LEGISLATIVA

475/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

  475/2005 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 30. listopadu 2005,

  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání
  obnovitelných zdrojů

  Změna: 364/2007 Sb.

  Změna: 409/2009 Sb.

  Změna: 291/2010 Sb.

  Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č.
  180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
  a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných
  zdrojů), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a § 6
  odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona:

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory
  elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru
  nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu
  a technické a ekonomické parametry.

  § 2

  Základní pojmy

  Pro účely této vyhlášky se rozumí

  a) elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů - elektřina vyrobená z
  obnovitelných zdrojů ve výrobně naměřená v předávacím místě výrobny a
  sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo
  svorková výroba elektřiny snížená o technologickou vlastní spotřebu
  elektřiny, v případě společného spalování biomasy a neobnovitelného
  zdroje poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů,

  b) technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické
  energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla
  v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou
  přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v
  rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro
  dodávku  do  distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li
  fakturační měření instalováno na jejich primární straně,

  c) ostatní vlastní spotřebou elektřiny - elektřina z obnovitelných
  zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu a která
  je účelně využita výrobcem či jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez
  použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

  d) svorkovou výrobou elektřiny - celková výroba elektřiny měřená na
  svorkách generátorů instalovaných ve výrobně,

  e) váženými průměrnými náklady kapitálu - vážený průměr očekávané
  úrokové  sazby  pro  úvěry na investice do projektů na využití
  obnovitelných  zdrojů  pro výrobu elektřiny a očekávaného výnosu
  vlastního kapitálu investora do projektů na využití obnovitelných
  zdrojů pro výrobu elektřiny.

  § 3

  Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory a termíny oznámení záměru
  nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu

  (1) Výrobce oznámí rozhodnutí o výběru způsobu podpory elektřiny
  vyrobené z obnovitelných zdrojů ve svých výrobnách formou povinného
  výkupu podle § 4 odst. 4 zákona provozovateli přenosové soustavy nebo
  příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nejpozději
  jeden kalendářní měsíc před plánovaným zahájením výroby.

  (2) Změnu zvoleného způsobu podpory oznámí výrobce provozovateli
  přenosové  soustavy  nebo  příslušnému  provozovateli  regionální
  distribuční soustavy nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku,
  který předchází kalendářnímu roku, od kterého má ke změně dojít.

  (3)  Vzor  oznámení  o výběru formy podpory výroby elektřiny z
  obnovitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k této
  vyhlášce.

  (4) Předpokladem pro uplatnění podpory formou povinného výkupu je
  předání údajů výrobcem o předpokládaném ročním množství elektřiny
  vyrobené z obnovitelných zdrojů a množství elektřiny nabídnuté výrobcem
  příslušnému  provozovateli  regionální  distribuční  soustavy nebo
  provozovateli přenosové soustavy k povinnému výkupu v termínech podle
  odstavce 5. Výrobce, jenž neuplatní právo na podporu formou povinného
  výkupu a hodlá využít podpory formou zelených bonusů, předá údaje o
  předpokládaném ročním množství vyrobené elektřiny v termínech podle
  odstavce 5. Vzor hlášení o předpokládané výrobě elektřiny vyrobené z
  obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

  (5) Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny
  vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo
  příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy, jež má být v
  následujícím  kalendářním roce vyrobena z obnovitelného zdroje a
  uplatněna k podpoře, je vždy 31. srpen kalendářního roku. Pro nové
  výrobny předá výrobce tyto údaje nejméně čtyři měsíce před plánovaným
  uvedením výrobny do provozu.

  (6) Při rozhodnutí výrobce o přechodu z režimu podpory formou zelených
  bonusů do režimu výkupních cen je výrobci přiznána taková výše
  výkupních cen, jako kdyby podpora formou zelených bonusů nebyla
  uskutečněna a po celé uplynulé období nároku na podporu byla využívána
  podpora formou povinného výkupu.

  (7)  Vzory  oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z
  obnovitelných zdrojů a o její změně podle odstavce 3 a hlášení a
  předávání údajů podle odstavce 4 jsou Energetickým regulačním úřadem
  rovněž poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 4

  Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z
  obnovitelných zdrojů výkupními cenami

  (1) Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic
  při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z
  obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a ekonomických
  parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce
  elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne

  a) přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben
  elektřiny, který je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a

  b) nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění
  za celou dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry
  ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu.

  (2) Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně
  pro jednotlivé podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané
  technologie, které při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů umožňují
  splnit požadovaná ekonomická kritéria podle odstavce 1, jsou uvedeny v
  příloze č. 3 k této vyhlášce.

  § 5

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Předseda:

  Ing. Fiřt v. r.

  Příloha 1

  VZOR Oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných
  zdrojů a o její změně
------------------------------------------------------------------
Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název
výrobce:

------------------------------------------------------------------
Identifikační číslo:^1)
------------------------------------------------------------------
Název a adresa výrobny:^2)
------------------------------------------------------------------
Číslo licence na výrobu elektřiny:^1)
------------------------------------------------------------------
Druh obnovitelného zdroje:
------------------------------------------------------------------

Od 1. .... roku^3) ....  žádáme o podporu elektřiny vyrobené z
obnovitelných zdrojů ve výše jmenované výrobně ve formě:^4)

a) výkupu  podle § 4  odst. 4  zákona o  podpoře využívání
  obnovitelných zdrojů,

b) úhrady zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře
  využívání obnovitelných zdrojů.

