LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 1621/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2005 č. 1621 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění (II. etapa)

V l á d a

I. s c h v a l u j e Opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění (II. etapa), obsažená v příloze tohoto usnesení (dále jen „Opatření“);


II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády a ministru dopravy a ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví a pro místní rozvoj realizovat a podílet se na realizaci Opatření,

2. ministru životního prostředí

a) koordinovat realizaci Opatření v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva životního prostředí a rozpočtů kapitol spolupracujících ministerstev,

b) informovat vládu

ba) do 31. března 2006 o nákladech na realizaci Opatření včetně způsobů zajištění financování,

bb) do 31. prosince 2007 o plnění Opatření;


III. d o p o r u č u j e

1. hejtmanům spolupracovat na provádění Opatření,

2. předsedovi Energetického regulačního úřadu zajistit realizaci opatření uvedeného v bodě 12.4 Opatření.Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr dopravy,
ministři životního prostředí,
průmyslu a obchodu,
zemědělství, zdravotnictví,
pro místní rozvoj

Na vědomí:

hejtmani,
předseda Energetického
regulačního úřadu1. místopředseda vlády

Mgr. Bohuslav S o b o t k a , v. r.


_________________________________________________________
Příloha k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1621

O p a t ř e n í

k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,
o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a
o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění
(II. etapa)


7 Realizační program pro komunální odpady

Opatření 7.1.
Mezi projekty podporované dotčenými orgány státní správy zařazovat projekty zaměřené na vytvoření:
a) kapacit pro oddělený sběr využitelných a/nebo nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně projektů pro odvozný systém sběru) za účelem jejich materiálového využití a snížení zdravotních a environmentálních rizik,
b) kapacit pro využívání směsných (zbytkových) komunálních odpadů s cílem snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a vytvoření kapacit pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, včetně odpadů z kuchyní a stravoven (kód odpadu 20 01 08), které splňují ustanovení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou potřebu,
c) „Center pro hospodaření s komunálními odpady“, zaměřených na technologie komplexního zpracování odpadů, tj. úpravu, materiálové a energetické využití odpadů, včetně stanovení jednoznačného postupu certifikace pro alternativní paliva, vyrobená z odpadů.
(Podpora MPO může být realizována pouze pro projekty, které splní podmínky stávajících programů v rámci OP průmysl a podnikání).
Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MPO, SFŽP ČR

Opatření 7.2.
Jednoznačně definovat podmínky pro označení a evidenci zařízení provozujících technologie spalování komunálních odpadů jako způsob využívání odpadů R1 (Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie) a jako způsob odstraňování odpadu D10 (Spalování odpadu na pevnině) v návaznosti na očekávané legislativní změny v EU.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPOOpatření 7.3.
Podporovat zveřejňování koncepčních, prevenčních a dalších informací z oblasti nakládání s komunálními odpady (KO) v odborných periodikách. Připravit programy pro média (televize, rozhlas, tisk) s důrazem na možnosti předcházení vzniku KO, materiálové a jiné využití KO.
Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe

Opatření 7.4.
Připravit náměty projektů výzkumu a vývoje (VaV) zadávaných MŽP k ověření některých příkladných postupů realizovaných v zemích EU k prevenci a minimalizaci komunálních odpadů (KO), k materiálovému a jinému využití KO, ke snižování množství biologicky rozložitelných KO ukládaných na skládky a snižování zdravotních a environmentálních rizik, v podmínkách ČR.
Termín: 31. 1. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO

Opatření 7.5.
Připravit náměty projektů výzkumu a vývoje (VaV) zadávaných MŽP k ověření některých příkladných postupů realizovaných v zemích EU k prevenci a minimalizaci komunálních odpadů (KO), k materiálovému a jinému využití KO, ke snižování množství biologicky rozložitelných KO ukládaných na skládky a snižování zdravotních a environmentálních rizik, v podmínkách ČR.
Termín: 31. 1. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MF

Opatření 7.6.
Připravit návrh novely zákona o odpadech ke zlepšení podmínek separovaného sběru odpadů.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP

Opatření 7.7.
Připravit návrh opatření ke zkvalitnění systému vratných nápojových obalů s cílem prevence vzniku odpadů.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP


