LEGISLATIVA

53/2009 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

53

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. února 2009

o stanovení podmínek pro poskytování dotací
na lesnicko-environmentální opatření


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování dotací na zlepšování druhové skladby lesních porostů (dále jen "titul zlepšování druhové skladby") ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů.


§ 2

Podmínky zařazení do titulu zlepšování druhové skladby

(1) Do titulu zlepšování druhové skladby může být podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova2) zařazen žadatel, který hospodaří na lesním pozemku3) subjektů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4).

(2) Do titulu zlepšování druhové skladby nelze zařadit porostní skupinu5), která se nachází v katastrálních územích hlavního města Prahy6).

(3) Do titulu zlepšování druhové skladby lze zařadit porostní skupinu, která má etáž5), popřípadě etáže, splňující tyto podmínky:

a)
věk je v roce podání žádosti o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby (dále jen "žádost o zařazení") v rozpětí od 6 do 30 let včetně,

b)
hodnota zakmenění, popřípadě součet hodnot zakmenění je minimálně sedm desetin plného zakmenění; zakmenění se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,

c)
podíl melioračních a zpevňujících dřevin, jejichž seznam je pro účely tohoto nařízení stanoven pro jednotlivé cílové hospodářské soubory v příloze č. 1 k tomuto nařízení, převyšuje nejméně o 5 % hodnotu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného vyhláškou upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) a podle navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v etáži, popřípadě v etážích, porostní skupina spadá do jedné ze tříd uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení; podíl melioračních a zpevňujících dřevin se pro potřeby tohoto nařízení stanoví podle počtu jedinců na ploše,

(dále jen "zvolená porostní skupina").

(4) Pokud je hlavní dřevina v etáži zároveň dřevinou meliorační a zpevňující podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, započítává se do minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a lze ji započítat do navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin pouze do výše 10 %; pro účely tohoto nařízení se po celou dobu trvání závazku za hlavní dřevinu považuje dřevina, která má nejvyšší zastoupení v etáži při zařazení.

(5) Je-li minimální stanovený podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle vyhlášky upravující zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů7) určen rozmezím podílu melioračních a zpevňujících dřevin, pro účely tohoto nařízení se za minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin považuje horní hranice tohoto rozmezí.

(6) V případě víceetážové zvolené porostní skupiny se celkový podíl melioračních a zpevňujících dřevin vypočte jako součet jednotlivých součinů parciálních ploch etáží, které splňují podmínku podle § 2 odst. 3 písm. a) a b), s dílčími podíly melioračních a zpevňujících dřevin pro danou etáž vydělený celkovou plochou zvolené porostní skupiny.

(7) Žadatel musí mít platný lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu5) (dále jen "plán nebo osnova") pro zvolenou porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do titulu zlepšování druhové skladby, uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen "datový sklad").

(8) Žadatel v terénu viditelně označí hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, a to způsobem, který popíše v projektu na titul zlepšování druhové skladby, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 3

Žádost o zařazení

(1) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.

(2) Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, na které je podávána žádost o zařazení.

(3) Součástí žádosti o zařazení je

a)
závazek žadatele, že po stanovenou dobu 20 let bude plnit podmínky tohoto nařízení na zařazené ploše zvolené porostní skupiny,

b)
výpis z katastru nemovitostí pro pozemek, na kterém se nachází zvolená porostní skupina, který není starší 3 měsíců,

c)
úředně ověřená kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy o hospodaření s vlastníkem, popřípadě se spoluvlastníky většiny spoluvlastnických podílů8), umožňující dodržet závazek stanovený v písmenu a), není-li žadatelem vlastník, popřípadě spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů8),

d)
písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů8) se zařazením do titulu zlepšování druhové skladby, není-li žadatelem vlastník, popřípadě spoluvlastník většiny spoluvlastnických podílů8),

e)
písemný souhlas žadatele nebo vlastníka s využitím dat z plánu nebo osnovy předaných do datového skladu pro účely správních řízení v rámci titulu zlepšování druhové skladby,

f)
projekt na formuláři vydaném Fondem, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení; aktuální údaje uvedené v projektu podle části II. písm. f) bodů 2 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení potvrdí odborný lesní hospodář,

g)
stanovisko Ministerstva životního prostředí, vydané podle zákona upravujícího ochranu přírody a krajiny9), o tom, že se zvolená porostní skupina nachází na území Natura 20009) nebo na zvláště chráněném území9), na formuláři vydaném Fondem, jde-li o zvolenou porostní skupinu, která se nachází nejméně z 50 % plochy na území těchto oblastí,

h)
kopie lesnické mapy5) v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením hranic zvolené porostní skupiny.

