LEGISLATIVA

103/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

             103/2003 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 3. března 2003 
     o stanovení zranitelných oblastí a o používání 
      a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
    střídání plodin a provádění protierozních opatření 
            v těchto oblastech 
 
   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 
76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"): 
 
               HLAVA I 
 
                § 1 
 
            Základní ustanovení 
 
   Tímto  nařízením  se  v  souladu  s  právem Evropských 
společenství1) stanoví zranitelné oblasti a používání a skladování 
hnojiv2) a statkových hnojiv,3) střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod 
  před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 
2) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,   pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona 
  č. 147/2002 Sb. 
3) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 
  308/2000 Sb. 
 
              HLAVA II 
            ZRANITELNÉ OBLASTI 
 
                § 2 
 
         Stanovení zranitelných oblastí 
 
   Zranitelné  oblasti jsou  územně vymezeny  katastrálními 
územími4) České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 
1 k tomuto nařízení. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
  (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 
  103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. 
 
                § 3 
 
        Přezkoumání zranitelných oblastí 
 
   (1) Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí a návrhy na 
úpravu  jejich  rozsahu  provádí  odborný  subjekt  pověřený 
Ministerstvem životního prostředí (§ 21 odst. 3 zákona), a to na 
základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných 
nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů po vyhodnocení 
následujících podkladů: 
a) výsledků sledování jakosti a množství povrchových a podzemních 
  vod  zajišťovaného  Českým  hydrometeorologickým  ústavem 
  a Zemědělskou  vodohospodářskou  správou  jako  pověřenými 
  odbornými subjekty, 
b) údajů ze sledování jakosti odebírané vody (§ 22 odst. 2 
  zákona), které jsou shromažďovány podle zvláštního právního 
  předpisu5) a tvoří součást informačního systému veřejné správy 
  podle § 22 odst. 4 písm. a) zákona, 
c) údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli 
  vodovodů podle zvláštních právních předpisů.6) 
 
   (2)  Výsledky přezkoumání  vymezení zranitelných oblastí 
předloží Ministerstvo životního prostředí vládě nejpozději do 4 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a dále v intervalech 
stanovených v § 33 odst. 2 zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu 
  jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. 
6) § 13 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
  a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
  (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
  Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 
  Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
  některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
 
              HLAVA III 
         POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ HNOJIV 
       A STATKOVÝCH HNOJIV, STŘÍDÁNÍ PLODIN 
        A PROVÁDĚNÍ PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ 
          VE ZRANITELNÝCH OBLASTECH 
 
                § 4 
 
   Opatření vyplývající z této hlavy se vztahují na fyzické 
osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do 
evidence podle zvláštního právního předpisu,7) a na právnické 
osoby, které provozují zemědělskou výrobu podnikatelsky8) ve 
zranitelných oblastech. 
------------------------------------------------------------------ 
7) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 
  občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 
  Sb. 
8) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona 
  č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. 
  a zákona č. 501/2001 Sb. 
 
                § 5 
 
   Pro účely tohoto nařízení se za dusíkatou hnojivou látku 
považuje každá látka obsahující v účinném množství dusík pro 
výživu rostlin a lze ji dělit na 
a) minerální dusíkatá hnojiva, jimiž jsou minerální jednosložková 
  dusíkatá hnojiva9) a minerální vícesložková hnojiva9) s obsahem 
  dusíku, 
b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, jimiž jsou statková 
  hnojiva,3) jako je kejda, tekutý hnůj, hnojůvka, močůvka, 
  silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat 
  s podestýlkou   nebo  bez   podestýlky,  a  organická 
  a organominerální hnojiva,9) v nichž je poměr uhlíku k dusíku 
  (dále jen "C : N") nižší než 10, 
c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, jimiž jsou statková 
  hnojiva,3) jako  je hnůj, a  organická a organominerální 
  hnojiva,9) v nichž je poměr C : N vyšší nebo roven hodnotě 10. 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 
  308/2000 Sb. 
9) § 2 vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 
  hnojiva. 
 
       Používání hnojiv a statkových hnojiv 
          ve zranitelných oblastech 
 
                § 6 
 
           Období zákazu hnojení 
 
   (1) Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech zakázáno 
používání dusíkatých hnojivých látek, jsou uvedena v tabulce č. 
1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
 
   (2) Období zákazu hnojení podle odstavce 1 neplatí pro 
hnojení trvalých kultur (vinice, chmelnice, ovocné sady), polní 
zeleniny a pro hnojení zakrytých ploch (skleníky, fóliovníky). 
 
                § 7 
 
       Používání hnojiv a statkových hnojiv 
    s ohledem na půdně-klimatické podmínky stanoviště 
 
   (1) Hnojiva a statková hnojiva mohou být používána ve 
zranitelných oblastech jen tehdy, pokud nehrozí jejich vniknutí do 
povrchových nebo do podzemních vod. 
 
   (2) Dávky hnojiv a statkových hnojiv se stanovují podle 
potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle 
pěstitelských podmínek. Při určení úrovně hnojení se vychází 
z potřeb živin pro reálně dosažitelnou úroveň a kvalitu výnosů za 
podmínek stanovených tímto nařízením. 
 
   (3) Způsob používání minerálních dusíkatých hnojiv a hnojiv 
s rychle uvolnitelným dusíkem u  polních plodin, s výjimkou 
zeleniny, závisí na začlenění zemědělské půdy do jednoho ze tří 
aplikačních pásem  (stupně I až III),  která jsou vymezena 
v tabulkách č. 2 až 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s využitím 
systému  bonitovaných půdně-ekologických  jednotek stanovených 
zvláštními právními předpisy.10) 
 
   (4) Pokud je v rámci jedné parcely nebo parcel zemědělského 
pozemku, na kterých je pěstována stejná plodina, více bonitovaných 
půdně-ekologických jednotek patřících  do různých aplikačních 
pásem, začlení se takový  zemědělský pozemek s přihlédnutím 
k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých 
aplikačních pásem se použije vždy opatření pro vyšší stupeň 
aplikačního pásma. 
 
   (5) Jde-li o hnojení polních plodin na orné půdě, s výjimkou 
zeleniny, minerálními dusíkatými hnojivy a hnojivy s rychle 
uvolnitelným dusíkem v období od 1. července do začátku období 
zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto 
nařízení, lze tato hnojiva používat v dávce do 40 kg dusíku . 
ha-1 v minerálních dusíkatých hnojivech nebo do 80 kg celkového 
dusíku . ha-1 ve hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, a to 
a) v I. a II. aplikačním pásmu pouze 
  1. k ozimým plodinám následujícím po obilnině, 
  2. k meziplodinám,  s výjimkou  čistých porostů  jetelovin 
   a luskovin, 
  3. v jejich kapalné nebo tekuté formě k podpoře rozkladu slámy, 
   s výjimkou slámy z luskovin, máku a řepky, 
b) ve III. aplikačním pásmu pouze 
  1. k meziplodinám,  s výjimkou  čistých porostů  jetelovin 
   a luskovin, 
  2. v tekuté  formě hnojiv  s rychle  uvolnitelným dusíkem 
   k podpoře rozkladu slámy, s výjimkou slámy z luskovin, máku 
   a řepky. Použít vyrovnávací dávku v minerálních dusíkatých 
   hnojivech nelze; aplikaci je možné přesunout na jarní 
   vegetační období. 
 
   (6) Hnojení tekutými statkovými hnojivy na pozemcích bez 
přítomnosti porostu nebo slámy  k následným jarním plodinám 
v období od 15. října do začátku období zákazu hnojení podle 
tabulky č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení je možné pouze v I. 
a II. aplikačním pásmu, a to v dávce do 80 kg celkového dusíku . 
ha-1. Tekutá statková hnojiva se nejpozději do 24 hodin od 
aplikace zapraví do půdy. 
 
   (7) Na trvalých travních porostech na zamokřených půdách 
vymezených hlavními půdními jednotkami 65 - 76 v tabulce č. 4 
přílohy č. 2 k tomuto nařízení nelze používat žádné dusíkaté 
hnojivé látky. Na mělkých půdách a půdách s nevyvinutým půdním 
profilem vymezených hlavními půdními jednotkami 37 - 39 v tabulce 
č. 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení je při používání dusíkatých 
hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového 
dusíku . ha-1. 
------------------------------------------------------------------ 
10) Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika 
  bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 
  vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. 
  Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 
  Sb.,  o  zápisech  vlastnických  a  jiných věcných práv 
  k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 
  90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., 
  o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 
  znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 8 
 
       Omezení množství dusíku aplikovaného 
      v organických a organominerálních hnojivech 
     a ve statkových hnojivech na zemědělskou půdu 
 
   (1)  Množství  celkového  dusíku  aplikovaného ročně na 
zemědělskou půdu v organických a organominerálních hnojivech a ve 
statkových  hnojivech nesmí  v průměru  zemědělského podniku 
překročit limit 170 kg . ha-1, při započtení zemědělské půdy 
vhodné k aplikaci. 
 
   (2) Pro výpočet aplikované dávky dusíku na hektar se množství 
celkového dusíku v aplikovaných organických a organominerálních 
hnojivech a statkových hnojivech vydělí počtem hektarů zemědělské 
půdy vhodné k aplikaci. 
 
   (3) Jako půda vhodná k aplikaci se rozumí veškerá užívaná 
zemědělská půda podniku, od níž se odečítají 
a) plochy, kde nelze hnojit, například v blízkosti povrchových 
  vod, zastavěné území obce nebo ochranná pásma vodních zdrojů, 
b) plochy s jetelovinami a luskovinami, 
c) nevyužívané plochy, úhory a pozemky ležící ladem. 
 
   (4) Limit podle odstavce 1 je možné ve zdůvodněných případech 
(plodiny s vysokým odběrem dusíku nebo používání hnojiv s pomalu 
uvolnitelným dusíkem) na jednotlivých pozemcích překročit, pokud 
bude na těchto pozemcích dodržena rovnováha potřeby a dodávky 
dusíku. U trvalých kultur a polní zeleniny je možné limit podle 
odstavce  1 překročit  pouze při  použití hnojiv  s pomalu 
uvolnitelným dusíkem, a to 
a) při zakládání chmelnice, vinice či sadu do výše 500 kg 
  celkového dusíku . ha-1 za rok, 
b) v produkční chmelnici do výše 300 kg celkového dusíku . ha-1 
  jednou za dva roky, 
c) při pěstování polní zeleniny do výše 300 kg celkového dusíku 
  . ha-1 za rok. 
 
   (5) Výpočet aplikované dávky dusíku na hektar se provádí 
podle průměrných obsahů celkového dusíku v použitých organických 
a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech nebo při 
zohlednění produkce dusíku v exkrementech chovaných hospodářských 
zvířat, přičemž 
a) u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se musí zohlednit 
  skutečná délka chovu (průměrné stavy zvířat během roku), 
b) exkrece zvířat na pastvě se započítává do limitu 170 kg dusíku 
  . ha-1, 
c) množství vyprodukovaného dusíku zvířaty je dáno množstvím 
  dusíku v pevných a tekutých exkrementech, 
d) v bilanci je možné odečíst ztráty dusíku ve stájích a při 
  skladování statkových hnojiv do 35 % u stelivových provozů, do 
  20 % u bezstelivových provozů a 
e) ztráty dusíku při aplikaci statkových hnojiv ani při pobytu 
  zvířat na pastvě se neodečítají, 
f) používání upravených kalů11) se započítává do limitu 170 kg 
  dusíku . ha-1, 
g) do limitu 170 kg dusíku . ha-1 se nezapočítává sláma ani jiné 
  rostlinné zbytky zůstávající na daném pozemku po sklizni 
  hlavního produktu. 
 
   (6) Dojde-li v bilanci zemědělského podniku k překročení 
limitu podle odstavce 1, dokladuje se prodej statkových hnojiv, 
aplikace na smluvních plochách, popřípadě využívání čistírenských 
technologií k  likvidaci exkrementů nebo  jiné nakládání se 
statkovým hnojivem. 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů. 
 
                § 9 
 
       Skladování hnojiv a statkových hnojiv 
          ve zranitelných oblastech 
 
   (1)  Ze stájí,  skladišť hnojiv  a statkových  hnojiv, 
uskladněných objemných krmiv ani z ostatních prostor nesmí unikat 
žádné závadné látky (§ 39 odst. 1 zákona). 
 
   (2) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je 
stanovena zvláštním právním předpisem12) a musí být dostatečná pro 
uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle tabulky 
č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit 
s ohledem  na  půdně-klimatické  podmínky  zranitelné oblasti 
a pěstované plodiny.13) 
 
   (3) Technické zabezpečení skladovacích prostor pro statková 
hnojiva je stanoveno zvláštním právním předpisem.14) 
 
   (4) Uložení hnoje přímo na zemědělské půdě je přípustné pouze 
v případě, že nedojde ke znečištění ani k ohrožení jakosti 
povrchových ani podzemních vod, a to nejdéle po dobu 9 měsíců. 
Umístění hnoje na stejném místě je možné opakovat nejdříve po 
čtyřech letech kultivace půdy v rámci obhospodařování pozemku. 
------------------------------------------------------------------ 
12) § 4 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání 
  hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb. 
13) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb. 
14) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby 
  pro zemědělství. 
 
               § 10 
 
      Střídání plodin ve zranitelných oblastech 
 
   (1) Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí 
bez porostu v zájmu zamezení nebezpečí zvýšeného vyplavování 
živin. 
 
   (2) Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce 
jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu 
následné plodiny.  Jestliže po jetelovinách  následuje jarní 
plodina, je třeba porost jetelovin zaorat co nejpozději na 
podzim. 
 
        Provádění protierozních opatření 
          ve zranitelných oblastech 
 
               § 11 
 
   (1) Vhodná agrotechnická protierozní opatření ve zranitelných 
oblastech, která odpovídají stanovištním podmínkám, se provádějí 
na půdách ohrožených erozí, jejichž skupiny jsou uvedeny v tabulce 
č. 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
 
   (2) Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním 
se nesmí pěstovat širokořádkové plodiny (kukuřice, slunečnice, 
sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonitostí nad 7 st. 
(čtvrtá číslice kódu bonitované půdně-ekologické jednotky je 4 
a více), které přiléhají k vodnímu toku nebo k jinému vodnímu 
útvaru. 
 
   (3) Na půdách bez rostlinného pokryvu se sklonitostí nad 12 
st. (čtvrtá číslice kódu bonitované půdně-ekologické jednotky je 
6 a více) se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. 
 
   (4) U trvalých travních porostů na půdách se sklonitostí nad 
7 st. (čtvrtá číslice kódu bonitované půdně-ekologické jednotky je 
4 a více) je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena 
jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku . ha-1. 
 
   (5) Na svažitých orných půdách bez porostu se sklonitostí nad 
3 st. (čtvrtá číslice kódu bonitované půdně-ekologické jednotky 
jiná než 0) je nutné nejdéle do 24 hodin po aplikaci zapravit 
dusíkaté hnojivé látky do půdy. 
 
   (6) Na pastvinách nesmí dojít k nevratnému poškození drnu 
a rozbahnění povrchu ani v případě celoročního pobytu zvířat. 
Z pastevního využívání pro skot jsou vyloučeny zemědělské pozemky 
se sklonitostí nad 17  st. (čtvrtá číslice kódu bonitované 
půdně-ekologické jednotky je 8 až 9). 
 
               § 12 
 
   (1) Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo 
k jiným vodním útvarům se zachovávají břehové porosty; tam, kde se 
tyto porosty nenacházejí, je třeba udržovat ochranný pás nezorněné 
půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku a jiných 
vodních útvarů. 
 
   (2) Na půdách se sklonitostí nad 7 st. (čtvrtá číslice kódu 
bonitované půdně-ekologické jednotky je 4 a více) se musí nejméně 
25 m od břehové čáry  vodního toku nebo jiného vodního útvaru 
zachovat ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem. 
 
              HLAVA IV 
              ÚČINNOST 
 
               § 13 
 
   Toto  nařízení  nabývá  účinnosti  dnem jeho vyhlášení, 
s výjimkou hlavy třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. 
 
             Předseda vlády: 
            PhDr. Špidla v. r. 
 
         Ministr životního prostředí: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
          Seznam zranitelných oblastí 
 
