LEGISLATIVA

2012/459 Sb.

Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

459

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2012

o požadavcích na biometan,
způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy,
distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob měření množství biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.


§ 2

Požadavky na kvalitu biometanu

(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle právního předpisu upravujícího druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání dokumentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Biometan z výrobny biometanu připojené k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v přírodních horninových strukturách musí být netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat.

(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým intervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím předchozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kvalitativních parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření prokazujícího splnění tohoto parametru kvality výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele.

(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny kvality, k níž bude výrobna biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.


§ 3

Požadavky na odorizaci

(1) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozovatel distribuční soustavy. U výroben biometanu připojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu se odorizace neprovádí.

(2) U výroben biometanu připojených k distribuční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozovateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky do těžebního plynovodu1) ve vlastnictví výrobce biometanu.

(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vyžadovat vyšší dávku odorizační látky, než je v dané zóně kvality obvyklé.


§ 4

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biometanu se stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým podmínkám v místě připojení.

(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává příslušnému provozovateli způsobem stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.

(3) Součástí výrobny biometanu je bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nad maximální přípustný tlak stanovený příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu do výrobny biometanu při nižším tlaku biometanu z výrobny biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo podzemním zásobníku plynu.

(4) U výrobny biometanu, pro kterou je požadováno připojení k uzavřené části distribuční soustavy2) ověřuje provozovatel distribuční soustavy na základě údajů uvedených v žádosti o připojení výrobny biometanu, zda hodnota minimálních hodinových odběrů z této uzavřené části distribuční soustavy v průběhu posledních 3 let snížená o dodávky jiných výroben biometanu nebo výroben plynu, na které byla uzavřena smlouva o připojení k této části distribuční soustavy (dále jen "minimální hodinový odběr"), dosahuje požadovaného maximálního hodinového výkonu výrobny. Výkon výrobny biometanu nesmí být vyšší, než je minimální hodinový odběr uzavřené části distribuční soustavy.


Způsob měření množství a kvality biometanu

§ 5

(1) Způsoby měření jednotlivých kvalitativních parametrů biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu vyráběného z biomasy rozdělené do skupin je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Před zahájením dodávky biometanu z nové výrobny biometanu nebo při změně technologického zařízení výrobny biometanu předkládá výrobce biometanu příslušnému provozovateli výsledky měření kvalitativních parametrů biometanu, a to v závislosti na použité biomase podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) V případě, že se při výrobě biometanu používá biomasa zařazená do různých skupin podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, řídí se četnost měření skupinou s vyšším číslem. Začne-li se pro výrobu biometanu používat biomasa zařazená do skupiny s vyšším číslem, než byla doposud používaná biomasa, zajistí výrobce biometanu v průběhu pátého týdne od začátku jejího používání provedení všech jednorázových měření jako při zahájení provozu výrobny biometanu a předá jejich výsledky příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(5) Termíny měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů oznámí výrobce biometanu v elektronické podobě příslušnému provozovateli nejméně 15 kalendářních dnů před jejich provedením a umožní příslušnému provozovateli zúčastnit se měření. Hodnoty jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu předává výrobce biometanu příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(6) Výrobce biometanu předává příslušnému provozovateli minimálně jednou za hodinu hodnoty z průběžného měření a údaje o množství biometanu dodaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu, a to způsobem stanoveným ve smlouvě o připojení.


§ 6

(1) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli provedení kontrolních měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu.

(2) Druh měřicího zařízení, kterým výrobce biometanu měří množství dodaného biometanu, a podmínky pro měření množství jsou stanoveny jiným právním předpisem3). Před zahájením dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu zajistí příslušný provozovatel měřicí zařízení, kterými výrobce biometanu měří množství biometanu, zařízením proti neoprávněné manipulaci.

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství dodávaného biometanu a pro měření jeho kvalitativních parametrů sloužících pro výpočet spalného tepla a jejich provozování musí splňovat požadavky jiného právního předpisu4). Měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu zajišťuje výrobce biometanu u akreditované laboratoře.

(4) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli odběr vzorků biometanu a kontrolu měřicího zařízení pro průběžné měření, měřicího zařízení množství a tlaku dodávaného biometanu a kontrolu části zařízení výrobny biometanu mezi tímto měřicím zařízením a předávacím místem.

(5) V případě připojení výrobny biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu prostřednictvím jiné výrobny plynu se měřicí zařízení pro měření množství umisťuje tak, aby odděleně měřilo množství vyrobeného biometanu za každou výrobnu.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2013 Poslední změna: 19. prosince 2012 Počet shlédnutí: 526