.10 Grafické znázornění lokality a jejího okolí s vyznačením hranic
  zařízení a údajů v kapitole 8
-------------------------------------------------------------------
Název grafické přílohy  Textový doprovod    Příloha č.
             ke grafické příloze
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

  9.

  Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

  9.1 Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území

  9.1.1 Klimatické podmínky a kvalita ovzduší

  9.1.2 Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod

  9.1.3 Kvalita půdy

  9.1.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje

  9.1.5 Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické
  podmínky místa skládky

  9.1.6 Dřeviny rostoucí mimo les

  9.1.7 Krajina

  9.1.8 Les

  9.1.9  Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná
  opatření

9.1.10 Dotčená chráněná území

--------------------------------------------------------------------
Název a popis    Charakter ovlivnění     Odkaz na grafickou
chráněného území  zařízení1          přílohu
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

1 Uvést i odkaz na podrobnější části žádosti.

9.1.11 Dotčená ochranná pásma

--------------------------------------------------------------------
Název a popis    Charakter ovlivnění     Odkaz na grafickou
chráněného pásma  zařízení1          přílohu
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

1 Uvést i odkaz na podrobnější části žádosti.

9.1.12 Ostatní

--------------------------------------------------------------------
Charakteristika  Charakter ovlivnění     Odkaz na grafickou
položky      zařízení1          přílohu
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
1 Uvést i odkaz na podrobnější části žádosti.

9.2 Grafické znázornění dotčeného území vyznačením hranic zařízení
  a údajů v kapitole 9

-------------------------------------------------------------------
Název grafické přílohy  Textový doprovod   Příloha č.
             ke grafické příloze
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

  10.

  Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku,
  úpravě, využívání či odstraňování odpadu

10.1 Zdroje a množství produkovaného odpadu

--------------------------------------------------------------------------
Zdroj odpadu  Kategorie odpadu Název druhu a   Vyprodukované množství
                 katalogové číslo v t
                 odpadu1
--------------------------------------------------------------------------
Fyzikální a chemické ukazatele produkovaného odpadu2

--------------------------------------------------------------------------
1 Podle platného Katalogu odpadů
2 Uvést nebezpečné  vlastni odpadu, složek  a jejich obsahu
 v odpadu, které činí odpad nebezpečným, dále konzistenci, obsah
 vody v odpadu (podle identifikačního listu nebezpečného odpadu)
 a u spalovaného odpadu jeho minimální a maximální výhřevnosti.

10.2 Odpady přebírané od jiných původců

--------------------------------------------------------------------------
Zdroj odpadu  Kategorie odpadu Název druhu a   Převzaté množství
                 katalogové číslo v t
                 odpadu1
--------------------------------------------------------------------------
Fyzikální a chemické ukazatele produkovaného odpadu2

--------------------------------------------------------------------------
1 Podle platného Katalogu odpadů
2 Uvést nebezpečné  vlastni odpadu, složek  a jejich obsahu
 v odpadu, které činí odpad nebezpečným, dále konzistenci, obsah
 vody v odpadu (podle identifikačního listu nebezpečného odpadu)
 a u spalovaného odpadu jeho minimální a maximální výhřevnosti.

10.3 Zdroje a množství konfiskátů živočišného původu

---------------------------------------------------------------
Zdroj konfiskátu  Druh konfiskátu   Množství v t
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

10.4 Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadu

-------------------------------------------------------------------------------------
Označení místa    Popis způsobu     Kategorie Katalogové číslo Množství v t
shromažďování    shromažďování anebo  odpadu   odpadu
anebo soustřeďování soustřeďování1
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
1 Popis technického řešení a zabezpečení z hlediska ochrany
 životního prostředí a zdraví člověka, odkaz na znázornění
 v grafické příloze žádosti nebo blokovém schématu.

-------------------------------------------------------------------------------------
Označení  Popis způsobu Kategorie Katalogové   Skladované množství v t
skladu   skladování1  odpadu   číslo odpadu
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Popis technického řešení a zabezpečení z hlediska ochrany
 životního prostředí a zdraví člověka, odkaz na znázornění
 v grafické příloze žádosti nebo blokovém schématu.