----------------------------------------------- 
    Kód      Název 
    katastrálního katastrálního 
    území     území 
----------------------------------------------- 
        CZ0110 - Praha 
----------------------------------------------- 
     601527 Běchovice 
     730556 Bohnice 
     614131 Březiněves 
     731561 Čakovice 
     730394 Čimice 
     730629 Ďáblice 
     730599 Dolní Chabry 
     633330 Dubeč 
     773395 Hájek u Uhříněvsi 
     731641 Kbely 
     668508 Koloděje 
     668591 Kolovraty 
     672629 Královice 
     729248 Lahovice 
     731439 Letňany 
     683973 Lipence 
     686425 Lochkov 
     729931 Lysolaje 
     731552 Miškovice 
     729876 Nebušice 
     702323 Nedvězí u Říčan 
     734373 Přední Kopanina 
     738620 Radotín 
     729710 Ruzyně 
     746134 Satalice 
     730041 Sedlec 
     729981 Suchdol 
     731528 Třeboradice 
     773425 Uhříněves 
     773778 Újezd nad Lesy 
     782378 Vinoř 
     745278 Zadní Kopanina 
     791733 Zbraslav 
----------------------------------------------- 
        CZ0211 - Benešov 
----------------------------------------------- 
     602191 Benešov u Prahy 
     607207 Bolina 
     607801 Borovnice 
     683434 Bořkovice 
     612847 Broumovice 
     615234 Budenín 
     615820 Bukovany u Týnce nad Sázavou 
     687367 Býkovice u Louňovic 
     616770 Bystřice u Benešova 
     708933 Čečkov 
     618888 Čechtice 
     619400 Čelivo 
     620165 Černičí 
     623377 Čestín u Jankova 
     624641 Daměnice 
     660949 Dolní Borek 
     668966 Dub u Kondrace 
     643262 Horní Lhota 
     615242 Hory u Votic 
     615251 Hostišov 
     703788 Hradiště 
     630659 Hrazená Lhota 
     778061 Hrzín 
     723631 Chářovice 
     651273 Chlístov u Benešova 
     651427 Chlum u Vlašimi 
     651885 Chmelná u Vlašimi 
     653969 Chrášťany u Benešova 
     656704 Jankov 
     658316 Jeníkov u Vlašimi 
     608106 Jezero 
     616826 Jírovice 
     660965 Jiřetice u Neustupova 
     793124 Kamberk 
     668974 Kondrac 
     675407 Krusičany 
     676594 Křížov pod Blaníkem 
     677337 Kuňovice 
     683442 Laby 
     693821 Lažany u Mezna 
     683451 Libouň 
     616834 Líšno 
     687375 Louňovice pod Blaníkem 
     694843 Malovice u Miličína 
     694851 Miličín 
     695858 Miřetice 
     693847 Mitrovice 
     697346 Mlékovice u Neveklova 
     697524 Mnichovice 
     700002 Mrač 
     757055 Myslíč 
     700991 Načeradec 
     701432 Nakvasovice 
     719820 Nasavrky u Miličína 
     703800 Nesperská Lhota 
     778079 Nespery 
     704245 Neustupov 
     704288 Neveklov 
     708941 Nosákov 
     708950 Odlochovice 
     701009 Olešná u Načeradce 
     778087 Ostrov u Veliše 
     716634 Otročice 
     718505 Pavlovice u Vlašimi 
     719706 Petroupim 
     719846 Petrovice u Miličína 
     656739 Pičín u Jankova 
     705381 Pozov 
     732982 Pravětice 
     733032 Pravonín 
     739570 Rataje u Vlašimi 
     739910 Ratměřice 
     745758 Řimovice 
     749940 Řísnice 
     798231 Sedlečko u Jiřetic 
     778095 Sedlečko u Veliše 
     757063 Skalice u Benešova 
     749958 Slavětín u Načeradce 
     751537 Soběhrdy 
     756971 Strojetice 
     757071 Struhařov u Benešova 
     608114 Střížkov u Bořeňovic 
     687383 Světlá pod Blaníkem 
     733041 Tisek 
     768251 Trhový Štěpánov 
     651290 Úročnice 
     775959 Václavice u Benešova 
     778109 Veliš 
     783544 Vlašim 
     785041 Votice 
     785199 Vracovice 
     701017 Vračkovice 
     704148 Všetice 
     694878 Záhoří u Miličína 
     749966 Zdiměřice u Načeradce 
     792578 Zdislavice u Vlašimi 
     630675 Znosim 
     793876 Zvěstov 
     751553 Žíňany 
----------------------------------------------- 
        CZ0212 - Beroun 
----------------------------------------------- 
     685232 Běleč u Litně 
     669024 Bítov u Koněprus 
     615137 Bubovice 
     663719 Budňany 
     616494 Bykoš 
     792420 Černín u Zdic 
     638901 Hlásná Třebaň 
     748994 Hodyně u Skuhrova 
     645737 Hostim u Berouna 
     645885 Hostomice pod Brdy 
     651869 Chlustina 
     652113 Chodouň 
     654400 Chrustenice 
     655449 Chyňava 
     669032 Koněprusy 
     693006 Korno 
     671967 Kozolupy 
     676942 Kuchař 
     679577 Lážovice 
     680796 Levín u Berouna 
     796034 Lhotka u Berouna 
     681881 Libečov 
     683205 Libomyšl 
     685267 Liteň 
     686328 Loděnice u Berouna 
     767611 Lounín 
     689246 Lužce 
     690538 Malé Přílepy 
     690996 Málkov u Suchomast 
     693014 Měňany 
     693863 Mezouň 
     699306 Mořina 
     699322 Mořinka 
     703354 Nenačovice 
     703842 Nesvačily u Berouna 
     704202 Neumětely 
     710199 Olešná u Hořovic 
     713325 Osov 
     716561 Otmíče 
     723363 Podbrdy 
     672963 Popovice u Králova Dvora 
     663743 Poučník 
     732940 Praskolesy 
     738697 Radouš 
     795691 Sedlec u Žebráku 
     748919 Skřipel 
     749010 Skuhrov pod Brdy 
     752983 Srbsko u Karlštejna 
     755311 Stašov u Zdic 
     759244 Suchomasty 
     760269 Svatý Jan pod Skalou 
     760790 Svinaře 
     766917 Tetín u Berouna 
     767620 Tmaň 
     693022 Tobolka 
     768324 Trněný Újezd 
     773573 Újezd u Hořovic 
     779598 Velký Chlumec 
     782246 Vinařice u Suchomast 
     783200 Vižina 
     785717 Vráž u Berouna 
     787299 Všeradice 
     788449 Vysoký Újezd u Berouna 
     789593 Zadní Třebaň 
     790770 Záluží u Hořovic 
     796042 Železná 
     683213 Želkovice u Libomyšle 
----------------------------------------------- 
       CZ0213 - Kladno 
----------------------------------------------- 
     601993 Běloky 
     605590 Blevice 
     609285 Brandýsek 
     609536 Braškov 
     616397 Buštěhrad 
     618128 Cvrčovice 
     628301 Dolany u Kladna 
     632929 Dřetovice 
     665169 Dubí u Kladna 
     764558 Hnidousy 
     688932 Horní Kamenice u Lukova 
     645125 Hořešovičky 
     645923 Hostouň u Prahy 
     647250 Hradečno 
     648035 Hrdlív 
     648884 Hřebeč 
     658243 Jemníky 
     704181 Kamenný Most 
     665061 Kladno 
     666424 Klobuky 
     667188 Knovíz 
     666441 Kokovice 
     668044 Koleč 
     790443 Kováry 
     665126 Kročehlavy 
     749532 Kvíc 
     678716 Kyšice 
     679615 Ledce u Kladna 
     683132 Libochovičky 
     683582 Libušín 
     683701 Lidice 
     620645 Loucká 
     688941 Lukov 
     689947 Makotřasy 
     690554 Malé Přítočno 
     764540 Motyčín 
     749524 Netovice 
     704199 Neuměřice 
     711039 Olovnice 
     716987 Otvovice 
     717398 Páleč u Zlonic 
     718351 Pavlov u Unhoště 
     720542 Pchery 
     721751 Pletený Újezd 
     723983 Podlešín 
     734551 Přelíc 
     769991 Saky 
     749621 Slatina u Velvar 
     750841 Smečno 
     752991 Srby u Tuchlovic 
     755443 Stehelčeves 
     759899 Svárov u Unhoště 
     760803 Svinařov u Kladna 
     790451 Trněný Újezd u Zákolan 
     770001 Třebichovice 
     770531 Třebusice 
     774499 Unhošť 
     779377 Velké Přítočno 
     782271 Vinařice u Kladna 
     785563 Vraný 
     665177 Vrapice 
     785989 Vrbičany 
     790401 Zájezd u Buštěhradu 
     792985 Zichovec 
     794104 Zvoleněves 
     795917 Želenice 
        CZ0214 - Kolín 
     600911 Barchovice 
     601292 Bečváry 
     602027 Bělušice 
     606294 Bohouňovice I 
     643190 Bohouňovice II 
     606308 Bořetice u Kolína 
     672343 Božec 
     614955 Břežany II 
     616443 Býchory 
     617547 Cerhenice 
     617555 Cerhýnky 
     749184 Církvice u Kolína 
     620947 Červené Pečky 
     601306 Červený Hrádek u Bečvár 
     622737 Český Brod 
     627801 Dobřichov 
     620963 Dolany u Červených Peček 
     643203 Dolní Kruty 
     709191 Dománovice 
     791067 Doubravčany 
     631205 Doubravčice 
     631647 Drahobudice 
     681971 Grunta 
     631655 Hatě 
     631663 Horní Jelčany 
     643211 Horní Kruty 
     736287 Hradešín 
     647560 Hradišťko I 
     600920 Hryzely 
     669717 Chotouchov 
     653993 Chotouň 
     653497 Chotutice 
     782807 Chotýš 
     654001 Chrášťany u Českého Brodu 
     659011 Jestřabí Lhota 
     668958 Konárovice 
     797448 Končice 
     669725 Kořenice 
     670162 Kostelec nad Černými Lesy 
     671886 Kozojedy u Kostelce nad 
        Černými Lesy 
     672351 Krakovany 
     675229 Krupá u Kostelce nad Černými 
        Lesy 
     691178 Lhotky u Malotic 
     681989 Libenice 
     767158 Limuzy 
     738760 Lipec 
     772330 Lžovice 
     691186 Malotice 
     631213 Masojedy 
     767166 Mrzky 
     701823 Nebovidy 
     616451 Němčice u Kolína 
     791075 Nesměň u Zásmuk 
     741434 Nová Ves II 
     709204 Ohaře 
     606316 Opatovice 
     717096 Ovčáry u Kolína 
     739707 Pašinka 
     718823 Pečky 
     601314 Poďousy 
     725170 Polepy u Kolína 
     709212 Polní Chrčice 
     725986 Poříčany 
     771376 Přehvozdí 
     736279 Přistoupim 
     736295 Přišimasy 
     669733 Pučery 
     737780 Radim u Kolína 
     600938 Radlice u Barchovic 
     738778 Radovesnice II 
     739715 Ratboř 
     739740 Ratenice 
     741442 Rostoklaty 
     738786 Rozehnaly 
     739723 Sedlov 
     747394 Sendražice u Kolína 
     748587 Skramníky 
     749192 Skvrňov 
     791083 Sobočice 
     755052 Starý Kolín 
     675237 Svatbín 
     631221 Štíhlice 
     622818 Štolmíř 
     767174 Tismice 
     771414 Tlustovousy 
     767875 Toušice 
     770809 Tři Dvory 
     771384 Tuchoraz 
     771422 Tuklaty 
     772356 Týnec nad Labem 
     773182 Uhlířská Lhota 
     643238 Újezdec u Horních Krut 
     777927 Veletov 
     778036 Velim 
     778842 Velké Chvalovice 
     779687 Velký Osek 
     779865 Veltruby 
     772364 Vinařice u Týnce nad Labem 
     784672 Volárna 
     767182 Vrátkov 
     786101 Vrbová Lhota 
     791091 Vršice 
     601322 Zadní Hrádek 
       CZ0215 - Kutná Hora 
     620254 Bahno 
     602647 Bernardov 
     604062 Bílé Podolí 
     773191 Bláto 
     620840 Bludov v Čechách 
     604071 Brambory 
     762148 Březí u Šebestěnic 
     774227 Březová u Úmonína 
     676004 Bykáň 
     695963 Bylany u Kutné Hory 
     617750 Církvice u Kutné Hory 
     792012 Čejkovice u Zbýšova 
     775801 Čekanov 
     620262 Černíny 
     620858 Červené Janovice 
     792021 Damírov 
     792039 Dědice u Zbýšova 
     792047 Dobrovítov 
     759058 Dobřeň u Kutné Hory 
     789321 Habrkovice 
     620271 Hetlín 
     706051 Hlízov 
     720194 Hološiny 
     795763 Horka u Žehušic 
     795771 Horušice 
     695971 Hořany u Kutné Hory 
     646423 Hraběšín 
     674435 Chedrbí 
     651346 Chlístovice 
     792055 Chlum u Zbýšova 
     777200 Chmeliště 
     676021 Chrást u Křesetic 
     651354 Chroustkov 
     620866 Chvalov u Červených Janovic 
     617768 Jakub 
     773204 Janovická Lhota 
     660299 Jindice 
     678015 Kaňk 
     792063 Klucké Chvalovice 
     666688 Kluky u Čáslavi 
     789330 Kobylnice nad Doubravou 
     696234 Kochánov u Mitrova 
     774243 Korotice 
     703419 Košice u Nepoměřic 
     672386 Kralice 
     792071 Krchlebská Lhota 
     674443 Krchleby u Čáslavi 
     676039 Krupá u Křesetic 
     711306 Křečovice u Onomyšle 
     676047 Křesetice 
     677710 Kutná Hora 
     759546 Lišice u Sulovic 
     774251 Lomec u Úmonína 
     604097 Lovčice 
     759066 Malenovice u Kutné Hory 
     690830 Malešov 
     678023 Malín 
     739529 Mančice u Rašovic 
     775827 Mělník nad Sázavou 
     695980 Mezholezy u Kutné Hory 
     720208 Michalovice 
     703427 Miletice u Nepoměřic 
     711314 Miletín u Onomyšle 
     695998 Miskovice 
     674451 Močovice 
     703435 Nepoměřice 
     677922 Neškaredice 
     705071 Nová Lhota 
     706078 Nové Dvory u Kutné Hory 
     711047 Olšany u Čáslavi 
     711322 Onomyšl 
     620882 Opatovice I 
     792080 Opatovice u Zbýšova 
     720216 Paběnice 
     677906 Perštejnec 
     720224 Petrovice I 
     690856 Polánka u Malešova 
     677850 Poličany 
     620297 Předbořice 
     696005 Přítoky 
     711055 Pucheř 
     775843 Radvanice nad Sázavou 
     739537 Rašovice u Uhlířských Janovic 
     694100 Rohozec u Žehušic 
     711331 Rozkoš u Onomyšle 
     781592 Roztěž 
     677973 Sedlec u Kutné Hory 
     604101 Semtěš u Bílého Podolí 
     720232 Senetín 
     771481 Schořov 
     753602 Smilovice u Staňkovic 
     775851 Smrk u Úžic 
     759074 Solopysky u Kutné Hory 
     752487 Souňov 
     753611 Staňkovice u Uhlířských 
        Janovic 
     604119 Starkoč u Bílého Podolí 
     759082 Suchdol u Kutné Hory 
     759554 Sulovice 
     694088 Svatá Kateřina u Svatého 
        Mikuláše 
     694096 Svatý Mikuláš 
     762156 Šebestěnice 
     620301 Štipoklasy u Černín 
     746011 Talmberk 
     617776 Třebešice 
     770361 Třebonín 
     781606 Tuchotice 
     690864 Týniště u Malešova 
     773212 Uhlířské Janovice 
     720241 Újezdec 
     774278 Úmonín 
     775860 Úžice u Kutné Hory 
     777218 Vavřinec 
     620891 Víckovice 
     781614 Vidice u Kutné Hory 
     620904 Vilémovice u Červených Janovic 
     674460 Vodranty 
     672424 Všesoky 
     789348 Záboří nad Labem 
     604127 Zaříčany 
     762164 Zbudovice 
     786241 Zbyslav 
     792098 Zbýšov v Čechách 
     620327 Zdeslavice u Černín 
     651362 Zdeslavice u Chlístovic 
     620912 Zhoř u Červených Janovic 
     794295 Žáky 
     672432 Žandov 
     777226 Žíšov 
----------------------------------------------- 
        CZ0216 - Mělník 
----------------------------------------------- 
     607517 Borek nad Labem 
     645320 Brozánky 
     615749 Bukol 
     616460 Býkev 
     617172 Byšice 
     703656 Byškovice 
     617849 Cítov 
     618772 Čečelice 
     616478 Daminěves 
     628654 Dolní Beřkovice 
     633089 Dřínov 
     633119 Dřísy 
     787442 Dušníky nad Vltavou 
     643751 Horní Počaply 
     645338 Hořín 
     645761 Hostín u Vojkovic 
     651842 Chlumín 
     689289 Chramostek 
     767344 Chrást u Tišic 
     655368 Chvatěruby 
     691429 Jelenice u Mělníka 
     616486 Jenišovice u Mělníka 
     681911 Ješovice 
     659347 Jeviněves 
     661031 Jiřice u Kostelce nad Labem 
     666777 Kly 
     669059 Konětopy 
     703991 Kopeč 
     669644 Korycany 
     670171 Kostelec nad Labem 
     767352 Kozly u Tišic 
     672009 Kozomín 
     672718 Kralupy nad Vltavou 
     675806 Křenek 
     643769 Křivenice 
     784516 Křivousy 
     679691 Ledčice 
     702781 Lešany u Nelahozevsi 
     680931 Lhota u Dřís 
     703621 Libiš 
     617199 Liblice 
     672912 Lobeč 
     672866 Lobeček 
     703664 Lobkovice 
     689297 Lužec nad Vltavou 
     691437 Malý Újezd 
     791008 Martinov 
     672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou 
     672751 Minice u Kralup nad Vltavou 
     703672 Mlékojedy u Neratovic 
     717100 Nedomice 
     702790 Nelahozeves 
     703567 Neratovice 
     704008 Netřeba 
     706582 Nové Ouholice 
     708828 Obříství 
     717118 Ovčáry u Dřís 
     702803 Podhořany 
     736376 Přívory 
     670189 Rudeč 
     752843 Spomyšl 
     767361 Tišice 
     771261 Tuhaň 
     774014 Újezdec u Mělníka 
     708836 Úpor 
     775886 Úžice u Kralup nad Vltavou 
     779873 Veltrusy 
     628671 Vliněves 
     784524 Vojkovice u Kralup nad Vltavou 
     785253 Vraňany 
     645346 Vrbno u Mělníka 
     787451 Všestudy u Veltrus 
     787485 Všetaty 
     666785 Záboří u Kel 
     790630 Zálezlice 
     791016 Záryby 
     645354 Zelčín 
     792799 Zeměchy u Kralup nad Vltavou 
     655376 Zlončice 
     793353 Zlosyň 
----------------------------------------------- 
      CZ0217 - Mladá Boleslav 
----------------------------------------------- 
     696579 Bezděčín u Mladé Boleslavi 
     603821 Bezno 
     604836 Bítouchov u Mladé Boleslavi 
     661279 Borovice 
     608980 Bradlec 
     609501 Branžež 
     609625 Bratronice u Luštěnic 
     612685 Brodce nad Jizerou 
     614017 Březina u Mnichova Hradiště 
     614173 Březinka pod Bezdězem 
     614777 Březovice pod Bezdězem 
     618055 Ctiměřice 
     618195 Čachovice 
     623954 Čistá u Mladé Boleslavi 
     604844 Dalešice u Bakova nad Jizerou 
     696692 Debř 
     627470 Dobrovice 
     628131 Dobšín 
     631876 Drahotice 
     632147 Dražice 
     638960 Hlavenec 
     642126 Horky nad Jizerou 
     642487 Horní Bousov 
     642665 Horní Bukovina 
     644111 Horní Slivno 
     648051 Hrdlořezy u Mladé Boleslavi 
     648736 Hrušov nad Jizerou 
     650641 Charvatce u Jabkenic 
     651371 Chloumek u Mladé Boleslavi 
     652083 Chocnějovice 
     653233 Chotětov 
     654795 Chudíř 
     655864 Jabkenice 
     661287 Jivina 
     661457 Jizerní Vtelno 
     661503 Josefův Důl u Mladé Boleslavi 
     664537 Katusice 
     664561 Kbel 
     665517 Klášter Hradiště nad Jizerou 
     667056 Kněžmost 
     667463 Kobylnice 
     667731 Kochánky 
     669351 Koprník 
     669679 Koryta u Mnichova Hradiště 
     669989 Kosořice 
     670511 Kostelní Hlavno 
     661295 Kozmice u Jiviny 
     679623 Ledce u Mladé Boleslavi 
     681466 Lhotky u Mladé Boleslavi 
     682799 Libichov 
     683892 Líny 
     684244 Lipník 
     708771 Lítkovice u Kněžmostu 
     687235 Loukov u Mnichova Hradiště 
     687278 Loukovec 
     689106 Luštěnice 
     690023 Malá Bělá 
     752347 Malobratřice 
     692395 Mečeříž 
     661309 Mohelnice nad Jizerou 
     661317 Mukařov u Jiviny 
     608301 Mužský 
     702943 Němčice u Luštěnic 
     703559 Nepřevázka 
     661325 Neveklovice 
     705276 Nová Telib 
     705837 Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
     602108 Nové Benátky 
     602116 Obodř 
     708798 Obrubce 
     708801 Obruby 
     748366 Otradovice 
     718742 Pěčice 
     720968 Písková Lhota 
     721972 Plužná 
     734284 Předměřice nad Jizerou 
     734675 Přepeře 
     736651 Ptýrov 
     740055 Rejšice 
     741426 Rostkov 
     746665 Sedlec u Benátek nad Jizerou 
     747165 Semčice 
     747645 Sezemice 
     748382 Skorkov 
     630161 Slivínko 
     751014 Smilovice u Luštěnic 
     752169 Sojovice 
     752355 Solec 
     752606 Sovenice u Mnichova Hradiště 
     609528 Srbsko 
     602124 Staré Benátky 
     756300 Strašnov 
     661333 Strážiště u Jiviny 
     757098 Struhy 
     758892 Sudovo Hlavno 
     667064 Suhrovice 
     759350 Sukorady u Mladé Boleslavi 
     761630 Sýčina 
     771856 Tuřice 
     772267 Týnec u Dobrovice 
     772780 Úherce 
     773581 Újezd u Luštěnic 
     773590 Újezdec u Luštěnic 
     661341 Vicmanov 
     782297 Vinařice u Dobrovice 
     614785 Víska u Březovic 
     784010 Vlkava 
     689114 Voděrady u Luštěnic 
     787108 Všejany 
     792373 Zdětín u Benátek nad Jizerou 
     794015 Zvířetice 
     795046 Žďár u Mnichova Hradiště 
     795054 Žehrov 
     796468 Žerčice 
----------------------------------------------- 
        CZ0218 - Nymburk 
----------------------------------------------- 
     602060 Benátecká Vrutice 
     603104 Běrunice 
     603112 Běruničky 
     605841 Bobnice 
     676284 Bošín 
     615056 Bříství 
     615404 Budiměřice 
     634239 Černá Hora u Dymokur 
     620220 Černíky 
     623792 Čilec 
     623920 Činěves 
     626651 Dlouhopolsko 
     628042 Dobšice u Žehuně 
     670618 Doubrava u Kostomlat nad Labem 
     670821 Doubravany 
     708381 Drahelice 
     633909 Dvory u Nymburka 
     634247 Dymokury 
     645001 Hořany u Poříčan 
     645028 Hořátev 
     646628 Hradčany u Žehuně 
     647519 Hradištko u Sadské 
     648353 Hronětice 
     648647 Hrubý Jeseník 
     651184 Chleby 
     652792 Choťánky 
     795721 Choťovice 
     653748 Chrást u Poříčan 
     671339 Chvalovice u Nymburka 
     659932 Jíkev 
     602078 Jiřice 
     661422 Jizbice u Nymburka 
     662828 Kamenné Zboží 
     750689 Kamilov 
     711977 Kanín 
     722774 Klipec 
     666670 Kluk 
     666921 Kněžice u Městce Králové 
     603121 Kněžičky 
     668010 Kolaje 
     670529 Kostelní Lhota 
     670600 Kostomlátky 
     670626 Kostomlaty nad Labem 
     670839 Košík 
     671142 Kounice 
     671266 Kouty u Poděbrad 
     671347 Kovanice 
     671355 Kovansko 
     674478 Krchleby u Nymburka 
     675539 Křečkov 
     676292 Křinec 
     670634 Lány u Kostomlat nad Labem 
     682691 Libice nad Cidlinou 
     689556 Litol 
     686930 Loučeň 
     689505 Lysá nad Labem 
     692344 Mcely 
     692514 Mečíř 
     693286 Městec Králové 
     694533 Milčice u Peček 
     695190 Milovice nad Labem 
     704016 Netřebice u Nymburka 
     707287 Nový Dvůr u Oskořínka 
     708232 Nymburk 
     709174 Odřepsy 
     709751 Okřínek 
     711926 Opočnice 
     711985 Opolánky 
     711993 Opolany 
     713163 Oskořínek 
     713406 Ostrá 
     774286 Ostrov u Poděbrad 
     712001 Oškobrh 
     718262 Pátek u Poděbrad 
     686948 Patřín 
     720976 Písková Lhota u Poděbrad 
     721026 Písty u Nymburka 
     723495 Poděbrady 
     724084 Podmoky u Městce Králové 
     797278 Pojedy 
     723541 Polabec 
     734381 Přední Lhota u Poděbrad 
     735035 Přerov nad Labem 
     739545 Rašovice u Nymburka 
     745928 Sadská 
     746126 Sány 
     670855 Seletice 
     747211 Semice nad Labem 
     747441 Senice 
     603155 Slibovice 
     750697 Sloveč 
     752177 Sokoleč 
     752614 Sovenice 
     670863 Sovolusky u Košíku 
     709760 Srbce u Okřínka 
     753807 Stará Lysá 
     755231 Starý Vestec 
     756059 Straky 
     756326 Stratov 
     750701 Střihov 
     686956 Studce 
     615412 Šlotava 
     765171 Tatce 
     769649 Třebestovice 
     774294 Úmyslovice 
     777765 Velenice 
     777781 Velenka 
     603163 Velké Výkleky 
     723550 Velké Zboží 
     781011 Vestec nad Mrlinou 
     693308 Vinice u Městce Králové 
     784095 Vlkov pod Oškobrhem 
     785881 Vrbice u Poděbrad 
     787051 Všechlapy u Nymburka 
     787558 Vykáň 
     676306 Zábrdovice u Křince 
     789828 Záhornice u Městce Králové 
     791687 Zbožíčko 
     793833 Zvěřínek 
     795739 Žehuň 
     797286 Žitovlice 
----------------------------------------------- 
      CZ0219 - Praha - východ 
----------------------------------------------- 
     601128 Bašť 
     608076 Bořanovice 
     609048 Brandýs nad Labem 
     609773 Brázdim 
     792390 Brnky 
     705403 Čakovičky 
     619159 Čelákovice 
     676543 Čenětice 
     708976 Čenkov 
     658481 Dehtáry 
     627640 Dobřejovice 
     708984 Dolínek 
     666017 Drasty 
     632937 Dřevčice u Brandýsa nad Labem 
     627666 Herink 
     784354 Hoštice u Vodochod 
     646385 Hovorčovice 
     649678 Husinec u Řeže 
     627674 Chomutovice u Dobřejovic 
     658499 Jenštejn 
     708020 Káraný 
     666033 Klecany 
     666203 Klíčany 
     667854 Kojetice u Prahy 
     788490 Kozovazy 
     675814 Křenice u Prahy 
     767859 Lázně Toušeň 
     682667 Líbeznice 
     692221 Máslovice 
     693448 Měšice u Prahy 
     627682 Modletice u Dobřejovic 
     698067 Mochov 
     700118 Mratín 
     792764 Mstětice 
     702404 Nehvizdy 
     705411 Nová Ves u Prahy 
     708038 Nový Vestec 
     708992 Odolena Voda 
     737470 Olešky 
     609234 Ostrov u Brandýsa nad Labem 
     717207 Pacov u Říčan 
     717550 Panenské Břežany 
     724149 Podolanka 
     725218 Polerady u Prahy 
     609251 Popovice u Brandýsa nad Labem 
     627704 Popovičky 
     726206 Postřižín 
     734209 Předboj 
     792403 Přemyšlení 
     735302 Přezletice 
     737488 Radějovice 
     738247 Radonice u Prahy 
     745456 Říčany u Prahy 
     745511 Říčany-Radošovice 
     619213 Sedlčánky 
     746673 Sedlec u Líbeznic 
     747769 Sibřina 
     750751 Sluhy 
     609170 Stará Boleslav 
