LEGISLATIVA

138/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

138

ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. j) se čárka za slovem "zpracovávání" nahrazuje slovem "nebo" a slova ", dovoz nebo vývoz" se zrušují.

2. V § 2 se na konci textu písmene k) doplňují slova ", nebo prostor k výrobě určitých organických chemických látek".

3. V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)
převodem výstup stanovených látek z území České republiky nebo vstup stanovených látek na území České republiky.".

4. V § 3 odst. 2 se slovo "Dovoz" nahrazuje slovem "Převod".

5. V § 4 odst. 1 se slova "z nálezu" nahrazují slovy "na nález", za slovo "sdělí" se vkládají slova "Hasičskému záchrannému sboru České republiky a".

6. V § 5 odst. 1 se slovo "dovoz" nahrazuje slovem "převod".

7. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům, je povinna ohlásit Úřadu údaje o činnostech uskutečňovaných k těmto účelům v uplynulém kalendářním roce do 31. ledna následujícího roku. Obsah hlášení stanoví Úřad prováděcím právním předpisem.".

8. V § 7 odst. 2 se slova "Kritéria pro zařazování stanovených látek do seznamu včetně seznamů" nahrazují slovem "Seznamy".

9. V § 7a odst. 1 se slovo ", dovozem" zrušuje.

10. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům".

11. V § 8 odst. 2 se za slova "zbraní a" vkládá slovo "o".

12. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_____________________________________
"2)
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb.".

13. V § 9 odst. 2 písm. a) se slovo "sídlo" nahrazuje slovy "místo usazení" a slova "České republiky" se nahrazují slovy "některého z členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru".

14. V § 9 odst. 3 se slova ", nebo počet provozů, ve kterých se výroba uskutečňuje, nepřesáhne počet, který stanoví Úřad vyhláškou" nahrazují slovy "a pokud se výroba vysoce nebezpečných látek uskutečňuje v objektech stanovených prováděcím právním předpisem".

15. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Úřad licenci neudělí,

a)
byla-li žadateli v uplynulých deseti letech přede dnem podání žádosti o vydání licence odňata, nebo

b)
je-li to v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je udělení licence v souladu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace; tyto orgány jsou povinny se k žádosti o vydání licence písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne, kdy jim byl doručen stejnopis žádosti Úřadu, jinak se má za to, že s udělením licence souhlasí.".

16. V § 10 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"b)
státní občanství členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace nebo jiného státu, pokud jde o osobu oprávněnou k uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu2a),

_____________________________________
2a)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2a a 2b se označují jako poznámky pod čarou č. 2b a 2c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

17. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "skutečnost, že se trvale zdržuje".

18. V § 10 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

"f)
odborná způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické podle zvláštního právního předpisu2b),

___________________________________
2b)
§ 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b a 2c se označují jako poznámky pod čarou č. 2c a 2d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

19. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
3 roky praxe v oblasti oborů chemie.".

20. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo "sídlo" nahrazuje slovy "místo usazení" a na konci textu písmene a) se doplňují slova ", bylo-li přiděleno".

21. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje,".

22. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ", popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu2a)".

23. V § 12 odst. 2 písm. e) se číslo "18" nahrazuje číslem "25a".

24. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 2c zní:

"h)
kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení pracoviště do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví podle zvláštního právního předpisu2c).

_____________________________________
2c)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2c a 2d se označují jako poznámky pod čarou č. 2d a 2e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

25. V § 13 odst. 3 písm. a) se slovo "sídlo" nahrazuje slovy "místo usazení" a na konci textu písmene a) se doplňují slova ", bylo-li přiděleno".

26. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)
jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje,".

27. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2d zní:

"(4) Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí2d); osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky a Úřadu.

____________________________________
2d)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2d a 2e se označují jako poznámky pod čarou č. 2e a 2f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

28. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
výkon oprávnění držitele licence je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je výkon oprávnění držitele licence v rozporu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství nebo Úřad pro zahraniční styky a informace.".

29. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Převod vysoce nebezpečných látek

(1) Převod vysoce nebezpečných látek je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených touto Úmluvou.

(2) Údaje o předpokládaném převodu vysoce nebezpečných látek je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději do 40 dnů před jeho uskutečněním.".