10.5 Třídění a úprava odpadu

-------------------------------------------------------
Popis   Kategorie  Katalogové    Vytříděné
třídění  odpadu   číslo odpadu   množství v t
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Popis   Kategorie  Katalogové    Upravované
úpravy   odpadu   číslo odpadu   množství v t
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

10.6 Zpracování odpadu  včetně toho, který  vznikl působením
   koncových technologií

-------------------------------------------------------
Popis      Kategorie  Katalogové   Zpracované
technologického odpadu   číslo odpadu  množství v t
postupu
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
1 Podrobný  technický  popis  technologického  postupu, podíl
 zpracování odpadu na celkovém množství odpadu, produkovaný
 zbytkový odpad či znečištění a nakládání s ním.

10.7 Využívání odpadu-------------------------------------------------------
Popis      Kategorie  Katalogové
využívání    odpadu   číslo odpadu  Množství v t
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

1 Popis postupu, technické parametry opatření, podíl využívání
 odpadu (příloha č. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na celkovém
 množství odpadu, produkovaný  zbytkový odpad či znečištění
 a nakládání s ním.
2 U zemědělských zařízení (kategorie zařízení 6.6 podle přílohy č.
 1 zákona) uvést rovněž výměru orné půdy a trvalých travních
 porostů, na kterou jsou aplikována statková hnojiva (kejda,
 hnůj) bez předchozí úpravy (kompostováním apod.).

10.8 Odstraňování odpadu

-----------------------------------------------------------------------
Popis odstraňování  Kategorie  Katalogové  Odstraněné množství v t
odpadu1       odpadu   číslo odpadu
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

1 Popsat způsob odstraňování odpadu (technologie k odstraňování
 odpadu, skládkování nebo jiný postup podle přílohy č. 4 zákona
 č. 185/2001 Sb.), uvést technické parametry technologií nebo
 skládky (název, typ, provedení, materiály, datum uvedení do
 provozu, životnost, podmínky odstraňování odpadu, mimořádné
 provozní podmínky, účinnost odstraňování odpadu; produkovaný
 zbytkový odpad či znečištění a nakládání s ním). Pokud je
 odpovídající technický popis již uveden na jiném místě v žádosti
 (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz na
 uvedenou kapitolu.

  10.9 Dosavadní nebo uvažovaná opatření k předcházení vzniku odpadu
-----------------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
-----------------------------------------------------------------------
Termín a stav realizace opatření
-----------------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
-----------------------------------------------------------------------
Technický popis opatření1
-----------------------------------------------------------------------
Podíl snížení ročního množství odpadu v t2
-----------------------------------------------------------------------
Produkovaný odpad či zbytkové znečištění a nakládání s ním
-----------------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření
-----------------------------------------------------------------------
1 V případě technického  opatření uvést jeho  podrobný popis
 (například označení, technický popis, parametry, metody, použité
 látky a energie, jejich spotřeba, rok výroby, životnost apod.).
 Pokud je odpovídající technický popis již uveden na jiném místě
 v žádosti (například v kapitole 5), stačí zde uvést pouze odkaz
 na uvedenou kapitolu.
2 Uvést kategorii a katalogové číslo odpadu, jehož vzniku je
 opatřením zabráněno.

10.10 Dosavadní nebo uvažovaná opatření k omezení množství nebo
   k využití odpadu

-----------------------------------------------------------------------
Obecná charakteristika opatření
-----------------------------------------------------------------------
Termín a stav realizace opatření
-----------------------------------------------------------------------
Stručné zdůvodnění opatření
-----------------------------------------------------------------------
Technický popis opatření1
-----------------------------------------------------------------------
Podíl snížení ročního množství odpadu v t2
-----------------------------------------------------------------------
Produkovaný odpad či zbytkové znečištění a nakládání s ním
-----------------------------------------------------------------------
Investice a další náklady ve vztahu k uvedenému opatření
-----------------------------------------------------------------------
1 Uvést podrobný popis (například označení, technický popis,
 parametry, metody, použité látky a energie, jejich spotřeba, rok
 výroby, životnost apod.). Pokud je odpovídající technický popis
 již uveden na jiném místě v žádosti (například v kapitole 5),
 stačí zde uvést pouze odkaz na uvedenou kapitolu.
2 Uvést kategorii a katalogové číslo odpadu, jehož vzniku je
 opatřením zabráněno.