     609269 Stránka u Brandýsa nad Labem 
     747785 Stupice 
     792772 Svémyslice 
     760391 Světice u Říčan 
     762733 Škvorec 
     765309 Tehov u Říčan 
     775738 Úvaly u Prahy 
     777757 Veleň 
     777960 Veliká Ves u Prahy 
     781126 Větrušice u Klecan 
     784362 Vodochody u Prahy 
     788503 Vyšehořovice 
     619230 Záluží u Čelákovic 
     609226 Zápy 
     792411 Zdiby 
     792781 Zeleneč 
     793345 Zlonín 
----------------------------------------------- 
      CZ021A - Praha - západ 
----------------------------------------------- 
     794023 Březová u Zvole 
     616257 Buš 
     620351 Černolice 
     620386 Černošice 
     621200 Červený Újezd 
     623946 Čisovice 
     624811 Davle 
     628310 Debrno 
     627488 Dobrovíz 
     627763 Dobříč u Prahy 
     627810 Dobřichovice 
     628328 Dolany u Prahy 
     631531 Drahelčice 
     743313 Dušníky u Rudné 
     761591 Hole u Svrkyně 
     641456 Holubice v Čechách 
     658600 Horní Jirčany 
     644773 Horoměřice 
     743321 Hořelice 
     652989 Choteč u Prahy 
     654019 Chrášťany u Prahy 
     655465 Chýně 
     652997 Chýnice 
     681814 Chýnov 
     658260 Jeneč u Prahy 
     660175 Jíloviště 
     779351 Kamýk u Velkých Přílep 
     627828 Karlík 
     666343 Klínec 
     666858 Kněževes u Prahy 
     771350 Kněžívka 
     669971 Kosoř 
     641464 Kozinec 
     678759 Kytín 
     681822 Letky 
     680761 Lety u Dobřichovic 
     628808 Lhota u Dolních Břežan 
     681831 Libčice nad Vltavou 
     683795 Lichoceves 
     685054 Líšnice u Prahy 
     645842 Litovice 
     623547 Malé Číčovice 
     692719 Měchenice 
     697621 Mníšek pod Brdy 
     683809 Noutonice 
     708062 Nučice u Rudné 
     709352 Ohrobec 
     683817 Okoř 
     709719 Okrouhlo 
     712604 Ořech 
     713279 Osnice 
     749605 Přestavlky u Slap 
     736635 Ptice 
     740195 Roblín 
     742503 Roztoky u Prahy 
     697630 Rymaně 
     745375 Řevnice 
     745804 Řitka 
     719749 Sázava u Petrova 
     755346 Statenice 
     757381 Středokluky 
     697648 Stříbrná Lhota 
     761605 Svrkyně 
     764825 Tachlovice 
     660183 Trnová u Jíloviště 
     770396 Třebotov 
     771341 Tuchoměřice 
     771759 Tursko 
     773239 Úholičky 
     773247 Úhonice 
     774413 Únětice u Prahy 
     623555 Velké Číčovice 
     779369 Velké Přílepy 
     784982 Vonoklasy 
     785318 Vrané nad Vltavou 
     787272 Všenory 
     697656 Zahořany u Mníšku pod Brdy 
     791962 Zbuzany 
     794058 Zvole u Prahy 
     742511 Žalov 
----------------------------------------------- 
        CZ021B - Příbram 
----------------------------------------------- 
     607240 Bor u Březnice 
     760129 Bražná 
     612634 Brod u Příbramě 
     633569 Břekova Lhota 
     735515 Březové Hory 
     615811 Buková u Příbramě 
     619370 Čelina 
     623806 Čím 
     627968 Dobříš 
     629057 Dolní Hbity 
     631540 Drahenice 
     632139 Dražetice I 
     632121 Dražetice II 
     760145 Drážkov 
     632376 Drevníky 
     632651 Drsník 
     633577 Dublovice 
     636550 Háje u Příbramě 
     653284 Hněvšín 
     760153 Hojšín 
     656178 Horní Hbity 
     646563 Hrabří 
     760161 Hrachov 
     649058 Hřiměždice 
     653292 Chotilsko 
     653667 Chramosty 
     656186 Jablonná 
     658219 Jelence 
     661619 Káciň 
     662691 Kamenná u Příbramě 
     662984 Kamýk nad Vltavou 
     666602 Klučenice 
     719854 Kojetín u Petrovic 
     669083 Konětopy u Příbramě 
     669512 Korkyně 
     669954 Kosobudy 
     671134 Koubalova Lhota 
     706086 Krámy 
     673528 Krásná Hora nad Vltavou 
     674087 Krašovice 
     675938 Křepenice 
     676616 Křížov 
     677205 Kuní 
     679429 Lazsko 
     680435 Lešetice 
     708674 Lhotka u Dobříše 
     681806 Libčice 
     683825 Líchovy 
     701912 Lipiny 
     688606 Luhy 
     719871 Mašov 
     772232 Mezihoří u Týnčan 
     694622 Milešov nad Vltavou 
     694975 Milín 
     674095 Mokřice 
     701491 Nalžovice 
     701505 Nalžovické Podhájí 
     701629 Narysov 
     101921 Nečín 
     708658 Obory 
     646571 Oříkov 
     715743 Ostrov u Tochovic 
     718785 Pečičky 
     719889 Petrovice u Sedlčan 
     666629 Planá u Klučenic 
     722952 Počaply u Březnice 
     724092 Podmoky 
     671533 Podskalí I 
     798436 Podskalí II 
     733784 Prostřední Lhota 
     724106 Proudkovice 
     735426 Příbram 
     735833 Příčovy 
     737534 Radešín 
     737585 Radětice 
     741370 Rosovice 
     743071 Rtišovice 
     653314 Sejcká Lhota 
     747874 Skalice u Dobříše 
     772241 Skoupý 
     760188 Skrýšov u Svatého Jana 
     632384 Slovanská Lhota 
     770043 Solopysky u Třebnic 
     755486 Stěžov 
     722961 Stražiště 
     673544 Švastalova Lhota 
     673552 Tisovnice 
     770116 Třebnice 
     770523 Třebsko 
     688614 Třtí 
     772259 Týnčany 
     778494 Velká Lečice 
     778150 Velká nad Vltavou 
     649066 Vestec u Hřiměždic 
     673561 Vletice 
     666637 Voltýřov 
     785296 Vrančice 
     788201 Vysoká u Příbramě 
     789259 Záborná Lhota 
     669962 Zadní Chlum 
     719919 Zahrádka u Petrovic 
     790761 Zalužany 
     662704 Zavržice 
     735566 Zdaboř 
     792705 Zduchovice 
     673579 Zhoř nad Vltavou 
     793990 Zvírotice 
     701939 Žebrák u Nečína 
     796689 Žežice 
     632392 Županovice 
----------------------------------------------- 
       CZ021C - Rakovník 
----------------------------------------------- 
     631965 Drahouš 
     645109 Hořesedly 
     645494 Hořovičky 
     648949 Hředle 
     654027 Chrášťany u Rakovníka 
     656879 Janov 
     658693 Jesenice u Rakovníka 
     666866 Kněževes u Rakovníka 
     668125 Kolešovice 
     658707 Kosobody 
     671151 Kounov u Rakovníka 
     671894 Kozojedy 
     675067 Kroučová 
     675164 Krty 
     675253 Krupá 
     675415 Krušovice 
     700410 Lhota pod Džbánem 
     684929 Lišany u Rakovníka 
     695122 Milostín 
     700428 Mutějovice 
     703826 Nesuchyně 
     747513 Nouzov u Senomat 
     706884 Novosedly u Rakovníka 
     710202 Olešná u Rakovníka 
     712078 Oráčov 
     717592 Panoší Újezd 
     724955 Pochvalov 
     736040 Přílepy 
     741914 Rousínov u Rakovníka 
     749117 Skupá 
     751022 Smilovice 
     658715 Soseň 
     631981 Tlestky 
     770159 Třeboc 
     772453 Tytry 
     761192 Veclov u Svojetína 
     668133 Zderaz u Kolešovic 
     795089 Žďár u Rakovníka 
----------------------------------------------- 
     CZ0311 - České Budějovice 
----------------------------------------------- 
     702056 Borovnice u Českých Budějovic 
     608025 Boršov nad Vltavou 
     608572 Bošilec 
     794503 Božejov u Nových Hradů 
     745642 Branišovice u Římova 
     794147 Břehov 
     794511 Buková u Nových Hradů 
     768201 Bukvice u Trhových Svinů 
     706191 Byňov 
     622486 České Budějovice 7 
     721093 Češnovice 
     794155 Dehtáře u Českých Budějovic 
     628824 Dolní Bukovsko 
     745651 Dolní Stropnice 
     702064 Doubravice u Nedabyle 
     631400 Doudleby 
     631833 Drahotěšice 
     634255 Dynín 
     797031 Hartmanice u Žimutic 
     702072 Heřmaň u Českých Budějovic 
     607754 Hluboká u Borovan 
     656763 Holašovice 
     641588 Homole 
     642673 Horní Bukovsko 
     647888 Hranice u Nových Hradů 
     793914 Hvozdec u Lišova 
     760218 Chlum nad Malší 
     654981 Chvalešovice 
     660141 Jílovice u Trhových Svinů 
     662208 Kaliště u Českých Budějovic 
     662712 Kamenná u Trhových Svinů 
     662925 Kamenný Újezd 
     613967 Kočín 
     667773 Kojákovice 
     668478 Kolný 
     654060 Koloměřice 
     711381 Kosov u Opalic 
     667781 Kramolín u Kojákovic 
     673111 Krasejovka 
     679798 Ledenice 
     634271 Lhota u Dynína 
     783242 Lhota u Vlachnovic 
     769380 Lhota u Třebče 
     789275 Lipanovice 
     667790 Lipnice u Kojákovic 
     686204 Litvínovice 
     686301 Ločenice 
     756571 Lomec 
     762440 Mazelov 
     624144 Mezilesí u Trhových Svinů 
     745707 Mokrý Lom 
     702102 Nedabyle 
     703389 Neplachov 
     702111 Nová Ves u Českých Budějovic 
     708143 Nuzice 
     788864 Obora u Vyšného 
     791628 Ohrazení 
     710334 Olešnice u Trhových Svinů 
     711390 Opalice 
     673137 Otmanka 
     668761 Pašinovice 
     768235 Pěčín u Trhových Svinů 
     628841 Pelejovice 
     719935 Petrovice u Borovan 
     721115 Pištín 
     641618 Planá u Českých Budějovic 
     721549 Plav 
     631841 Radonice u Drahotěšic 
     738557 Radošovice u Českých Budějovic 
     741612 Roudné 
     745723 Římov 
     760226 Sedlce 
     765791 Sedlec u Temelína 
     628867 Sedlíkovice u Dolního Bukovska 
     750441 Slavošovice u Lišova 
     753131 Srubec 
     754331 Staré Hodějovice 
     756598 Strážkovice 
     758035 Střížov nad Malší 
     760234 Svatý Jan nad Malší 
     644293 Svébohy 
     761940 Šalmanovice 
     762458 Ševětín 
     763489 Štěpánovice u Českých Budějovic 
     765813 Temelinec 
     766771 Těšínov 
     768154 Trhové Sviny 
     769398 Třebeč 
     662216 Třebotovice 
     738573 Tupesy 
     706272 Údolí u Nových Hradů 
     777382 Včelná 
     741621 Vidov 
     783251 Vlachnovice 
     793922 Vlkovice 
     607771 Vrcov 
     789283 Záboří u Českých Budějovic 
     785121 Zahorčice u Vrábče 
     662224 Zaliny 
     641626 Závraty 
     791644 Zborov 
     793931 Zvíkov u Lišova 
     794163 Žabovřesky u Českých Budějovic 
     794546 Žár u Nových Hradů 
     794554 Žumberk u Nových Hradů 
----------------------------------------------- 
      CZ0312 - Český Krumlov 
----------------------------------------------- 
     691097 Bělá u Malont 
     715778 Běleň 
     781169 Bohdalovice u Větřní 
     691101 Bukovsko 
     744255 Cetviny 
     742759 Čeřín 
     622931 Český Krumlov 
     704024 Dlouhá 
     628972 Dolní Dvořiště 
     630241 Dolní Svince 
     630250 Dolní Třebonín 
     781193 Hašlovice 
     788988 Herbertov 
     742767 Hněvanov 
     691151 Hodonice u Malont 
     715786 Horní Dlouhá 
     642908 Horní Dvořiště 
     742732 Horní Jílovice 
     629006 Horní Kaliště 
     788953 Hrudkov 
     695297 Chabičovice 
     790796 Chlumec 
     777838 Chodeč 
     704067 Chodeč-Zvíkov 
     691119 Jaroměř u Malont 
     705471 Jaronín 
     628981 Jenín 
     663069 Kaplice 
     623075 Kladné-Dobrkovice 
     742813 Koryta u Hněvanova 
     675768 Křemže 
     735914 Lověšice 
     603228 Malče 
     695301 Malčice 
     735892 Malčice-Osek 
     691127 Malonty 
     695319 Mirkovice 
     744204 Mladoňov 
     698148 Mojné 
     777846 Mojné-Skřidla 
     663166 Mostky 
     704041 Netřebice 
     705497 Nová Ves u Brloha 
     711217 Omlenice 
     715760 Ostrov na Šumavě 
     725943 Pořešín 
     630284 Prostřední Svince 
     777820 Prostřední Svince-Holkov 
     735868 Přídolí 
     736147 Přísečná 
     623083 Přísečná-Domoradice 
     793035 Rájov 
     698130 Rájov-Černice 
     742741 Rožmberk nad Vltavou 
     742805 Rožmitál na Šumavě 
     628999 Rybník u Dolního Dvořiště 
     744212 Rychnov nad Malší 
     760609 Skubice 
     623059 Slupenec 
     751677 Soběnov 
     735884 Spolí 
     623091 Spolí-Nové Spolí 
     711233 Stradov u Kaplice 
     739961 Střítež u Kaplice 
     615706 Suchdol u Bujanova 
     760617 Svéraz 
     781266 Svéraz u Větřní 
     715808 Šafléřov 
     744271 Štědrkov 
     744221 Tichá 
     629014 Trojany u Dolního Dvořiště 
     777854 Velešín 
     781231 Větřní 
     793680 Věžovatá Pláně 
     735922 Všeměry 
     781240 Všeměry-Zátoň 
     744247 Všeměřice 
     788996 Vyšší Brod 
     698156 Záhorkovice 
     781215 Záhoří u Větřní 
     742821 Zahrádka 
     695335 Zahrádka u Mirkovic 
     711241 Zahrádka u Omlenic 
     735850 Zátes 
     781258 Zátoňské Dvory 
     615714 Zdíky 
     793043 Zlatá Koruna 
     793698 Zubčice 
     695343 Žaltice 
     739979 Žďár u Kaplice 
----------------------------------------------- 
     CZ0313 - Jindřichův Hradec 
----------------------------------------------- 
     600873 Báňovice 
     655074 Bělčovice 
     604372 Bílkov 
     607266 Bor 
     607533 Borek u Dačic 
     609421 Branná 
     614050 Březina u Deštné 
     615218 Budeč 
     615455 Budíškovice 
     660647 Buk u Jindřichova Hradce 
     617865 Cizkrajov 
     621064 Červený Hrádek u Dačic 
     621650 Česká Olešná 
     624403 Dačice 
     625680 Dančovice 
     624861 Děbolín 
     625698 Dešná u Dačic 
     625744 Deštná u Jindřichova Hradce 
     798533 Dětřiš 
     604381 Dobrohošť 
     754552 Dobrotín 
     617873 Dolní Bolíkov 
     623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves 
     798827 Dolní Bolíkov-Rubašov 
     629847 Dolní Němčice 
     643653 Dolní Pěna 
     630071 Dolní Radouň 
     630144 Dolní Skrýchov 
     630438 Dolní Žďár u Lásenice 
     630586 Domanín u Třeboně 
     632686 Drunče 
     629464 Dvorce u Stráže nad Nežárkou 
     633925 Dvory nad Lužnicí 
     637513 Hatín 
     639532 Hluboká u Dačic 
     617881 Holešice u Cizkrajova 
     630446 Horní Lhota u Lásenice 
     643629 Horní Olešná 
     643661 Horní Pěna 
     643912 Horní Radouň 
     740322 Horní Skrýchov 
     644030 Horní Slatina 
     660701 Horní Žďár u Jindřichova Hradce 
     629855 Hostkovice u Dolních Němčic 
     651770 Hradišťko u Dačic 
     647632 Hrachoviště u Třeboně 
     648060 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí 
     649074 Hříšice 
     651788 Chlumec u Dačic 
     655023 Chvaletín 
     655082 Chvalkovice u Dešné 
     621072 Jersice 
     660523 Jindřichův Hradec 
     750336 Kadolec u Slavonic 
     666009 Klec 
     706981 Kolence 
     670545 Kostelní Radouň 
     670553 Kostelní Vydří 
     798541 Košlák 
     798550 Košťálkov 
     798568 Kuní pod Landštejnem 
     679160 Lásenice 
     798525 Léštnice 
     718718 Lidéřovice 
     684325 Lipolec 
     684716 Lipovka 
     643670 Malíkov nad Nežárkou 
     691411 Malý Pěčín 
     769681 Manešovice 
     691704 Marketa 
     750344 Maříž 
     657581 Matějovec nad Nežárkou 
     624870 Matná 
     663212 Mnich u Kardašovy Řečice 
     691712 Modletice 
     750352 Mutišov 
     617890 Mutná 
     686361 Najdek u Lodhéřova 
     777404 Návary 
     756954 Nová Olešná 
     706116 Nové Dvory 
     754315 Nové Hobzí 
     720712 Nové Sady u Písečného 
     707007 Novosedly nad Nežárkou 
     643939 Okrouhlá Radouň 
     713384 Ostojkovice 
     718726 Peč 
     798576 Pernárec 
     720721 Písečné u Slavonic 
     625701 Plačovice 
     721565 Plavsko 
     660698 Políkno u Jindřichova Hradce 
     637530 Polště 
     725722 Popelín 
     670561 Prostřední Vydří 
     739278 Rancířov 
     739758 Ratiboř u Jindřichova Hradce 
     740349 Rodvínov 
     741183 Roseč 
     741353 Rosička u Deštné 
     749974 Slavětín u Slavonic 
     750361 Slavonice 
     637548 Stajka 
     754323 Staré Hobzí 
     760323 Světce 
     769690 Třebětice u Dačic 
     718734 Urbaneč 
     655031 Václavov u Chvaletína 
     777412 Veclov 
     779695 Velký Pěčín 
     780391 Vesce u Dačic 
     750379 Vlastkovec 
     784184 Vnorovice 
     787531 Vydří 
     725633 Záblatí u Ponědraže 
     655091 Županovice u Dešné 
----------------------------------------------- 
        CZ0314 - Písek 
----------------------------------------------- 
     602663 Bernartice u Milevska 
     780821 Bilina 
     602671 Bilinka 
     792837 Blehov 
     602680 Bojenice 
     606898 Boješice 
     607789 Borovany u Milevska 
     756822 Bořice u Mirotic 
     624161 Bošovice u Čížové 
     695483 Boudy 
     609307 Branice 
     632406 Brloh u Drhovle 
     671398 Březí u Kovářova 
     617571 Cerhonice 
     623822 Čimelice 
     626732 Dmýštice 
     671363 Dobrá Voda u Kovářova 
     647918 Dobrošov u Hrazan 
     703699 Dolní Nerestce 
     716138 Dolní Ostrovec 
     632198 Dražíč 
     632414 Drhovle 
     735213 Držkrajov 
     791393 Hanov 
     703702 Horní Nerestce 
     716146 Horní Ostrovec 
     789992 Horní Záhoří u Písku 
     644781 Horosedly 
     647926 Hrazánky 
     647934 Hrazany 
     648094 Hrejkovice 
     789852 Chrást u Zahořan 
     756831 Jarotice 
     791407 Jestřebice 
     659185 Jetětice 
     676900 Jickovice 
     696170 Kakovice 
     656658 Kašina Hora 
     647942 Klisinec 
     791415 Kolišov 
     670201 Kostelec nad Vltavou 
     671380 Kovářov 
     724408 Kožlí u Čížové 
     712230 Kožlí u Orlíka 
     672581 Králova Lhota 
     624187 Krašovice u Čížové 
     674303 Krč u Protivína 
     623831 Krsice 
     724343 Křenovice 
     724416 Křešice u Čížové 
     609315 Křižanov u Branic 
     676918 Kučeř 
     678317 Květov 
     672599 Laziště 
     680770 Lety 
     747599 Líšnice u Sepekova 
     695491 Lučkovice 
     724424 Malčice u Mirotic 
     694673 Milevsko 
     696188 Minice u Mišovic 
     695505 Mirotice 
     695726 Mirovice 
     696196 Mišovice 
     632457 Mladotice u Drhovle 
     700631 Myslín 
     626911 Nepodřice 
     704318 Nevězice 
     626759 Něžovice 
     704571 Níkovice 
     624195 Nová Ves u Čížové 
     795097 Nová Ves u Protivína 
     747220 Nový Dvůr u Písku 
     609323 Okrouhlá u Branic 
     626902 Oldřichov u Písku 
     724351 Olešná nad Vltavou 
     712248 Orlík nad Vltavou 
     712884 Osek u Milevska 
     792845 Osletín 
     713228 Oslov 
     632473 Pamětice u Drhovle 
     765007 Paseky u Tálína 
     718831 Pechova Lhota 
     721875 Plíškovice 
     724360 Podolí I 
     724432 Podolí II 
     696200 Pohoří u Mirovic 
     791423 Popovec u Zběšiček 
     672602 Probulov 
     734128 Přeborov 
     789895 Předbořice u Zahořan 
     670227 Přílepov 
     617601 Radobytce 
     671401 Radvánov 
     623849 Rakovice 
     721883 Ráztely 
     694762 Rukáveč 
     747602 Sepekov 
     750867 Smetanova Lhota 
     670235 Sobědraž 
     724441 Soběšice 
     791431 Srlín 
     626881 Stará Dobev 
     609331 Stehlovice 
     756849 Stráž u Mirotic 
     756857 Strážovice u Mirotic 
     760072 Svatkovice 
     761621 Svučice 
     724459 Šamonice 
     680788 Šerkov 
     765015 Tálín 
     656666 Temešvár 
     674311 Těšínov u Protivína 
     767883 Touškov 
     724467 Třebkov 
     735248 Týnice 
     750883 Varvažov 
     778168 Velká u Milevska 
     671428 Vepice 
     670243 Vesec 
     780839 Veselíčko u Milevska 
     671436 Vladyčín 
     713252 Vlastec 
     785733 Vráž u Písku 
     678325 Vůsí 
     674320 Záboří u Protivína 
     789909 Zahořany 
     670251 Zahrádka u Kovářova 
     747611 Zálší u Sepekova 
     791385 Zbelítov 
     602698 Zběšice 
     791440 Zběšičky 
     791601 Zbonín 
     624209 Zlivice 
     793981 Zvíkovské Podhradí 
     795101 Žďár u Protivína 
     789917 Žebrákov u Zahořan 
----------------------------------------------- 
       CZ0315 - Prachatice 
----------------------------------------------- 
     655244 Babice u Netolic 
     772054 Bohunice u Tvrzic 
     633186 Borčice 
     616273 Bušanovice 
     624217 Čkyně 
     624225 Dolany u Čkyně 
     642959 Dolní Chrášťany 
     616281 Dolní Nakvasovice 
     633194 Dub u Prachatic 
     633208 Dubská Lhota 
     633216 Dvorec u Dubu 
     693928 Frantoly 
     642967 Horní Chrášťany 
     616290 Horní Nakvasovice 
     624241 Horosedly u Čkyně 
     769339 Hoříkovice 
     647608 Hracholusky u Prachatic 
     655252 Chvalovice u Netolic 
     693936 Jáma 
     633224 Javornice u Dubu 
     701688 Jelemek 
     693944 Klenovice u Mičovic 
     672637 Kralovice 
     701696 Lažíšťka 
     624250 Lčovice 
     693952 Mičovice 
     701700 Nebahovy 
     689777 Němčice u Netolic 
     624268 Onšovice u Čkyně 
     757110 Protivec 
     734179 Přečín 
     624276 Předenice u Čkyně 
     693961 Ratiborova Lhota 
     689793 Sedlovice 
     624284 Spůle u Čkyně 
     757128 Strunkovice nad Blanicí 
     757136 Svojnice 
     757144 Šipoun 
     772062 Tvrzice 
     772071 Újezdec u Tvrzic 
     776092 Vacov 
     782670 Vitějovice 
     776114 Vrbice u Vacova 
     792284 Zdenice 
     655279 Zvěřetice 
     794589 Žár u Čkyně 
     701718 Žernovice 
----------------------------------------------- 
       CZ0316 - Strakonice 
----------------------------------------------- 
     601179 Bavorov 
     604569 Bílsko u Vodňan 
     636657 Blanice 
     613371 Brusy 
     615609 Budyně 
     618781 Čečelovice 
     619612 Čepřovice 
     704628 Černětice 
     632562 Černíkov u Strakonic 
     623296 Čestice 
     623482 Číčenice 
     623776 Čichtice 
     632261 Dobrš 
     725994 Dolní Poříčí 
     738204 Domanice 
     631345 Doubravice u Volyně 
     726923 Drachkov u Strakonic 
     755940 Dražejov u Strakonic 
     632279 Drážov 
     632571 Droužetice 
     632864 Dřešín 
     632872 Dřešínek 
     636665 Hájek u Bavorova 
     697753 Hajská 
     639915 Hlupín 
     645541 Hodějov 
     700495 Holušice u Mužetic 
     726001 Horní Poříčí 
     645559 Hoslovice 
     646164 Hoštice u Volyně 
     770167 Hubenov u Třebohostic 
     654108 Chrášťovice 
     632899 Chvalšovice 
     712892 Jemnice u Oseka 
     774111 Jetišov 
     660710 Jinín 
     660973 Jiřetice u Čepřovic 
     734454 Kakovice u Volyně 
     662151 Kalenice 
     738239 Kaletice 
     738581 Kapsova Lhota 
     664529 Katovice 
     664626 Kbelnice 
     665321 Kladruby u Strakonic 
     654116 Klínovice 
     706892 Koclov 
     660981 Koječín 
     671614 Kozlov nad Otavou 
     700835 Kožlí u Myštic 
     672319 Krajníčko 
     673145 Kraselov 
     674346 Krejnice 
     675181 Krty u Strakonic 
     701165 Krušlov 
     755729 Křepice u Vodňan 
     632287 Kváskovice u Drážova 
     740586 Láz u Radomyšle 
     738212 Leskovice u Radomyšle 
     782505 Lhota pod Kůstrým 
     752495 Libětice 
     685381 Litochovice u Volyně 
     686549 Lom u Blatné 
     726931 Makarov 
     712906 Malá Turná 
     690724 Malenice 
     734462 Marčovice 
     692409 Mečichov 
     604577 Měkynec 
     759937 Milíkovice 
     695092 Miloňovice 
     686557 Míreč 
     673170 Mladotice u Kraselova 
     697443 Mnichov 
     697761 Modlešovice 
     700436 Mutěnice u Strakonic 
     700509 Mužetice 
     701173 Nahořany u Čkyně 
     631264 Nahošín 
     701840 Nebřehovice 
     746886 Němčice u Sedlice 
     702951 Němčice u Volyně 
     704521 Němětice 
     703974 Netonice 
     685399 Neuslužice 
     704539 Nihošovice 
     704636 Nišovice 
     705535 Nová Ves u Strakonic 
     755923 Nové Strakonice 
     706906 Novosedly u Strakonic 
     623318 Nuzín 
     765261 Ohrazenice u Tažovic 
     712914 Osek u Radomyšle 
     712922 Petrovice u Oseka 
     631353 Počátky u Volyně 
     632589 Podolí u Strakonic 
     726940 Pracejovice 
     755931 Přední Ptákovice 
     757161 Přední Zborovice 
     734471 Předslavice 
     646181 Přechovice 
     735264 Přešťovice 
     704644 Račí u Nišovic 
     623326 Radešov u Čestic 
     774120 Radkovice 
     738221 Radomyšl 
     738590 Radošovice u Strakonic 
     742104 Rohozná u Rovné 
     740594 Rojice 
     742112 Rovná u Strakonic 
     742121 Řepice 
     746894 Sedlice u Blatné 
     697770 Sedlíkovice 
     747041 Sedlo u Horažďovic 
     735272 Slaník 
     706914 Sloučín 
     752509 Smiradice 
     752517 Sousedovice 
     784940 Starov 
     755745 Stožice 
     755915 Strakonice 
     756211 Strašice v Pošumaví 
     757179 Strunkovice nad Volyňkou 
     755958 Střela 
     757489 Střelské Hoštice 
     747050 Střelskohoštická Lhota 
     631361 Střídka 
     685402 Střítež u Volyně 
     759945 Svaryšov 
     760862 Svinětice 
     645567 Škrobočov 
