LEGISLATIVA

639/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

             639/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 6. prosince 2004, 
 kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí 
 některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
 a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
     ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních 
        požadavcích na živočišné produkty 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle  § 78 zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. 
a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 
odst. 5, § 21 odst. 7 písm. a) a § 22 odst. 2 písm. b) zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 375/2003 Sb.,  kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné 
produkty, se mění takto: 
 
   1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní: 
"b) poživatelné po zvláštní úpravě nebo dalším zpracování (dále 
  jen "poživatelné po úpravě"), nesplňují-li některý z požadavků 
  uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž nákazové důvody 
  nebo  změny  smyslových  vlastností  nezpůsobují  jejich 
  nepoživatelnost,". 
 
   2. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "krajské veterinární 
správy" vkládají slova "a na území hlavního města Prahy Městské 
veterinární správy  v Praze (dále  jen "krajská veterinární 
správa")". 
 
   3. V § 3 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Potraviny živočišného původu uvedené v odstavci 2 písm. 
b) se upravují zpracováním do 
a) tepelně opracovaných výrobků postupem, který zaručuje, aby ve 
  všech částech bylo dosaženo účinku odpovídajícího působení 
  teploty alespoň 70 st.C po dobu nejméně 10 minut, 
b) konzerv postupem, který zaručuje, aby bylo dosaženo účinku 
  odpovídajícího působení teploty alespoň 121 st.C po dobu 
  nejméně 10 minut.". 
 
   4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) Krajská veterinární správa může rozhodnout podle § 49 
odst. 1 písm. m) zákona o jiném postupu, než je ten, který je 
uveden v odstavci 3 a který zaručuje zdravotní nezávadnost 
konečného výrobku.". 
 
   5. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4a 
zní: 
"b) živočišné produkty, které byly převzaty při přejímce zboží 
  a vykazují  výrobní  (technologickou)  vadu,  smyslově 
  nezjistitelnou při přejímce zboží bez porušení celistvosti 
  výrobku, pokud byly až do vrácení uchovávány za veterinárních 
  podmínek, stanovených pro živočišné produkty toho druhu. Tyto 
  produkty mohou být výrobním podnikem (dodavatelem) převzaty 
  zpět pouze za předpokladu, že bude zajištěna jejich řádná 
  vstupní  zpětná  přejímka  a  za  předpokladu  zachování 
  sledovatelnosti4a) těchto produktů; o jejich dalším využití 
  nebo neškodném odstranění rozhodne úřední veterinární lékař. 
------------------------------------------------------------------ 
"4a) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
   178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
   zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 
   úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
   bezpečnosti potravin.". 
 
   6. § 21 se včetně nadpisu zrušuje. 
 
   7. V § 29 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
 
   8. V § 40 se odstavce 2 až 5 zrušují. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2. 
 
   9. V § 43 odst. 2 písm. d) se slova "vyšší než mínus 0,515 
st.C" nahrazují slovy "vyšší než mínus 0,520 st.C". 
 
   10. Nadpis hlavy V zní: "POSUZOVÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ 
ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ DO OBĚHU". 
 
   11. V § 53 odst. 2 se slova "do téhož výrobku" nahrazují 
slovy "do výrobků". 
 
   12. Nad  § 54 se vkládá  společný nadpis, který zní: 
"Označování masa a orgánů jatečných zvířat". 
 
   13. V § 54 písm. b) body 1 a 2 znějí: 
 
   "1. výrobní, se označují otiskem razítka kruhového tvaru 
o průměru 4 cm, překrytým dvěma rovnoběžnými čarami, které tento 
kruh vodorovně protínají, jsou od sebe vzdálené nejméně 1 cm 
a umístěny tak, aby text v razítku zůstal čitelný, 
 
   2. určené do konzerv, se označují otiskem razítka kruhového 
tvaru o průměru 4 cm, s dvěma rovnými čarami křížícími se pod 
pravým úhlem a ležícími na tomto razítku tak, že jejich průsečík 
je uprostřed a údaje jsou čitelné,". 
 
   14. V § 55 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Označení masa a orgánů jatečných zvířat, posouzených 
jako nepoživatelné, se provádí u částí masa a orgánů obarvením, 
u celých těl, půlek a čtvrtí  hlubokými řezy do tkání a otisk 
razítka musí být na všech částech masa a orgánech jatečných 
zvířat.". 
 
   15. Nad  § 57 se vkládá  společný nadpis, který zní: 
"Označování surovin a potravin živočišného původu pocházejících 
z podniků se stanoveným přechodným obdobím, které byly posouzeny 
jako poživatelné". 
 
