LEGISLATIVA

272/2005 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

              272/2005 Sb. 
               NÁLEZ 
             Ústavního soudu 
 
           Jménem České republiky 
 
   Ústavní soud rozhodl dne 17. května 2005 v plénu ve složení 
Stanislav Balík, František Duchoň, Ivana Janů, Dagmar Lastovecká, 
Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav 
Výborný a Michaela Židlická ve věci návrhu Okresního soudu 
v Mělníku, za který jedná předseda senátu JUDr. R. Š., na zrušení 
ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
 
               takto: 
 
   Ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se 
zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 
 
              Odůvodnění 
 
                I. 
 
   Dne 10. prosince 2004 byl Ústavnímu soudu doručen návrh 
Okresního soudu v Mělníku, před kterým je vedeno pod sp. zn. 7 
C 388/2003 řízení o určení vlastnictví k "části parcely č. 458/21 
- les, o výměře 0,5524 ha dle stavu v PK, dle stavu v katastru 
nemovitostí st. p. č. 152 - občanská vybavenost, a parcely č. 
458/23", vše v k. ú.  a obci Kokořín. K těmto nemovitostem 
uplatnila podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen "zákon o půdě") nárok na vydání skupina osmi 
osob. Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Mělník rozhodnutím 
č. j. 33530/2002/PÚ/919-565/Hrad ze dne 11. září 2002 rozhodl tak, 
že tito účastníci  jsou vlastníky (spoluvlastníky) uvedených 
nemovitostí v ideálních podílech určených v tomto rozhodnutí. 
Žalobce v řízení před obecným soudem, kterým je Národní památkový 
ústav, namítá, že toto rozhodnutí je věcně nesprávné. Mimo jiné je 
napadá i z toho důvodu, že objekt hradu Kokořína, který je označen 
jako budova bez čp./če. na st. p. č. 152 v k. ú. a obci Kokořín, 
okres  Mělník -  občanská vybavenost  (dále jen  "předmětná 
nemovitost"), je prohlášen nařízením vlády č. 132/2001 Sb. národní 
kulturní  památkou. V této  souvislosti žalobce  poukázal na 
ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě, které brání vydání takové 
nemovitosti. Nastala tak situace, kdy při rozhodování v této věci 
bude nutno postupovat podle § 154 odst. 1 občanského soudního řádu 
a aplikovat i uvedené ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě, podle 
kterého takovou nemovitost nelze vydat až do doby přijetí zákonů 
upravujících  správu a  ochranu kulturních  památek. Protože 
navrhovatel v této souvislosti dospěl k závěru, že toto ustanovení 
je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, zejména s čl. 
1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a čl. 1 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podal podle čl. 95 
odst. 2 Ústavy a podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen 
"zákon o Ústavním soudu") návrh na zrušení tohoto ustanovení. 
 
   Svůj návrh odůvodňuje tím, že nové zákony upravující správu 
a ochranu kulturních památek dosud nebyly přijaty, neboť stále 
platí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, přičemž od 
přijetí zákona o půdě již uplynulo více než 13 let. Dále uvádí, že 
nařízením vlády podle § 4 zákona o půdě (správně zákona č. 
20/1987 Sb.) jsou de facto vydávány individuální správní akty, 
které ve svém důsledku, s ohledem  na ustanovení § 11 odst. 5 
zákona o půdě, některým oprávněným osobám ve smyslu zákona o půdě 
otevírají cestu k restituci tím, že určitý majetek je ze seznamu 
národních kulturních památek vypuštěn, popřípadě je jeho rozsah 
vymezen jinak. Jiným oprávněným osobám pak realizaci restitučního 
nároku naopak blokují, a to bez určitým způsobem vyjádřeného 
časového ohraničení odkazem na "nejistou událost budoucí", tj. na 
přijetí nových zákonných norem upravujících správu a ochranu 
kulturních památek. Ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě je pouze 
blokací, odkladem realizace  existentního restitučního nároku 
oprávněné osoby, nikoli negativní podmínkou vzniku a existence 
takového  nároku. V projednávané  věci byla  navíc předmětná 
nemovitost  prohlášena národní  kulturní památkou  až v době 
probíhajícího správního řízení. 
 
