LEGISLATIVA

257/2012 Sb.

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

257

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2012

o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 3, § 10 odst. 11 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) stanoví vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu (dále jen "regulovaná látka").

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


§ 2

Vzor evidenční knihy zařízení

Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Vzory zpráv

Vzory pro podávání zpráv podle § 11 odst. 1 a 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3 k této vyhlášce.


§ 4

Postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými
skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky

(1) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Stupeň úpravy I a II závazné technologie podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se provádí v rámci jednoho technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně instalovaná skupina technologických zařízení provozovaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru odpadů ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků.


§ 5

Postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení
obsahujících regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti chladicích okruhů zařízení s obsahem regulovaných látek certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(2) Certifikovaná osoba provádí kontroly následujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:

a)
spoje,

b)
ventily včetně vřeten,

c)
těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech,

d)
části systému vystavené vibraci a

e)
napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s obsahem regulované látky použije certifikovaná osoba metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Metody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z parametrů zařízení uvedených v odstavci 7, které mají být analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost jejich úniku.

(4) Ke kontrole těsnosti lze použít jednu nebo více následujících metod přímého měření:

a)
kontrola chladicích okruhů a jejich součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému,

b)
zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu,

c)
použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.

(5) Při aplikaci přímých metod lze uplatnit následující postupy:

a)
zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost přenosných zařízení pro detekci plynů musí být alespoň 5 g/rok,

b)
zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné; tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k provádění činností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího regulovanou látku, nebo

c)
jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4 nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaná osoba se domnívá, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení, u kterých lze předpokládat možnost úniku.

(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby osoba certifikovaná ke znovuzískávání regulované látky z daného typu zařízení provedla znovuzískání regulované látky z celého systému.

(7) Ke kontrole těsnosti nepřímou metodou použije certifikovaná osoba vizuální a manuální kontrolu zařízení a analýzu jednoho nebo více následujících parametrů:

a)
tlak,

b)
teplota,

c)
proud kompresoru,

d)
hladina kapalin,

e)
množství doplněného chladiva.

(8) Každé podezření na únik regulované látky musí být ověřeno kontrolou těsnosti pomocí metody přímého měření podle odstavce 4.

(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.


§ 6

Postupy pro kontrolu těsnosti systému požární ochrany
obsahujícího regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti systému požární ochrany certifikovaná osoba zkontroluje záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(2) Při zjišťování poškození a známek netěsnosti provádí certifikovaná osoba vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny tlaku, a dalších součástí.

(3) Podezření na netěsnost zakládají tyto situace:

a)
pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,

b)
zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % po odečtení vlivu teploty, nebo

c)
zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 %.

(4) Řádné fungování měřičů tlaku a zařízení na sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba jednou za 12 měsíců.

(5) Použitý postup kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.


§ 7

Rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci
nebo zneškodňování regulovaných látek

(1) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které provádějí znovuzískávání regulovaných látek a jinak manipulují s regulovanými látkami v rámci recyklace výrobků:

a)
základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b)
základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

c)
způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,

d)
způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,

e)
požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

f)
způsob obsluhy přístroje pro odsávání regulovaných látek,

g)
způsob správné manipulace s vyřazenými výrobky,

h)
způsob vedení evidence a

i)
základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

(2) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich regenerace:

a)
základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b)
základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

c)
způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství,

d)
způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,

e)
požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

f)
způsob obsluhy přístroje pro regeneraci regulovaných látek,

g)
způsob vedení evidence a

h)
základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

(3) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich zneškodnění:

a)
základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,

b)
základní znalosti o koncepci Potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,

c)
požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,

d)
způsob vedení evidence,

e)
základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich zneškodnění a

f)
způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi.

(4) Ustanovení odstavce 3 písmena f) se nepoužije, pokud se jedná o školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami, které jsou dopravovány potrubím z místa vzniku do místa zneškodnění.

(5) Školení podle odstavců 1, 2 a 3 zajišťuje provozovatel, který provádí znovuzískávání, regeneraci a zneškodňování regulovaných látek.


§ 8

Přechodné ustanovení

Evidenční kniha zařízení podle vzoru stanoveného ve vyhlášce č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za evidenční knihu zařízení podle § 2 této vyhlášky, s výjimkou evidenční knihy nově zavedené po 1. lednu 2014, u které lze použít pouze vzor stanovený v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. září 2012 Poslední změna: 22. července 2012 Počet shlédnutí: 1106