V ........ Dne ..........

               ................................
               Jméno a příjmení výrobce/
               Jméno a příjmení osoby nebo osob
               oprávněných jednat za výrobce

                     Podpis

------------------------------------------------------------------


  _______________

  1) Bylo-li identifikační číslo nebo číslo licence uděleno.

  2) Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení
  licence na výrobu elektřiny; pokud rozhodnutí o udělení licence ještě
  nebylo vydáno, uvede se název a adresa výrobny v souladu s podanou
  žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny.

  3) Pro rok 2006 se uvede datum 1. ledna 2006 pro stávající výrobny
  anebo datum (den, měsíc, rok) zahájení výroby ve výrobně, pokud je toto
  datum pozdější než 1. ledna 2006.

  4) Nehodící se škrtněte.

  Příloha 2

  VZOR  Hlášení  o  předpokládaném  množství  elektřiny vyrobené z
  obnovitelných zdrojů
  Příloha 3

  Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů

  Energie vody - Vodní elektrárny

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 30 let.

  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově
  instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu >= 85 % (měřeno
  na spojce turbíny), u renovací starších typů >= 80 %.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu
  zdroje:
------------------------- ----------------------
Celkové měrné investiční   Roční využití
  náklady [Kč/kWe]    instalovaného výkonu
                [kWh/kWe]
------------------------- ----------------------
    < 130 000         > 4 000
    < 140 000         > 4 300
    < 150 000         > 4 600
------------------------- ----------------------

  Energie biomasy

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben
  spalujících biomasu pro výrobu elektřiny se předpokládá ekonomicky
  racionální využití odpadního tepla.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu
  zdroje:
----------------------------------------------------------------------
   Charakteristika výrobny    Celkové měrné Roční využití
                  investiční  instalovaného
                   náklady     výkonu
                   [Kč/kWe]    [kWh/kWe]
----------------------------------------------------------------------
Zdroj spalující čistou biomasu    < 75 000    > 5 000
----------------------------------------------------------------------
Zdroj spalující (samostatně) plyn  < 75 000    > 5 000
ze zplynování pevné biomasy
----------------------------------------------------------------------

  Pozn. Celkové měrné investiční náklady - celkové měrné investiční
  náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon

  Indikativní parametry u energie biomasy byly použity za předpokladu cen
  biomasy v roce 2009 v obvyklé úrovni odpovídající její kvalitě a
  množství.

  Bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny spalující skládkový,
  kalový nebo důlní plyn 15 let, výrobny spalující bioplyn pak 20 let.

  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben
  spalujících bioplyn pro výrobu elektřiny se předpokládá racionální
  využití odpadního tepla.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu
  zdroje:
------------------------------- -----------------------------------------
  Charakteristika výrobny    Celkové měrné  Roční využití
                  investiční   instalovaného
                   náklady      výkonu
                  [Kč/kWe]     [kWh/kWe]
------------------------------- -----------------------------------------
Výrobny spalující skládkový     < 50 000     > 7 000
plyn, kalový plyn
------------------------------- -----------------------------------------
Výrobny spalující bioplyn včetně  < 110 000     > 7 800
nové technologie produkce
bioplynu
------------------------------- -----------------------------------------
Výrobny spalující důlní plyn    < 50 000     > 7 000
z uzavřených dolů
------------------------------- -----------------------------------------

  Energie větru - Větrné elektrárny

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

  2.  Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční
  průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce
  osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá >= 6 m/s.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného
  zdroje:
----------------------------------------------------
Celkové měrné investiční   Roční využití
  náklady [Kč/kWe]    instalovaného výkonu
                [kWh/kWe]
----------------------------------------------------
    < 42 000         > 2 100
----------------------------------------------------

  Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický
  potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové
  výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale
  získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za
  sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického
  výkonu zdroje.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného
  zdroje:
-------------------------------------------------
Celkové měrné investiční   Roční využití
 náklady včetně vrtů   instalovaného výkonu
    [Kč/kWe]        [kWh/kWe]
-------------------------------------------------
    < 275 000         > 5 700
-------------------------------------------------

  Fotovoltaika

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let.

  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá
  se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo
  roční svorkové výroby elektřiny >= 150 kWh na metr čtvereční aktivní
  plochy solárního panelu. Současně je předpokládán pokles výkonu panelů
  o 0, 8 % jmenovitého výkonu ročně.

  3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného
  zdroje:
--------------------------------------------------------------------------------------
Charakteristika výrobny   Celkové měrné investiční   Roční využití instalovaného
                náklady [Kč/kWp]     špičkového výkonu [kWh/kWp]
--------------------------------------------------------------------------------------
Do 30 kWp včetně         < 75 000            > 980
--------------------------------------------------------------------------------------
30 kWp až 100 kWp včetně     < 60 000            > 1 000
--------------------------------------------------------------------------------------
Nad 100 kWp            < 55 000            > 1 000
--------------------------------------------------------------------------------------

  Pozn. kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního
  panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II zákona č. 364/2007 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této
  vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů
  podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
  znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

  Čl. II vyhlášky č. 409/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky
  platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle
  přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá
  ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

  Čl. II vyhlášky č. 300/2010 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky
  platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle
  dosavadní přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
  některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve
  znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.

 

Datum uveřejnění: 7. prosince 2005 Poslední změna: 9. listopadu 2010 Počet shlédnutí: 4675