   Tento právní stav podle  navrhovatele vede k vytváření 
několika podskupin restituentů. Jsou jimi ti, kteří své nároky 
uplatnili k majetku, který v době jejich vznesení byl národní 
kulturní památkou, a je jí dosud. Dále to jsou osoby, u kterých 
byl po uplatnění nároku požadovaný majetek ze seznamu národních 
kulturních památek vyčleněn. Další skupinou jsou osoby, u kterých 
byl po uplatnění nároku požadovaný majetek prohlášen národní 
kulturní památkou.  Konečně jde o osoby,  které své nároky 
neuplatnily právě pro existenci § 11 odst. 5 zákona o půdě. Na 
základě uvedeného navrhovatel dospěl k závěru, že takový stav je 
porušením ústavního principu rovnosti subjektů práva. Vyčlenění 
určité skupiny oprávněných osob z realizace jejich restitučních 
nároků  za daných  okolností neobstojí.  Právo na  zmírnění 
majetkových křivd je nutno za shora popsaného stavu nadřadit 
požadavku státu na  dostatečnou ochranu národních kulturních 
památek novými zákonnými normami. 
 
                II. 
 
   Ústavní soud nejdříve posoudil splnění podmínek, za kterých 
může o návrhu rozhodnout. Návrh podal oprávněný navrhovatel ve 
smyslu § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. Návrh rovněž splňuje 
podmínku § 66 zákona o Ústavním soudu, když napadené ustanovení 
§ 11 odst. 5 nebylo dosud změněno. Stejně tak tuto podmínku 
splňují čl. 1 Ústavy a čl. 1 Listiny, což jsou ustanovení 
ústavního pořádku, se kterými má být § 11 odst. 5 zákona o půdě 
v rozporu. Stejně tak nebyly zjištěny důvody pro zastavení řízení 
ve smyslu § 67 zákona o Ústavním soudu. Rovněž je splněna podmínka 
čl. 95 odst. 2 Ústavy, neboť pro řešení věci je nutné, aby obecný 
soud použil § 11 odst. 5 zákona o půdě, neboť žalobce o toto 
ustanovení opírá svůj žalobní návrh (blíže sub III). Proto Ústavní 
soud vyzval podle § 69 odst. 1 zákona o Ústavním soudu Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České 
republiky,  jako účastníky  řízení, aby  se k tomuto návrhu 
vyjádřily. Současně podle § 48 odst. 2 zákona o Ústavním soudu 
požádal  Ústavní soud  o vyjádření  Národní památkový ústav 
a Ministerstvo kultury. Dále si vyžádal soudní spis vedený v této 
věci pod sp. zn. 7 C 388/2003 u Okresního soudu v Mělníku. 
 
   Poslanecká sněmovna Parlamentu  České republiky ve svém 
vyjádření ze dne 19.1.2005, podepsaném předsedou sněmovny PhDr. 
Lubomírem Zaorálkem, pouze uvedla, že návrh byl schválen ústavně 
předepsaným způsobem dne 21.5.1991 potřebnou většinou poslanců 
Federálního  shromáždění, byl  podepsán příslušnými ústavními 
činiteli a řádně vyhlášen. Posuzovaný zákon tak byl přijat 
v mezích Ústavou stanovené  kompetence a ústavně předepsaným 
způsobem. Zákonodárný sbor přitom jednal v přesvědčení, že přijatý 
zákon je v souladu s Ústavou. Pokud jde o meritum věci, bylo 
odkázáno na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 57/1999 Sb., 
kterým bylo zrušeno obdobné ustanovení  § 8 odst. 6 zákona č. 
87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Je proto na Ústavním soudu, aby posoudil ústavnost 
napadeného ustanovení a vydal příslušné rozhodnutí. 
 
