LEGISLATIVA

159/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

159

VYHLÁŠKA

ze dne 29. května 2009,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

"(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (dále jen "Společenství")2) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

_____________________________________
1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty a jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)
Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.
Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.
Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované znění).
Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

2. V § 5 odst. 9 se slova "95/44/EC" a "95/44/ES" nahrazují slovy "2008/61/EC" a "2008/61/ES".

3. V § 5 odst. 10 se slova "95/44/EC" a "95/44/ES" nahrazují slovy "2008/61/EC" a "2008/61/ES".

4. V § 27 odst. 1 se slovo "příslušné" zrušuje.

5. V § 27 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:

"(2) Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů zahrnuje pro zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, určených k vývozu

a)
kontrolu předložených dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle § 28 odst. 7 písm. b) zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení součástí dovozních požadavků,

b)
ověření platnosti dovozního povolení dovážejícího, popřípadě provážejícího státu, je-li vystavení tohoto povolení součástí dovozních požadavků tohoto státu,

c)
kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a bylo-li takové osvědčení vystaveno,

d)
ověření totožnosti zásilky porovnáním údajů v dokladech identifikujících zásilku a osvědčujících její původ se skutečným stavem,

e)
ověření splnění případných dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, jejichž splnění nelze průkazně ověřit v místě provádění šetření,

f)
odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní vzorkování a laboratorní testování k ověření nepřítomnosti škodlivých organismů, jejichž zavlékání do dovážejícího, popřípadě provážejícího státu je zakázáno dovozními požadavky tohoto státu, a nebo k ověření splnění dalších případných rostlinolékařských požadavků, pokud jsou takové požadavky součástí dovozních požadavků příslušného státu.

(3) Minimálními požadavky na technické vybavení k provedení šetření podle § 28 odst. 2 zákona se rozumí vybavení místa

a)
zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,

b)
umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při snížené viditelnosti,

c)
věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů tak, aby bylo možno provést reprezentativní prohlídku všech partií celé zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku, a je-li to u dané komodity potřebné,

d)
kancelářskými prostory umožňujícími podrobnou prohlídku odebraných vzorků a vystavení rostlinolékařského osvědčení zejména tak, aby zde při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v zimním období na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li být v tomto období šetření prováděno, se zásuvkovým připojením k elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a odvodem odpadní vody do kanalizace.

(4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, a škodlivé organismy způsobující na nich skryté napadení, jsou uvedeny v příloze č. 21a k této vyhlášce.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

6. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 10. vkládá nový bod 10.0., který zní:

"10.0.
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov".

7. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) bod 10.4. zní:

"10.4.
Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith".

8. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 19. vkládá nový bod 19.1., který zní:

"19.1.
Rhynchophorus palmarum (L.)".

9. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. a) se vkládá nový bod 0.1., který zní:

"0.1.
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte".

10. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) se za bod 1. vkládá nový bod 1.1., který zní:

"1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Rostliny určené k pěstování, jiné než rostliny v tkáňové kultuře a osivo, dřevo a kůra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA".

11. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) se bod 24. zrušuje.

12. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) se za bod 28. vkládá nový bod 28.1., který zní:

"28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Hlízy Solanum tuberosum L.".

13. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) bodu 10. levý sloupec zní:

"10.
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Killian et Maire) Malencon".

14. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) se za bod 14. vkládá nový bod 14.1., který zní:

"14.1.
Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow et Sydow
Rostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování, jiné než osivo".

15. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. d) se za bod 5. vkládá nový bod 5.1., který zní:

"5.1.
Chrysanthemum stem necrosis virus
Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování, jiné než osivo".

16. V příloze č. 2 části A oddíl II písm. a) bodu 6.2. pravý sloupec zní:

"Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium L'Hérit ex Ait. a Solanaceae, určené k pěstování, jiné než osivo".

17. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. a) se za bod 6.2. vkládá nový bod 6.3., který zní:

"6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, jiné než plody a osivo".

18. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. a) se za bod 9. vkládá nový bod 10., který zní:

"10.
Paysandisia archon (Burmeister)
Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.".

19. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza); Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)], Lotyšsko, Litva, Rakousko [Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň], Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kĺačany (okres Levice), Veĺké Ripňany (okres Topoĺčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Sv"tuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)".

20. V příloze č. 3 části A bodu 12. a v příloze č. 4 části A oddílu I bodu 1.1. poznámka pod čarou č. 1 zní:

_____________________________________
"1)
Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

21. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza); Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)], Lotyšsko, Litva, Rakousko [Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň], Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kĺačany (okres Levice), Veĺké Ripňany (okres Topoĺčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Sv"tuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).".

22. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 2. pravý sloupec zní:

"Dřevěný obalový materiál musí:

-
být prostý kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků kůry, jejichž šířka (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centimetry nebo, pokud jsou širší než tři centimetry, nesmí mít plochu převyšující 50 centimetrů čtverečních,

-
být podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu a

-
být opatřen značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření.".

23. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 2.2. vkládají nové body 2.3., 2.4. a 2.5., které znějí:

"2.3.
Dřevo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě
-
štěpků získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,
-
dřevěného obalového materiálu, ve formě beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitého k přepravě předmětů všeho druhu,
-
dřeva použitého k zaklínění nebo podepření nákladů neobsahujících dřevo,
ale včetně dřeva hraněného,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA
Úřední potvrzení, že dřevo

a)
pochází z oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející země za prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo

b)
je zcela hraněné tak, že veškerý zaoblený povrch je odstraněn.
2.4.
Dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků získaných zcela nebo částečně z Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc.,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA
Úřední potvrzení, že dřevo

a)
pochází z oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející země za prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo

b)
bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.
2.5.
Samostatná kůra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc.,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA
Úřední potvrzení, že samostatná kůra

a)
pochází z oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející země za prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo

b)
byla zpracována na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.".

24. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 8. pravý sloupec zní:

"Dřevo musí:

-
být prosté kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků kůry, jejichž šířka (při libovolné délce) nesmí přesahovat tři centimetry nebo, pokud jsou širší než tři centimetry, nesmí mít plochu převyšující 50 centimetrů čtverečních,

-
být podrobeno jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu a

-
být opatřeno značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, která potvrzuje, že dřevo bylo podrobeno schválenému fytosanitárnímu ošetření.".

25. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 11.3. vkládá nový bod 11.4., který zní:

"11.4.
Rostliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., určené k pěstování, jiné než osivo a rostliny v tkáňové kultuře,

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA
Úřední potvrzení, že rostliny

a)
byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin za prostou Agrilus planipennis Fairmaire podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo

b)
byly po dobu nejméně dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce, kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Agrilus planipennis Fairmaire při 2 úředních prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu, včetně bezprostředně před vývozem.".

26. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 14. pravý sloupec zní:

"Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 11.4. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Elm phlöem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/.".

27. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 25.4. vkládají nové body 25.4.1. a 25.4.2., které znějí:

"25.4.1.
Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než hlízy určené k pěstování
Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodu 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.
25.4.2. Hlízy Solanum tuberosum L. Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. a 25.4.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a)
hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje Scrobipalpopsis solanivora Povolny, nebo
b)
hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin za prostou Scrobipalpopsis solanivora Povolny podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření.".

28. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 25.8. zrušuje.

29. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 28. vkládá nový bod 28.1., který zní:


"28.1.
Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování, jiné než osivo
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. a 28. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a)
rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté Chrysanthemum stem necrosis virus, nebo
b)
rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející země za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo
c)
rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, které bylo uznáno za prosté Chrysanthemum stem necrosis virus a ověřeno pomocí úředních prohlídek a, případně i testování.".

30. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 37. vkládá nový bod 37.1., který zní:


"37.1.
Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Kromě zákazů, vyplývajících z bodu 17. části A přílohy č. 3 a požadavků uvedených v bodu 37. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a)
byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo
b)
byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo
c)
byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před vývozem v místě produkce:
-
které je registrováno národní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled,
-
kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister) nebo za použití vhodných preventivních ošetření a
-
kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu, včetně bezprostředně před vývozem.".

31. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 43. levém sloupci se slovo "zemích" nahrazuje slovem "zemí".

32. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 19. vkládá nový bod 19.1., který zní:

"19.1.
Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Úřední potvrzení, že rostliny
a)
byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána národní organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, nebo
b)
byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před přemístěním v místě produkce:
-
které je registrováno příslušným úředním orgánem v členském státu původu a tento subjekt nad ním vykonává dohled,
-
kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister) nebo za použití vhodných preventivních ošetření a
-
kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu.".

33. V příloze č. 4 části B bodech 21. a 21.3. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (kraje Parma a Piacenza); Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě kraje Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě kraje Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v kraji Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v kraji Verona)], Lotyšsko, Litva, Rakousko [Burgenland, Korutany, Dolní Rakousy, Tyrolsko (okres Linec), Štýrsko a Vídeň], Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kĺačany (okres Levice), Veĺké Ripňany (okres Topoĺčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Sv"tuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)".

34. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

35. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

36. V příloze č. 9 části A oddílu I se za bod 2.3. vkládá nový bod 2.3.1., který zní:

"2.3.1.
Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.".

37. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 5. se doplňuje nová třetí odrážka, která zní:

"-
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA.".

38. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) se doplňuje nová šestá odrážka, která zní:

"-
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA.".

39. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) se CN-kód ex 4407 99 zrušuje a nahrazuje novými CN-kódy, které zní:

"ex 4407 93 Dřevo javoru (Acer saccharum Marsh), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce větší než 6 mm
4407 95
Dřevo jasanu (Fraxinus spp.), podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce větší než 6 mm
ex 4407 99 Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce větší než 6 mm
- jiné než jehličnaté dřevo a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce k položkám 1 kapitoly 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.) nebo jasanového (Fraxinus spp.)".

40. V příloze č. 21 části B bodu 4. Vzoru rostlinolékařského osvědčení pro reexport se slova "České republiky" za slovy "České republiky" zrušují.

41. Za přílohu č. 21 se vkládá nová příloha č. 21a, která zní:

"Příloha č. 21a k vyhlášce č. 215/2008 Sb.


Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobujících na nich skryté napadení:

a)
rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování jiné než

1.
cibule,

2.
oddenkové hlízy,

3.
rostliny čeledi Graminae,

4.
oddenky,

5.
osivo,

6.
hlízy,

7.
tkáňové kultury,

b)
řezané květiny.

Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které představují vysokou míru rizika jejich zavlékání a šíření:

a)
třásnokřídlí (Thysanoptera),

b)
vrtalkovití (Agromyzidae).".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení první odrážky čl. I bodu 22. a první odrážky čl. I bodu 24., která nabývají účinnosti dnem 1. července 2009.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 7. června 2009 Poslední změna: 7. června 2009 Počet shlédnutí: 1978