8 Realizační program pro odpadní oleje

Opatření 8.1.
Iniciovat přípravu návrhu novely normy ČSN 65 6691 Ropné výrobky, Topné oleje na bázi odpadních olejů – Technické požadavky a metody zkoušení, s cílem doplnit ustanovení jednoznačně formulující povinnost tepelně upravit, resp. přepracovat upotřebené odpadní oleje destilací, před jejich materiálovým využitím či před využitím jako topné oleje.
Termín: 30. 9. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, ČSNI

Opatření 8.2.
Podporovat vznik dobrovolných dohod mezi rozhodujícími producenty výrobků obsahujících mazací oleje a příslušnými resorty, v jejichž kompetenci k významné spotřebě mazacích olejů dochází, a to o návratnosti určitého podílu upotřebených odpadních olejů.
Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, MD

Opatření 8.3.
Vypracovat návrh novely zákona a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, o ustanovení konkretizující práva a povinnosti „oprávněných osob“ v členění na osoby, které pouze sbírají upotřebené odpadní oleje a technicky nejsou vybaveny na rozsah povinných kontrol kvality upotřebených odpadních olejů (např. sběrná místa I. stupně) a předávají je k dalším úpravám skupině „oprávněných osob“, které s upotřebenými odpadními oleji dále nakládají a jsou technicky vybaveny k činnostem vyplývajícím z citované vyhlášky (např. sběrná místa II. stupně). Revidovat a aktualizovat přílohu č. 13 a č. 14 vyhlášky. Současně připravit výklad pojmů a zohlednit problematiku ochrany zdraví a životního prostředí.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO

Opatření 8.4.
Podpořit vypracování studie proveditelnosti, řešící přijatelnost ekonomické podpory sběru a dalšího odpovědného nakládání s upotřebenými odpadními oleji s cílem ověřit možnosti výstavby výrobní jednotky k materiálovému příp. energetickému využití upotřebených odpadních olejů.
Termín: 31. 7. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MF, MPO

9 Realizační program pro baterie a akumulátory

Opatření 9.1.
Zajistit soulad cílů POH ČR se Směrnicí EU.
Termín: do 2 let od schválení nové směrnice EU k bateriím
Zodpovídá: MŽP

Opatření 9.2.
Důsledně kontrolovat zákaz výroby a uvádění na trh baterií s obsahem rtuti, prověřit nakládání s NiCd akumulátory.
Termín: trvale
Zodpovídá: ČIŽP, MŽP
Spolupráce: GŘ cel, VÚV T.G.M. – CeHO, krajské úřady

Opatření 9.3.
Připravit návrh revize právní úpravy problematiky zpětného odběru.
Termín: nejpozději do 2 let od přijetí novelizované směrnice EU k bateriím.
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: ČIŽP, VÚV T.G.M – CeHO, MPO, MD

Opatření 9.4.
Koordinovat problematiku baterií, elektroodpadu a vozidel s ukončenou životností.
Termín: a) dohoda sdružujících organizací do 31. 12. 2006,
b) legislativní úprava (do 2 let od novelizace směrnice EU k bateriím).
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, SFŽP ČR, oborová sdružení povinných osob

Opatření 9.5.
Ověřit nástroje pro zvýšení účinnosti sběru přenosných baterií.
Termín: 31. 12. 2007
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, České sdružení dovozců a výrobců přenosných baterií

10 Realizační program pro stavební a demoliční odpady

Opatření 10.1.
Podporovat vytvoření sítě recyklačních mezideponií stavebních a demoličních odpadů, na kterých by se shromažďovaly stavební odpady vhodné k recyklaci v daném regionu.
Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: kraje, SFŽP, MPO (v souladu s resortními kompetencemi)

Opatření 10.2.
V blízkosti velkých městských aglomerací vytvářet podmínky pro stavbu stacionárních recyklačních zařízení obdobných jako v zemích EU.
Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: kraje, MPO (v souladu s resortními kompetencemi)

Opatření 10.3.
Zpracovat návrh jednotného normativního posuzování vlastností recyklátů ze stavebních odpadů jako výrobku.
Termín: 31. 12. 2008
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, MMR, UNMZ, ČSNI


11 Realizační program pro pneumatiky

Opatření 11.1.
Projednat možnost změny bezpečnostní hloubky dezénové drážky pneumatik.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MD
Spolupráce: MPO, MŽP

12 Realizační program pro biodegradabilní odpady

Opatření 12. 1
Prověřit soulad legislativy hnojiv s evropskou legislativou.
Termín: 30. 12. 2007
Zodpovídá: MZe
Spolupráce: MZ, MŽP