(4) Fond rozhodne o zařazení žadatele do titulu zlepšování druhové skladby, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zlepšování druhové skladby podle odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení zvýšit plochu zvolené porostní skupiny.

(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě žádosti poskytnuta dotace, Fond uloží její vrácení, není-li dále stanoveno jinak.


§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby

(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května10) kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) poskytne dotaci v nižším rozsahu, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, uvede v žádosti o poskytnutí dotace plochu zvolené porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, požadované údaje z plánu nebo osnovy, jednoznačnou identifikaci5) etáží, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3, a potvrzení odborného lesního hospodáře, že nedošlo ke snížení zakmenění pod hodnotu sedm desetin plného zakmenění.


§ 5

Podmínky poskytnutí dotace na titul zlepšování druhové skladby

Dotace na titul zlepšování druhové skladby se poskytne, jestliže

a)
je žadatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby,

b)
Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zlepšování druhové skladby v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,

c)
v etáži, popřípadě v etážích ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a b), je po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) podíl melioračních a zpevňujících dřevin takový, aby zvolená porostní skupina náležela alespoň do třídy při zařazení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

d)
etáž, popřípadě etáže ve zvolené porostní skupině, které splňují podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a) a c), mají po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) hodnotu zakmenění alespoň sedm desetin plného zakmenění,

e)
jsou v terénu viditelně označeny hranice zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, v souladu s projektem na titul zlepšování druhové skladby nebo s oznámením podle § 8 odst. 6, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a),

f)
žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen "evidence půdy"), se zaváže hospodařit a hospodaří na půdních blocích, popřípadě jejich dílech vedených na něj v evidenci půdy, v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

g)
žadatel má po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) plán nebo osnovu pro zvolenou porostní skupinu uloženy v digitální formě v datovém skladu.


§ 6

Výše dotace

(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby při podílu melioračních a zpevňujících dřevin převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené porostní skupině

a)
o 5 až 15 % činí 20 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 25 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

b)
nad 15 do 25 % činí 40 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 49 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

c)
nad 25 do 35 % činí 60 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 74 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

d)
nad 35 % činí 81 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 97 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok.

(2) Pokud zvolená porostní skupina leží nejméně z 50 % své plochy na území Natura 2000 nebo zvláště chráněném území, pro dotaci na zlepšování druhové skladby se použije sazba pro tato území uvedená v odstavci 1.

(3) Výši platby Fond vypočte jako součin plochy zvolené porostní skupiny na lesním pozemku3), na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.


§ 7

Změna plochy zvolené porostní skupiny

(1) Má-li žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období zájem o zařazení nové porostní skupiny do titulu zlepšování druhové skladby podle § 2, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení pro nové dvacetileté období. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového dvacetiletého období samostatně.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení celkové plochy zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě

a)
restituce12),

b)
provedení pozemkové úpravy13),

c)
zásahu vyšší moci14),

d)
provedení změn v plánu nebo osnově u zvolené porostní skupiny, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení celkové plochy o více než 15 % plochy zvolené porostní skupiny zařazené do tohoto titulu v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, pokud nedošlo ke snížení plochy v důsledku prodeje,

e)
zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

f)
obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav,

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy, s přihlédnutím k původní, nesnížené ploše uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, dojde-li ke snížení plochy ve lhůtě podle odstavce 4; v následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše.

(3) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení plochy na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, podá žadatel žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok; Fond poskytne dotaci sníženou o poměrnou část odpovídající snížení plochy a zároveň rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené plochy, jestliže ke snížení plochy zařazené do tohoto titulu došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3 v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2, nepodává s touto žádostí žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).