   Ve vyjádření  Senátu Parlamentu České  republiky, které 
Ústavnímu soudu zaslal dne 20.1.2005 jeho předseda MUDr. Přemysl 
Sobotka, se uvádí, že zákon o půdě byl koncipován obdobným 
způsobem jako zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. 
Proto je i napadené ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě 
zrcadlovým obrazem ustanovení § 8 odst. 6 zákona o mimosoudních 
rehabilitacích, které bylo zrušeno nálezem č. 57/1999 Sb. To je 
také jediný důvod, který vedl podle Senátu navrhovatele k úvahám 
o protiústavnosti daného ustanovení, aniž se samozřejmě nad tento 
rámec zabýval specifiky zákona o půdě, která by mohla případně 
odůvodňovat jiný režim restitucí u národních kulturních památek, 
neboli slovy Ústavního soudu, být "rozumným důvodem pro jejich 
vyčlenění z normálního režimu restitučního procesu" podle zákona 
o půdě. Senát přitom nedisponuje přesvědčivými důvody a argumenty 
pro omezení vlastnictví určité skupiny bývalých vlastníků, resp. 
jejich právních nástupců, aby se platná právní úprava nejevila 
jako libovůle zákonodárce, neboť návrh směřuje proti ustanovení, 
které se stalo součástí zákona v době, kdy Senát ještě nebyl 
ustaven. Senát rovněž neměl možnost zabývat se tímto ustanovením 
v rozpravách  k novelizacím  zákona  o  půdě,  neboť  žádná 
z projednávaných novelizací se tohoto ustanovení dosud nedotkla. 
Nad rámec uvedeného vyjádření ještě uvádí, že předložený návrh by 
měl vést k hlubšímu zamyšlení nad použitou legislativní technikou, 
kdy je v zákoně "předvídána" budoucí vůle zákonodárce k přijetí 
související, resp. podmiňující právní úpravy, která však nemusí 
být  z různých  důvodů  realizována.  Vzniká  tak  otázka 
akceptovatelnosti "mlčení zákonodárce". Je však na Ústavním soudu, 
aby posoudil ústavnost napadeného ustanovení a rozhodl o něm. 
 
   Dále si Ústavní soud vyžádal vyjádření podle § 48 odst. 2 
zákona o Ústavním soudu od Ministerstva kultury a Národního 
památkového  ústavu.  Za  Ministerstvo  kultury se vyjádřila 
náměstkyně ministra kultury JUDr. P. S., která upozornila na 
odlišné stanovisko JUDr. Vladimíra Paula (k nálezu č. 57/1999 
Sb.), se kterým se Ministerstvo kultury zcela ztotožňuje. Podle 
názoru ministerstva tak není §  11 odst. 5 zákona o půdě 
protiústavní, neboť jen deklaruje, kdy bude možno k restituci 
a projednání určité skupiny majetků, které se dostaly do rukou 
státu, skutečně přikročit. Obdobně ministerstvo poukazuje na závěr 
ve zmíněném odlišném stanovisku, podle kterého "Ústavní soud 
rozhodl paušálně na místě zákonodárce o tom, který majetek patřící 
mezi národní kulturní památky  bude vydáván podle ostatních 
ustanovení zákona o mimosoudních rehabilitacích, aniž respektoval, 
že tímto ustanovením si zákonodárce vyhradil pro sebe, příp. pro 
kompetenci  vlády rozhodnutí  o tom,  za jakých předpokladů 
a podmínek respektujících ochranu veřejného zájmu bude majetek 
vydáván". Proto Ministerstvo kultury neshledává důvod pro zrušení 
§ 11 odst. 5 zákona o půdě a navrhuje vyčkat nové úpravy ochrany 
kulturních památek. V této souvislosti uvádí, že vládou byl 
schválen  věcný záměr  zákona o  ochraně kulturních památek 
a památkové péči. V návaznosti na to jí byl v říjnu 2001 předložen 
návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči, který 
byl poté postoupen Poslanecké sněmovně. Ta jej však dne 13.2.2002 
vrátila vládě k přepracování. Podle Ministerstva kultury je nyní 
reálné, že vládě bude návrh nového zákona předložen ve 4. 
čtvrtletí roku 2006. Konečně Ministerstvo kultury, nad rámec § 48 
odst. 2 zákona o Ústavním soudu, doporučilo vyžádat si rovněž 
vyjádření Ministerstva zemědělství. 
 