Opatření 12.2
Prověřit nakládání s kuchyňskými odpady v ČR (včetně velkokapacitních stravovacích zařízení a výroben) a ověřit vliv vnášení kuchyňských odpadů do odpadních vod.
Termín: 31. 12. 2007
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, VÚV T.G.M

Opatření 12.3
V rámci návrhu novely zákona o odpadech zmocnit Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělstvím, vypracováním vyhlášky o nakládání s „bioodpady“ a současně předložit teze prováděcí vyhlášky.
Termín: 30. 6. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ, MZe

Opatření 12.4
Projednat rozšíření stávající nevratné investiční dotace při budování kompostáren nebo bioplynových stanic zpracovávajících bioodpady z obcí a neziskových organizací i na podnikatelské subjekty při zabezpečení garance provozu zařízení pro nakládání s bioodpady.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MPO

13 Realizační program pro odpady ze zdravotnictví

Opatření 13.1.
Připravit návrh novely zákona o odpadech, která by specificky řešila nakládání s odpady ze zdravotnictví, včetně příslušného prováděcího předpisu.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ


Opatření 13.2.
Zpracovat metodiku pro nakládání s odpady ze zdravotnictví pro krajské úřady, včetně požadavků na zkvalitnění evidence.
Termín: 31. 12. 2007
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ

Opatření 13.3.
Navrhnout témata VaV k rozpracování metodiky šetření na množství a nakládání s odpady ze zdravotnictví, které vznikají u drobných původců, bez ohlašovací povinnosti, materiálové složení nebezpečného odpadu ze zdravotnictví a kvantifikaci jeho jednotlivých složek, na ekonomické náklady jednotlivých způsobů odstraňování odpadů ze zdravotnictví a jejich dopad na zdraví lidí a složky životního a pracovního prostředí.
Termín: do 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ


14 Realizační program Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů

Opatření 14. 1.
Zpracovat návrh vyhodnocení současných ekonomických nástrojů pro odpadové hospodářství v souvislosti s vyhodnocením plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, včetně modelů monitoringu a metodiky sledování a hodnocení účinnosti nástrojů a zpracovat návrh konkrétních nástrojů (nástrojových mixů) na podporu materiálového využití odpadů a rozvoje trhu s recyklovanými výrobky.
Termín: 31. 7. 2007
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MPO, MF

Opatření 14. 2.
Zpracovat návrh úpravy poplatku za skládkování a výše finanční rezervy pro rekultivace a sanace skládek s cílem omezit skládkování, včetně metodiky konstrukce poplatků. Zpracovat návrh poplatku za ostatní způsoby odstraňování odpadů.
Termín: 31. 12. 2007
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MF

Opatření 14. 3.
Zpracovat návrh standardizovaného postupu hodnocení účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí aplikovaných v odpadovém hospodářství.
Termín: 31. 12. 2008
Zodpovídá: MŽP

Opatření 14. 4.
Do Státního programu EVVO zapracovat problematiku podpory materiálového využívání odpadů pro všechny programem definované cílové skupiny.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MŽP


Opatření 14. 5.
Zpracovat návrh definice pojmu “druhotná surovina” ve spolupráci s dotčenými subjekty, v souladu s legislativou EU.
Termín: 31. 12. 2006
Zodpovídá: MPO
Spolupráce: MŽPFinanční zabezpečení plnění konkrétních opatření k provedení nařízení vlády
č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR , II. etapa

Cíle POH vyplývají zejména z implementovaných požadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti nakládání s odpady, ke kterým byla schválena Rámcová strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí (usnesení vlády č. 594 ze dne 18. června 2003). Další dopady na státní rozpočet z předkládaného materiálu nevyplývají. Pro zabezpečení rozpracování POH ČR je potřeba zajistit z rozpočtu MŽP prostředky ve výši 2,5 mil. Kč ročně, počínaje rokem 2006 až do roku 2010. Spoluúčast ostatních resortů je předpokládána v rámci jejich rozpočtů. Finanční náročnost spolupracujících resortů je odhadována předkladatelem celkem na cca 1,5 mil. Kč ročně.
Financování některých opatření bude dále podporováno v rámci stávajících programů Státního fondu životního prostředí ČR a Strukturálních fondů.

 

Datum uveřejnění: 14. prosince 2005 Poslední změna: 9. února 2006 Počet shlédnutí: 3167