30. § 18 včetně nadpisu zní:


"§ 18

Ohlašování vysoce nebezpečných látek

Držitel licence je povinen ohlásit Úřadu údaje o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit, stanoví prováděcí právní předpis.".

31. V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", který tuto informaci neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu".

32. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě, zpracování, spotřebě a převodu nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě, zpracování a spotřebě nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku.".

33. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství nebezpečných látek, koncentraci nebezpečných látek ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.".

35. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

36. § 22 včetně nadpisu zní:


"§ 22

Převod nebezpečných látek

(1) Fyzická nebo právnická osoba může převádět nebezpečné látky z členských států nebo do členských států Úmluvy.

(2) Nebezpečné látky lze převádět ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, pouze za podmínky, že nebezpečné látky nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami a splňují stanovený způsob balení výrobků. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky.".

37. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství méně nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě a převodu méně nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě méně nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku.".

38. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

39. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství méně nebezpečných látek, koncentraci méně nebezpečných látek ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.".

40. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.

41. § 25 včetně nadpisu zní:


"§ 25

Převod méně nebezpečných látek z území České republiky

(1) Při převodu méně nebezpečných látek do států, které nejsou členy Úmluvy, je fyzická nebo právnická osoba povinna zajistit prohlášení příjemce, který má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do dalšího státu a budou užity jen k účelům uvedeným v § 6.

(2) Méně nebezpečné látky, které nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami nebo splňují stanovený způsob balení výrobků, lze převádět do států, které nejsou členy Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce podle odstavce 1. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky.".

42. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:"HLAVA V

EVIDENCE STANOVENÝCH LÁTEK

§ 25a

(1) Držitel licence, fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, jsou povinni

a)
průběžně vést evidenci stanovených látek v písemné nebo elektronické podobě,

b)
na požádání předložit evidenci Úřadu k nahlédnutí,

c)
při skončení nakládání se stanovenými látkami evidenci bez zbytečného odkladu předat Úřadu.

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.".

Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII.

43. V § 26 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, je povinna ohlásit Úřadu tuto skutečnost do 31. ledna následujícího roku.".

44. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.".

45. § 27 zní:


"§ 27

Pokud Policie České republiky, Vojenská policie nebo Vězeňská služba České republiky používají ve své činnosti chemické látky k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, jsou povinny ohlásit název používané chemické látky. Tyto údaje a změny v nich se ohlašují Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně údajů.".

46. V § 28 odst. 1 se za slova "stanovenými látkami" vkládají slova ", které vyrábí určité organické chemické látky,".

47. § 32 až 34 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"Správní delikty

§ 32

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)
neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,

b)
jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určil Úřad, nebo

c)
poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 1 000 000 Kč.


§ 33

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)
neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,

b)
jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určí Úřad,

c)
poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní,

d)
nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez licence udělené Úřadem,

e)
jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 20,

f)
jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 23, nebo

g)
jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, nesplní ohlašovací povinnost podle § 26.

(2) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že

a)
neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a),

b)
nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo

c)
nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2.

(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 25a odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v rozporu s § 25a odst. 1 písm. b) nepředloží evidenci Úřadu k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c) nepředá Úřadu evidenci stanovených látek po skončení nakládání.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a)
do 30 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),

b)
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c),

c)
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

d)
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce 3,

e)
do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).


§ 34

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, okolnostem, za nichž byl spáchán, a k jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do tří let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Úřad a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

_____________________________________
6)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

48. V § 35 se odstavce 1, 5, 8 a 9 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3, dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

49. V § 35 odst. 4 se slova "vývozu a dovozu" nahrazují slovem "převodu" a slova "zvláštním zákonem" se nahrazují slovy "zvláštními právními předpisy7)".

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

_____________________________________
"7)
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.".

50. V § 35 odstavec 5 zní:

"(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4.".

51. V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu si poskytují údaje týkající se udělování licencí a povolení pro stanovené látky. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro udělování licencí, povolení a kontrolu dodržování Úmluvy a tohoto zákona.".


Čl. II

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, se zrušuje.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. července 2008 Poslední změna: 4. května 2008 Počet shlédnutí: 2602