LEGISLATIVA

426/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

  

426/2005 Sb. 
 VYHLÁŠKA 
 ze dne 11. října 2005 
 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v
 energetických odvětvích 
 
Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle 
 § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
 správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
 zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5
 odst. 9, § 7 odst. 5 a § 17 odst. 7 písm. i) a j) zákona: 
 
 § 1 
 Předmět úpravy 
 Tato vyhláška stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory
 žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného
 zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického
 nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních
 a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy
 licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti. 
 

 
 § 2 
 Členění licencí 
 
 Licence se pro účely regulace člení a označují
 jako 
 
 a)	licence na výrobu elektřiny  - skupina 11, 
 
 b)	licence na distribuci elektřiny - skupina 12, 
 
 c)	licence na přenos elektřiny  - skupina 13, 
 
 d)	licence na obchod s elektřinou  - skupina 14, 
 
 e)	licence na činnosti operátora
 trhu s elektřinou   - skupina 15, 
 
 f)	licence na výrobu plynu  - skupina 21, 
 
g)	licence na distribuci plynu  - skupina 22, 
 
h)	licence na přepravu plynu  - skupina 23, 
 
i)	licence na obchod s plynem  - skupina 24, 
 
j)	licence na uskladňování plynu - skupina 25, 
 
k)	licence na výrobu tepelné energie - skupina 31, 
 
l)	licence na rozvod tepelné energie - skupina 32. 
 


 
§ 3 
Žádost o udělení, změnu a zrušení licence 
(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích
(dále jen "žadatel") podává Úřadu pro každou licenci samostatnou žádost, a to
na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 17 k této
vyhlášce. Žádost o udělení licence může žadatel podat Úřadu rovněž v
elektronické podobě. 
(2) Údaje určující provozovnu, vymezené území a údaje o přenosové
nebo přepravní soustavě včetně údajů o vlastnictví nebo užívacím právu, kterými
jsou prokazovány technické předpoklady a vlastnické nebo užívací právo1),
jsou Úřadu poskytovány rovněž v elektronické podobě. 
(3) Ustanovení této vyhlášky, upravující náležitosti prohlášení
odpovědného zástupce, určení provozovny, určení vymezeného území, způsoby
prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení,
prokazování a dokládání finančních a technických předpokladů a způsoby
prokazování odborné způsobilosti, se rovněž vztahují na podávání žádosti o
změnu rozhodnutí o udělení licence nebo žádosti o zrušení licence, je-li podle
zákona nutno tyto skutečnosti v řízení o změně rozhodnutí o udělení licence
nebo zrušení licence prokazovat nebo k žádosti připojovat. 


 
§ 4 
Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce 
 
Prohlášení odpovědného zástupce, které se připojuje k
žádosti o udělení licence, obsahuje 
a) jméno a příjmení a případný dodatek žadatele, název, popřípadě
obchodní firmu, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, identifikační
číslo, sídlo nebo místo podnikání a číslo licence žadatele, byla-li licence již
udělena, 
b) jeho jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum
narození, a státní občanství, 
c) místo jeho trvalého pobytu vymezené názvem státu, obce a případně
její části, názvem ulice, číslem popisným a orientačním, bylo-li přiděleno, a
poštovním směrovacím číslem; je-li odpovědný zástupce zahraniční osobou, potom
bydliště mimo území České republiky a místo pobytu v České republice, pokud byl
povolen, 
d) vyjádření souhlasu s ustanovením do funkce a prohlášení o tom, že
není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného
držitele licence, 
e) úředně ověřený podpis2) odpovědného
zástupce, je-li prohlášení odpovědného zástupce podáváno Úřadu
písemně. 
 