               III.A 
 
   V řízení o zrušení právního předpisu je povinností Ústavního 
soudu nejprve zkoumat, zda právní předpis, kterého se návrh týká, 
byl schválen v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně 
předepsaným způsobem (§ 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). To 
však lze pouze v případě, že platí ústavní úprava, na jejímž 
základě byl přezkoumávaný právní předpis přijat. Ustanovení § 11 
odst. 5 zákona o půdě platí v původním znění, které bylo přijato 
Federálním shromážděním ČSFR dne 21.5.1991 na základě tehdy 
platného ústavního zákona  o československé. federaci. Tento 
ústavní zákon byl zrušen čl. 112 odst. 2 Ústavy dnem 1.1.1993. 
Proto již nebylo nutné, aby se Ústavní soud otázkou splnění těchto 
dvou podmínek zabýval. 
 
               III.B 
 
   Pokud jde o posouzení obsahu § 11 odst. 5 zákona o půdě ve 
vztahu k ústavnímu pořádku České republiky a jejím mezinárodním 
závazkům, dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh na zrušení tohoto 
ustanovení je důvodný. Byl přitom veden následujícími úvahami. 
 
   Ustanovení § 11 odst. 5 zákona o půdě, které stanoví, že 
"Nemovitost, která je prohlášena národní kulturní památkou, nelze 
vydat až do doby přijetí zákonů upravujících správu a ochranu 
kulturních památek.", navazuje na obdobné ustanovení § 8 odst. 6 
zákona o mimosoudních rehabilitacích zrušené nálezem sp. zn. Pl. 
ÚS 25/98 ze dne 10.3.1999 [Sbírka nálezů a usnesení Ústavního 
soudu (dále jen "Sbírka rozhodnutí"), svazek 13, nález č. 38; 
vyhlášen pod č. 57/1999 Sb.]. Toto ustanovení stanovilo, že "Věc, 
která je prohlášena za národní kulturní památku, se nevydá až do 
doby, kdy Česká národní rada a Slovenská národní rada přijmou nový 
zákon o správě a ochraně kulturních památek.". Obě ustanovení se 
liší pouze formulačně, když jedno hovoří o "zákonech", druhé 
o "zákoně", který má být přijat oběma národními radami. S ohledem 
na čl. 9 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé 
federaci, je však nepochybné, že se tím rozuměly zákony, jejichž 
přijetí spadalo  do výlučné zákonodárné  působnosti republik 
a o kterých rozhodovaly národní rady samostatně. Ústavní soud 
neshledal též nějaké odlišnosti, které by měly vést k jiným 
závěrům proto, že v případě zákona o mimosoudních rehabilitacích 
se mělo jednat o "věci", kdežto v případě zákona o půdě se jedná 
o národní kulturní památky jako "nemovitosti". To, že ve druhém 
případě nepřichází zpravidla do úvahy obava z vyvezení takové 
památky mimo území státu, je samozřejmé, samotná problematika 
režimu ochrany kulturních památek však nebyla předmětem tohoto 
řízení. 
 
   Návrh na zrušení § 11 odst. 5 zákona o půdě se v podstatě 
opírá o shrnutí důvodů již zmíněného zrušujícího nálezu Ústavního 
soudu č. 57/1999 Sb. Ústavní soud neshledal důvody, pro které by 
se měl postupem podle § 13 zákona o Ústavním soudu od svého 
právního názoru odchýlit. V tomto předcházejícím nálezu Ústavní 
soud konstatoval, že zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, stanoví v § 4, že určení toho, co je 
třeba považovat za národní kulturní památku, provádí vláda svým 
nařízením. V ustanovení § 9 jsou stanoveny zvláštní povinnosti 
vlastníka kulturní památky, § 13 stanoví předkupní právo státu 
k těmto věcem a § 15 odst. 3 upravuje postup v případech, kdy 
vlastník zanedbává péči o národní kulturní památku. Posledně 
zmíněné ustanovení umožňuje v určitých případech i vyvlastnění 
majetku. V přechodném ustanovení § 42 odst. 2 se pak stanoví, že 
národní kulturní památky prohlášené podle dřívějších právních 
předpisů se považují za národní kulturní památky podle tohoto 
zákona. Tato ustanovení platí i v současné době stejně jako 
prováděcí  vyhláška Ministerstva  kultury České socialistické 
republiky č. 66/1988, kterou se provádí zákon České národní rady 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, podle které se vede ústřední seznam kulturních památek, 
ve kterém se vyznačuje též, že určitá kulturní památka je 
prohlášena za "národní". 
 