     762717 Škůdra 
     762768 Škvořetice 
     763276 Štěchovice 
     774138 Švejcarova Lhota 
     765279 Tažovice 
     601195 Tourov 
     770175 Třebohostice 
     774146 Úlehle 
     734489 Úlehle u Předslavic 
     770183 Únice 
     672327 Útěšov 
     775771 Uzenice 
     701181 Vacovice 
     712931 Velká Turná 
     782513 Víska u Strakonic 
     674079 Vitice u Vodňan 
     784281 Vodňany 
     674354 Vojnice 
     784834 Volenice 
     784958 Volyně 
     734497 Všechlapy u Volyně 
     700908 Výšice 
     701858 Zadní Ptákovice 
     770191 Zadní Zborovice 
     789798 Zahorčice u Volyně 
     632295 Zálesí u Drážova 
     790834 Záluží u Vodňan 
     784966 Zechovice 
     660736 Zorkovice 
     762725 Zvotoky 
----------------------------------------------- 
        CZ0317 - Tábor 
----------------------------------------------- 
     630551 Babčice 
     737925 Balkova Lhota 
     691267 Bečice nad Lužnicí 
     601896 Běleč u Mladé Vožice 
     604976 Bendovo Záhoří 
     658049 Beranova Lhota 
     795810 Bezděčín 
     737500 Bítov u Radenína 
     604984 Blanice u Mladé Vožice 
     724718 Blanička 
     607606 Borkovice 
     608963 Bradáčov 
     771180 Brandlín u Tučap 
     658278 Broučkova Lhota 
     615421 Budislav 
     619086 Čekanice u Tábora 
     619418 Čelkovice 
     619485 Čenkov u Malšic 
     653403 Červené Záhoří 
     703290 Dědice u Nemyšle 
     626406 Dlouhá Lhota u Tábora 
     627372 Dobronice u Bechyně 
     627399 Dobronice u Chýnova 
     619493 Dobřejice 
     629103 Dolní Hořice 
     630560 Domamyšl 
     670804 Doubí nad Lužnicí 
     632163 Dražice u Tábora 
     632236 Dražičky 
     632171 Drhovice 
     633259 Dub u Ratibořských Hor 
     771198 Dvorce u Tučap 
     708585 Hartvíkov 
     739588 Haškovcova Lhota 
     638838 Hlasivo 
     639044 Hlavňov u Budislavi 
     639231 Hlinice 
     737879 Hnojná Lhotka 
     642096 Horky u Tábora 
     724696 Horní Hrachovice 
     705900 Horní Střítež 
     608971 Horní Světlá u Bradáčova 
     644978 Horusice 
     646199 Hoštice u Nemyšle 
     648256 Hroby 
     650358 Hvožďany u Bechyně 
     650552 Chabrovice 
     751804 Chlebov 
     652814 Chotčiny 
     653411 Chotoviny 
     653594 Choustník 
     654124 Chrbonín 
     655473 Chýnov u Tábora 
     656909 Janov u Mladé Vožice 
     658057 Jedlany 
     658286 Jeníčkova Lhota 
     653608 Kajetín 
     615439 Katov u Budislavi 
     629120 Kladruby 
     790702 Klečaty 
     666106 Klenovice u Soběslavi 
     666513 Klokoty 
     666572 Kloužovice 
     670812 Košice u Soběslavi 
     670910 Košín 
     648264 Kozmice u Chýnova 
     674176 Krátošice 
     604992 Krchova Lomná 
     675156 Krtov 
     675580 Křekovice u Vyšetic 
     753203 Křída u Stádlce 
     705918 Křtěnovice 
     760897 Kundratice u Svinů 
     648272 Lažany u Chýnova 
     629138 Lejčkov 
     737887 Libějice 
     653420 Liderovice 
     737895 Lom 
     689963 Makov u Jistebnice 
     784265 Malešín u Vodice 
     691275 Malšice 
     779610 Malý Ježov 
     691917 Maršov u Tábora 
     652822 Mašovice 
     790711 Mažice 
     693456 Měšice u Tábora 
     632180 Meziříčí 
     696722 Mladá Vožice 
     697389 Mlýny u Choustníku 
     780413 Mokrá u Soběslavi 
     749567 Moraveč u Mladé Vožice 
     724726 Mostek u Ratibořských Hor 
     705926 Mutice 
     700690 Myslkovice 
     740284 Nahořany u Mladé Vožice 
     701254 Náchod u Tábora 
     761516 Nasavrky u Tábora 
     780421 Nedvědice u Soběslavi 
     703311 Nemyšl 
     704881 Noskov 
     705870 Nová Ves u Chýnova 
     705934 Nová Ves u Mladé Vožice 
     748757 Nové Dvory u Opařan 
     726079 Nové Dvory u Pořína 
     708607 Oblajovice 
     691925 Obora u Maršova 
     709956 Oldřichov u Mladé Vožice 
     745154 Oltyně 
     711438 Opařany 
     607690 Pikov 
     721336 Planá nad Lužnicí 
     711446 Podboří 
     724211 Podolí u Ratibořských Hor 
     724700 Pohnánec 
     724734 Pohnání 
     724980 Pojbuky 
     726087 Pořín 
     732907 Prasetín 
     703320 Prudice 
     653616 Předboř u Choustníku 
     736392 Psárov 
     737518 Radenín 
     737593 Radětice u Bechyně 
     737950 Radimovice u Tábora 
     737909 Radimovice u Želče 
     737968 Radkov u Tábora 
     738484 Radostovice u Smilových Hor 
     738875 Radvanov u Mladé Vožice 
     638854 Rašovice u Hlasiva 
     739600 Rataje u Bechyně 
     739863 Ratibořice u Tábora 
     739880 Ratibořské Hory 
     740292 Rodná 
     741591 Roudná nad Lužnicí 
     747882 Rybova Lhota 
     745073 Řemíčov 
     745162 Řepeč 
     745413 Řevnov 
     653462 Sedlečko u Chotovin 
     793817 Sedlečko u Soběslavě 
     601560 Senožaty u Bechyně 
     747688 Sezimovo Ústí 
     747891 Skalice nad Lužnicí 
     748358 Skopytce 
     748731 Skrýchov u Malšic 
     748773 Skrýchov u Opařan 
     749575 Slapsko 
     737917 Slapy u Tábora 
     753211 Slavňovice 
     751065 Smilovy Hory 
     751707 Soběslav 
     753220 Stádlec 
     754064 Stará Vožice 
     753238 Staré Sedlo u Stádlce 
     751073 Stojslavice 
     619094 Stoklasná Lhota 
     760901 Sviny 
     761524 Svrabov 
     762211 Šebířov 
     764701 Tábor 
     779636 Těchobuz II 
     770019 Třebiště 
     736406 Tříklasovice 
     771201 Tučapy u Soběslavi 
     705888 Turovec 
     775436 Ústrašice 
     779628 Velký Ježov 
     666581 Velmovice 
     782050 Vilice 
     689998 Vlásenice u Makova 
     783641 Vlčeves 
     784273 Vodice u Tábora 
     653471 Vrážná 
     786667 Vřesce 
     788546 Vyšetice 
     724998 Zadní Lomná 
     725005 Zadní Střítež 
     655481 Záhostice 
     790729 Zálší 
     790851 Záluží u Budislavi 
     790991 Zárybničná Lhota 
     762229 Záříčí u Mladé Vožice 
     709981 Zhoř u Mladé Vožice 
     691933 Zhoř u Tábora 
     793825 Zvěrotice 
     795828 Želeč u Tábora 
----------------------------------------------- 
       CZ0321 - Domažlice 
----------------------------------------------- 
     641375 Babice u Holubče 
     798401 Bezvěrov II 
     605620 Blížejov 
     747327 Borovice u Horšovského Týna 
     615781 Buková u Semněvic 
     615935 Bukovec u Horšovského Týna 
     615943 Čečovice u Bukovce 
     619701 Čermná u Staňkova 
     601659 Černá Hora u Bělé nad Radbuzou 
     620190 Černíkov 
     643068 Dolní Kamenice u Staňkova 
     644935 Dolní Metelsko 
     631884 Drahotín 
     763837 Hašov 
     639427 Hlohová 
     752908 Hlohovčice 
     641383 Holubeč 
     631892 Hora Svatého Václava 
     643076 Horní Kamenice u Staňkova 
     644927 Horní Metelsko 
     645931 Horoušany u Hostouně 
     645940 Hostouň u Horšovského Týna 
     647454 Hradiště u Domažlic 
     649031 Hříchovice 
     652105 Chocomyšl 
     605646 Chotiměř u Blížejova 
     781622 Chřebřany 
     662992 Kanice u Domažlic 
     663018 Kaničky 
     644943 Kocourov u Horšovského Týna 
     668575 Koloveč 
     753556 Krchleby u Staňkova 
     747335 Křakov 
     678333 Kvíčovice 
     781631 Libosváry 
     687855 Lštění nad Zubřinou 
     687863 Malonice nad Zubřinou 
     641391 Mělnice 
     693553 Mezholezy u Černíkova 
     693561 Mezholezy u Horšovského Týna 
     694509 Milavče 
     645958 Mírkovice 
     695955 Mířkov 
     697672 Močerady 
     700461 Mutěnín 
     694517 Nahošice 
     702960 Němčice u Kdyně 
     615960 Nemněnice 
     750191 Nevděk 
     697681 Nové Dvory u Močerad 
     781649 Oplotec 
     779652 Ostromeč 
     716391 Osvračín 
     615978 Pocinovice u Semněvic 
     619710 Poděvousy 
     641405 Přes 
     605654 Přívozec 
     743496 Rudoltice u Černíkova 
     747343 Semněvice 
     641413 Skařez 
     645966 Slatina u Hostouně 
     750204 Slavíkovice 
     752916 Srbice u Kolovče 
     798711 Staňkov-ves 
     700487 Starý Kramolín 
     757349 Strýčkovice 
     645974 Svržno 
     615986 Šlovice u Bukovce 
     678341 Štichov 
     763853 Štítary nad Radbuzou 
     763861 Tasnovice 
     752924 Těšovice u Kolovče 
     772551 Úboč 
     772569 Úlíkov 
     774359 Únějovice 
     774740 Úsilov 
     747351 Věvrov 
     781657 Vidice 
     782076 Vílov 
     787281 Všepadly 
     694525 Výrov u Milavčí 
     668583 Zichov 
----------------------------------------------- 
        CZ0322 - Klatovy 
----------------------------------------------- 
     641871 Babín u Horažďovic 
     628336 Balkovy 
     603317 Běšiny 
     603481 Bezděkov u Klatov 
     654604 Bezpravovice 
     604186 Bílenice 
     692417 Bíluky 
     675822 Biřkov 
     737097 Bojanovice pod Rabím 
     607126 Bolešiny 
     607941 Borovy 
     780332 Boubín 
     614891 Břežany 
     615307 Budětice 
     626325 Buková u Klatov 
     616133 Bukovník 
     668401 Buršice 
     667609 Bystré u Klatov 
     619027 Čejkovy 
     737101 Čepice 
     625345 Černice u Defurových Lažan 
     647411 Černíč u Hradešic 
     620980 Červené Poříčí 
     623911 Čimice 
     795941 Damětice 
     624659 Damíč 
     625353 Defurovy Lažany 
     767646 Dehtín 
     626333 Dlažov 
     650617 Dobrotice u Chanovic 
     628344 Dolany u Klatov 
     629481 Dolní Lhota u Klatov 
     700720 Domažličky 
     630977 Domoraz 
     771503 Drslavice u Tupadel 
     795950 Frymburk 
     638161 Hejná 
     639206 Hliněný Újezd 
     650625 Holkovice 
     641855 Horažďovice 
     770213 Horažďovická Lhota 
     772275 Horní Lhota u Klatov 
     603325 Hořákov 
     698075 Hoštice u Mochtína 
     647420 Hradešice 
     608238 Hradiště u Boříkova 
     651320 Chlistov 
     659517 Chlumská 
     654612 Chudenice 
     772283 Javor 
     724220 Javoří u Podolí 
     779521 Jetenovice 
     659525 Ježovy 
     620998 Jíno 
     665983 Kal u Klatov 
     621005 Kaliště u Červeného Poříčí 
     675831 Kámen u Křenic 
     764574 Kamýk u Švihova 
     664723 Kejnice 
     665797 Klatovy 
     667617 Kocourov 
     764582 Kokšín 
     668923 Komušín 
     603490 Koryta u Bezděkova 
     665967 Kosmáčov 
     671541 Kovčín 
     603333 Kozí 
     700738 Kroměždice 
     774804 Krutěnice 
     675849 Křenice 
     757594 Křištín 
     678228 Kvášňovice 
     678392 Kydliny 
     695815 Letovy 
     764591 Lhovice 
     667625 Lhůta u Klatov 
     615315 Lipová Lhota 
     629499 Lomec u Klatov 
     772305 Loučany 
     700657 Loužná 
     665975 Luby 
     654621 Lučice u Chudenic 
     756768 Lukavice 
     616141 Mačice 
     734411 Makov u Předslavi 
     786250 Malá Víska u Klatov 
     639214 Malé Hydčice 
     690597 Maleč 
     628352 Malechov 
     691399 Malý Bor 
     717282 Maňovice u Pačejova 
     692441 Měčín 
     734420 Měcholupy u Předslavi 
     764604 Mezihoří u Švihlova 
     671550 Milčice 
     695823 Miřenice 
     725137 Mlýnec 
     698091 Mochtín 
     700665 Myslív 
     700746 Myslovice 
     756253 Nahořánky 
     701521 Nalžovské Hory 
     692450 Nedanice 
     692468 Nedaničky 
     702986 Němčice u Klatov 
     703524 Neprochovy 
     704385 Nezamyslice u Horažďovic 
     607959 Nezdice nad Úhlavou 
     786268 Neznašovy 
     629502 Novákovice 
     700681 Nový Dvůr u Myslíva 
     708861 Obytce 
     678236 Olšany u Kvášňovic 
     607134 Ostřetice 
     695840 Otěšín 
     767654 Otín u Točníku 
     717304 Pačejov 
     700754 Pečetín 
     692484 Petrovice u Měčína 
     734438 Petrovičky u Předslavi 
     724238 Podolí u Klatov 
     725145 Poleň 
     725153 Poleňka 
     734446 Předslav 
     675857 Přetín 
     725129 Pušperk 
     737119 Rabí 
     786276 Radinovy 
     603341 Rajské 
     657166 Rohozno 
     628361 Řakom 
     749630 Slatina u Horažďovic 
     654639 Slatina u Chudenic 
     607142 Slavošovice u Klatov 
     668931 Slivonice 
     647438 Smrkovec u Hradešic 
     751901 Soběšice u Sušice 
     665959 Sobětice u Klatov 
     626368 Soustov 
     698105 Srbice u Mochtína 
     717312 Strážovice u Pačejova 
     621013 Stropčice 
     603503 Struhadlo 
     757608 Střeziměř 
     641910 Svaté Pole u Horažďovic 
     760307 Svéradice 
     628379 Svrčovec 
     767662 Štěpánovice u Klatov 
     764621 Švihov u Klatov 
     771511 Tajanov u Tupadel 
     647284 Tedražice 
     765457 Těchonice 
     698113 Těšetiny 
     603511 Tetětice u Bezděkova 
     767671 Točník u Klatov 
     659533 Trnčí 
     724246 Tržek 
     702994 Třebíšov 
     770221 Třebomyslice u Horažďovic 
     692506 Třebýcina 
     621021 Třebýcinka 
     771520 Tupadly u Klatov 
     791326 Tužice 
     639222 Týnec u Hliněného Újezdu 
     772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou 
     717321 Týřovice u Pačejova 
     625361 Újezd u Chanovic 
     700762 Újezdec u Měcholup 
     698121 Újezdec u Mochtína 
     603350 Úloh 
     774812 Ústaleč 
     629511 Vacovy 
     771538 Věckovice u Janovic nad Úhlavou 
     777803 Velenovy 
     717339 Velešice u Pačejova 
     778834 Velké Hydčice 
     779539 Velký Bor u Horažďovic 
     780341 Veřechov 
     767689 Vícenice u Klatov 
     784028 Vlkonice 
     764647 Vosí 
     786284 Vrhaveč u Klatov 
     607967 Vřeskovice 
     641928 Zářečí u Horažďovic 
     791334 Zavlekov 
     721484 Zborovy 
     619035 Zbynice 
     725161 Zdeslav 
     765465 Žďár u Nalžovských Hor 
     796905 Žihobce 
     796930 Žichovice 
----------------------------------------------- 
        CZ0323 - Plzeň 
----------------------------------------------- 
     676195 Křimice 
     722740 Litice u Plzně 
     737411 Radčice u Plzně 
----------------------------------------------- 
       CZ0324 - Plzeň - jih 
----------------------------------------------- 
     605735 Blovice 
     741884 Bolkov u Roupova 
     693162 Buková u Merklína 
     617300 Bzí 
     618799 Čečovice 
     624071 Čížkov u Blovic 
     689173 Dlouhá Louka u Lužan 
     627615 Dobřany 
     631469 Dožice 
     631582 Drahkov 
     651516 Chlum u Blovic 
     651737 Chlumčany u Přeštic 
     651851 Chlumy 
     651982 Chocenice 
     652008 Chocenická Lhota 
     652016 Chocenický Újezd 
     653161 Chotěšov 
     654949 Chouzovy 
     654957 Chválenice 
     657603 Jarov u Blovic 
     664588 Kbel u Přeštic 
     680583 Kbelnice u Letin 
     665291 Kladrubce 
     693171 Kloušov 
     668842 Komorno 
     713023 Kotouň 
     651991 Kotousov 
     680605 Letiny 
     680940 Lhota u Dobřan 
     684139 Lipnice u Spáleného Poříčí 
     618802 Liškov 
     653179 Losina 
     689181 Lužany u Přeštic 
     664596 Malinec 
     653187 Mantov 
     618811 Měrčín 
     702757 Nekvasovy 
     704482 Olešná u Nezvěstic 
     713040 Oselce 
     716472 Otěšice 
     723801 Podhůří u Nepomuka 
     665304 Přebudov 
     736601 Ptenín 
     664324 Řesanice 
     746436 Seč u Blovic 
     786179 Sedliště nad Úslavou 
     748323 Skočice u Přeštic 
     758124 Střížovice u Plzně 
     680613 Svárkov 
     762831 Šlovice u Plzně 
     763985 Štítov u Blovic 
     774421 Únětice u Blovic 
     698008 Víska 
     783650 Vlčí 
     783919 Vlčtejn 
     627623 Vodní Újezd 
     786985 Vstiš 
     624098 Zahrádka u Čížkova 
     792276 Zdemyslice 
     689203 Zelené 
     657611 Zhůř 
     704504 Žákava 
     654965 Želčany 
     797367 Životice u Kasejovic 
----------------------------------------------- 
      CZ0325 - Plzeň - sever 
----------------------------------------------- 
     716022 Blažim u Bezdružic 
     691453 Brdo u Manětína 
     623628 Budeč u Číhané 
     691461 Česká Doubravice 
     629219 Dolní Jamné 
     631141 Doubrava u Plzně 
     701963 Doubravice u Nečtin 
     642631 Horní Bříza 
     691470 Hrádek u Manětína 
     653276 Chotíkov 
     675105 Kejšovice 
     774197 Kníje 
     671983 Kozolupy u Plzně 
     716031 Krsov 
     675113 Krsy 
     679631 Ledce u Plzně 
     702005 Lešovice 
     693570 Luková u Manětína 
     690821 Malesice 
     691496 Manětín 
     693588 Mezí 
     671991 Myslinka 
     702013 Nečtiny 
     704351 Nevřeň 
     775614 Olešovice 
     716057 Pláň 
     721735 Plešnice 
     675121 Polínka 
     679640 Příšov 
     697168 Strážiště u Mladotic 
     758671 Stvolny 
     629235 Světec u Dolního Jamného 
     763756 Štichovice 
     796964 Tatiná 
     768391 Trnová u Plzně 
     770698 Třemošná 
     773646 Újezd u Manětína 
     774219 Úlice 
     775622 Úterý 
     777668 Velečín 
     784427 Vochov 
     770701 Záluží u Třemošné 
     693596 Zhořec u Manětína 
     796972 Žilov 
----------------------------------------------- 
       CZ0326 - Rokycany 
----------------------------------------------- 
     746347 Biskoupky 
     639451 Hlohovičky 
     651133 Cheznovice 
     693529 Mešno 
     697290 Mlečice 
     700932 Mýto v Čechách 
     732958 Prašný Újezd 
     736015 Příkosice 
     736023 Štítov 
     765899 Těně 
     766453 Terešov 
     768537 Trokavec 
     777609 Vejvanov 
     768545 Vísky 
----------------------------------------------- 
        CZ0327 - Tachov 
----------------------------------------------- 
     602701 Bernartice 
     710261 Bonětice 
     710270 Bonětičky 
     602710 Borek u Tachova 
     607312 Borovany u Boru 
     754731 Darmyšl 
     602728 Dehetná 
     770663 Dubec 
     652211 Chodová Planá 
     778702 Jadruž 
     778729 Malé Dvorce 
     710288 Olešná 
     721271 Otín u Plané 
     770671 Pavlíkov u Třemešného 
     721280 Planá u Mariánských Lázní 
     733717 Prostiboř 
     754749 Racov 
     771112 Rájov u Třískolup 
     754757 Staré Sedlo u Tachova 
     602736 Strachovice u Bernartic 
     792888 Telice 
     771121 Třískolupy pod Přimdou 
     612677 Tuněchody u Stříbra 
     721298 Týnec u Plané 
     792896 Zhoř u Stříbra 
----------------------------------------------- 
        CZ0411 - Cheb 
----------------------------------------------- 
     669202 Bor u Kopaniny 
     650820 Bříza nad Ohří 
     650838 Cetnov 
     707678 Čižebná 
     694771 Děvín 
     768880 Dlouhé Mosty 
     709026 Dobroše 
     681598 Dobrošov u Libé 
     694789 Dolní Částkov 
     651052 Dolní Dvory 
     769495 Doubí u Třebeně 
     694835 Doubrava 
     651079 Dřenice u Chebu 
     769509 Dvorek 
     634646 Františkovy Lázně 
     701726 Hartoušov 
     694797 Hluboká u Milhostova 
     701734 Hněvín 
     694801 Horka u Milhostova 
     651061 Horní Dvory 
     634654 Horní Lomany 
     769517 Horní Ves u Třebeně 
     651028 Hradiště u Chebu 
     647641 Hranice u Aše 
     707686 Hrzín u Nového Kostela 
     681601 Hůrka u Libé 
     650919 Cheb 
     769525 Chocovice 
     726427 Chvoječná 
     634638 Jedličná 
     768898 Jindřichov u Tršnic 
     650854 Klest 
     669211 Kopanina 
     634662 Krapice 
     676632 Křižovatka 
     769533 Lesina 
     707694 Lesná u Nového Kostela 
     726435 Loužek 
     681636 Lužná u Františkových Lázní 
     694819 Milhostov 
     669229 Mlýnek 
     676667 Mostek u Křižovatky 
     709042 Mostov 
     726591 Mýtinka u Poustky 
     701742 Nebanice 
     676641 Nová Ves u Křižovatky 
     769541 Nový Drahov 
     707708 Nový Kostel 
     709051 Obilná 
     709069 Odrava 
     726605 Ostroh 
     638153 Otov u Hazlova 
     681628 Pomezná 
     726443 Potočiště 
     726613 Poustka u Františkových Lázní 
     769550 Povodí 
     650862 Skalka u Chebu 
     748102 Skalná 
     634689 Slatina u Františkových Lázní 
     707724 Smrčí u Nového Kostela 
     748111 Starý Rybník 
     650871 Střížov u Chebu 
     758167 Studánka u Aše 
     748137 Suchá u Skalné 
     721646 Šneky 
     647675 Trojmezí 
     768901 Tršnice 
     769568 Třebeň 
     694827 Vackovec 
     676659 Velký Luh 
     748145 Velký Rybník u Skalné 
     784630 Vojtanov 
     769576 Vokov u Třebeně 
     748129 Vonšov 
     701751 Vrbová 
     784648 Zelený Háj 
     634697 Žírovice 
----------------------------------------------- 
      CZ0412 - Karlovy Vary 
----------------------------------------------- 
     716642 Brť 
     655511 Čichořice 
     791776 Domašín u Zbraslavi 
     706922 Chlum u Novosedel 
     655538 Chyše 
     673749 Krásné Údolí 
     716651 Měchov 
     706931 Močidlec 
     706949 Novosedly u Žlutic 
     673757 Odolenovice 
     716669 Otročín 
     655571 Podštěly 
     733831 Protivec u Žlutic 
     655597 Radotín u Chyší 
     775681 Sedlo u Toužimi 
     775703 Útvina 
     706965 Záhořice 
----------------------------------------------- 
        CZ0413 - Sokolov 
----------------------------------------------- 
     678589 Dolní Pochlovice 
     661597 Horní Pochlovice 
     678601 Chotíkov u Kynšperka nad Ohří 
     661601 Kaceřov u Kynšperka nad Ohří 
     678619 Kamenný Dvůr 
     672271 Květná u Krajkové 
     678627 Kynšperk nad Ohří 
     678643 Liboc 
     678651 Štědrá u Kynšperka nad Ohří 
----------------------------------------------- 
       CZ0422 - Chomutov 
----------------------------------------------- 
     782416 Háj u Vintířova 
     650722 Chbany 
     681903 Libědice 
     692280 Mašťov 
     719561 Pětipsy 
     650731 Přeskaky 
     719579 Račetice 
     738280 Radonice u Kadaně 
     650749 Roztyly 
     778001 Veliká Ves 
     781894 Vilémov u Kadaně 
     782238 Vinaře u Kadaně 
----------------------------------------------- 
       CZ0423 - Litoměřice 
----------------------------------------------- 
     601471 Bechlín 
     606669 Bohušovice nad Ohří 
     607495 Boreč u Lovosic 
     609919 Brňany 
     723339 Brníkov 
     612898 Brozany nad Ohří 
     678732 Brzánky 
     631671 Břehoryje 
     777684 Březno 
     614971 Břežany nad Ohří 
     615081 Bříza 
     615617 Budyně nad Ohří 
     616427 Býčkovice 
     618063 Ctiněves 
     620092 Černěves 
     620335 Černiv 
     618071 Černouček 
     622583 České Kopisty 
     624101 Čížkovice 
     624896 Děčany 
     632805 Děkovka 
     626317 Dlažkovice 
     627887 Dobříň 
     628182 Doksany 
     628247 Dolánky nad Ohří 
     651931 Dolní Chobolice 
     770558 Dolní Týnec 
     632813 Dřemčice 
     754072 Dřevce 
     633321 Dubany 
     633861 Dušníky 
     634379 Encovany 
     634441 Evaň 
     737321 Hněvice 
     634450 Horka u Libochovic 
     642363 Horní Beřkovice 
     651940 Horní Chobolice 
     751634 Horní Nezly 
     644021 Horní Řepčice 
     770566 Horní Týnec 
     612901 Hostěnice u Brozan 
     648086 Hrdly 
     648159 Hrobce 
     725188 Hrušovany 
     692018 Charvatce u Martiněvsi 
     652121 Chodouny 
     652245 Chodovlice 
     653225 Chotěšov u Vrbičan 
     653365 Chotiněves 
     632821 Chrášťany u Dřemčic 
     654817 Chudoslavice 
     706124 Chvalín 
     723347 Ječovice 
     658251 Jenčice 
     653373 Jištěrpy 
     664693 Keblice 
     665452 Klapý 
     666084 Kleneč 
     769584 Kololeč 
     741795 Kostelec nad Ohří 
     670677 Kostomlaty pod Řípem 
     770574 Kotelice 
     672131 Krabčice u Roudnice nad Labem 
     676055 Křesín 
     676080 Křešice u Litoměřic 
     678741 Kyškovice 
     754081 Leská 
     676063 Levousy 
     692689 Lhota u Medvědic 
     682578 Liběšice u Litoměřic 
     682861 Libínky 
     682977 Libkovice pod Řípem 
     683124 Libochovice 
     683370 Libotenice 
     686239 Lkáň 
     687332 Lounky 
     687707 Lovosice 
     688797 Lukavec u Lovosic 
     624900 Lukohořany 
     692026 Martiněves u Libochovic 
     724823 Maškovice 
     692697 Medvědice 
     651966 Mladé 
     697397 Mnetěš 
     692701 Mrsklesy 
     700258 Mšené-lázně 
     704709 Nížebohy 
     706132 Nové Dvory u Doksan 
     706337 Nové Kopisty 
     676098 Nučnice 
     768031 Nučničky 
     724483 Obřice 
     725196 Okna u Polep 
     740365 Oleško u Rohatců 
     711411 Oparno 
     721042 Písty 
     721905 Ploskovice 
     724491 Pnětluky u Podsedic 
     622591 Počaply u Terezína 
