LEGISLATIVA

473/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.

473/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2002,

kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech):

Čl.I

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve
znění vyhlášky č. 476/2000 Sb., se mění takto:

V § 4 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Jímky musí kapacitně
odpovídat minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci u kejdy a
minimálně tříměsíční předpokládané produkci u močůvky a hnojůvky, a to
v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu.".

Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Palas v. r.

 

Datum uveřejnění: 20. listopadu 2002 Poslední změna: 17. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3430