LEGISLATIVA

503/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

             503/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 10. září 2004, 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
    č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
      Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
    a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
         a postup při udělování souhlasu 
    k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, 
§ 6 odst. 5, § 55 odst. 6 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
188/2004 Sb., (dále jen "zákon"): 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se mění 
takto: 
 
   1. V § 2 se na konci odstavce 4 slova "buď jako směs 
konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém 
hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní 
převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od 
dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle 
§ 16 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "pod katalogové číslo 
samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad". 
 
   2. V § 3 odstavec 5 zní: 
 
   "(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu 
odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady 
zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla 
kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. 
b) nebo c) a § 6 odst.  2 zákona a nemají v Katalogu odpadů 
katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), 
se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných 
odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie 
"N".". 
 
   3. V § 4 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy 
"obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 1 se 
slova  "okresní  úřad"  nahrazují  slovy  "obecní úřad obce 
s rozšířenou působností". 
 
   4. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 zní: 
 
               "§ 5 
 
       Podrobnosti o náležitostech oznámení 
         o přeshraničním pohybu odpadu 
 
   (1)  Kromě  náležitostí  stanovených  právními  předpisy 
Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů 
v rámci Evropského společenství, do něj  a z něj a jejich 
kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být 
oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto 
náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu 
i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož 
odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu 
nejvýše jednoho roku. 
 
   (2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat 
informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 
nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. Je-li záruka 
realizována  formou  bankovní  záruky  vystavené ve prospěch 
ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny. 
 
   (3) Náležitosti  oznámení o plánované  přepravě odpadu, 
s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou: 
a) informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu 
  odpadu  odpovídající  analýzou,  provedenou  akreditovanou 
  laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny 
  příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen 
  "dotčené příslušné orgány", 
b) kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši 
  složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. 
 
   (4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České 
republiky jsou: 
a) kopie  souhlasu uděleného  podle  §  14 odst.  1 zákona 
  k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo 
  odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce 
  s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se 
  o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 
  2 zákona, 
b) kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad 
  využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního 
  předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se 
  jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, 
c) údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo 
  odstraňován, 
d) informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na 
  odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem 
  využití, 
e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo 
  kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací 
  listiny příjemce, 
f) v případě,  že součástí  předloženého záměru  přeshraniční 
  přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou 
  ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, 
  D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit 
  i následující náležitosti: 
  - jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým 
   ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 
   zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů 
   využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti 
   uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití 
   některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo 
  - jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění 
   některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, 
   kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 
   v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) 
   i pro zařízení, které odstranění některým ze způsobů D13 až 
   D15 provede, nebo 
  - je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu 
   R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až 
   R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České 
   republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) 
   i pro zařízení, které následné využití provede, nebo 
  - je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu 
   D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až 
   D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno 
   v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) 
   i pro zařízení, které následné odstranění provede. 
 
   (5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České 
republiky jsou: 
a) adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen 
  v případě,  že přeprava  nebyla dokončena  tak, jak bylo 
  plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy 
  Evropských společenství2), 
b) jeden z následujících dokladů: 
  - kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 
   odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele 
   a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad, 
  - kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud 
   odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena 
   kategorie ostatní odpad, 
  - kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování 
   zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká 
   při činnosti oznamovatele, 
c) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo 
  kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací 
  listiny oznamovatele. 
 
   (6) Doklady doprovázející  přeshraniční přepravu odpadů, 
způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny 
v příloze č. 3. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění pozdějších předpisů. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou 
  odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES  o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93. 
3) Článek 28 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou 
  odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
5) Nákladním listem se pro účely vyhlášky rozumí doklad skládající 
  se z formuláře oznámení a z formuláře pro pohyb/sledování 
  odpadů. Uvedený název vychází z revidovaného a v databázi ISPAP 
  uvedeného rozhodnutí Komise č. 94/774/ES.". 
 
   5. § 6 zní: 
 
               "§ 6 
 
   Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 
odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4.". 
 
§ 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují. 
 
   6. V příloze č. 1 v podskupině 10 08 se katalogové číslo 
druhu odpadu "10 05 11" nahrazuje číslem "10 08 11". 
 
   7. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu odpadu pod 
katalogovým číslem 13 01 01 za slovem "PCB" odkaz na poznámku pod 
čarou č. 1 zrušuje. 
 
   8. V příloze č. 1 v podskupině 10 12 pod katalogovým číslem 
10 12 10 se v názvu druhu odpadu číslo "10 12 19" nahrazuje číslem 
"10 12 09". 
 
   9. V příloze č. 1 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 
druhu odpadu "03 07 03*" nahrazuje číslem "13 07 03*". 
 
   10. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 v názvu podskupiny 14 06 
se za slovem "Odpadní" zrušuje předložka "z". 
 
   11. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu podskupiny 
16 02 doplňuje za slovem "zařízení" číslo poznámky pod čarou "1)". 
 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení 
  pouze  pro účely  evidence a  ohlašování elektrozařízení 
  a elektroodpadu je stanoveno  vyhláškou č. 383/2001 Sb., 
  o podrobnostech nakládání s odpady.". 
 
   12. V příloze č. 1 v podskupině 16 05 pod katalogovým číslem 
16 05 09 se v názvu druhu odpadu číslo "06 05 07" nahrazuje číslem 
"16 05 07". 
 
   13. V příloze č. 1 v podskupině 16 09 se v názvu druhu odpadu 
pod katalogovým číslem 16 09 04* slovo "neurčenáé" nahrazuje 
slovem "neurčená". 
 
   14. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01, 18 02 a 20 01 se 
u katalogových čísel 18 01 09,  18 02 08 a 20 01 32 doplňuje 
označení kategorie "*". 
 
   15. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci 
názvu druhů odpadů pod katalogovými čísly 18 01 01 a 18 02 01 
doplňuje číslo poznámky pod čarou "3a". 
 
Poznámka pod čarou č. 3a zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"3a) Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie 
   nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 
   zákona především s ohledem na šíření infekce.". 
 
   16. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci 
názvu druhu odpadu pod katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02 za 
slovo "infekce" doplňuje číslo poznámky pod čarou "3b" . 
 
Poznámka pod čarou č. 3b zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"3b) Odstraněním nebezpečné vlastnosti  infekčnosti se rozumí 
   provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena 
   dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána. 
 
   17. V příloze č. 1 v podskupině 18 01 se na konci názvu druhu 
odpadu pod katalogovým číslem 18 01 04 vypouští závorka se slovy 
"(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, 
pleny)". 
 
   18. V příloze č. 1 v podskupině 18 02 se v názvu druhu odpadu 
pod katalogovým číslem 18 02 08 číslo "18 01 07" nahrazuje číslem 
"18 02 07". 
 
   19. V příloze č. 1 se v poznámce pod čarou č. 5 doplňuje 
číslo vyhlášky "383/2001". 
 
   20. V příloze č. 2 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 
03 07 03* nahrazuje číslem "13 07 03*". 
 
   21. V příloze č. 2 se katalogová čísla včetně názvů druhů 
odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 02 02, celá 
podskupina 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady4) zrušují. 
 
   22. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 
3 zní: 
 
             "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-175.pdf." 
 
   23. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní: 
 
             "Příloha č. 4 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-175.pdf." 
 
   24. Přílohy č. 5 až 10 se zrušují. 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004. 
 
              Ministr: 
            RNDr. Ambrozek v.r. Vyhlášku včetně příloh si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 9015