     763675 Počeplice 
     723355 Podbradec 
     741779 Podlusky 
     724505 Podsedice 
     724831 Pohořany 
     725200 Polepy 
     725773 Poplze 
     733482 Prosmyky 
     601497 Předonín 
     735141 Přestavlky u Roudnice nad Labem 
     737330 Račice u Štětí 
     737399 Račiněves 
     781436 Radostice u Vchynice 
     738701 Radovesice u Libochovic 
     740373 Rohatce 
     740560 Rochov 
     741647 Roudnice nad Labem 
     741809 Roudníček 
     672149 Rovné pod Řípem 
     744905 Ředhošť 
     770582 Řepčice 
     746771 Sedlec u Libochovic 
     789933 Sedlec u Litoměřic 
     624918 Semeč 
     747831 Siřejovice 
     754099 Skalice u Lovosic 
     749648 Slatina pod Hazmburkem 
     751642 Soběnice 
     752321 Solany 
     724840 Staňkovice 
     754102 Staré 
     763683 Stračí 
     756288 Straškov 
     631701 Strážiště u Drahobuze 
     759414 Sulejovice 
     783471 Sutom 
     754111 Šepetely 
     763691 Štětí I 
     798843 Štětí II 
     721913 Těchobuzice 
     769592 Teplá 
     766470 Terezín 
     768049 Travčice 
     682870 Trnová u Polep 
     768413 Trnovany u Litoměřic 
     769606 Třebenice 
     770027 Třebívlice 
     770442 Třeboutice 
     770591 Třebušín 
     634387 Třebutičky 
     774669 Úpohlavy 
     777510 Vědomice 
     616435 Velký Újezd u Litoměřic 
     672157 Vesce pod Řípem 
     785938 Vetlá 
     781444 Vchynice 
     721921 Vinné 
     783480 Vlastislav 
     756296 Vodochody 
     785741 Vražkov 
     700266 Vrbice u Mšeného-lázní 
     785946 Vrbice u Roudnice nad Labem 
     785997 Vrbičany u Lovosic 
     741817 Vrbka u Roudníčku 
     786659 Vrutice 
     789941 Zahořany u Litoměřic 
     627909 Záluží u Roudnice nad Labem 
     794171 Žabovřesky nad Ohří 
     774677 Želechovice 
     796794 Židovice nad Labem 
     797197 Žitenice 
----------------------------------------------- 
        CZ0424 - Louny 
----------------------------------------------- 
     649082 Bedřichovice u Hříškova 
     605433 Blatno u Podbořan 
     605786 Blšany 
     617814 Brloh 
     612693 Brodec 
     614572 Březno u Loun 
     614904 Břežany u Žatce 
     740233 Břínkov 
     615111 Břvany 
     616320 Buškovice 
     617822 Cítoliby 
     619621 Čeradice u Žatce 
     620041 Černčice u Loun 
     620343 Černochov 
     782301 Divice 
     627356 Dobroměřice 
     664456 Dolánky u Kaštic 
     740241 Dolní Ročov 
     631019 Domoušice 
     767891 Donín 
     723282 Hlubany 
     640174 Hnojnice 
     740250 Horní Ročov 
     791903 Hořany u Zbrašína 
     681741 Hořenec 
     739235 Hrádek u Loun 
     649091 Hříškov 
     649139 Hřivčice 
     649147 Hřivice 
     650668 Charvatce u Loun 
     651753 Chlumčany u Loun 
     703508 Chmelištná 
     653659 Chožov 
     701891 Chraberce 
     706701 Chudeřín 
     681750 Jablonec u Libčevsi 
     660191 Jimlín 
     664464 Kaštice 
     619639 Kličín 
     666947 Kněžice u Podbořan 
     722758 Konětopy u Pnětluk 
     670987 Koštice 
     673862 Krásný Dvůr 
     749982 Kystra 
     681768 Lahovice u Libčevsi 
     679925 Lenešice 
     681776 Libčeves 
     683086 Libočany 
     683981 Lipenec 
     684295 Lipno 
     685224 Líšťany u Cítolib 
     687391 Louny 
     649155 Markvarec u Hřivic 
     737691 Milčeves 
     692760 Milošice 
     650676 Mnichov u Loun 
     771155 Mnichovský Týnec 
     701904 Nečichy 
     703516 Nepomyšl 
     664472 Neprobylice u Kaštic 
     649112 Nová Ves u Hříškova 
     706710 Nové Sedlo u Žatce 
     620050 Obora u Loun 
     660205 Opočno u Loun 
     723096 Orasice 
     717568 Panenský Týnec 
     718271 Pátek u Loun 
     719528 Peruc 
     722766 Pnětluky 
     723100 Počedělice 
     723231 Podbořany 
     736538 Pšov u Podbořan 
     737704 Radíčeves 
     718289 Radonice nad Ohří 
     739243 Raná u Loun 
     747190 Rvenice 
     681784 Řisuty u Libčevsi 
     746495 Sedčice 
     791911 Senkov 
     671835 Sinutec 
     749991 Slavětín nad Ohří 
     751111 Smolnice u Loun 
     752436 Solopysky u Loun 
     718297 Stradonice u Pátku 
     757012 Stroupeč 
     736546 Sýrovice 
     765538 Telce 
     767841 Touchovice 
     767913 Toužetín 
     771163 Třtěno 
     717576 Úherce u Panenského Týnce 
     740268 Úlovice 
     794902 Velichov u Žatce 
     779857 Veltěže 
     619647 Větrušice 
     604933 Vidovle 
     782319 Vinařice u Loun 
     651761 Vlčí u Chlumčan 
     670995 Vojnice u Koštic 
     671002 Vojničky 
     723118 Volenice u Počedělic 
     786039 Vrbno nad Lesy 
     786616 Vršovice u Loun 
     681792 Všechlapy u Libčevsi 
     788554 Výškov u Počerad 
     791920 Zbrašín 
     660213 Zeměchy u Loun 
     746509 Žabokliky 
     794732 Žatec 
     671011 Želevice 
     796361 Želkovice u Loun 
     717584 Žerotín u Panenského Týnce 
     640182 Židovice u Hnojnic 
     797502 Žiželice u Žatce 
----------------------------------------------- 
        CZ0425 - Most 
----------------------------------------------- 
     609005 Braňany 
     708739 České Zlatníky 
     748684 Dobrčice u Skršína 
     748692 Chrámce 
     609013 Kaňkov 
     669610 Korozluky 
     795925 Liběšice u Želenic 
     689327 Lužice u Mostu 
     601241 Milá 
     602051 Odolice 
     718301 Patokryje 
     669628 Sedlec u Obrnic 
     689335 Svinčice 
     787507 Vtelno 
     795933 Želenice u Mostu 
----------------------------------------------- 
        CZ0426 - Teplice 
----------------------------------------------- 
     604283 Bílina-Újezd 
     700380 Červený Újezd u Mukova 
     648175 Chouč 
     693227 Měrunice 
     648191 Mirošovice 
     648205 Mrzlice 
     648213 Razice 
     648221 Tvrdín 
     693235 Žichov 
----------------------------------------------- 
      CZ0427 - Ústí nad Labem 
----------------------------------------------- 
     688380 Arnultovice u Lučního Chvojna 
     608955 Božtěšice 
     757772 Dobětice 
     654736 Chuderov 
     654744 Chuderovec 
     775053 Klíše 
     775266 Krásné Březno 
     684546 Libov 
     688398 Luční Chvojno 
     688401 Mnichov u Lučního Chvojna 
     698164 Mojžíř 
     703869 Neštěmice 
     775002 Předlice 
     684562 Radešín u Lipové 
     744051 Rýdeč 
     744450 Ryjice 
     748480 Skorotice u Ústí nad Labem 
     759830 Svádov 
     774871 Ústí nad Labem 
     776726 Valtířov nad Labem 
     795160 Žďár u Velkého Chvojna 
     654779 Žežice u Chuderova 
----------------------------------------------- 
       CZ0511 - Česká Lípa 
----------------------------------------------- 
     606014 Bohatice u Zákup 
     918407 Boreček 
     790524 Božíkov 
     609820 Brenná 
     609978 Brniště 
     613851 Břevniště pod Ralskem 
     637033 Hamr pod Ralskem 
     783668 Heřmaničky u Dobranova 
     609986 Hlemýždí 
     659061 Jestřebí u České Lípy 
     662534 Kamenice u Zákup 
     790532 Lasvice 
     683833 Lindava 
     688584 Luhov u Mimoně 
     695254 Mimoň 
     918440 Náhlov 
     706868 Noviny pod Ralskem 
     695262 Pertoltice pod Ralskem 
     733865 Provodín 
     753114 Srní u České Lípy 
     790559 Starý Šidlov 
     683841 Svitava 
     659070 Újezd u Jestřebí 
     777773 Velenice u Zákup 
     779571 Velký Grunov 
     609838 Veselí nad Ploučnicí 
     783676 Vítkov u Dobranova 
     783684 Vlčí Důl 
     695289 Vranov pod Ralskem 
     790567 Zákupy 
----------------------------------------------- 
     CZ0512 - Jablonec nad Nisou 
----------------------------------------------- 
     635201 Frýdštejn 
     658413 Jenišovice u Jablonce nad Nisou 
     658430 Odolenovice u Jenišovic 
     635227 Ondříkovice 
----------------------------------------------- 
        CZ0513 - Liberec 
----------------------------------------------- 
     616176 Arnoltice u Bulovky 
     735728 Benešovice u Všelibic 
     603881 Bílá u Českého Dubu 
     787116 Březová u Všelibic 
     616184 Bulovka 
     617636 Cetenov 
     622842 Český Dub 
     761648 Čtveřín 
     616192 Dolní Oldřiš 
     719498 Dolní Pertoltice 
     630128 Dolní Řasnice 
     632694 Druzcov 
     635090 Frýdlant 
     636321 Háj u Habartic 
     638978 Hlavice 
     719501 Horní Pertoltice 
     643998 Horní Řasnice 
     646644 Hradčany u Českého Dubu 
     638986 Hrubý Lesnov 
     712752 Chrastná 
     742457 Janův Důl 
     719161 Kamení 
     667498 Kobyly 
     712761 Kotel 
     673960 Krásný Les u Frýdlantu 
     677418 Kunratice u Frýdlantu 
     712779 Lázně Kundratice 
     761672 Lažany u Sychrova 
     682781 Libíč 
     622877 Loukovičky 
     787132 Malčice u Všelibic 
     735744 Nesvačily u Všelibic 
     712787 Osečná 
     761681 Paceřice 
     719170 Pěnčín 
     735752 Podhora u Pěnčína 
     782564 Poustka u Frýdlantu 
     735761 Přibyslavice 
     736309 Příšovice 
     742465 Rozstání pod Ještědem 
     622893 Smržov u Českého Dubu 
     751839 Soběslavice 
     751847 Střížovice u Pěnčína 
     760731 Svijanský Újezd 
     760749 Svijany 
     639010 Vápno 
     782581 Víska u Frýdlantu 
     783463 Vlastibořice 
     787159 Všelibice 
     712795 Zábrdí u Osečné 
----------------------------------------------- 
        CZ0514 - Semily 
----------------------------------------------- 
     695572 Bělá u Turnova 
     771627 Daliměřice 
     639982 Hnanice pod Troskami 
     648574 Hrubá Skála 
     661571 Kacanovy 
     663328 Karlovice 
     695637 Loktuše 
     628280 Malý Rohozec 
     771686 Mašov u Turnova 
     697940 Modřišice 
     709336 Ohrazenice u Turnova 
     710393 Olešnice u Turnova 
     734683 Přepeře u Turnova 
     695670 Sekerkovy Loučky 
     639991 Štěpánovice u Rovenska pod Troskami 
     768588 Troskovice 
     771601 Turnov 
     695700 Vesec pod Kozákovem 
     787256 Všeň 
     787744 Vyskeř 
----------------------------------------------- 
      CZ0521 - Hradec Králové 
----------------------------------------------- 
     605581 Blešno 
     613878 Březhrad 
     616044 Bukovina u Hradce Králové 
     620238 Černilov 
     620629 Černožice nad Labem 
     747921 Číbuz 
     626252 Divec 
     626627 Dlouhé Dvory 
     627747 Dobřenice 
     630039 Dolní Přím 
     636487 Habřina 
     639923 Hlušice 
     639931 Hlušičky 
     641294 Holohlavy 
     643866 Horní Přím 
     647322 Hrádek u Nechanic 
     649023 Hřibsko 
     649198 Hubenice 
     751251 Hubíles 
     681717 Hvozdnice 
     654787 Chudeřice 
     707198 Chudonice 
     782157 Janovice u Vinar 
     658367 Jeníkovice u Hradce Králové 
     658529 Jeřičky 
     663182 Káranice 
     669831 Kosice 
     669849 Kosičky 
     782165 Kozojídky u Vinar 
     746916 Krásnice 
     674141 Kratonohy 
     769410 Krňovice 
     647209 Kukleny 
     679887 Lejšovka 
     681105 Lhota pod Libčany 
     681725 Libčany 
     683078 Libníkovice 
     683485 Librantice 
     683493 Libřice 
     687634 Lovčice u Nového Bydžova 
     702463 Lubno u Nechanic 
     689220 Lužany nad Trotinou 
     674150 Michnovka 
     703371 Nepasice 
     706396 Nové Město nad Cidlinou 
     674168 Obědovice 
     713058 Osice 
     713091 Osičky 
     720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou 
     721212 Plačice 
     769436 Polánky nad Dědinou 
     725471 Polizy 
     732915 Praskačka 
     647101 Pražské Předměstí 
     733091 Probluz 
     737763 Radíkovice 
     738450 Radostov 
     741639 Roudnice 
     746924 Sedlice u Hradce Králové 
     747939 Skalice u Smiřic 
     754927 Skřeněř 
     749656 Slatina u Hradce Králové 
     751081 Smiřice 
     751260 Smržov u Smiřic 
     754056 Stará Voda 
     754943 Starý Bydžov 
     755451 Stěžery 
     755478 Stěžírky 
     757586 Střezetice 
     760765 Svinary 
     761826 Syrovátka 
     769444 Štěnkov 
     765431 Těchlovice u Hradce Králové 
     713066 Trávník u Osic 
     769452 Třebechovice pod Orebem 
     773654 Újezd u Hradce Králové 
     732923 Urbanice u Praskačky 
     782181 Vinary u Smidar 
     732931 Vlčkovice u Praskačky 
     787671 Výrava 
     788082 Vysoká nad Labem 
     707210 Zábědov 
     681733 Želí 
----------------------------------------------- 
        CZ0522 - Jičín 
----------------------------------------------- 
     605930 Boháňka 
     683515 Březka 
     617474 Cerekvice nad Bystřicí 
     752070 Čálovice 
     683281 Dobšice 
     746070 Drštěkryje 
     641251 Horní Lochov 
     696871 Hubojedy 
     658511 Jeřice 
     724564 Jinolice 
     797677 Kozojedy u Žlunic 
     752088 Lavice 
     683299 Libošovice 
     683523 Libuň 
     683311 Malechovice 
     696897 Mladějov v Čechách 
     683337 Nepřívěc 
     713007 Osek u Sobotky 
     641278 Pařezská Lhota 
     721786 Plhov 
     723851 Podkost 
     740501 Rohoznice u Hořic 
     742023 Roveň u Sobotky 
     683353 Rytířova Lhota 
     746100 Samšina 
     797685 Sekeřice 
     752096 Sobotka 
     752126 Stéblovice 
     757420 Střeleč 
     770451 Třebovětice 
     683361 Vesec u Sobotky 
     605964 Votuz 
     746118 Zámostí 
     797707 Žlunice 
----------------------------------------------- 
        CZ0523 - Náchod 
----------------------------------------------- 
     606464 Bohuslavice nad Metují 
     608769 Božanov 
     638498 Brod nad Labem 
     613436 Brzice 
     614670 Březová u Broumova 
     628409 Čáslavky 
     620068 Černčice 
     621684 Česká Skalice 
     628417 Dolany u Jaroměře 
     701190 Dolsko 
     733911 Domkov 
     744379 Doubravice u České Skalice 
     613479 Harcov 
     638226 Hejtmánkovice 
     638501 Heřmanice nad Labem 
     790664 Horní Dolce 
     638510 Hořenice 
     645281 Hořičky 
     649856 Hustířany 
     645290 Chlístov u Hořiček 
     655104 Chvalkovice v Čechách 
     657336 Jaroměř 
     657671 Jasenná 
     659193 Jetřichov 
     657441 Jezbiny 
     657425 Josefov u Jaroměře 
     733873 Kleny 
     628425 Krabčice 
     768910 Kramolna 
     706434 Krčín 
     676314 Křinice 
     681059 Lhota pod Hořičkami 
     701211 Lhota u Nahořan 
     768928 Lhotky 
     655121 Malá Bukovina u Chvalkovic 
     692166 Martínkovice 
     701220 Městec u Nahořan 
     693634 Mezilečí 
     655139 Miskolezy 
     701238 Nahořany nad Metují 
     742911 Neznášov 
     707848 Nový Ples 
     693642 Posadov 
     613452 Proruby 
     733881 Provodov 
     739413 Rasošky 
     762393 Roztoky nad Metují 
     742929 Rožnov 
     790672 Rtyně 
     744387 Rychnovek 
     758531 Řešetova Lhota 
     621714 Říkov 
     747360 Semonice 
     750026 Slavětín nad Metují 
     638528 Slotov 
     706485 Spy 
     621722 Spyta 
     788384 Starkoč u Vysokova 
     755133 Starý Ples 
     655147 Střeziměřice 
     758540 Studnice u Náchoda 
     628441 Svinišťany 
     733890 Šeřeč 
     762407 Šestajovice u Jaroměře 
     762920 Šonov u Nového Města nad Metují 
     758558 Třtice nad Olešnicí 
     681075 Újezdec u Hořiček 
     777951 Velichovky 
     655155 Velká Bukovina u Chvalkovic 
     778419 Velká Jesenice 
     779776 Velký Třebešov 
     614688 Vernéřovice 
     778427 Veselice nad Metují 
     681083 Vestec u Hořiček 
     790681 Vestec u Jaroměře 
     784079 Vlkov u Jaroměře 
     778443 Volovka 
     786527 Vrchoviny 
     786632 Vršovka 
     796581 Všeliby 
     788392 Vysokov 
     790699 Zaloňov 
     621749 Zlíč 
     744395 Zvole 
----------------------------------------------- 
     CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou 
----------------------------------------------- 
     600172 Albrechtice nad Orlicí 
     600741 Bačetín 
     682501 Bělá u Liberka 
     627577 Běstviny 
     604712 Bílý Újezd u Dobrušky 
     607045 Bolehošť 
     612600 Brocná 
     617261 Byzhradec 
     711934 Čánka 
     618624 Častolovice 
     620203 Černíkovice 
     622656 České Meziříčí 
     623351 Čestice u Častolovic 
     623539 Číčová 
     626589 Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou 
     627496 Dobruška 
     620211 Domašín u Černíkovic 
     630748 Domašín u Dobrušky 
     631426 Doudleby nad Orlicí 
     682519 Hláska 
     710377 Hoděčín 
     768332 Houdkovice 
     604721 Hroška 
     618632 Hřibiny 
     776149 Chlístov u Dobrušky 
     742031 Jahodov 
     626597 Jámy u Rychnova nad Kněžnou 
     657816 Javornice 
     752410 Ještětice 
     659479 Ježkovice 
     660167 Jílovice u Českého Meziříčí 
     792616 Kačerov u Zdobnice 
     679658 Klášter nad Dědinou 
     670197 Kostelec nad Orlicí 
     670332 Kostelecká Lhota 
     670359 Kostelecké Horky 
     672611 Králova Lhota u Českého Meziříčí 
     651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí 
     676365 Křivice 
     627542 Křovice 
     792624 Kunčina Ves u Zdobnice 
     678198 Kvasiny 
     679666 Ledce 
     723380 Lhota u Dobrušky 
     769665 Libel 
     682527 Liberk 
     683591 Lično 
     683949 Lípa nad Orlicí 
     684724 Lipovka u Rychnova nad Kněžnou 
     684732 Litohrady 
     688851 Lukavice u Rychnova nad Kněžnou 
     689092 Lupenice 
     773476 Malý Uhřínov 
     604739 Masty 
     627551 Mělčany u Dobrušky 
     693201 Merklovice 
     708895 Městec nad Dědinou 
     698211 Mokré 
     705624 Nová Ves u Voděrad 
     708909 Očelice 
     709263 Ohnišov 
     710385 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou 
     711951 Opočno pod Orlickými horami 
     683604 Ostašovice 
     744191 Panská Habrová 
     718874 Peklo nad Zdobnicí 
     720135 Petrovice nad Orlicí 
     723398 Podbřezí 
     724939 Pohoří u Dobrušky 
     726508 Potštejn 
     682535 Prorubky 
     776157 Provoz 
     734705 Přepychy u Opočna 
     627534 Pulice 
     683612 Radostovice u Lična 
     682543 Rampuše 
     739553 Rašovice u Týniště nad Orlicí 
     622699 Rohenice 
     742040 Roveň u Rychnova nad Kněžnou 
     743879 Rybná nad Zdobnicí 
     744107 Rychnov nad Kněžnou 
     747181 Semechnice 
     748668 Skršice 
     749109 Skuhrov nad Bělou 
     749770 Slatina nad Zdobnicí 
     761800 Slemeno u Rychnova nad Kněžnou 
     752428 Solnice 
     630781 Spáleniště 
     651249 Svídnice u Kostelce nad Orlicí 
     761818 Synkov 
     600202 Štěpánovsko 
     768359 Trnov 
     769673 Třebešov 
     771961 Tutleky 
     772429 Týniště nad Orlicí 
     784214 Uhřínovice u Voděrad 
     776165 Val u Dobrušky 
     776785 Vamberk 
     618667 Velká Ledská 
     773484 Velký Uhřínov 
     784222 Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 
     705632 Vojenice 
     651257 Vrbice u Kostelce nad Orlicí 
     787540 Vyhnanice u Voděrad 
     631442 Vyhnánov 
     788457 Vysoký Újezd nad Dědinou 
     768367 Zádolí u Trnova 
     768375 Záhornice 
     790915 Záměl 
----------------------------------------------- 
        CZ0525 - Trutnov 
----------------------------------------------- 
     600598 Babí 
     604003 Bílá Třemešná 
     604135 Bílé Poličany 
     636720 Brusnice 
     628751 Dolní Brusnice 
     769134 Dolní Staré Město 
     783862 Dolní Vlčkovice 
     631272 Doubravice u Dvora Králové 
     633372 Dubenec 
     633968 Dvůr Králové nad Labem 
     636738 Hajnice 
     696781 Hertvíkovice 
     642592 Horní Brusnice 
     642754 Horní Dehtov 
     769151 Horní Staré Město 
     783871 Horní Vlčkovice 
     783765 Hrádeček 
     648990 Hřibojedy 
     649007 Hvězda 
     657875 Javorník v Krkonoších 
     696790 Kalná Voda 
     677001 Kašov 
     667692 Kladruby u Kohoutova 
     667706 Kohoutov 
     782769 Komárov u Dvora Králové 
     677019 Kuks 
     636746 Kyje u Hajnice 
     679127 Lanžov 
     683388 Libotov 
     684171 Lipnice u Dvora Králové 
     685313 Litíč 
     696803 Mladé Buky 
     636762 Nesytá 
     706353 Nové Lesy 
     703222 Nový Nemojov 
     769274 Oblanov 
     743429 Rudník 
     679151 Sedlec u Lanžova 
     696811 Sklenářovice 
     677035 Stanovice u Kuksu 
     634123 Sylvárov 
     768618 Trotina 
     769029 Trutnov 
     779831 Velký Vřešťov 
     780073 Verdek 
     781878 Vilantice 
     783773 Vlčice u Trutnova 
     769118 Volanov 
     768626 Zábřezí 
     631299 Zálesí u Dvora Králové 
     768634 Zdobín 
     634093 Žirecká Podstráň 
     634085 Žireč Městys 
     634131 Žireč Ves 
----------------------------------------------- 
        CZ0531 - Chrudim 
----------------------------------------------- 
     601594 Bělá 
     761761 Bor u Chroustovic 
     608661 Bousov 
     646130 Březinka u Hošťalovic 
     621668 Česká Rybná 
     625337 Dědová 
     641120 Dolní Holetín 
     630527 Doly 
     680486 Doubravice u Leštiny 
     787868 Dřevíkov 
     777617 Dvakačovice 
     639559 Hluboká u Skutče 
     640034 Hněvětice 
     641111 Holešovice 
     641138 Holetín 
     646148 Hošťalovice 
     654264 Chroustovice 
     658448 Jenišovice u Chrudimi 
     693871 Jetonice 
     665266 Kladno u Hlinska 
     666971 Kněžice u Ronova 
     670260 Kostelec u Heřmanova Městce 
     675075 Krouna 
     679488 Lažany u Skutče 
     680419 Lešany 
     680508 Leština 
     680575 Leštinka 
     681164 Lhota u Chroustovic 
     791695 Lhota u Skutče 
     791342 Lhůty 
     701033 Licomělice 
     684678 Licoměřice 
     684686 Lipovec 
     687847 Lozice 
     689254 Luže 
     692573 Medlešice 
     693103 Mentour 
     693278 Městec 
     695947 Miřetín 
     706299 Mokrá Lhota 
     666980 Moravany u Ronova 
     787876 Možděnice 
     700029 Mrákotín u Skutče 
     763322 Mravín 
     701041 Načešice 
     706302 Nové Hrady u Skutče 
     709948 Oldřetice 
     710075 Oldřiš u Hlinska 
     715981 Ostrov 
     716626 Otradov 
     719226 Perálec 
     745219 Pěšice 
     723622 Poděčely 
     680516 Podhořany u Nových Hradů 
     723703 Podhořany u Ronova 
     725021 Pokřikov 
     745227 Popovec u Řepníků 
     733393 Prosetín u Hlinska 
     734241 Předhradí u Skutče 
     737437 Radčice u Skutče 
     737798 Radim 
     739260 Raná u Hlinska 
     693898 Rudov 
     745235 Řepníky 
     749168 Skuteč 
     749176 Skutíčko 
     752878 Srbce u Luže 
     755800 Stradouň 
     757527 Střemošice 
     639575 Střítež u Skutče 
     693901 Sušice 
     763331 Štěnec 
     791709 Štěpánov u Skutče 
     767310 Tisovec 
     771465 Tuněchody 
     773298 Úhřetice 
     654361 Vestec u Chrudimi 
     782190 Vinary u Vysokého Mýta 
     784656 Vojtěchov u Hlinska 
     784851 Voletice 
     789038 Vyžice 
     658464 Zalažany 
     791717 Zbožnov 
     693910 Zbyslavec 
     719234 Zderaz 
     689262 Zdislav 
     795500 Žďárec u Skutče 
     797618 Žlebské Chvalovice 
----------------------------------------------- 
       CZ0532 - Pardubice 
----------------------------------------------- 
     750468 Bělešovice 
     609871 Benešovice u Přelouče 
     694363 Blato 
     609889 Brloh u Přelouče 
     613771 Břehy 
     616061 Bukovina u Přelouče 
     616125 Bukovka 
     771571 Bumbalka 
     619558 Čeperka 
     743844 Černá u Bohdanče 
     619965 Černá za Bory 
     624799 Dašice 
     628450 Dolany u Pardubic 
     642975 Dolní Jelení 
     632252 Dražkovice 
     619973 Drozdice 
     638951 Hlavečník 
     755575 Holotín 
     642983 Horní Jelení 
     643971 Horní Roveň 
     645991 Hostovice u Pardubic 
     647331 Hrádek u Pardubic 
     648230 Hrobice 
     652369 Choltice 
     652377 Chrtníky 
     655015 Chvaletice 
     655686 Chýšť 
     656801 Jankovice u Přelouče 
     657522 Jaroslav 
     658120 Jedousov 
     664260 Kasalice 
     664278 Kasaličky 
     667901 Kojice 
     670570 Kostěnice 
     656810 Kozašice 
     676187 Křičeň 
     744778 Labětín 
     678821 Labské Chrčice 
     679071 Lány na Důlku 
     679101 Lány u Dašic 
     606171 Lázně Bohdaneč 
     679704 Ledec 
     681113 Lhota pod Přeloučí 
     682918 Libišany 