 
§ 5 
Určení provozoven 
 
Provozovna se na žádosti o udělení licence a dokladech
přikládaných k žádosti vymezuje údaji, podle kterých je možné jednoznačně určit
energetické zařízení, na němž je vykonávána nebo má být vykonávána licencovaná
činnost výroby elektřiny, výroby plynu, výroby tepelné energie nebo
uskladňování plynu. Těmito údaji jsou 
a) název nebo jiné rozlišující označení výrobny elektřiny, výrobny
plynu, zdroje tepelné energie a podzemního zásobníku plynu, 
b) údaje identifikující umístění provozovny, zejména název obce a
případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód3) katastrálního
území, kde je provozovna umístěna, parcelní
číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna,
zákres umístění provozovny do kopie katastrální mapy, 
c) identifikační údaje o stávajícím a předchozím provozovateli výrobny
elektřiny, výrobny plynu, zdroji tepelné energie nebo podzemním zásobníku
plynu, a o vlastníku nemovitosti, na které nebo ve které je energetické
zařízení umístěno, zejména jméno, příjmení a bydliště, jedná-li se o
nepodnikající fyzickou osobu, jméno a příjmení a případný dodatek, název,
popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikaní,
jedná-li se o podnikající fyzickou osobu nebo o právnickou osobu, 
d) v případě výrobny elektřiny využívající energie vody i údaj o
říčním kilometru a název toku, na němž je výrobna elektřiny umístěna,

e) technická specifikace a další technické údaje o výrobně elektřiny,
výrobně plynu, zdroji tepelné energie nebo podzemním zásobníku
plynu. 
 


 
§ 6 
Určení vymezeného území 
 
Vymezené území se na žádosti o udělení licence a
dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce
elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie 
a) zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do
kopie katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením katastrálních území a
zároveň seznamem katastrálních území v souvislém území a zákresem umístění
energetického zařízení do katastrální mapy, 
b) zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do
katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením parcelních čísel pozemků
podle katastru nemovitostí, pokud nelze vymezené území určit způsobem podle
předchozího písmene nebo to je z důvodu přehlednosti a zřejmosti účelnější, a
zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy, 
c) seznamem katastrálních území a případně parcelních čísel pozemků
podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy
nebo rozvodného tepelného zařízení a odběrná místa konečných zákazníků, do
nichž žadatel distribuuje nebo má distribuovat elektřinu nebo plyn nebo dodávat
tepelnou energii, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální
mapy s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru
nemovitostí. 
 


 
§ 7 
Vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho
prokazování 
 
(1) Vlastnické právo k energetickému zařízení žadatel
prokazuje 
a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do
katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu4), odpovídající stavu zápisů
v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu, 
b) smlouvou, na základě které dochází k převodu nemovitosti, pokud
vlastnické právo k nemovitosti není předmětem zápisu do katastru
nemovitostí, 
c) smlouvou, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k
movitému energetickému zařízení, 
d) smlouvou, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem daného
movitého energetického zařízení, 
e) originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního
orgánu, pokud žadatel nabyl vlastnické právo k energetickému zařízení na
základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho vlastnické právo
takovým rozhodnutím potvrzeno, nebo 
f) potvrzením o nabytí vlastnictví, bylo-li energetické zařízení
předmětem veřejné dražby. 
 
 
(2) Užívací právo k energetickému zařízení žadatel
prokazuje 
a) výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost
z práva odpovídajícího věcnému břemeni zapisovaného do katastru nemovitostí
podle zvláštního právního předpisu4), odpovídající stavu
zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu, 
b) nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce nebo jinou smlouvou, na
základě které žadateli vzniká právo užívat dané energetické zařízení,

c) originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního
orgánu, pokud žadateli vzniklo právo užívat energetické zařízení na základě
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho právo takovým rozhodnutím
potvrzeno, nebo 
d) ověřenou kopií zřizovací listiny, dokládá-li žadatel jako
příspěvková organizace územního samosprávného celku předání energetického
zařízení v majetku zřizovatele do její správy. 
 
(3) Nelze-li doložit existující titul podle předchozích odstavců v
písemné podobě, dokládá žadatel existenci titulu souhlasným prohlášením
smluvních stran s uvedením všech náležitostí takového titulu. 
(4) Nelze-li nabytí vlastnického práva k energetickému zařízení nebo
užívacího práva k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými v odstavci
1 nebo 2, protože takové nabývací tituly nelze doložit, došlo k nabytí ze
zákona nebo je již nelze dohledat, lze nabytí vlastnického práva nebo užívacího
práva k energetickému zařízení doložit i jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné
pochybnosti. 
(5) Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na
výzvu Úřadu i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými v předchozích
odstavcích. 