  10.11 Plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení Stručný popis
  plánu:

  10.12 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
------------------------------------------------------------------------------
Sledovaný parametr  Parametr/řešení nejlepší  Parametr/řešení Zdůvodnění
nebo řešení      dostupné techniky     zařízení     rozdílů
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

  11.

  Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí
  vypouštěných do životního prostředí

11.1 Dosavadní a uvažovaný systém monitorování vlivů na životní prostředí

---------------------------------------------------------------------
Složka životního prostředí
nebo sledovaná oblast1
---------------------------------------------------------------------
Lokalizace odběru vzorků
---------------------------------------------------------------------
Způsob odběru vzorků
---------------------------------------------------------------------
Frekvence odběru vzorků
---------------------------------------------------------------------
Podmínky odběru
---------------------------------------------------------------------
Sledované veličiny
---------------------------------------------------------------------
Metoda měření
---------------------------------------------------------------------
Podmínky měření
---------------------------------------------------------------------
Technické charakteristiky měřidel
---------------------------------------------------------------------
Vlastní měření/dodavatel
(uvést dodavatele)
---------------------------------------------------------------------
Autorizace k měření
---------------------------------------------------------------------
Způsob zaznamenávání, zpracování
a ukládání údajů
---------------------------------------------------------------------
Porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami v oblasti monitoringu (popř.
zdůvodnění v případě nesouladu)
---------------------------------------------------------------------
Stav realizace monitoringu
---------------------------------------------------------------------
1 Systém  monitorování uvést  jednotlivě pro  všechny složky
 životního prostředí  v rozsahu kapitoly  8 žádosti, popř.
 v přiměřeném rozsahu kapitol 7 a 9.

  12.

  Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností
  preventivního charakteru

  12.1 Systém omezování rizik

  12.2 Systém environmentálního řízení

  12.3 Další významné doklady vztahující se k ochraně životního prostředí

  Číslo přílohy Název dokumentu Komentář

12.4 Ukončení provozu zařízení, odstranění/využití zařízení a jeho
   náplní, rekultivace příslušné lokality

-------------------------------------------------------------------
Popis ukončení provozu zařízení
-------------------------------------------------------------------
Opatření
-------------------------------------------------------------------
Dokumenty v příloze
-------------------------------------------------------------------

12.5 Věcný a časový plán změn, které vyvolají nebo mohou vyvolat
   změnu integrovaného povolení

-------------------------------------------------------------------
Plánovaná změna
-------------------------------------------------------------------
Časový horizont změny
-------------------------------------------------------------------
Charakter změny integrovaného povolení
-------------------------------------------------------------------
Popis změny a jejího vlivu na životní prostředí
-------------------------------------------------------------------

  13.

  Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění

13.1 Emisní limity

-------------------------------------------------------------------
Složka životního      Látka nebo  Navrhovaná  Měsíc a rok
prostředí nebo upravovaná ukazatel   hodnota    dosažení
oblast/emisní zdroj
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu1
-------------------------------------------------------------------
1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných
 kapitolách žádosti. V případě emisí do ovzduší se uvede i účast
 na národním emisním stropu.

13.2 Opatření, podmínky a postupy v rozsahu § 13 odst. 4 zákona


-------------------------------------------------------------------
Složka životního      Popis opatření, Cílový    Měsíc a rok
prostředí nebo upravovaná podmínky nebo  stav     dosažení
oblast           monitoringu
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění navrhované hodnoty limitu1
-------------------------------------------------------------------

1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných
 kapitolách žádosti.