   Právní situace oprávněných osob podle zákona o půdě je proto 
taková, že tento zákon je nevylučuje z nároku na vrácení půdy, 
budov a staveb patřících k původní zemědělské usedlosti, pokud 
přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 
1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 tohoto 
zákona. Zákon o půdě však pro jejich nároky stanoví překážku 
v podobě podmínky, kterou je přijetí zákona upravujícího správu 
a ochranu kulturních památek. Tato podmínka je podle názoru 
Ústavního soudu formulována způsobem, který odporuje požadavkům, 
které jsou kladeny na právní předpisy demokratického právního 
státu, a to z více důvodů. V době jejího stanovení zákon tohoto 
druhu existoval. Z tohoto lze dovodit i s odvoláním na text 
zrušeného § 8 odst. 6 zákona o mimosoudních rehabilitacích, že 
touto podmínkou se rozumí zrušení zákona č. 20/1987 Sb. a jeho 
nahrazení zákonem novým. Z hlediska legislativní techniky však 
může být stávající zákon  měněn, a tím přizpůsobován novým 
podmínkám vývoje společnosti postupnými novelizacemi. Nic proto 
nenutí zákonodárce, aby původní zákon zrušil a přijal zákon nový 
jen proto, že to předpokládá jiný zákon, který navíc se správou 
kulturních památek přímo nesouvisí. Není proto jisto, zda se 
podmínka uplatnění nároku vůbec někdy naplní. 
 
   Napadený § 11 odst. 5 zákona o půdě rovněž nestanoví žádné 
obsahové náležitosti, podle kterých by bylo možno zjistit, zda 
podmínkou § 11 odst. 5 předvídaná úprava již byla přijata a podle 
čeho se to může posoudit. Bylo by možno tvrdit, že se jedná 
o jakýkoli zákon, který uvedenou materii upravuje. Dokonce může 
jít o zákon, který se týká kulturních památek, na které se zákon 
o půdě vůbec nevztahuje. Zákonů, které od účinnosti zákona o půdě 
upravují nějakým způsobem záležitosti správy a ochrany kulturních 
památek, přitom bylo přijato již více. Stačí uvést zákon č. 
242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České 
národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 
působnosti a o některých dalších opatření s tím souvisejících, 
zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákon č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, 
zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2001 Sb., kterým se mění 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání odborné kvalifikace), zákon č. 186/2004 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě 
České republiky, a zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, které se týkají jak samotného zákona č. 20/1987 Sb., tak 
materie v něm upravené z hlediska správy a ochrany kulturních 
(nejen národních) památek. Lze však uvést další zákony, jako např. 
zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních 
statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb., nebo zákon č. 71/1994 
Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  Samo o sobě by  však takové nepřesně 
formulované odkazující ustanovení nepředstavovalo problém. 
 
   V okamžiku, kdy  se v právním státě  založeném na úctě 
k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy) váže 
možnost uplatnění restitučního nároku na tak neurčitě formulované 
okolnosti, vzniká z hlediska ochrany práv oprávněných osob podle 
zákona o půdě zcela jiná situace. Tu je nutno hodnotit jako 
neústavní stav. Zákon o půdě totiž porušuje zásadu tvorby práva 
v právním  státě, podle  které pokud  se podmínka stanovená 
v právním předpise spojuje s nabytím účinnosti jiného právního 
předpisu, musí jít o skutečnost, která nastane a o které se 
adresáti nějakým způsobem doví. V daném případě však není jasné, 
zda se  Parlamentu z různých důvodů  (např. střet požadavků 
památkové ochrany a vlastníků), které s restitučními nároky přímo 
nesouvisejí, vůbec podaří přijmout předpokládanou úpravu. Stejně 
tak není zřejmé, jak by se o okamžiku otevření lhůty k uplatnění 
nároku oprávněné osoby měly dovědět. Nelze tedy považovat za 
svévoli zákonodárce, že dosud na úseku správy a ochrany kulturních 
památek nepřijal formálně nový zákon, pokud je takto vůbec § 11 
odst. 5 zákona o půdě  míněn, je však svévolí a současně 
diskriminujícím postupem, když právě na tuto podmínku, navíc vágně 
a v rozporu s principy tvorby práva v právním státě vyjádřenou, 
váže možnost uplatnění restitučního nároku. Zákon, jehož účelem je 
odstranění některých majetkových křivd, tak vlastně odkazem na 
známou tzv. "dočasnost" právní úpravy působí křivdu již další 
generaci oprávněných osob. Jen pro úplnost Ústavní soud připomíná, 
že v řízení o nálezu č. 57/1999 Sb. Ministerstvo kultury uvedlo, 
že návrh věcného záměru zákona o ochraně kulturních památek bude 
vládě předložen k projednání v červnu 1999. Nyní v novém řízení 
uvádí, že předložení návrhu nového zákona lze očekávat ve 4. 
čtvrtletí roku 2006, tedy až v dalším volebním období. 
 