 
§ 8 
Finanční předpoklady a způsob jejich
prokazování 
 
(1) Objem dostupných finančních prostředků žadatel
prokazuje 
a) měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných
zůstatcích za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší období,
nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, 
b) vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, o schopnosti
žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za období posledního
jednoho běžného roku nebo za kratší dobu, nevykonává-li žadatel podnikatelskou
činnost nejméně po dobu alespoň jednoho roku, nebo 
c) smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel
nemá dostatečné vlastní zdroje, a splátkovým kalendářem všech dosavadních
úvěrů. 
 
 
(2) Jednotlivé náležitosti podnikatelského plánu
žadatel dokládá takto 
a) charakteristiku žadatele seznamem a popisem všech předmětů
podnikání žadatele a údaji o plánovaném rozvoji podniku žadatele, 
b) dlouhodobou schopnost financování licencované činnosti a
předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti finanční bilancí
žadatele, u licence na výrobu elektřiny ze zařízení využívajícího obnovitelné
zdroje rovněž konečným rozpočtem jednotlivých položek realizovaných investic
potřebných pro uvedení tohoto zařízení do provozu a doklady prokazující
realizaci těchto investic; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze
č. 22 k této vyhlášce, 
 
c) základní technické a materiální podmínky pro licencovanou činnost
podle charakteru licence 
 
1. výhledem výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů a údaji o
vybavenosti technikou, 
2. údaji o dodavatelích energie, u licence na obchod s plynem též
údaji o druhu plynu, 
3. údaji o výrobě, nákupu a dodávkách energie. 
 
 
 
(3) Výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data
podání žádosti, dokládá žadatel zapsaný v obchodním rejstříku, že v průběhu
uplynulých 3 let od data podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz
vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že
soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačoval k úhradě nákladů
konkurzu, nebo že soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek
majetku. Výpisem ze živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, ne starším
než 3 měsíce od data podání žádosti, dokládá finanční předpoklad podle
předchozí věty žadatel, který je veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku
a současně není zapsán v obchodním rejstříku. 
(4) Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným finančním úřadem,
ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, dokládá žadatel, že nemá
evidovány nedoplatky na daních a poplatcích. Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným
příslušným orgánem celní správy, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti
o udělení licence, dokládá žadatel, že nemá evidovány nedoplatky na
clech. 
(5) Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušnou okresní správou
sociálního zabezpečení, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o
udělení licence, dokládá žadatel, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na
sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. 
(6) Prohlášením dokládá žadatel finanční předpoklady, že nemá
evidovány nedoplatky na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním
samosprávným celkům, které nelze doložit doklady vydanými podle odstavce 4 nebo
5, a nedoplatky na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Prohlášením
dokládá žadatel rovněž finanční předpoklad, že v průběhu uplynulých 3 let od
data podání žádosti soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že
bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud zrušil konkurz proto, že majetek
úpadce nepostačoval k úhradě nákladů konkurzu, nebo že soud zamítl návrh na
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, jedná-li se o žadatele, který
vykonává podnikatelskou činnost a není zapsán v obchodním rejstříku ani veden v
živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo jedná-li se o žadatele, který
nevykonává ani v příslušném období nevykonával podnikatelskou
činnost. 
(7) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny do celkového
instalovaného výkonu do 1 MWe včetně, na výrobu
tepelné energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1
MWt včetně a žadatel o udělení licence na rozvod
tepelné energie o celkové kapacitě nižší než 1 MWt
včetně, dokládá finanční předpoklady podle odstavců 4 až 5
prohlášením. 