   16. V § 57 se nadpis zrušuje. 
 
   17. V § 57 odst.  1 písm. a) se slova "pravidelného 
šestiúhelníkového tvaru o délce stran 23 mm, u drůbeže a králíků 
12 mm" nahrazují slovy "čtvercového tvaru o délce strany 4 cm, 
u drůbeže a králíků o délce strany 2 cm". 
 
   18. V § 57 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí: 
 
   "1. výrobní, se označují otiskem razítka čtvercového tvaru 
o délce strany 4 cm s dvěma rovnoběžnými čarami, které tento 
čtverec vodorovně protínají a jsou od sebe vzdálené nejméně 1 cm 
a umístěny tak, aby text v razítku zůstal čitelný, 
 
   2. určené do konzerv, se označují razítkem čtvercového tvaru 
o délce strany 4 cm, u drůbeže a králíků o délce strany 2 cm, 
s dvěma rovnými čarami křížícími se pod pravým úhlem a ležícími 
diagonálně na razítku tak, že jejich průsečík je uprostřed a údaje 
jsou čitelné.". 
 
   19. V § 57 odst. 2 se slova "pravidelného šestiúhelníku" 
nahrazují slovy "čtverce o délce strany 4 cm". 
 
   20. V § 57 odst. 3 se slova "pravidelného šestiúhelníkového 
tvaru" nahrazují  slovy "čtvercového tvaru"  a slova "místo 
zpracování (územně správní jednotka)" nahrazují slovy "PRO ČR". 
 
   21. Nad  § 58 se vkládá  společný nadpis, který zní: 
"Označování živočišných produktů určených ke krmení zvířat". 
 
   22. § 58 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní: 
 
               "§ 58 
 
   (1) Živočišné produkty, které byly posouzeny a určeny ke 
krmení zvířat10a), se označují otiskem razítka obdélníkového tvaru 
o rozměrech 4 cm x 10 cm, v případě drůbeže a králíků o rozměrech 
2 cm x 5  cm, v jehož horní části  se uvádí označení CZ 
a veterinární schvalovací číslo a za mezerou kód územně správní 
jednotky. Výška těchto písmen a číslic je 1 cm, v případě drůbeže 
a králíků 0,6  cm. V dolní části  je uvedeno slovo KRMIVO 
o velikosti písmen 1,5 cm, v případě drůbeže a králíků o velikosti 
0,6 cm. 
 
   (2) Označení živočišných produktů uvedených v odstavci 1, 
určených pro schválené a registrované výrobce krmiv, se provádí 
u částí masa a orgánů označením s etiketou s otiskem razítka podle 
odstavce 1 na každém přepravním obalu; u celých těl, půlek 
a čtvrtí hlubokými řezy do tkání, přičemž otisk razítka musí být 
na všech částech masa a orgánech jatečných zvířat. 
------------------------------------------------------------------ 
10a) Čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) nařízení Evropského parlamentu 
   a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických 
   pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které 
   nejsou určeny pro lidskou spotřebu.". 
 
   23. Nad  § 59 se vkládá  společný nadpis, který zní: 
"Označování surovin a potravin živočišného původu". 
 
   24. V § 59 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) V razítku kruhového tvaru se uvádí 
a) v horním řádku zkratka "CZ", ve středním řádku veterinární 
  schvalovací číslo podniku a v dolním řádku místo zpracování 
  (územně správní jednotka), nebo 
b) v horním řádku zkratka "CZ" a veterinární schvalovací číslo 
  podniku a v dolním řádku místo zpracování (územně správní 
  jednotka).". 
 
   25. V § 59 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
zní: 
 
   "(2) Výška písmen a číslic musí být nejméně 0,8 cm, a jde-li 
o jatečnou drůbež nebo králíky, nejméně 0,2 cm.". 
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 
   26. Nad § 62 se vkládá společný nadpis, který zní: "Domácí 
porážky". 
 
   27. V § 62 se nadpis zrušuje. 
 
   28. V § 65 odst. 1 se za slova "(výrobní nebo určená do 
konzerv)" vkládají slova " , poživatelná určená ke krmení zvířat 
v zájmových chovech". 
 
   29. V § 69 písm. a) se za slova "(výrobní nebo určené do 
konzerv)" vkládají slova " , poživatelné určené ke krmení zvířat 
v zájmových chovech". 
 
   30. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní: 
 
               "§ 73a 
 
   Označování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu 
na obalech určených pro spotřebitele lze úměrně zmenšit, ale pouze 
tak, aby údaje byly vždy čitelné.". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r.  

Datum uveřejnění: 1. ledna 2005 Poslední změna: 17. prosince 2004 Počet shlédnutí: 3840