LEGISLATIVA

401/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva             401/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 23. června 2004, 
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., 
        o stanovení požadavků na hnojiva 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 
písm. a) a b) zákona  č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 
se mění takto: 
 
   1. V příloze č. 1 se v bodě 2 u zinku za číslovku "300" 
doplňují indexy "4)" a "5)" na poznámky pod čarou "4" a "5", které 
znějí: 
------------------------------------------------------------------ 
"4) 400 mg/kg pro statková hnojiva. 
 5) 500 mg/kg pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren 
  odpadních vod.". 
 
   2. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísel typu 17.1.1. až 
17.2.2. ve sloupci 7 slova "druh B nelze použít pro pneumatické 
rozmetání autocisternami" zrušují. 
 
   3. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.1 
doplňuje písmeno e), které zní: 
 
"e) 25 %  spalitelné látky   spalitelné látky            maximální dávka
spalitelných           v sušině hodnocené  Zejména ze    30 t/ha
látek              jako ztráta žíháním; statkových    nejvýše jednou
0,6 % N   celkový dusík    dusík hodnocený   hnojiv      za 3 roky"
                 jako celkový dusík  anaerobní
                 v sušině;      fermentací
 
   4. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.2 ve 
sloupci 5 za slova "celkový dusík" doplňují slova "v sušině". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 


Vyhláška ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5207