 
§ 9 
Prokazování technických předpokladů 
 
Technické předpoklady se prokazují 
a) u nových zařízení a staveb, jakož i u dokončených staveb, u kterých
se provádí změna v rozsahu podle stavebního zákona5),
kolaudačním rozhodnutím, dále doklady prokazujícími splnění požadavků k
zajištění bezpečnosti práce stanovené zvláštním právním předpisem6), 
b) u nových zařízení a staveb, jakož i u dokončených staveb, u kterých
se provádí změna v rozsahu podle stavebního zákona5),
doložením podání ohlášení stavebních prací u příslušného stavebního úřadu, pro
které stavební zákon nevyžaduje stavební povolení, dále doklady prokazujícími
splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce stanovené zvláštním právním
předpisem6), 
c) u staveb předčasně uvedených do užívání povolením k předčasnému
užívání stavby, vydaným příslušným stavebním úřadem, 
d) u staveb ve zkušebním provozu souhlasem stavebního úřadu před
vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutím o prozatímním užívání stavby
ke zkušebnímu provozu podle stavebního zákona5), 
e) povolením k nakládání s vodami podle zvláštního právního
předpisu7), je-li povolení k nakládání s vodami
podmínkou provozování energetického zařízení, 
f) u již používaných stávajících zařízení čestným prohlášením
žadatele, že dané zařízení splňuje požadavky vyplývající z platných právních
předpisů, upravujících užívání a provoz daného zařízení a technické
normy, 
g) u licencované činnosti rozvodu tepelné energie smluvním zajištěním
dodávek vstupního média do rozvodného zařízení, 
h) u licencovaných činností přenosu elektřiny a přepravy plynu
soupisem zařízení přenosové nebo přepravní soustavy,  údaji o propojení
přenosové nebo přepravní soustavy se soustavami provozovanými ve státech
sousedícími s Českou republikou, a dále údaji o připojení přenosové nebo
přepravní soustavy k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním soustavám nebo
podzemním zásobníkům plynu; těmito údaji o přenosové nebo přepravní soustavě
jsou technické údaje specifikující počátky a konce přenosového a přepravního
zařízení, délky těchto vedení a potrubí a zákres do katastrální mapy; údaji o
propojení a připojení přenosové nebo přepravní soustavy, zejména název obce a
případně její části a název a číselný kód katastrálního území, v nichž se
nacházejí místa připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní
soustavy. 
 


 
§ 10 
Prokazování odborné způsobilosti 
(1) Žadatel dokládá dosažené vzdělání diplomem, maturitním
vysvědčením, výučním listem nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání, vydávaným
školou v souladu s právními předpisy, platnými v době dosažení dané úrovně
vzdělání. Dosažení rekvalifikace dokládá žadatel osvědčením o rekvalifikaci
vydaným rekvalifikačním zařízením v souladu s právními předpisy, platnými v
době dosažení dané rekvalifikace. 
(2) Žadatel dokládá získání praxe v oboru potvrzením o zaměstnání8),
popřípadě pracovním posudkem, získal-li praxi v oboru v
pracovním poměru. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské
činnosti, dokládá získanou praxi výpisem ze živnostenského rejstříku nebo
obdobného rejstříku vedeného v jiném státě, z něhož je patrné, že vykonával
danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou zákonem. 
(3) Při prokazování získání odborné kvalifikace nebo jiné
způsobilosti státních příslušníků států Evropské unie se postupuje podle
zvláštního právního předpisu9). 


 
§ 11 
Přechodná a závěrečná ustanovení 
(1) Řízení zahájená před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí
podle dosavadních právních předpisů. 
(2) Tiskopisy žádostí a jejich přílohy jsou k dispozici v sídle Úřadu
a na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Žádosti a jejich
přílohy poskytuje Úřad též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 


 
§ 12 
Zrušovací ustanovení 
Vyhláška č. 154/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se zrušuje. 


 
§ 13 
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005. 

 
 
Předseda: 
Ing. Fiřt v. r. 
 
 

Přílohy 1 - 22 
 

1) § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 písm. j) energetického
zákona.
2) Například zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady
a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci
informací.
4) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
7) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 60 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 155/2000 Sb.
9) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve
znění pozdějších předpisů.  


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3743