LEGISLATIVA

147/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

147

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2009,

kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních
prostředcích na ochranu rostlin


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 5 písm. b) se slova "§ 68 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "§ 67 odst. 1 zákona".

2. V § 5 písmeno c) zní:

"c)
ostatní se podrobí kontrolnímu testování nejméně jednou za 3 roky.".

3. V příloze č. 1 bod 2 zní:

"2. registrační nálepkou vydanou rostlinolékařskou správou s registračním číslem, pod kterým je daný typ mechanizačního prostředku veden v úředním registru.".

4. V příloze č. 4 části B bodu 7.1 se číslo "14" nahrazuje číslem "6".

5. V příloze č. 5 části A bodu 2 písm. b) tabulka zní:

(Tabulka)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 27. června 2009 Poslední změna: 26. května 2009 Počet shlédnutí: 1943