LEGISLATIVA

371/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

371

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora
trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo smluvní 1/4 hodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav".

2. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)
o přeshraničním přenosu elektřiny.".

3. V § 5 odst. 14 úvodní části ustanovení se na konci textu věty první doplňují slova "s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 15 dnů nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 30 dnů".

4. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slova "ze zahraničí" vkládají slova "a do zahraničí".

5. V § 10 odst. 8 se za slovo "obchodované" vkládají slova "subjektem zúčtování" a slova "nebo zahraniční elektrizační soustava v případě organizování krátkodobého trhu s elektřinou společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti" se zrušují.

6. V § 19 odst. 8 se slovo "třetího" nahrazuje slovy "18.00 hodin pátého".

7. V § 19 odst. 18 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 2".

8. V § 24 odst. 5 písm. c) se slova "§ 25 odst. 4" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1 písm. c) bodu 1".

9. V § 27 odst. 1 větě druhé se slova "přílohy č. 5a" nahrazují slovy "přílohy č. 5c".

10. V § 27 odstavce 14 a 15 znějí:

"(14) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(15) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.".

11. V § 28 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)
cena za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitrodenním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.".

12. § 30 včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:

"Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

§ 30

(1) Před podáním žádosti o první změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději v termínech podle odstavce 5.

(2) V důsledku uzavírání smlouvy o připojení podle odstavce 1 nevzniká účastníku trhu s elektřinou povinnost hradit podíl na oprávněných nákladech na připojení podle právního předpisu, který stanoví podmínky připojení k elektrizační soustavě24).

(3) Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na předávací místa výroben elektřiny připojených do elektrizační soustavy. Dále se nevztahuje na odběrná místa zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční soustavě po 1. lednu 2002.

(4) Před podáním žádosti nového dodavatele o změnu dodavatele uzavřou účastník trhu s elektřinou a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(5) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději do 10.00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti změny dodavatele"), podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje:

a)
identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b)
typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c)
datum účinnosti změny dodavatele,

d)
doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,

e)
firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

f)
výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst.

Je-li žádost o uskutečnění změny dodavatele podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost o uskutečnění změny dodavatele byla podána následující pracovní den.

(6) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na změnu dodavatele v odběrném nebo předávacím místě informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného nebo předávacího místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2. Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.

(7) Nejpozději do termínu podle odstavce 5 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2, nebo žádost o sjednání změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací místa podle odstavce 5, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena. Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny se nepodává, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou uzavřena. Žádost podává

a)
nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo

b)
jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.

(8) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 5, o obdržení žádosti o uskutečnění změny dodavatele a plánovaném uskutečnění změny dodavatele stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá novému dodavateli, novému subjektu zúčtování, provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 5 písm. a) až f). Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 5 písm. c) a f).

(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele a která nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jejich registraci do 12.00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8.

(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o sjednání změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do 18.00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8, pokud se jedná o změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost podle věty první a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost podle věty první pouze tehdy, pokud

a)
z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu, a to přiřazením identifikačního číselného kódu odběrného místa (dále jen "EAN odběrného místa") se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno,

b)
odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny,

c)
v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele.

(11) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje o konkrétních důvodech odmítnutí žádosti podle odstavce 10 nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18.00 hodin čtvrtého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přijme žádost podle odstavce 10, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti, které jsou důvodem pro její odmítnutí, odstraní do 14:00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.

(12) Pokud žádost nového dodavatele o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 10 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy podle § 5 odst. 5, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy; pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.

(13) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 a v případě odmítnutí žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 rovněž informuje stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování o pokračování dodávek elektřiny.

(14) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.

(15) Stávající dodavatel může podat žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.

_____________________________________
24)
§ 28 odst. 2 písm. g) energetického zákona.".

13. § 30a zní:

"§ 30a

(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle § 30 odst. 8 není v systému operátora trhu zaregistrován souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě, informuje operátor trhu stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o podání žádosti podle § 30 odst. 14 nebo 15 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 14, operátor trhu ukončí proces změny dodavatele.

(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 15, avšak nový dodavatel na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem.

(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, registraci změny dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8.

(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu o přenosu elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny nebo sjednává změnu smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny zahrnující odběrná nebo předávací místa podle § 30 odst. 5. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou podle věty první a ukončí přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele.

(6) Změna dodavatele se považuje za uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti změny dodavatele.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.

(8) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy odečet způsobem upraveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 9 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Údaje se nezasílají v případě, že je předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, a toto odběrné místo je v systému operátora trhu zaregistrováno nově. K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli v informačním systému údaje o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny v rozsahu podle právního předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1).

(9) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování a dodaným provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování.