     750476 Lipec u Slepotic 
     684333 Lipoltice 
     685283 Litětiny 
     685852 Litošice 
     686409 Lohenice u Přelouče 
     692794 Mělice 
     694371 Mikulovice u Pardubic 
     619981 Mnětice 
     698181 Mokošín 
     792233 Morašice v Železných horách 
     698474 Moravanský 
     698482 Moravany nad Loučnou 
     737186 Němčice nad Labem 
     703249 Nemošice 
     797308 Nerad 
     797316 Neratov 
     718084 Nové Jesenčany 
     711551 Opatovice nad Labem 
     679089 Opočínek 
     716324 Ostřešany 
     716332 Ostřetín 
     717657 Pardubice 
     717835 Pardubičky 
     698491 Platěnice 
     721808 Plch 
     722901 Poběžovice u Přelouče 
     724513 Podůlšany 
     753068 Pohránov 
     724947 Pohřebačka 
     624802 Prachovice u Dašic 
     664286 Pravy 
     734641 Přelovice 
     737640 Radhošť 
     760820 Raškovice u Přelouče 
     771589 Rašovy 
     740446 Rohovládova Bělá 
     740527 Rohoznice 
     743852 Rybitví 
     744786 Řečany nad Labem 
     737658 Sedlíšťka 
     747149 Selmice 
     747319 Semín 
     747386 Semtín 
     656828 Seník 
     750492 Slepotice 
     752452 Sopřeč 
     684350 Sovoluská Lhota 
     752681 Sovolusky u Přelouče 
     717851 Spojil 
     792241 Spytovice 
     753076 Srch 
     754412 Staré Jesenčany 
     754781 Staré Ždánice 
     619990 Staročernsko 
     755371 Stéblová 
     755583 Stojice 
     717843 Studánka 
     760854 Svinčany 
     761401 Svojšice u Choltic 
     681121 Škudly 
     763403 Štěpánov u Přelouče 
     765694 Telčice 
     744794 Trnávka 
     769002 Trusnov 
     755087 Třebosice 
     771546 Tupesy u Přelouče 
     771597 Turkovice u Přelouče 
     771732 Turov nad Loučnou 
     772437 Týnišťko 
     773301 Úhřetická Lhota 
     774685 Urbanice 
     779041 Velké Koloděje 
     780979 Veská 
     783692 Vlčí Habřina 
     784796 Voleč 
     716341 Vysoká u Holic 
     788473 Vyšehněvice 
     792250 Zdechovice 
     793388 Zminný 
     794597 Žáravice 
     797332 Živanice 
----------------------------------------------- 
        CZ0533 - Svitavy 
----------------------------------------------- 
     600857 Banín 
     602094 Benátky u Litomyšle 
     606421 Bohuňovice u Litomyšle 
     607991 Boršov u Moravské Třebové 
     617491 Cerekvice nad Loučnou 
     614734 Česká Dlouhá 
     662798 Česká Kamenná Horka 
     624004 Čistá u Litomyšle 
     761001 Čtyřicet Lánů 
     625639 Desná u Litomyšle 
     626031 Dětřichov u Svitav 
     626431 Dlouhá Loučka 
     630292 Dolní Újezd u Litomyšle 
     642118 Horky 
     644501 Horní Újezd u Litomyšle 
     647233 Hradec nad Svitavou 
     651877 Chmelík 
     653047 Chotěnov 
     653390 Chotovice 
     656950 Janov u Litomyšle 
     657867 Javorník u Svitav 
     746363 Kaliště u Sebranic 
     663247 Karle 
     667595 Koclířov 
     669521 Kornice 
     675873 Křenov 
     694169 Kukle 
     677141 Kunčina 
     678279 Květná 
     685682 Lány u Litomyšle 
     698393 Lažany u Litomyšle 
     680826 Lezník 
     685674 Litomyšl 
     688011 Lubná u Poličky 
     690007 Makov u Litomyšle 
     694177 Mikuleč 
     698407 Morašice u Litomyšle 
     614742 Moravská Dlouhá 
     662801 Moravská Kamenná Horka 
     698806 Moravská Třebová 
     760994 Moravský Lačnov 
     614751 Muzlov 
     685747 Nedošín 
     698415 Nová Sídla 
     724742 Nová Ves u Litomyšle 
     705641 Nová Ves u Moravské Třebové 
     653055 Olšany u Chotěnova 
     711454 Opatov v Čechách 
     711501 Opatovec 
     713104 Osík 
     663255 Ostrý Kámen 
     718611 Pazucha 
     617504 Pekla 
     724751 Pohodlí 
     746371 Pohora 
     725552 Pomezí 
     736074 Příluka 
     737852 Radiměř 
     617512 Řídký 
     698423 Řikovice u Litomyšle 
     746380 Sebranice u Litomyšle 
     746941 Sedliště u Litomyšle 
     748242 Sklené u Svitav 
     756041 Strakov 
     757870 Střítež u Poličky 
     759023 Suchá Lhota 
     760951 Svitavy-město 
     760960 Svitavy-předměstí 
     762661 Široký Důl 
     768740 Trpín 
     768855 Trstěnice u Litomyšle 
     698440 Tržek u Litomyšle 
     774049 Újezdec u Litomyšle 
     775541 Útěchov u Moravské Třebové 
     779989 Vendolí 
     781690 Vidlatá Seč 
     685704 Záhraď 
----------------------------------------------- 
      CZ0534 - Ústí nad Orlicí 
----------------------------------------------- 
     603236 Běstovice 
     748510 Bošín u Chocně 
     609277 Brandýs nad Orlicí 
     612936 Brteč 
     615153 Bučina 
     622567 České Heřmanice 
     712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří 
     627861 Dobříkov 
     630179 Dolní Sloupnice 
     630942 Domoradice 
     633933 Dvořisko 
     634328 Džbánov u Litomyšle 
     634336 Džbánov u Vysokého Mýta 
     638269 Hemže 
     644129 Horní Sloupnice 
     648752 Hrušová 
     651974 Choceň 
     653101 Chotěšiny 
     790931 Janovičky u Zámrsku 
     681849 Javorníček 
     657883 Javorník u Vysokého Mýta 
     658197 Jehnědí 
     668036 Koldín 
     790737 Kosořín 
     681580 Lhůta u Vysokého Mýta 
     681857 Libecina 
     685305 Litice nad Orlicí 
     687031 Loučky 
     699837 Mostek nad Orlicí 
     701645 Nasavrky u Chocně 
     723894 Němčí 
     703001 Němčice u České Třebové 
     633941 Nořín 
     717053 Oucmanice 
     721824 Plchovice 
     721859 Plchůvky 
     736937 Pustina 
     712141 Rviště 
     627879 Rzy 
     746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí 
     785148 Sedlec u Vraclavi 
     748528 Skořenice 
     749681 Slatina u Vysokého Mýta 
     753165 Sruby 
     789658 Střihanov 
     758761 Sudislav nad Orlicí 
     758906 Sudslava 
     759953 Svařeň 
     707601 Svatý Jiří 
     671703 Svinná u České Třebové 
     767263 Tisová u Vysokého Mýta 
     770469 Třebovice 
     723908 Turov 
     773948 Újezd u Chocně 
     776793 Vanice 
     783838 Vlčkov 
     784231 Voděrady u Českých Heřmanic 
     785164 Vraclav 
     785211 Vračovice 
     788228 Vysoké Mýto 
     789666 Zádolí u Vysokého Mýta 
     790303 Záchlumí 
     790745 Zálší u Chocně 
     790958 Zámrsk 
     791024 Zářecká Lhota 
     792900 Zhoř u České Třebové 
----------------------------------------------- 
      CZ0611 - Havlíčkův Brod 
----------------------------------------------- 
     709620 Babice u Okrouhlice 
     600784 Bačkov 
     651389 Barovice 
     695734 Bartoušov 
     603554 Bezděkov u Krásné Hory 
     638285 Boňkov 
     673447 Bratroňov 
     612839 Broumova Lhota 
     613843 Břevnice 
     723410 Březinka u Havlíčkova Brodu 
     621234 Cibotín 
     618187 Čachotín 
     658537 Čečkovice u Jeřišna 
     673455 Čekánov 
     621242 Česká Bělá 
     667196 Český Dvůr 
     672165 Dálčice 
     723045 Dobkov 
     680532 Dobrnice 
     627321 Dobrohostov 
     626716 Dolní Dlužiny 
     629405 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu 
     750123 Dolní Vestec 
     632660 Druhanov 
     792586 Dubí 
     635197 Frýdnava 
     636479 Habry 
     637823 Havlíčkův Brod 
     638293 Herálec 
     781924 Heřmanice u Vilémova 
     626724 Horní Dlužiny 
     643157 Horní Krupá u Havlíčkova Brodu 
     736236 Horní Pohleď 
     781932 Hostovlice 
     690635 Hranice u Malče 
     623687 Hroznětín u Číhoště 
     723444 Hurtova Lhota 
     709638 Chlístov u Okrouhlice 
     651397 Chloumek 
     652831 Chotěboř 
     654272 Chrtníč 
     627330 Chválkov 
     655627 Chyška 
     658111 Jedouchov 
     690643 Jeníkovec 
     658553 Jeřišno 
     746843 Jilem u Sedletína 
     660019 Jilemník 
     662372 Jiříkov u Kamene 
     717061 Jitkov 
     662381 Kámen u Habrů 
     662542 Kamenice u Herálce 
     603643 Kladruby u Libice 
     723452 Klanečná 
     781959 Klášter u Vilémova 
     702684 Klouzovy u Chotěboře 
     767042 Kněž 
     667200 Knyk 
     750140 Kocourov u Slavíkova 
     667749 Kochánov 
     638315 Koječín 
     667871 Kojetín u Havlíčkova Brodu 
     673463 Kojkovice 
     673471 Kojkovičky 
     672181 Kraborovice 
     673480 Krásná Hora 
     674125 Krátká Ves 
     746274 Kunemil 
     678252 Kvasetice u Květinova 
     678261 Květinov 
     678422 Kyjov u Havlíčkova Brodu 
     678571 Kynice 
     682721 Lány u Libice nad Doubravou 
     680443 Leškovice 
     680478 Leština u Herálce 
     680541 Leština u Světlé 
     682730 Lhůta 
     682748 Libice nad Doubravou 
     682756 Libická Lhotka 
     683906 Lípa u Havlíčkova Brodu 
     600792 Lubno u Bačkova 
     688282 Lučice 
     690431 Malčín 
     690651 Maleč u Chotěboře 
     693979 Michalovice u Havlíčkova Brodu 
     694118 Mikulášov 
     695769 Mírovka 
     780031 Miřátky 
     673498 Mozolov u Krásné Hory 
     635502 Nasavrky u Golčova Jeníkova 
     702692 Nejepín 
     705845 Nová Ves u Chotěboře 
     705896 Nová Ves u Leštiny 
     705985 Nová Ves u Světlé nad Sázavou 
     709654 Okrouhlice 
     709697 Okrouhlička 
     710296 Olešná u Havlíčkova Brodu 
     709662 Olešnice u Okrouhlice 
     717126 Ovesná Lhota 
     718491 Pavlov u Herálce 
     637955 Perknov 
     683914 Petrkov 
     772747 Petrovice u Uhelné Příbramě 
     723053 Počátky u Chotěboře 
     723479 Poděbaby 
     724645 Pohled 
     662399 Proseč u Kamene 
     690660 Předboř u Malče 
     736244 Příseka u Světlé nad Sázavou 
     772755 Pukšice 
     738166 Radňov u Květinova 
     738361 Radostín u Havlíčkova Brodu 
     739294 Rankov u Chotěboře 
     750158 Rovný 
     742392 Rozsochatec 
     743909 Rybníček u Habrů 
     746282 Sázavka 
     746851 Sedletín 
     724653 Simtany 
     748811 Sirákovice 
     747858 Skála u Havlíčkova Brodu 
     748391 Skorkov u Herálce 
     749036 Skuhrov u Havlíčkova Brodu 
     750166 Slavíkov u Chotěboře 
     750328 Slavníč 
     736252 Služátky 
     793884 Spytice 
     758051 Střížov u Chotěboře 
     764043 Studénka u Štoků 
     758965 Suchá u Havlíčkova Brodu 
     760871 Svinný 
     693987 Šmolovy u Havlíčkova Brodu 
     680559 Štěpánov u Leštiny 
     766631 Termesivy 
     767051 Tis u Habrů 
     772763 Uhelná Příbram 
     667757 Úhořilka 
     672190 Úhrov 
     774766 Úsobí 
     709671 Vadín 
     780049 Vepříkov 
     746860 Veselá u Sedletína 
     723487 Veselice u Havlíčkova Brodu 
     780961 Veselý Žďár 
     658570 Vestecká Lhotka 
     781321 Věž 
     781975 Vilémov u Golčova Jeníkova 
     705861 Víska u Chotěboře 
     673501 Volichov 
     680567 Vrbice u Leštiny 
     635553 Vrtěšice 
     600806 Zboží 
     667234 Zbožice 
     792608 Zdislavice u Herálce 
     781941 Zhoř u Vilémova 
     793892 Zvěstovice 
     781983 Ždánice u Vilémova 
     660027 Ždírec u Pohledu 
----------------------------------------------- 
        CZ0612 - Jihlava 
----------------------------------------------- 
     718408 Bezděkov u Třešti 
     606481 Bohuslavice 
     608009 Boršov 
     609366 Branišov u Jihlavy 
     612952 Brtnice 
     620131 Černíč 
     634182 Dolní Dvorce u Telče 
     630357 Dolní Vilímeč 
     633704 Dudín 
     633852 Dušejov 
     634191 Dyjice 
     634212 Dyjička 
     639028 Hlávkov 
     640697 Hojkov 
     649210 Hubenov 
     659461 Ježená 
     660493 Jindřichovice na Moravě 
     661112 Jiřín 
     662160 Kalhov 
     667137 Knínice 
     670537 Kostelní Myslová 
     674010 Krasonice 
     691879 Markvartice 
     694894 Milíčov u Jihlavy 
     695459 Mirošov u Jihlavy 
     700541 Mysletice 
     700584 Mysliboř 
     620149 Myslůvka 
     753882 Nepomuky na Moravě 
     704261 Nevcehle 
     705268 Nová Říše 
     711080 Olšany u Telče 
     711462 Opatov u Jihlavy 
     712647 Ořechov u Telče 
     717541 Panenská Rozsíčka 
     717614 Panská Lhota 
     758060 Přímělkov 
     737984 Radkov u Telče 
     740497 Rohozná u Jihlavy 
     742295 Rozseč u Třešti 
     634204 Rozsíčky u Telče 
     746835 Sedlejov 
     620157 Slaviboř 
     718424 Stajiště 
     753891 Stará Říše 
     755869 Strachoňovice 
     634221 Stranná u Telče 
     758078 Střížov 
     761231 Svojkovice na Moravě 
     762482 Šimanov na Moravě 
     765546 Telč 
     774693 Urbanov 
     774821 Ústí u Humpolce 
     776963 Vápovice 
     781100 Velešov 
     781118 Větrný Jeníkov 
     788465 Vystrčenovice 
     700568 Zadní Vydří 
     791458 Zbilidy 
     791466 Zbinohy 
     792292 Zdeňkov 
     794112 Zvolenovice 
     794945 Žatec na Moravě 
----------------------------------------------- 
       CZ0613 - Pelhřimov 
----------------------------------------------- 
     600415 Arneštovice 
     600725 Bácovice 
     792934 Bedřichov u Zhořce 
     601586 Bělá u Horní Cerekve 
     646300 Benátky u Houserovky 
     708691 Bezděčín u Obrataně 
     684040 Bitětice 
     607061 Bolechov 
     757993 Bor u Božejova 
     608149 Bořetice 
     608173 Bořetín 
     608777 Božejov 
     609358 Branišov pod Křemešníkem 
     609692 Bratřice 
     609897 Brná 
     612944 Brtná 
     645061 Březina u Hořepníku 
     615358 Budíkov 
     616214 Buřenice 
     616621 Bystrá 
     617679 Cetoraz 
     618691 Ctiboř u Častrova 
     618314 Čakovice u Pelhřimova 
     618527 Čáslavsko 
     618616 Částkovice 
     618675 Častonín 
     618705 Častrov 
     618985 Čejkov 
     619043 Čejov 
     619388 Čelistná 
     620521 Černov 
     620530 Černovice u Tábora 
     620718 Červená Řečice 
     623717 Číhovice 
     624063 Čížkov 
     625370 Dehtáře 
     626830 Dobešov u Černovic 
     627119 Dobrá Voda u Pacova 
     626996 Dobrá Voda u Pelhřimova 
     633691 Dubovice 
     726290 Důl 
     634433 Eš 
     722979 Heřmaneč u Počátek 
     640069 Hněvkovice u Humpolce 
     640247 Hodějovice 
     640719 Hojovice 
     641537 Holušice 
     642681 Horní Cerekev 
     643963 Horní Rápotice 
     644552 Horní Ves 
     722987 Horní Vilímeč 
     645079 Hořepník 
     646318 Houserovka 
     708704 Hrobská Zahrádka 
     648493 Hroznětice 
     648981 Hříběcí 
     649325 Humpolec 
     711349 Chlovy 
     651893 Chmelná u Pelhřimova 
     797146 Cholunná 
     653942 Chrástov u Horní Cerekve 
     655066 Chválkov u Kamenice nad Lipou 
     710211 Chválov u Pelhřimova 
     655392 Chvojnov 
     655490 Chýstovice 
     692131 Chyšná 
     618713 Jakubín 
     656798 Jankov u Pelhřimova 
     646326 Janovice u Houserovky 
     756920 Jelcovy Lhotky 
     659207 Jetřichovec 
     661040 Jiřice u Humpolce 
     675644 Jiřičky 
     662348 Kámen u Pacova 
     664731 Kejžlice 
     666181 Kletečná u Humpolce 
     667242 Koberovice 
     667838 Kojčice 
     668851 Komorovice 
     670758 Košetice 
     676136 Kramolín u Křešína 
     673218 Krasíkovice 
     674028 Krasoňov 
     675491 Křeč 
     675652 Křelovice u Pelhřimova 
     676144 Křešín u Pacova 
     616231 Kyjov u Buřenic 
     722995 Léskovec 
     680036 Leskovice 
     778362 Lesná u Velké Chyšky 
     680460 Lešov 
     681270 Lhotice 
     681342 Lhotka u Humpolce 
     682951 Libkova Voda 
     683728 Lidmaň 
     683736 Lidmaňka 
     684058 Lipice 
     782840 Lískovice 
     641545 Lísky u Holušic 
     775584 Litohošť 
     686395 Lohenice 
     688771 Lukavec u Pacova 
     691771 Markvarec u Nové Cerekve 
     692140 Martinice u Onšova 
     775568 Mašovice u Hořepníku 
     618721 Metánov 
     693669 Mezilesí 
     693774 Mezná u Pelhřimova 
     681288 Miletín u Humpolce 
     625388 Milotice 
     600733 Milotičky 
     697419 Mirotín 
     696765 Mladé Bříště 
     697427 Mnich 
     698580 Moraveč 
     782386 Moudrov 
     700576 Mysletín 
     700711 Myslotín 
     651907 Myslov 
     747548 Nečice 
     703192 Nemojov 
     662356 Nízká Lhota 
     704954 Nová Buková 
     705012 Nová Cerekev 
     707881 Nový Rychnov 
     708712 Obrataň 
     710229 Olešná u Pelhřimova 
     711292 Ondřejov u Pelhřimova 
     711357 Onšov 
     625396 Onšovice u Dehtářů 
     646334 Ostrovec u Houserovky 
     717215 Pacov 
     718360 Pavlov u Rynárce 
     684066 Pejškov 
     718912 Pelhřimov 
     719943 Petrovice u Humpolce 
     721221 Plačkov 
     710237 Plevnice 
     673226 Pobistrýce 
     723002 Počátky 
     725242 Polesí u Počátek 
     725731 Popelištná 
     607070 Poříčí u Bolechova 
     726320 Pošná 
     733253 Proseč pod Křemešníkem 
     726338 Proseč u Pošné 
     733202 Proseč-Obořiště 
     723011 Prostý 
     734098 Přáslavice 
     736996 Putimov 
     616249 Radějov u Buřenic 
     673234 Radětín 
     738158 Radňov u Rynárce 
     627011 Rohovka 
     741574 Roučkovice 
     645087 Rovná u Hořepníku 
     649406 Rozkoš u Humpolce 
     744646 Rynárec 
     710245 Řemenov 
     745430 Řeženčice 
     745936 Salačova Lhota 
     746045 Samšín 
     746215 Sázava pod Křemešníkem 
     746878 Sedlice u Želivi 
     618683 Sedliště u Častonína 
     747564 Senožaty 
     748862 Skrýšov u Pelhřimova 
     667846 Služátky u Pelhřimova 
     752819 Speřice 
     705021 Stanovice u Nové Cerekve 
     754129 Staré Bříště 
     755095 Starý Pelhřimov 
     723029 Stojčín 
     756938 Strměchy 
     757985 Střítež pod Křemešníkem 
     758019 Střítež u Božejova 
     758027 Střítež u Černovic 
     758787 Sudkův Důl 
     620564 Svatava u Černovic 
     760293 Svépravice 
     760587 Světlice 
     747572 Syrov 
     708721 Šimpach 
     618551 Štědrovice 
     765449 Těchobuz 
     765503 Těchoraz 
     771431 Tukleky 
     771741 Turovka 
     688789 Týmova Ves 
     775444 Ústrašín 
     778371 Útěchovice pod Stražištěm 
     775576 Útěchovice u Hořepníku 
     775592 Útěchovičky 
     625400 Vadčice 
     778389 Velká Chyška 
     792942 Velká Rovná 
     778656 Velká Ves 
     779717 Velký Rybník u Humpolce 
     723037 Vesce u Počátek 
     780511 Veselá u Častrova 
     781355 Věžná 
     649414 Vilémov u Humpolce 
     782394 Vintířov 
     782858 Vitice u Humpolce 
     783323 Vlásenice u Pelhřimova 
     619396 Vlásenice-Drbohlavy 
     626864 Vlkosovice 
     744654 Vokov u Rynárce 
     693782 Vratišov u Mezné 
     782866 Vřesník 
     787591 Vyklantice 
     787752 Vyskytná 
     788040 Vysoká Lhota 
     668869 Vystrkov u Humpolce 
     789950 Záhoří u Humpolce 
     775606 Zahrádka u Pošné 
     790311 Zachotín 
     790435 Zajíčkov 
     792951 Zhoř u Pacova 
     792969 Zhořec u Pacova 
     793205 Zlátenka 
     725749 Zmišovice 
     796271 Želiv 
     797138 Žirov 
     797154 Žirovnice 
----------------------------------------------- 
        CZ0614 - Třebíč 
----------------------------------------------- 
     600636 Babice u Lesonic 
     600768 Bačice 
     600814 Bačkovice 
     604810 Biskupice u Hrotovic 
     795976 Bítovánky 
     605328 Blatnice 
     606600 Bohušice 
     600644 Bolíkovice 
     607231 Boňov 
     615587 Budkov 
     617733 Cidlina na Moravě 
     618501 Čáslavice 
     780448 Častohostice 
     623890 Číměř nad Jihlavou 
     624527 Dalešice 
     625329 Dědice 
     629430 Dolní Lažany 
     630349 Dolní Vilémovice 
     630543 Domamil 
     638536 Heřmanice u Rouchovan 
     795984 Horky u Želetavy 
     680222 Horní Lažany u Lesonic 
     644528 Horní Újezd u Třebíče 
     644757 Hornice 
     648469 Hrotovice 
     652946 Chotěbudice 
     769614 Chroustov u Třebenic 
     656429 Jackov 
     656551 Jakubov u Moravských Budějovic 
     657506 Jaroměřice nad Rokytnou 
     658227 Jemnice 
     725277 Jiratice 
     664651 Kdousov 
     666661 Klučov 
     667803 Kojatice 
     667862 Kojetice na Moravě 
     668737 Komárovice u Moravských Budějovic 
     669041 Koněšín 
     670596 Kostníky 
     672050 Kožichovice 
     674397 Krhov u Hrotovic 
     706779 Krnčice 
     706787 Láz u Nových Syrovic 
     780456 Lažínky 
     680231 Lesonice 
     680362 Lesůňky 
     681296 Lhotice u Jemnice 
     748846 Lipňany u Skryjí 
     684252 Lipník u Hrotovic 
     685372 Litohoř 
     685895 Litovany 
     686816 Lomy u Jemnice 
     687197 Louka u Jemnice 
     687286 Loukovice 
     693031 Lovčovice 
     688983 Lukov u Moravských Budějovic 
     625736 Malý Dešov 
     656569 Martínkov 
     692239 Mastník 
     693049 Menhartice 
     693766 Meziříčko u Moravských Budějovic 
     694380 Mikulovice 
     762237 Milatice 
     697117 Mladoňovice na Moravě 
     698903 Moravské Budějovice 
     700592 Myslibořice 
     704610 Nimpšov 
     706795 Nové Syrovice 
     709182 Odunec 
     605336 Ohrazenice na Moravě 
     750093 Okrašovice 
     712019 Oponešice 
     713376 Ostašov na Moravě 
     717487 Pálovice 
     717495 Panenská 
     720402 Petrůvky 
     769622 Plešice 
     725285 Police u Jemnice 
     657514 Popovice nad Rokytnou 
     750107 Pozďátky 
     735205 Přešovice 
     736066 Příložany 
     736317 Příštpo 
     604828 Pulkov 
     769479 Rácovice 
     737348 Račice u Hrotovic 
     738034 Radkovice u Budče 
     738042 Radkovice u Hrotovic 
     738603 Radotice 
     739871 Ratibořice na Moravě 
     740993 Rokytnice nad Rokytnou 
     741868 Rouchovany 
     667013 Rychlov u Kněžic 
     745731 Římov na Moravě 
     749931 Slavětice 
     750034 Slavice 
     750115 Slavičky 
     750212 Slavíkovice u Jemnice 
     757926 Střítež u Třebíče 
     623903 Střížov u Třebíče 
     795992 Šašovice 
     762245 Šebkovice 
     741876 Šemíkovice 
     763314 Štěměchy 
     787515 Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou 
     763519 Štěpkov 
     769487 Třebelovice 
     769631 Třebenice na Moravě 
     600776 Udeřice 
     644536 Vacenovice 
     776599 Valeč u Hrotovic 
     625728 Velký Dešov 
     667811 Velký Újezd u Kojatic 
     780464 Vesce u Moravských Budějovic 
     629448 Vícenice u Dolních Lažan 
     667030 Víska u Kněžic 
     785326 Vranín 
     787523 Výčapy 
     790982 Zárubice 
     793809 Zvěrkovice u Moravských Budějovic 
     796000 Želetava 
----------------------------------------------- 
     CZ0615 - Žďár nad Sázavou 
----------------------------------------------- 
     794066 Branišov nad Pernštejnem 
     742201 Divišov 
     626619 Dlouhé na Moravě 
     639290 Hlinné 
     605867 Horní Bobrová 
     661104 Jiříkovice u Nového Města na Moravě 
     705951 Křídla 
     706400 Maršovice u Nového Města na Moravě 
     705969 Nová Ves u Nového Města na Moravě 
     706418 Nové Město na Moravě 
     794074 Olešínky 
     710326 Olešná na Moravě 
     720186 Petrovice u Nového Města na Moravě 
     724271 Podolí nad Bobrůvkou 
     706426 Pohledec 
     733423 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem 
     737356 Račice u Dlouhého 
     737569 Radešínská Svratka 
     738182 Radňovice 
     744883 Řečice nad Bobrůvkou 
     750310 Slavkovice 
     793736 Zubří u Nového Města na Moravě 
     794082 Zvole nad Pernštejnem 
----------------------------------------------- 
        CZ0621 - Blansko 
----------------------------------------------- 
     600822 Bačov 
     608262 Bořitov 
     608327 Boskovice 
     613002 Brťov u Černé Hory 
     616010 Bukovice u Rohozce 
     616524 Býkovice 
     617920 Crhov u Olešnice 
     619825 Černá Hora 
     626414 Dlouhá Lhota 
     629529 Dolní Lhota 
     631329 Doubravice nad Svitavou 
     776823 Drvalovice 
     639656 Hluboké Dvory 
     640964 Holešín 
     641367 Holštejn 
     643271 Horní Lhota u Blanska 
     657697 Jasinov 
     658154 Jedovnice 
     613011 Jeneč 
     738891 Jestřebí 
     663751 Karolín 
     680702 Klevetov 
     789224 Kněževísko 
     667145 Knínice u Boskovic 
     671126 Kotvrdovice 
     674044 Krasová 
     676691 Křtěnov u Olešnice 
     677159 Kunčina Ves 
     677272 Kuničky 
     763233 Lačnov u Lysic 
     679453 Lažánky u Blanska 
     679496 Lažany 
     680729 Lhota u Letovic 
     681199 Lhota u Lysic 
