LEGISLATIVA

48/2008 Sb.

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

  48/2008 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 11. února 2008

  o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách
  některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

  Změna: 395/2008 Sb.

  Změna: 14/2010 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 57 odst. 14 zákona č. 353/2003
  Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen
  „zákon“):

  § 1

  Způsob výpočtu nároku na vrácení daně

  (1) Nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách výrobků
  uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) a j)
  zákona skutečně spotřebovaných a prokázaných v zemědělské prvovýrobě za
  zdaňovací období podle § 17 zákona se vypočte podle vzorce:

  a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2
  písm. j) - motorová nafta

A = B x (C/1000) x 0,6,

  b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) - směsná
  motorová nafta

A = B x (C/1000) x 0,85,

  kde

  A = nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60 % v Kč pro minerální
  oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) a podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona
  a ve výši 85 % v Kč pro minerální oleje podle § 45 odst. 2 písm. c)
  zákona,

  B = množství minerálních olejů v litrech, prokazatelně spotřebovaných
  za zdaňovací období podle § 17 zákona,

  C = platná sazba spotřební daně podle zákona, uvedená na dokladu o
  prodeji (v Kč/1000 l).

  (2) Používá-li daňový subjekt jak minerální olej uvedený v § 45 odst. 1
  písm. b) zákona, tak i směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2
  písm. c) a j) zákona, vypočte se nárok na vrácení spotřební daně zvlášť
  pro vybrané výrobky uvedené v písmenu a) a zvlášť pro vybrané výrobky
  uvedené v písmenu b).

  § 2

  Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě
  minerálních olejů

  (1) Evidence, kterou daňový subjekt prokazuje^1) nárok na vrácení
  spotřební daně, musí obsahovat údaje o skutečně nakoupeném množství
  minerálních olejů a jejich skutečné spotřebě v zemědělské prvovýrobě za
  zdaňovací období.

  (2) Údaje o množství nakoupených minerálních olejů se evidují časově
  podle jednotlivých dokladů o prodeji a náležitosti dokladů jsou
  stanoveny v § 57 odst. 9 zákona. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být
  podepsány osobou odpovědnou za daňový subjekt za odebrání minerálních
  olejů.

  (3) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské
  prvovýrobě,  se prokazuje účetními doklady podle jiného právního
  předpisu^1). Do měsíčního přehledu o nákupu, spotřebě minerálních
  olejů, místě spotřeby, druhu vykonávané práce a uplatněném nároku se
  uvádí spotřeba souhrnnou položkou, zvlášť za použité minerální oleje
  uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a v § 1 odst. 1 písm. b).

  (4) V případě, kdy daňový subjekt použil minerální oleje, které sám
  vyrobil, pak evidence, kterou prokazuje^1) nárok na vrácení spotřební
  daně,  obsahuje  pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou
  stanoveny v § 57 odst. 10 zákona. K daňovému přiznání je třeba připojit
  stejnopisy interních dokladů, které musí být podepsány osobou, která
  podepsala daňové přiznání.

  (5)  Přehled  o výměře obhospodařovaných zemědělských pozemků se
  prokazuje  dokladem  z  evidence  využití  zemědělské půdy podle
  uživatelských vztahů podle § 57 odst. 6 písm. d) zákona.

  § 3

  Přechodné ustanovení

  Nárok na vrácení spotřební daně, který vznikl přede dnem účinnosti této
  vyhlášky, se uplatňuje podle dosavadních právních předpisů.

  § 4

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení
  spotřební  daně  zaplacené  v cenách některých minerálních olejů
  spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a
  výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o
  normativech spotřeby těchto výrobků.

  2. Vyhláška č. 79/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o
  způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách
  některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě,
  lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách
  vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.

  § 5

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Ministr:

  Mgr. Gandalovič v. r.

  1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum uveřejnění: 11. února 2008 Poslední změna: 14. února 2010 Počet shlédnutí: 1218