(10) Komunikace mezi operátorem trhu a účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(11) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné nebo předávací místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8 a oznámí registraci změny dodavatele podle § 30a odst. 4 všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.

(12) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 30 odst. 15 a § 30a odst. 3. Před podáním žádosti o změnu dodavatele podle věty první podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději v termínech podle § 30 odst. 5, v opačném případě provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o sjednání změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny. Nový dodavatel podává u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, jsou činnosti v rámci procesu vykonávány dotčenými účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.

(13) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, změně počtu dodavatelů, změně dodavatele v předávacím místě výrobny, změně dodavatele v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy v případě nákupu elektřiny na krytí ztrát a v případě úpravy platnosti smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. a) a d) stávajícím dodavatelem, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(14) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném odběru nebo po neoprávněné distribuci elektřiny, kdy dodavatelem není subjekt, který je dodavatelem poslední instance v příslušné distribuční oblasti, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s tím, že

a)
žádost o změnu dodavatele podle § 30 odst. 5 podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,

b)
úkony k provedení změny dodavatele podle § 30 odst. 9 až 15 a podle § 30a odst. 1 a 2 se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání žádosti podle § 30 odst. 5; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a

c)
operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o změnu dodavatele podle § 30a odst. 4 nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání žádosti podle § 30 odst. 5.".

14. V § 31 odst. 5 se slovo "pracovního" zrušuje.

15. V § 31a odst. 1 se za slovo "připojení" vkládají slova "a který splnil její smluvní podmínky,".

16. V § 31a odst. 2 se číslo "8" nahrazuje číslem "5".

17. V § 31a odstavce 3 až 8 znějí:

"(3) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které je nové odběrné místo připojeno, podává dodavatel nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do daného odběrného místa (dále jen "žádost o zahájení dodávky"), která obsahuje následující údaje:

a)
identifikační a registrační číslo dodavatele,

b)
typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c)
datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti zahájení dodávky"),

d)
doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,

e)
identifikace subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

f)
výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst.

Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa byla podána následující pracovní den.

(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2. Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.

(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné a předávací místo odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 3.

(6) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději 3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení dodávky.

(7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle odstavce 5 nejsou úplné.

(8) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle odstavce 6 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Registraci zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.".

18. V § 31a odst. 11 se slovo "pracovního" zrušuje.

19. V § 32 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 1 až 12.

20. V § 32 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

"(1) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením typu B, s výjimkou odběrných míst vybavených měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27). Od 1. dubna 2007 zasílá provozovatel distribuční soustavy takové údaje i za zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B a připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva na změnu dodavatele, účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27).

______________________________________
27)
Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.".

21. V § 32 odst. 3 se slova "odstavcích 3 a 4" nahrazují slovy "odstavcích 1 a 2".

22. V § 32 odst. 7 se slova "plateb podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".

23. V § 32 odst. 8 se slovo "fakturaci" nahrazuje slovem "vyúčtování".

24. V § 32 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

25. V § 34 odst. 5 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 2".

26. Příloha č. 5b zní:

"Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

27. Příloha č. 5c zní:

"Příloha č. 5c k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

28. Příloha č. 6a zní:

"Příloha č. 6a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným datem účinnosti změny dodavatele k 1. lednu 2012 pro odběrná místa s měřením typu C se podává nejpozději do 7. prosince 2011 a pro odběrná místa s měřením typu A nebo B nejpozději do 19. prosince 2011. Postup pro změnu dodavatele zahájený podle věty první se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným datem účinnosti změny dodavatele v období od 2. ledna 2012 do 29. února 2012 se podává nejpozději do 20. prosince 2011. Takovou žádost o změnu dodavatele operátor trhu neprodleně předá provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posoudí žádost o změnu dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a nejpozději do 31. prosince 2011 informuje o výsledku posouzení žádosti operátora trhu. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy změnu dodavatele přijme, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele; změna dodavatele se považuje za uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti změny dodavatele.

3. V případě žádosti o změnu dodavatele podané po 20. prosinci 2011, nejpozději však dne 31. prosince 2011, nebo žádosti o změnu dodavatele podané před 20. prosincem 2011, na kterou se nevztahují body 1 nebo 2, vyzve operátor trhu 1. ledna 2012 žadatele k doplnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu údajů podle § 30 odst. 5 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Pro účely bodů 1 až 4 se postup pro změnu dodavatele elektřiny považuje za zahájený v okamžiku, kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu dodavatele elektřiny.


Čl. III

V čl. I vyhlášky č. 468/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se body 55 a 56 zrušují.


Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 30 odst. 11, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

 

Datum uveřejnění: 6. prosince 2011 Poslední změna: 3. ledna 2012 Počet shlédnutí: 854