   V rozporu s principem právního státu a rovnosti subjektů 
práva je i situace, na  kterou již bylo poukázáno v nálezu č. 
57/1999 Sb. Ústavní soud zde dospěl k závěru, že o tom, co bude 
z tzv. národních kulturních památek vydáno oprávněným osobám, 
rozhoduje vlastně vláda, která svým nařízením může určité věci ze 
seznamu vypustit, resp. prohlášení národní kulturní památkou 
omezit či upřesnit. Jak současné poznatky ukazují, vláda může 
dodatečným rozšířením seznamu národních kulturních památek také 
zasáhnout do probíhajícího restitučního řízení a některé osoby 
z něj "dočasně" vyloučit. Příkladem takového postupu může být 
právě nařízení vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky. V § 1 odst. 1 
písm. a) bodu 6 je za národní kulturní památku prohlášen "Hrad 
Kokořín". Podle § 2 toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2002. 
Vydáno bylo dne 28.3.2001, tedy v době, kdy probíhalo řízení 
o restitučním nároku skupiny restituentů, kteří uplatnili nárok na 
jeho vydání. 
 
   Nastala tak situace, se kterou ani předchozí nález č. 
57/1999 Sb. výslovně nepočítal, avšak tato odlišnost nic nemění na 
platnosti nosných důvodů tohoto nálezu i v projednávané věci. 
V této souvislosti považuje Ústavní za potřebné uvést, že může 
hodnotit pouze ústavnost napadeného právního předpisu, nepřísluší 
mu předjímat budoucí soudní rozhodnutí, byť řízení v této věci 
zavdalo příčinu k provedení konkrétní kontroly ústavnosti § 11 
odst. 5 zákona o půdě. Bude proto na obecném soudu, aby posoudil, 
zda v tomto případě přichází do úvahy přihlédnutí k tomu, že během 
restitučního řízení bylo vydáno vládní nařízení č. 132/2001 Sb., 
které s účinností dnem 1.1.2002 prohlásilo nemovitost, která má 
být předmětem restituce, národní kulturní památkou, či nikoli, 
a jaký to má vliv na použití § 154 odst. 1 občanského soudního 
řádu, podle kterého pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho 
vyhlášení. Úkolem Ústavního soudu je pouze rozhodnout o ústavnosti 
právního předpisu, kterého má být v daném soudním řízení použito, 
neboť se jej dovolává jedna ze stran řízení před obecným soudem, 
konkrétně strana žalující. Předmětem řízení je určení vlastnického 
práva k nemovitosti, která je národní kulturní památkou, kterou 
sice nebyla v době zahájení řízení, byla jí však v době vzniku 
vlastnického práva skupiny žalovaných osob v řízení před obecným 
soudem. V daném případě mělo dojít ke vzniku práva vlastnického 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu Mělník, 
rozhodnutím č. j. 33530/2002/PÚ/919-565/Hrad ze dne 11. září 
2002, které nabylo právní moci dne 24.1.2003, tedy v době, kdy již 
předmětná nemovitost byla prohlášena národní kulturní památkou. 
Proto ani tato okolnost, kterou se incidenční případ v právě 
rozhodované věci liší od okolností, za kterých bylo rozhodováno 
nálezem č. 57/1999 Sb., nemůže mít na výsledek řízení vliv, 
nehledě na výše zdůrazněnou okolnost, že ani v rámci řízení 
o ústavnosti právního předpisu na návrh soudu podle čl. 95 odst. 
2 Ústavy nemůže Ústavní soud předjímat další postup obecného soudu 
v incidenčním případě, tím méně pak jeho výsledek. 
 