(5) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované snížení zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 4.

(6) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 4 nebo 5 rozhodne o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zlepšování druhové skladby; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


§ 8

Změny ve zvolené porostní skupině

(1) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, podá žadatel Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

(2) V případě snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 1. Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

(3) V případě zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá změna třídy zvolené porostní skupiny, podá žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový podíl melioračních a zpevňujících dřevin potvrzený odborným lesním hospodářem; dále je povinen dodržet podíl melioračních a zpevňujících dřevin alespoň pro tuto třídu do konce dvacetiletého závazku; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně třídy.

(4) V případě změny identifikace zvolené porostní skupiny podá žadatel Fondu v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci a identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(5) V prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy pro zvolenou porostní skupinu Fond při kontrole v daném roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(6) Žadatel předloží Fondu oznámení s novým popisem označení hranic zvolené porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, pokud došlo ke změně jejich označení.


§ 9

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), a to tak, že snížil podíl melioračních a zpevňujících dřevin ve zvolené porostní skupině nejvýše o jednu třídu uvedenou v tabulce tříd navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin v příloze č. 2 k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1, a to na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1 nebo 2, žadateli poskytuje dotaci podle odstavce 1 a žadatel poté zvýší podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá zvýšení třídy, poskytne Fond od roku této změny nadále dotaci ve výši 50 % dotace příslušné pro třídu, do které zvolená porostní skupina náleží podle § 6 odst. 1.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. e), sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(4) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 5 písm. f) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení z nedbalosti17), bude mu dotace v rámci titulu zlepšování druhové skladby snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy na žadatele (dále jen "celková výměra"), bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1 nebo 2, snížena o 1 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1 nebo 2, snížena o 3 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1 nebo 2, snížena o 5 %.

(5) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 5 písm. f) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení úmyslně18), bude mu dotace v rámci titulu zlepšování druhové skladby snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1 nebo 2, snížena o 20 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1 nebo 2, snížena o 50 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry nebude dotace, vypočtená podle § 6, poskytnuta.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle skutečností uvedených v § 8 odst. 1 nebo 2, nebude žadateli na zvolenou porostní skupinu, na které porušil podmínku, poskytnuta dotace na příslušný kalendářní rok.


§ 10

Vrácení dotace a vyřazení z titulu zlepšování druhové skladby

(1) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se na tuto zvolenou porostní skupinu nevztahuje § 9 odst. 1, vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Pokud Fond provedl změnu zařazení podle § 8 odst. 1 nebo 2, žadateli poskytuje dotaci podle § 9 odst. 1 a žadatel poté sníží podíl melioračních a zpevňujících dřevin, ze kterého vyplývá snížení třídy, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.

(3) Zjistí-li Fond, že u zvolené porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d) nebo g), vyřadí Fond zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku

a)
restituce12),

b)
provedení pozemkové úpravy13),

c)
zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

d)
obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav.

(5) Fond neuloží vrácení dotace, dojde-li u žadatele k nesplnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) v případě stanoveném v přímo použitelném předpise Evropských společenství19), v důsledku převodu nebo přechodu vlastnického práva všech zvolených porostních skupin fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace20) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje celého podniku21) a jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel nebo nový uživatel podniku dříve obhospodařovaného žadatelem (dále jen "nabyvatel") písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby.

(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté ploše podle odstavce 5 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto titulu, ke snížení zařazené plochy podle § 7 odst. 3 nebo k porušení jiných podmínek tohoto titulu na ploše, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(7) Rozhodne-li Fond o vrácení dotace či její části, žadatel vrátí dotaci na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.


§ 11

Společná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
2)
Čl. 47 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
3)
§ 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4)
Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
5)
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
6)
Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
7)
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
8)
§ 139 odst. 2 občanského zákoníku.
9)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
10)
Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
11)
§ 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
12)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
15)
§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
16)
§ 13 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
17)
Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
18)
Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
19)
Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
20)
§ 68 obchodního zákoníku.
21)
§ 476 až 488i obchodního zákoníku.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 53/2009 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 1. března 2009 Poslední změna: 1. března 2009 Počet shlédnutí: 2203