13.3 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických
   opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho
   frekvence, vedení záznamů o monitorování

------------------------------------------------------------------------
Složka životního Popis monitoringu  Cílový stav Měsíc a rok dosažení
prostředí nebo
upravovaná oblast
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění navrhovaného monitoringu

------------------------------------------------------------------------
1 Ve zdůvodnění je možné odkazovat na skutečnosti uvedené v jiných
 kapitolách žádosti.

  14.

  Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy
-------------------------------------------------------------------------
Druh dokumentu   Datum nabytí     Platnost do  Číslo kopie
a kdo jej vydal  právní moci,            v příloze žádosti
          popř. datum vydání
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

  15.

  Další podklady

Seznam dalších podkladů

-------------------------------------------------------------------------
Oblast ŽP    Druh dokumentu  Datum1  Číslo dokumentu
                      v příloze žádosti
-------------------------------------------------------------------------
1 Uvést datum, ke kterému se vztahují údaje uvedené v dokumentu.

  16.

  Seznam použitých zkratek
-------------------------------------------------------------------------
Zkratka         Význam
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

  17.

  Závěr

Stručné závěrečné shrnutí:Datum

 .............................

Razítko a podpis provozovatele zařízení

 .............................
Přílohy k žádosti

  I. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence

  II. Kopie rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů uvedených
    v kapitole 14 žádosti

 III. Další podklady uvedené v kapitole 15 žádosti

  IV. Grafické přílohy

  V. Platnou  výkresovou  a  technickou  dokumentaci staveb
    a technologií

  VI. Bezpečnostní listy podle § 14 zákona č. 157/1998 Sb.

 VII. Manipulační, popř. provozní řád vodního díla podle vyhlášky
    Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech
    manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění
    pozdějších předpisů

 VIII. Zpráva o energetickém auditu podle § 9 zákona č. 406/2000
    Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  IX. Regulační řády podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona č.
    86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
    zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
    předpisů nebo jejich návrhy

  X. Souhrnná provozní evidence zdrojů podle § 11 odst. 1 písm.
    e) zákona o ochraně ovzduší

  XI. Roční hmotnostní bilance rozpouštěděl podle přílohy č. 4
    vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb.,
    kterou  se stanoví  emisní limity  a další  podmínky
    provozování ostatních  stacionárních zdrojů emitujících
    těkavé organické látky z procesů aplikujících organická
    rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

 XII. Aktuální protokoly o měření emisí znečišťujících látek nebo
    výsledky kontinuálního měření emisí podle zákona o ochraně
    ovzduší

 XIII. Aktuální výsledky nebo protokoly z měření souvisejících se
    stavem  dotčeného  území  (např.  imise, kvalita vody
    v dotčeném toku)

 XIV. Aktuální hlukové a jiné požadované studie

  XV. Plán odpadového hospodářství původce odpadu nebo jeho
    návrh, plán odborného a technického vzdělávání (školení)
    pracovníků zařízení, návrh  plánu na uzavření skládky
    a následnou péči o skládku, návrh provozního řádu zařízení
    a návrh     na zavedení provozního deníku podle zákona č.
    185/2001 Sb.

 XVI. Kopie smluv se subdodavateli služeb v oblasti nakládání
    s odpadními vodami, odpady, monitoringu apod.

 XVII. Bezpečnostní program prevence závažné havárie, bezpečnostní
    zpráva nebo návrhy těchto dokumentů, pokud se na zařízení
    vztahují ustanovení zákona o prevenci závažných havárií

XVIII. Seznam a kopie dalších požadovaných nebo z hlediska ochrany
    životního prostředí a zdraví člověka významných dokumentů,
    pokud jsou nutné z hlediska úplnosti žádosti (např. posudek
    podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI.


  1) Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a
  omezování znečištění.

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna
  2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované
  znění).

  2) § 3 odst. 1 zákona.

  3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
  změně některých dalších zákonů.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2003 Poslední změna: 7. ledna 2011 Počet shlédnutí: 971