   Nařízením vlády č. 132/2001 Sb. byl vydán sice z hlediska 
formy právní předpis, de facto však individuální správní akt (lze 
hovořit o opatření), který ve svém důsledku možným oprávněným 
osobám uzavřel cestu k restituci hradu Kokořín. V této souvislosti 
bylo v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 25/98 zdůrazněno, a navrhovatel tuto 
argumentaci přebírá, že tak existuje mezi restituenty několik 
podskupin, které tvoří především ti, kteří své nároky uplatnili 
k majetku, který v době vznesení nároku byl národní kulturní 
památkou a je jí dosud, dále pak osoby, u kterých byl po uplatnění 
nároku požadovaný majetek ze seznamu národních kulturních památek 
vyčleněn, a konečně pak osoby, které své nároky neuplatnily právě 
pro existenci ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb. 
a u kterých podle stanoviska Nejvyššího soudu nemohlo dojít 
k zániku nároku uplynutím lhůty (Cpjn 50/1993, publ. pod č. 
7-8/1993,  str.  254,  bod  11  Sbírky  soudních rozhodnutí 
a stanovisek). Nyní však nově  v důsledku nařízení vlády č. 
132/2001 Sb. vznikla skupina osob, které svůj nárok uplatnily 
k nemovitostem, které v době uplatnění nároku národní kulturní 
památkou nebyly (takže se na ně blokační ustanovení § 11 odst. 5 
zákona o půdě nevztahovalo), a dodatečně jí byly prohlášeny (což 
je případ, který projednává obecný soud, který tento návrh 
předložil). Beze změny zákona o půdě, na jehož základě byl 
uplatněn nárok na vrácení majetku, jemuž v době podání nic 
nepřekáželo, mohlo být uplatnění nároku nařízením vlády zabráněno, 
nebo naopak vyřazením majetku ze seznamu národních kulturních 
památek mohla být restituce dodatečně umožněna. Vzniká proto 
otázka, jak se s touto úpravou slučují principy právního státu 
a rovnost subjektů práva včetně zákazu diskriminace. 
 
   Ústavností vymezení okruhu oprávněných osob v restitučních 
předpisech, konkrétně v zákoně o mimosoudních rehabilitacích 
a v zákoně o půdě, se Ústavní soud zabýval již v nálezech sp. zn. 
Pl. ÚS 3/94 (Sbírka rozhodnutí, svazek 1, nález č. 38; vyhlášen 
pod č. 164/1994 Sb.) a sp. zn. Pl. ÚS 8/95 (Sbírka rozhodnutí, 
svazek 4, nález č. 83; vyhlášen pod č. 29/1996 Sb.). Na otázku, 
zda existuje rozumný zákonný důvod pro vyloučení určitých subjektů 
z okruhu těch, které jinak znaky určitého restitučního titulu 
naplňují, odpověděl Ústavní soud záporně, když vyslovil, že rámec 
možného omezení je dán pouze čl. 11 odst. 2 Listiny, tj., že 
určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů České republiky. 
Z toho dovodil, že Listina nezmocňuje zákonodárce ke stanovení 
dalších podmínek nabytí vlastnictví (ať už v rámci restitučního 
procesu či obecně). Z těchto důvodů byla podmínka trvalého pobytu 
prohlášena za rozpornou s čl. 11 odst. 2 Listiny. Ústavností 
podmínky v podobě vydání "nového zákona o správě a ochraně 
kulturních památek" Českou národní radou a Slovenskou národní 
radou se Ústavní soud zabýval v nálezu č. 57/1999 Sb. Z rozboru 
právní úpravy na tomto úseku dospěl k závěru, že pro prohlášení 
určité nemovité či movité věci za národní kulturní památku není 
rozhodující, jaký má tato věc vlastnický režim. Jde tedy o zákon, 
který stanoví vlastníkovi určitá omezení a určitý zvláštní režim 
v případech, že by o tento majetek nepečoval řádně. Přesto, že 
zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. byl vydán ve zcela jiných 
společenských a ekonomických podmínkách a některá jeho ustanovení 
jsou nepochybně již neaplikovatelná, měl Ústavní soud za to, že 
dává státu dostatek prostředků k ochraně kulturních hodnot při 
respektování  práv restituentů.  Povinnost vlastníka kulturní 
památky (tedy  i národní) řádně  pečovat o její  zachování 
a udržování vyplývá z ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 
20/1987 Sb., kde jsou též stanovena rozsáhlá oprávnění orgánů 
památkové péče ve vztahu k vlastníkovi, který své povinnosti 
neplní. V § 13 je založeno přednostní právo státu na koupi 
kulturní památky atd. Ústavní  soud tak v roce 1999 dospěl 
k závěru, že u národních kulturních památek z hlediska zákona 
o mimosoudních rehabilitacích není dán rozumný důvod pro jejich 
vyčlenění z normálního režimu restitučního procesu. Platná úprava 
se proto jeví jako svévole zákonodárce, který bez přesvědčivých 
důvodů a argumentů určitou skupinu bývalých vlastníků, resp. 
jejich právních nástupců diskriminuje, aniž by zde převažoval 
zájem na ochraně veřejných hodnot. 
 