     684694 Lipovec u Blanska 
     684830 Lipůvka 
     687189 Louka 
     687871 Lubě 
     689661 Lysice 
     690112 Malá Lhota 
     694045 Míchov u Boskovic 
     695076 Milonice u Lipůvky 
     703028 Němčice 
     708411 Nýrov 
     710415 Olešnice na Moravě 
     710954 Olomučany 
     657701 Ořechov u Letovic 
     716065 Ostrov u Macochy 
     717525 Pamětice na Moravě 
     720151 Petrovice u Blanska 
     694053 Podolí u Míchova 
     738905 Rájec nad Svitavou 
     738913 Ráječko 
     740454 Rohozec u Tišnova 
     742368 Rozsíčka 
     743232 Rudice u Blanska 
     760935 Sasina 
     746401 Sebranice u Boskovic 
     747432 Senetářov 
     752827 Spešov 
     758736 Sudice u Boskovic 
     777251 Suchdol v Moravském krasu 
     760943 Svitávka 
     762181 Šebetov 
     762938 Šošůvka 
     763241 Štěchov 
     765520 Těchov 
     773913 Újezd u Černé Hory 
     677451 Újezd u Kunštátu 
     774634 Unín 
     742376 Ústup 
     776831 Vanovice 
     777269 Vavřinec na Moravě 
     777285 Vážany u Boskovic 
     777277 Veselice na Moravě 
     782033 Vilémovice u Macochy 
     782530 Vísky u Letovic 
     785431 Vranová u Letovic 
     759465 Vřesice 
     789232 Zábludov 
     695084 Závist 
     680753 Zboněk 
     792918 Zhoř u Rohozce 
     795194 Žďár u Blanska 
     796557 Žernovník u Černé Hory 
     796654 Žerůtky 
----------------------------------------------- 
      CZ0622 - Brno - město 
----------------------------------------------- 
     608505 Bosonohy 
     633895 Dvorska 
     654132 Chrlice 
     612405 Líšeň 
     612146 Přízřenice 
     612286 Slatina 
     612014 Starý Lískovec 
     612171 Tuřany 
----------------------------------------------- 
      CZ0623 - Brno - venkov 
----------------------------------------------- 
     601381 Bedřichovice 
     605573 Blažovice 
     605808 Blučina 
     609561 Bratčice 
     615595 Budkovice 
     629286 Dolní Kounice 
     630799 Domašov u Brna 
     632104 Drásov 
     636541 Hajany 
     636711 Hájek u Tišnova 
     639184 Hlína u Ivančic 
     641847 Horákov 
     646687 Hradčany u Tišnova 
     655724 Ivančice 
     656607 Jamné u Tišnova 
     661091 Jiříkovice 
     667471 Kobylnice u Brna 
     655741 Kounické Předměstí 
     671282 Kovalovice 
     674133 Kratochvilka 
     677582 Kupařovice 
     690872 Malešovice 
     690911 Malhostovice 
     692590 Medlov 
     692786 Mělčany u Ivančic 
     693090 Měnín 
     697931 Modřice 
     698199 Mokrá u Brna 
     698504 Moravany u Brna 
     698890 Moravské Bránice 
     699985 Moutnice 
     701831 Nebovidy u Brna 
     655813 Němčice u Ivančic 
     703052 Němčičky 
     703729 Neslovice 
     703834 Nesvačilka 
     706043 Nové Bránice 
     690929 Nuzířov 
     709077 Odrovice 
     711195 Omice 
     711527 Opatovice u Rajhradu 
     712612 Ořechov 
     713392 Ostopovice 
     716103 Ostrovačice 
     738948 Otmarov 
     724254 Podolí u Brna 
     725641 Ponětovice 
     725871 Popůvky u Brna 
     726907 Pozořice 
     726915 Prace 
     733016 Pravlov 
     733954 Prštice 
     738310 Radostice u Brna 
     738956 Rajhradice 
     740004 Rebešovice 
     741221 Rosice u Brna 
     745545 Říčany u Brna 
     630802 Říčky u Brna 
     747815 Silůvky 
     747840 Sivice 
     787060 Skalička u Tišnova 
     752193 Sokolnice 
     757438 Střelice u Brna 
     762792 Šlapanice u Brna 
     765767 Telnice u Brna 
     766674 Těšany 
     766861 Tetčice 
     768057 Trboušany 
     768715 Troubsko 
     771970 Tvarožná 
     773905 Újezd u Brna 
     777633 Velatice 
     782360 Viničné Šumice 
     787078 Všechovice u Tišnova 
     794724 Žatčany 
     795968 Želešice 
     796107 Železné 
----------------------------------------------- 
        CZ0624 - Břeclav 
----------------------------------------------- 
     607592 Borkovany 
     608157 Bořetice u Hustopečí 
     613096 Brumovice 
     613584 Břeclav 
     618152 Cvrčovice u Pohořelic 
     648701 Hrušky 
     650684 Charvátská Nová Ves 
     655708 Ivaň 
     659363 Jevišovka 
     667455 Kobylí na Moravě 
     670588 Kostice 
     675946 Křepice u Hustopečí 
     678872 Ladná 
     679119 Lanžhot 
     679828 Lednice na Moravě 
     698792 Moravská Nová Ves 
     699250 Moravský Žižkov 
     703061 Němčičky u Hustopečí 
     704555 Nikolčice 
     705667 Nová Ves u Pohořelic 
     736325 Nové Mlýny 
     723835 Podivín 
     724866 Pohořelice nad Jihlavou 
     726346 Poštorná 
     735311 Přibice 
     736333 Přítluky 
     739201 Rakvice 
     751090 Smolín 
     762687 Šitbořice 
     772020 Tvrdonice 
     772321 Týnec na Moravě 
     778672 Velké Bílovice 
     779245 Velké Pavlovice 
     783307 Vlasatice 
     785512 Vranovice nad Svratkou 
     785962 Vrbice u Velkých Pavlovic 
     790346 Zaječí 
----------------------------------------------- 
        CZ0625 - Hodonín 
----------------------------------------------- 
     605310 Blatnice pod Svatým Antonínkem 
     605344 Blatnička 
     678520 Boršov u Kyjova 
     615919 Bukovany u Kyjova 
     617270 Bzenec 
     618942 Čejč 
     619001 Čejkovice 
     628701 Dolní Bojanovice 
     630608 Domanín 
     633585 Dubňany 
     646377 Hovorany 
     648540 Hroznová Lhota 
     648604 Hrubá Vrbka 
     659509 Ježov 
     661490 Josefov u Hodonína 
     663263 Karlín na Moravě 
     664774 Kelčany 
     666840 Kněždub 
     671959 Kozojídky 
     678431 Kyjov 
     684368 Lipov 
     687201 Louka u Ostrohu 
     690422 Malá Vrbka 
     780791 Milokošť 
     695157 Milotice u Kyjova 
     760081 Mistřín 
     699233 Moravský Písek 
     700444 Mutěnice 
     702595 Nechvalín 
     703362 Nenkovice 
     707856 Nový Poddvorov 
     716111 Ostrovánky 
     734021 Prušánky 
     748404 Skoronice 
     752151 Sobůlky 
     755168 Starý Poddvorov 
     755362 Stavěšice 
     756865 Strážovice 
     759287 Suchov 
     760099 Svatobořice 
     761842 Syrovín 
     762059 Šardice 
     765091 Tasov nad Veličkou 
     765872 Těmice u Hodonína 
     766542 Terezín u Čejče 
     771988 Tvarožná Lhota 
     775932 Vacenovice u Kyjova 
     778583 Velká nad Veličkou 
     780723 Veselí nad Moravou 
     780731 Veselí-Předměstí 
     781096 Věteřov 
     784036 Vlkoš u Kyjova 
     796425 Žeravice u Kyjova 
     796450 Žeraviny 
----------------------------------------------- 
        CZ0626 - Vyškov 
----------------------------------------------- 
     608599 Bošovice 
     632724 Drysice 
     777871 Holubice 
     645702 Hostěrádky 
     648728 Hrušky u Brna 
     655180 Chvalkovice na Hané 
     667331 Kobeřice u Brna 
     672122 Kožušice 
     675881 Křenovice u Slavkova 
     687651 Lovčičky 
     690970 Malínky 
     694657 Milešovice 
     703176 Nemochovice 
     704768 Nížkovice 
     716570 Otnice 
     750301 Slavkov u Brna 
     762041 Šaratice 
     777331 Vážany nad Litavou 
     777897 Velešovice 
     792128 Zbýšov 
----------------------------------------------- 
        CZ0627 - Znojmo 
----------------------------------------------- 
     600881 Bantice 
     601420 Běhařovice 
     603791 Bezkov 
     604861 Bítov 
     605000 Blanné 
     606677 Bohutice 
     606880 Bojanovice u Znojma 
     607657 Borotice nad Jevišovkou 
     608491 Boskovštejn 
     608882 Božice 
     609374 Branišovice 
     614921 Břežany u Znojma 
     617831 Citonice 
     618047 Ctidružice 
     619019 Čejkovice u Znojma 
     619698 Čermákovice 
     620246 Černín 
     608904 České Křídlovice 
     642606 Čížov 
     624675 Damnice 
     625540 Derflice 
     626821 Dobelice 
     765236 Dobronice 
     627917 Dobřínsko 
     628123 Dobšice u Znojma 
     628492 Dolenice 
     628956 Dolní Dubňany 
     642851 Domčice 
     634140 Dyjákovice 
     634166 Dyjákovičky 
     634174 Dyje 
     634310 Džbánice 
     636215 Grešlové Mýto 
     638056 Havraníky 
     638781 Hevlín 
     639664 Hluboké Mašůvky 
     640000 Hnanice 
     640395 Hodonice 
     642614 Horní Břečkov 
     642843 Horní Dubňany 
     642860 Horní Dunajovice 
     643106 Horní Kounice 
     645672 Hostěradice na Moravě 
     645745 Hostim 
     646431 Hrabětice 
     647349 Hrádek u Znojma 
     648809 Hrušovany nad Jevišovkou 
     645681 Chlupice 
     654884 Chvalatice 
     655287 Chvalovice 
     656674 Jamolice 
     657531 Jaroslavice 
     755109 Jazovice 
     798835 Ječmeniště 
     659355 Jevišovice 
     659428 Jezeřany 
     661058 Jiřice u Miroslavi 
     645753 Jiřice u Moravských Budějovic 
     661961 Kadov 
     669113 Konice u Znojma 
     740152 Kordula 
     669539 Korolupy 
     674257 Kravsko 
     674419 Krhovice 
     675954 Křepice 
     776734 Křídlůvky 
     676888 Kubšice 
     676951 Kuchařovice 
     678554 Kyjovice 
     678899 Lančov 
     679861 Lechovice 
     680176 Lesná u Znojma 
     680249 Lesonice u Moravského Krumlova 
     685356 Litobratřice 
     686344 Loděnice u Moravského Krumlova 
     688045 Lubnice 
     688991 Lukov nad Dyjí 
     689718 Mackovice 
     659436 Maršovice 
     692247 Mašovice u Znojma 
     692581 Medlice 
     605697 Městys Blížkovice 
     785571 Mešovice 
     755877 Micmanice 
     694398 Mikulovice u Znojma 
     694908 Milíčovice 
     695378 Miroslav 
     695394 Miroslavské Knínice 
     645699 Míšovice 
     698466 Morašice 
     699128 Moravský Krumlov 
     700100 Mramotice 
     701025 Načeratice 
     701661 Našiměřice 
     703079 Němčičky nad Jevišovkou 
     755117 Nový Petřín 
     707988 Nový Šaldorf 
     708615 Oblekovice 
     709816 Olbramkostel 
     709930 Olbramovice u Moravského Krumlova 
     710121 Oleksovice 
     750778 Oleksovičky 
     711373 Onšov na Moravě 
     713201 Oslnovice 
     718319 Pavlice 
     720178 Petrovice u Moravského Krumlova 
     721557 Plaveč 
     674265 Plenkovice 
     723789 Podhradí nad Dyjí 
     724114 Podmolí 
     724122 Podmyče 
     669121 Popice u Znojma 
     726966 Práče 
     732991 Pravice 
     733148 Prokopov 
     733466 Prosiměřice 
     765244 Přeskače 
     736121 Přímětice 
     601438 Ratišovice 
     740161 Rešice 
     699225 Rokytná 
     742287 Rozkoš u Jevišovic 
     743305 Rudlice 
     744026 Rybníky na Moravě 
     707996 Sedlešovice 
     747947 Skalice u Znojma 
     749699 Slatina u Jevišovic 
     750786 Slup 
     753475 Stálky 
     755125 Starý Petřín 
     755648 Stošíkovice na Louce 
     755885 Strachotice 
     757446 Střelice u Jevišovic 
     601446 Stupešice 
     759210 Suchohrdly u Miroslavi 
     759228 Suchohrdly u Znojma 
     761907 Šafov 
     762016 Šanov nad Jevišovkou 
     762075 Šatov 
     763870 Štítary na Moravě 
     764248 Šumice 
     764256 Šumná 
     765121 Tasovice nad Dyjí 
     765252 Tavíkovice 
     766691 Těšetice u Znojma 
     768421 Trnové Pole 
     768553 Troskotovice 
     768863 Trstěnice u Moravského Krumlova 
     771449 Tulešice 
     772003 Tvořihráz 
     772836 Uherčice u Znojma 
     773719 Újezd nad Rokytnou 
     774308 Únanov 
     776742 Valtrovice 
     777536 Vedrovice 
     634158 Velký Karlov 
     779971 Vémyslice 
     605689 Ves Blížkovice 
     781282 Vevčice 
     782602 Višňové 
     783145 Vítonice u Znojma 
     642622 Vracovice u Horního Břečkova 
     785415 Vranov nad Dyjí 
     785555 Vranovská Ves 
     785580 Vratěnín 
     786128 Vrbovec 
     787701 Výrovice 
     787850 Vysočany u Znojma 
     798754 Zábrdovice u Vedrovic 
     790575 Zálesí u Bítova 
     791571 Zblovice 
     793426 Znojmo-Hradiště 
     793574 Znojmo-Louka 
     793418 Znojmo-město 
     796026 Želetice u Znojma 
     796603 Žerotice 
     796662 Žerůtky u Znojma 
----------------------------------------------- 
        CZ0712 - Olomouc 
----------------------------------------------- 
     710881 Bělidla 
     774596 Brníčko 
     615927 Bukovany u Olomouce 
     616699 Bystrovany 
     618845 Čechovice 
     630501 Doloplazy u Olomouce 
     632635 Droždín 
     636266 Grygov 
     639940 Hlušovice 
     640166 Hnojice 
     641227 Holice u Olomouce 
     759252 Hostkovice 
     710911 Chválkovice 
     718149 Karlov u Paseky 
     710555 Klášterní Hradisko 
     674338 Krčmaň 
     683264 Krnov 
     683272 Liboš 
     684121 Lipňany 
     688681 Luká 
     689351 Lužice u Šternberka 
     689921 Majetín 
     698750 Moravská Huzová 
     718165 Paseka u Šternberka 
     710938 Pavlovičky 
     720950 Pískov 
     734110 Přáslavice u Olomouce 
     759261 Přestavlky 
     990183 Ranošov 
     746037 Samotíšky 
     990205 Slavkov u Města Libavá 
     796611 Strukov 
     759279 Suchonice 
     669288 Svatý Kopeček 
     760315 Svésedlice 
     628484 Tovéř 
     768871 Tršice 
     772411 Týneček 
     773751 Újezd u Uničova 
     775924 Vacanovice 
     778281 Velká Bystřice 
     779784 Velký Týnec 
     779792 Velký Újezd 
     786977 Vsisko 
     790486 Zákřov 
     796620 Žerotín 
----------------------------------------------- 
       CZ0713 - Prostějov 
----------------------------------------------- 
     774707 Alojzov u Prostějova 
     601331 Bedihošť 
     604534 Bílovice 
     606499 Bohuslavice u Konice 
     612731 Brodek u Prostějova 
     614815 Březsko 
     615323 Budětsko 
     618829 Čehovice 
     618853 Čechovice u Prostějova 
     618870 Čechovice-Záhoří 
     618926 Čechy pod Kosířem 
     624381 Čunín 
     612715 Dešná 
     625949 Dětkovice u Prostějova 
     627348 Dobrochov 
     627364 Dobromilice 
     630489 Doloplazy 
     618861 Domamyslice 
     606502 Hačky 
     639893 Hluchov 
     646709 Hradčany u Prostějova 
     684597 Hrochov 
     648671 Hruška 
     650242 Hvozd u Konice 
     658596 Jesenec 
     785521 Kelčice 
     650251 Klužínek 
     646717 Kobeřice 
     669091 Konice 
     670154 Kostelec na Hané 
     733695 Krasice 
     675202 Krumsín 
     624390 Křemenec 
     700525 Křenůvky 
     759112 Labutice 
     614823 Ladín 
     679208 Laškov 
     680427 Lešany u Prostějova 
     612723 Lhota u Konice 
     604542 Lutotín 
     756539 Maleny 
     699292 Mořice 
     699870 Mostkovice 
     703044 Němčice nad Hanou 
     705047 Nová Dědina u Konice 
     709361 Ohrozim 
     709417 Ochoz u Konice 
     711268 Ondratice 
     719200 Pěnčín na Moravě 
     721166 Pivín 
     721964 Plumlov 
     630497 Poličky 
     606511 Polomí 
     733491 Prostějov 
     733709 Prostějovičky 
     734659 Přemyslovice 
     736589 Ptení 
     739073 Raková u Konice 
     739197 Rakůvka 
     742490 Rozstání pod Kojálem 
     743615 Runářov 
     756547 Růžov na Moravě 
     774715 Seloutky 
     748056 Skalka u Prostějova 
     755273 Služín 
     751243 Smržice 
     612740 Sněhotice 
     755281 Stařechovice 
     699888 Stichovice 
     756555 Stražisko 
     759121 Suchdol u Konice 
     734667 Štarnov u Přemyslovic 
     771996 Tvorovice 
     774723 Určice 
     781452 Víceměřice 
     781495 Vícov 
     716464 Vincencov 
     782637 Vitčice na Moravě 
     785539 Vranovice 
     786381 Vrchoslavice 
     786756 Vřesovice u Prostějova 
     788937 Výšovice 
     792381 Zdětín na Moravě 
     795844 Želeč na Hané 
     796671 Žešov 
----------------------------------------------- 
        CZ0714 - Přerov 
----------------------------------------------- 
     602604 Beňov 
     606596 Bohuslávky 
     612758 Brodek u Přerova 
     615731 Buk 
     617784 Císařov 
     617857 Citov 
     630837 Čechy 
     619108 Čekyně 
     619337 Čelechovice u Přerova 
     626708 Dluhonice 
     627186 Dobrčice 
     630322 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou 
     638277 Henčlov 
     643572 Horní Moštěnice 
     784044 Kanovsko 
     667897 Kojetín 
     667978 Kokory 
     679399 Lazníčky 
     679411 Lazníky 
     681415 Lhotka u Přerova 
     686298 Lobodice 
     687014 Loučka 
     688304 Lučice na Moravě 
     689033 Luková u Přerova 
     693219 Měrovice nad Hanou 
     702838 Nelešovice 
     719056 Penčice 
     719064 Penčičky 
     724319 Podolí u Přerova 
     725536 Polom u Hranic 
     602612 Prusy 
     735167 Přestavlky u Přerova 
     738859 Radvanice u Lipníka nad Bečvou 
     740896 Rokytnice u Přerova 
     745588 Říkovice u Přerova 
     752029 Sobíšky 
     753491 Staměřice 
     753939 Stará Ves u Přerova 
     757748 Stříbrnice nad Hanou 
     679402 Svrčov 
     768014 Tovačov 
     768316 Trnávka u Lipníka nad Bečvou 
     768685 Troubky nad Bečvou 
     771244 Tučín 
     773387 Uhřičice 
     606740 Věžky u Přerova 
     784052 Vlkoš u Přerova 
     787604 Výkleky 
     789054 Zábeštní Lhota 
     795801 Želatovice 
     796441 Žeravice 
----------------------------------------------- 
        CZ0715 - Šumperk 
----------------------------------------------- 
     725293 Bezděkov u Úsova 
     606537 Bohuslavice nad Moravou 
     674486 Dolní Bušínov 
     633526 Dubicko 
     646547 Hrabová u Dubicka 
     656852 Janoslavice 
     659118 Jestřebí u Zábřeha 
     659126 Jestřebíčko 
     662780 Kamenná 
     666548 Klopina 
     668613 Kolšov 
     674494 Krchleby na Moravě 
     675725 Křemačov 
     678244 Květín 
     680214 Lesnice 
     680524 Leština u Zábřeha 
     682926 Libivá 
     688878 Lukavice na Moravě 
     703117 Lupěné 
     698032 Mohelnice 
     703125 Nemile 
     722910 Pobučí 
     724327 Podolí u Mohelnice 
     725307 Police 
     738883 Rájec u Zábřeha 
     740420 Rohle 
     745294 Řepová 
     688886 Slavoňov u Lukavice 
     770795 Třeština 
     774782 Úsov-město 
     774791 Úsov-Židovská obec 
     666556 Veleboř 
     688894 Vlachov 
     789429 Zábřeh na Moravě 
     794091 Zvole u Zábřeha 
----------------------------------------------- 
       CZ0721 - Kroměříž 
----------------------------------------------- 
     603805 Bezměrov 
     608131 Bořenovice 
     613797 Břest 
     649309 Hulín 
     654230 Chropyně 
     655198 Chvalnov 
     668141 Količín 
     670294 Kostelec u Holešova 
     677329 Kunkovice u Litenčic 
     678708 Kyselovice 
     655201 Lísky 
     685275 Litenčice 
     703036 Němčice u Holešova 
     704652 Nítkovice 
     717193 Pacetluky 
     721743 Plešovec 
     732974 Pravčice 
     741485 Roštění 
     744638 Rymice 
     755753 Strabenice 
     757861 Střílky 
     771210 Tučapy u Holešova 
     791148 Zástřizly 
     794350 Žalkovice 
----------------------------------------------- 
     CZ0722 - Uherské Hradiště 
----------------------------------------------- 
     600865 Bánov 
     607975 Boršice u Blatnice 
     617130 Bystřice pod Lopeníkem 
     629839 Dolní Němčí 
     639907 Hluk 
     643599 Horní Němčí 
     645656 Hostějov 
     704415 Nezdenice 
     712655 Ořechov u Uherského Hradiště 
     716171 Ostrožská Lhota 
     716201 Ostrožská Nová Ves 
     773123 Ostrožské Předměstí 
     725251 Polešovice 
     750271 Slavkov u Uherského Brodu 
     759031 Suchá Loz 
     764230 Šumice u Uherského Brodu 
     766828 Těšov 
     773131 Uherský Ostroh 
     783897 Vlčnov 
----------------------------------------------- 
        CZ0811 - Bruntál 
----------------------------------------------- 
     609480 Brantice 
     618306 Čaková 
     644714 Horní Životice 
     674036 Krasov 
     674737 Krnov-Horní Předměstí 
     791199 Loučky u Zátoru 
     674630 Opavské Předměstí 
     609498 Radim u Brantic 
     752479 Sosnová 
     754307 Staré Heřminovy 
     761133 Svobodné Heřmanice 
     791202 Zátor 
----------------------------------------------- 
      CZ0812 - Frýdek - Místek 
----------------------------------------------- 
     613380 Brušperk 
     634808 Fryčovice 
     670723 Košatka nad Odrou 
     753947 Stará Ves nad Ondřejnicí 
     755290 Staříč 
----------------------------------------------- 
        CZ0813 - Karviná 
----------------------------------------------- 
     712531 Horní Lutyně 
     712434 Lazy u Orlové 
     712361 Orlová 
     720488 Petřvald u Karviné 
     712493 Poruba u Orlové 
     744441 Rychvald 
----------------------------------------------- 
       CZ0814 - Nový Jičín 
----------------------------------------------- 
     600300 Albrechtičky 
     600971 Bartošovice 
     602850 Bernartice nad Odrou 
     604402 Bílov 
     604445 Bílovec-Dolní Předměstí 
     604470 Bílovec-Horní Předměstí 
     604429 Bílovec-město 
     604879 Bítov u Bílovce 
     604968 Blahutovice 
     609731 Bravantice 
     609749 Bravinné 
     758442 Butovice 
     625558 Děrné 
     633267 Dub u Nového Jičína 
     635448 Fulnek 
     720518 Harty 
     638561 Heřmanice u Polomi 
     638790 Hladké Životice 
     658944 Hrabětice nad Odrou 
     649279 Hukovice 
     649562 Hůrka 
     785792 Hynčice u Vražného 
     635456 Jerlochovice 
     658952 Jeseník nad Odrou 
     659002 Jestřabí u Fulneku 
     660132 Jílovec 
     661236 Jistebník 
     664481 Kateřinice 
     666190 Kletné 
     666319 Klimkovice 
     735370 Klokočov u Příbora 
     676969 Kujavy 
     677281 Kunín 
     905038 Labuť u Bílovce 
     682683 Libhošť 
     688096 Lubojaty 
     688801 Lukavec u Bílovce 
     691534 Mankovice 
     784133 Moravské Vlkovice 
     699934 Mošnov 
     600318 Nová Horka 
     707465 Nový Jičín-Dolní Předměstí 
     709808 Olbramice 
     720500 Petřvald u Nového Jičína 
     720526 Petřvaldík 
     724815 Pohoř 
     676977 Pohořílky u Kujav 
     725544 Polouvsí 
     733067 Prchalov 
     735329 Příbor 
     736902 Pustějov 
     604453 Radotín u Bílovce 
     743828 Rybí 
     747009 Sedlnice 
     748561 Skotnice 
     749729 Slatina u Bílovce 
     753246 Stachovice 
     753963 Stará Ves u Bílovce 
     754854 Starojická Lhota 
     758396 Studénka nad Odrou 
     759163 Suchdol nad Odrou 
     707546 Šenov u Nového Jičína 
     764116 Štramberk 
     767131 Tísek 
     767786 Tošovice 
     768308 Trnávka u Nového Jičína 
     778664 Velké Albrechtice 
     755044 Vlčnov u Starého Jičína 
     785768 Vražné u Oder 
     786535 Vrchy 
     786683 Vřesina u Bílovce 
     749737 Výškovice u Slatiny 
     791261 Závišice 
     792004 Zbyslavice 
     796409 Ženklava 
----------------------------------------------- 
        CZ0815 - Opava 
----------------------------------------------- 
     606189 Bohdanovice 
     609714 Bratříkovice 
     613100 Brumovice u Opavy 
     614718 Březová u Vítkova 
     618756 Čavisov 
     625876 Deštné 
     629545 Dolní Lhota u Ostravy 
     630969 Filipovice 
     636223 Gručovice 
     639036 Hlavnice 
     639508 Hlubočec 
     643297 Horní Lhota u Ostravy 
     645036 Hořejší Kunčice 
     646580 Hrabství 
     656488 Jakartovice 
     711730 Jaktař 
     656631 Jamnice 
     781134 Jelenice 
     659380 Jezdkovice 
     670782 Košetice ve Slezsku 
     678562 Kyjovice ve Slezsku 
     679992 Leskovec u Vítkova 
     681440 Lhotka u Litultovic 
     706809 Lhotka u Vítkova 
     686018 Litultovice 
     690490 Malé Heraltice 
     692778 Melč 
     695149 Milostovice 
     696820 Mladecko 
     698601 Moravice 
     707309 Nový Dvůr u Opavy 
     736830 Pustá Polom 
     738018 Radkov u Vítkova 
     745863 Sádek u Opavy 
     748943 Skřipov 
     755435 Stěbořice 
     764817 Tábor ve Slezsku 
     766780 Těškovice 
     613151 Úblo 
     778591 Velká Polom 
     778770 Velké Heraltice 
     782998 Vítkov 
     793230 Zlatníky u Opavy 
----------------------------------------------- 
        CZ0816 - Ostrava 
----------------------------------------------- 
     673722 Krásné Pole 
     714747 Michálkovice 
     725081 Polanka nad Odrou 
     715174 Poruba 
     733474 Proskovice 
     753661 Stará Bělá 
     715506 Svinov 
----------------------------------------------- 
 
