LEGISLATIVA

40/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin


              40/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 6. ledna 2005, 
  kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 10 a § 19 
odst. 13 písm. c) a f) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 
(zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon"): 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, se mění 
takto: 
 
   1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova 
"Směrnice komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění 
směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.". 
 
   2. V § 14 odst. 9 se na konci písmene l) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou 
č. 5 zní: 
"m) u rozmnožovacího materiálu odrůd  x Festulolium5) (hybrid 
  z křížení druhů rodu kostřava s druhy rodu jílek [Festuca spp. 
  x Lolium spp.]) uvedení názvů druhů v rámci rodů Festuca 
  a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Příloha č. 1 zákona.". 
 
   3. V příloze č. 1 části IV oddílu 5 v tabulce č. 5 se u druhu 
bob v sloupci čtvrtém číslo "85" nahrazuje číslem "80". 
 
   4. V příloze č. 1 části VII oddílu 4 tabulka č. 4.3 zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude tabulka do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-008.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
   5. V příloze č. 2 tabulka Obilniny zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude tabulka do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-008.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
   6. V příloze č. 2 tabulka Olejniny a přadné rostliny zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude tabulka do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-008.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
   7. V příloze č. 11 bod 1 zní: 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text bude do ASPI zařazen dodatečně. K dispozici je 
  v souboru 2005-008.pdf na adrese http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. února 2005 Poslední změna: 25. ledna 2005 Počet shlédnutí: 3650