   Ke stejnému závěru dospěl Ústavní soud i v tomto případě. 
V souvislosti s hodnocením překážky uplatnění restitučního nároku 
v § 11 odst. 5 v zákoně o půdě ve spojení s čl. 1 Listiny 
neshledal důvody, proč by se měl od tehdejší argumentace odchýlit. 
Naopak považuje za potřebné navíc oproti původní argumentaci 
zdůraznit, že tyto osoby jsou po zrušení § 8 odst. 6 zákona 
o mimosoudních  rehabilitacích  v nerovném  postavení s jinými 
oprávněnými osobami ještě ve větším rozsahu, než tomu bylo před 
vyhlášením nálezu č. 57/1999 Sb. Jedná se totiž již nejen o jiné 
oprávněné osoby, které mohou (mohly) uplatňovat restituční nároky 
k nemovitostem, na které se překážka § 11 odst. 5 nevztahovala. 
Navíc jsou od roku  1999 v nerovném postavení s oprávněnými 
osobami, na které se obdobná překážka (§ 8 odst. 6 zákona 
o mimosoudních rehabilitacích) původně vztahovala, než byla jako 
neústavní zrušena. To je v evidentním rozporu s čl. 4 odst. 3 
Listiny, který stanoví, že  zákonná omezení základních práv 
a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují 
stanovené podmínky. Zde možno odkázat na obdobnou situaci, kterou 
ve  vztahu  ke  zrušení  podmínky  trvalého pobytu v zákoně 
o mimosoudních rehabilitacích nálezem č. 164/1994 Sb. byl Ústavní 
soud nucen řešit v nálezu č. 29/1996 Sb. rovněž zrušením této 
podmínky v zákoně o půdě. 
 
   Tyto důvody považoval Ústavní soud za dostatečné pro vyhovění 
návrhu na zrušení napadeného ustanovení, aniž by se zabýval též 
otázkou ústavněprávní akceptovatelnosti mlčení zákonodárce, kterou 
uplatnil ve svém vyjádření předseda Senátu Parlamentu České 
republiky. Pouze poznamenává, že v daném případě se nejedná 
z hlediska teorie tvorby práva o tzv. mlčení zákonodárce, nýbrž 
o jeho případné opomenutí. Za takové opomenutí lze v daném případě 
označit situaci, kdy zákonodárce neuvedl po vyhlášení nálezu č. 
57/1999 Sb. do souladu postavení oprávněných osob podle zákona 
o půdě  s oprávněnými  osobami  podle  zákona o mimosoudních 
rehabilitacích. 
 
   Protože tak zákonodárce neučinil a napadené ustanovení § 11 
odst. 5 zákona o půdě bylo shledáno v rozporu s čl. 1 odst. 1 
Ústavy, jakož i s čl. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 3 Listiny, bylo 
o něm rozhodnuto tak, že se podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním 
soudu zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, a to 
vzhledem k souhlasu účastníků řízení ve smyslu § 44 odst. 2 zákona 
o Ústavním soudu bez ústního jednání. 
 
          Předseda Ústavního soudu: 
           JUDr. Rychetský v. r. 


 

Datum uveřejnění: 7. července 2005 Poslední změna: 8. července 2005 Počet shlédnutí: 3629