 
               Příl.2 
 
 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek, stanovení 
     aplikačních pásem a skupin půd ohrožených erozí 
 
Tabulka č. 1: Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek 
 
+--------------------------------------------------------------------------+ 
|Zemědělský pozemek          Období zákazu hnojení        | 
|s pěstovanou plodinou nebo                        | 
|připravený pro založení                          | 
|porostu plodiny                              | 
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+ 
|Plodina      |Klimatický |Hnojiva s rychle   |Minerální dusíkatá | 
|          |region*  |uvolnitelným dusíkem |hnojiva       | 
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+ 
|Jednoleté polní  | 0 - 5   |15. 11. - 31. 1.   |1. 11. - 31. 1.   | 
|plodiny na orné  +-----------+---------------------+--------------------+ 
|půdě        |      |           |          | 
|          | 6 - 9   |1. 11. - 28. 2.   |15. 10. - 28. 2.  | 
|          |      |           |          | 
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+ 
|Travní       | 0 - 5   |15. 11. - 31. 1.   |1. 10. - 28. 2.   | 
|(jetelovinotravní) |      |           |          | 
|porosty na orné  |      |           |          | 
|půdě, trvalé travní+-----------+---------------------+--------------------+ 
|porosty      |      |           |          | 
|          | 6 - 9   |1. 11. - 28. 2.   |15. 9. - 31. 3.   | 
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+ 
 
   Aplikace hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na orné půdě 
je zakázána v období 1. 6. - 31. 7. Toto ustanovení neplatí 
v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin. 
 * dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 1. číslice 
  pětimístného kódu BPEJ 
 
 Tabulka č. 2: I. aplikační pásmo 
 
+---------------------------------------------------------------------+ 
|             I. aplikační pásmo             | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
| Klimatický region |  Hlavní půdní   |Účelová charakteristika  | 
|    (KR)*    |  jednotka (HPJ)** |              | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0, 1, 2, 4     | 01-03, 08-11, 18-20,|sušší oblasti, zejména   | 
|          | 24-30, 33, 56    |s jarními přísušky,    | 
|          |           |s převážně hlubšími,    | 
|          |           |středně těžkými až těžšími | 
|          |           |půdami, charakterizovanými | 
|          |           |nepromyvným vodním režimem | 
+-------------------+---------------------+              | 
|0 - 1       | 06-07        |              | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
 * 1. číslice  pětimístného kódu BPEJ **  2. a 3. číslice 
  pětimístného kódu BPEJ 
 
 Tabulka č. 3: II. aplikační pásmo 
 
+---------------------------------------------------------------------+ 
|             II. aplikační pásmo             | 
+--------------------+--------------------+---------------------------+ 
| Klimatický region |  Hlavní půdní  | Účelová charakteristika | 
|    (KR)*    | jednotka (HPJ)** |              | 
+--------------------+--------------------+---------------------------+ 
|všechny ostatní BPEJ, které nepatří do I.|převažující část území   | 
|ani III. aplikačního pásma        |České republiky, se    | 
|                     |středním množstvím srážek, | 
|                     |středními až lehčími    | 
|                     |půdami, charakterizovanými | 
|                     |periodicky promyvným    | 
|                     |vodním režimem       | 
+-----------------------------------------+---------------------------+ 
 * 1. číslice  pětimístného kódu BPEJ 
 ** 2. a 3. číslice pětimístného kódu BPEJ 
 
 Tabulka č. 4: III. aplikační pásmo 
 
+---------------------------------------------------------------------+ 
|            III. aplikační pásmo             | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
| Klimatický region |   Hlavní půdní  | Účelová charakteristika  | 
|    (KR)*    |  jednotka (HPJ)** |              | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-1        | 04         |lehké písčité půdy, silně | 
|          |           |propustné, s výsušným   | 
|          |           |režimem          | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|2-9        | 16, 17, 21 - 23, 31 |lehké písčité půdy     | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|8-9        | 08, 34 - 36, 40 -  |půdy ve vyšších polohách, | 
|          | 41, 56       |s vysokým množstvím    | 
|          |           |srážek           | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i zvlášť vyčleněné půdy   | 
|s degradačními procesy a deficitní půdy, pokud jsou zemědělsky    | 
|využívány                              | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 37         |mělké půdy, převážně    | 
|          |           |výsušné          | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|3-9        | 38         |mělké půdy s lepší     | 
|          |           |vododržností, než HPJ 37  | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 39         |půdy s nevyvinutým půdním | 
|          |           |profilem a nepříznivými  | 
|          |           |vláhovými poměry      | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 31, 32, 55, 13, 21, |propustné půdy       | 
|          | 27         |              | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 44, 47 - 54, 58, 59,|převážně půdy se sklonem  | 
|          | 62 - 64       |k dočasnému zamokření   | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 65 - 79       |zamokřené půdy převážně  | 
|          |           |s nepříznivým vodním    | 
|          |           |režimem          | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 08, 14, 15, 19, 24, |půdy se sklonitostí 7 st. | 
|          | 25, 26, 43, 47, 48, |- 12 st., čtvrtá číslice  | 
|          | 49         |kódu BPEJ je 4 - 5     | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 40, 41       |půdy se sklonitostí 12   | 
|          |           |st. - 17, čtvrtá číslice  | 
|          |           |kódu BPEJ je 6 - 7     | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 40, 41       |půdy se sklonitostí > 17  | 
|          |           |st., čtvrtá číslice kódu  | 
|          |           |BPEJ je 8 - 9       | 
+-------------------+---------------------+---------------------------+ 
 * 1. číslice pětimístného kódu BPEJ 
 ** 2. a 3. číslice pětimístného kódu BPEJ 
 
 Tabulka č. 5: Skupina půd ohrožených erozí 
 
+--------------------------------------------------------------------+ 
|          Skupina půd ohrožených erozí          | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
| Klimatický region |   Hlavní půdní  | Účelová charakteristika | 
|    (KR)*    |  jednotka (HPJ)** |              | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 08, 14, 15, 19, 24,| půdy se sklonitostí 7 st. | 
|          | 25, 26, 43, 47, 48,| - 12 st., čtvrtá číslice | 
|          | 49         | kódu BPEJ je 4 - 5    | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 40, 41       | půdy se sklonitostí 12  | 
|          |          | st. - 17 st.; čtvrtá   | 
|          |          | číslice kódu BPEJ je 6 - | 
|          |          | 7             | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 40, 41       | půdy se sklonitostí > 17 | 
|          |          | st.; čtvrtá číslice kódu | 
|          |          | BPEJ je 8 - 9       | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
|0-9        | 77, 78       | strže, půdy se      | 
|          |          | sklonitostí > 25 st.,   | 
|          |          | čtvrtá číslice kódu BPEJ | 
|          |          | je 8 - 9         | 
+-------------------+--------------------+---------------------------+ 
 * 1. číslice pětimístného kódu BPEJ 
 ** 2. a 3. číslice pětimístného kódu BPEJ 


 

Datum uveřejnění: 3. března 2003 Poslední změna: 17. srpna 2005 Počet shlédnutí: 16384