LEGISLATIVA

314/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů


314

ZÁKON

ze dne 23. května 2006,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpadech

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 písmeno s) zní:

"s)
uvedením výrobku na trh v České republice (dále jen "uvedení na trh") - první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku.".

2. V § 4 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí:

"t)
uvedením výrobku do oběhu - každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice po jeho uvedení na trh,

u)
dovozem výrobku - propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití,

v)
distributorem - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.".

3. V § 10 odst. 3 se slova "vyrábí, dováží nebo" zrušují.

4. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:"§ 10a

(1) Pro účely této části zákona se rozumí

a)
komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,

b)
zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků,

c)
veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.

(2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.

(4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy15a).

____________________________________
15a)
Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 12 odst. 3 se za slova "provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2" vkládají slova "nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b)".

6. V § 14 odst. 5 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi.".

7. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a další biologicky rozložitelné odpady".

8. V § 31 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Osoby uvádějící na trh baterie, akumulátory nebo zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, jsou povinny

a)
je označovat údaji týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených,

b)
informovat spotřebitele o nebezpečích spojených s protiprávním odstraňováním upotřebených baterií a akumulátorů.

(3) Osoby uvádějící na trh zařízení, které vyžaduje zabudování baterie nebo akumulátoru, jsou povinny zajistit, aby spotřebitel mohl baterie nebo akumulátory po upotřebení snadno vyjmout. Pokud zařízení neumožňuje snadné vyjmutí baterií nebo akumulátorů, musí být k zařízení připojen návod pro spotřebitele na jejich bezpečné vyjmutí.".

9. V § 31 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

10. V § 31 odst. 4 se slova "vyrábět a dovážet" nahrazují slovy "uvádět na trh".

11. V nadpisu dílu 4 nad § 32 se doplňují slova "a další biologicky rozložitelné odpady".

12. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které včetně nadpisu znějí:


"§ 33a

Pro účely této části zákona se rozumí

a)
biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu,

b)
zařízením pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů - zařízení pro aerobní nebo anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů.


§ 33b

Povinnosti pro biologické zpracování biologicky
rozložitelných odpadů

(1) Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů je povinen

a)
provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1, s výjimkou zařízení, které zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok (dále jen "malé zařízení"); roční množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun,

b)
provozovat malé zařízení na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. e) a v souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno,

c)
upravené biologicky rozložitelné odpady hodnotit a zařazovat postupy a metodami stanovenými prováděcím právním předpisem a v souladu s ním je označit a vybavit návodem k použití,

d)
upravené biologicky rozložitelné odpady, které nelze zařadit do žádné ze skupin stanovených prováděcím právním předpisem, a zbytkový odpad po úpravě biologicky rozložitelného odpadu, který již není odpadem podléhajícím biologickému rozkladu, předat k využití nebo odstranění oprávněné osobě podle § 12 odst. 3.

(2) Zařazení biologicky rozložitelného odpadu podle jeho skutečných vlastností, složení a způsobu materiálového využití do některé ze skupin stanovených prováděcím právním předpisem, jeho označení a vybavení návodem k použití je jeho konečným materiálovým využitím podle § 4 písm. m).

(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

a)
seznam biologicky rozložitelných odpadů,

b)
způsoby biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů,

c)
technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných biologicky rozložitelných odpadů,

d)
technologické požadavky na úpravu biologicky rozložitelných odpadů,

e)
obsah provozního řádu zařízení,

f)
požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání biologicky rozložitelných odpadů,

g)
způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených biologicky rozložitelných odpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového využití,

h)
limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a indikátorových organismů ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování odpadů, metody stanovení koncentrací cizorodých látek,

i)
četnost a metody vzorkování, označování skupin podle způsobu jejich biologického zpracování a kritéria hodnocení upraveného biologicky rozložitelného odpadu jako dále již biologicky nerozložitelného odpadu.".

13. V § 36 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

14. V § 37 odst. 7 písm. c) se slovo "dovozci" nahrazuje slovem "zástupci31e)".

Poznámka pod čarou č. 31e zní:

_____________________________________
"31e)
§ 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb.".

15. V nadpisu § 37a se slovo "dovozců" nahrazuje slovy "akreditovaných zástupců".

16. V § 37a odst. 1 se slovo "dovozci31e)" nahrazuje slovem "zástupci31e)" a slova "popřípadě jejich právní nástupci (dále jen "akreditovaní dovozci")" se zrušují.

17. V § 37a odst. 2 a 4 se slovo "dovozce" nahrazuje slovem "zástupce".

18. V § 37a odst. 2 se slovo "dovozcem" nahrazuje slovem "zástupcem".

19. V § 37b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)
zapojit se do informačního systému sledování toků vybraných autovraků, stanoveného prováděcím právním předpisem.".

20. V § 37b odst. 2 se za slova "evidence převzatých autovraků" vkládají slova "včetně informačního systému sledování toků vybraných autovraků".

21. V § 37c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)
zapojit se do informačního systému sledování toků vybraných autovraků, stanoveného prováděcím právním předpisem. Pokud sám není posledním zpracovatelem vybraných autovraků, je povinen spolu s odpadem z vybraných autovraků předat každému následujícímu zpracovateli údaje o dílčím zpracování v souladu s prováděcím právním předpisem.".

22. V § 37c odst. 2 se slovo "dovozci" nahrazuje slovy "akreditovanému zástupci".

23. V § 37i se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Do Seznamu se zapisují pouze ti výrobci podle § 37g písm. e), kteří trvale podnikají na území České republiky.".

24. V § 38 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání spotřebiteli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem.".

25. V § 66 odst. 2 se částka "300 000 Kč" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč".

26. V § 66 odst. 3 se částka "1 000 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 000 Kč".

27. V § 66 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna,".

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j).

28. V § 66 odst. 4 se částka "10 000 000 Kč" nahrazuje částkou "50 000 000 Kč".

29. § 69 zní:


"§ 69

(1) Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a)
se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,

b)
odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

(2) Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a)
převezme odpad do svého vlastnictví,

b)
provádí nedovolenou přepravu odpadů podle čl. 26 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,

c)
soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.".

30. V § 71 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)
Policie České republiky,".

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

31. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48b a 48c zní:


"§ 77a

Policie České republiky

(1) Policie České republiky

a)
v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic48b) zaznamenává a podle možností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů do České republiky,

b)
předává zjištěné podněty orgánům inspekce a celních úřadů k provedení vlastních nápravných opatření,

c)
spolupracuje a v rámci součinnosti poskytuje odbornou pomoc a přiměřené podmínky orgánům inspekce a celních úřadů.

(2) Policie České republiky v rámci spolupůsobení a při získávání informací potřebných pro plnění úkolů podle odstavce 1 postupuje a využívá oprávnění podle příslušných právních předpisů48c).

(3) Policie České republiky si při plnění úkolů podle odstavce 1 může vyžádat odbornou pomoc orgánů inspekce nebo celních úřadů.

_____________________________________
48b)
§ 2 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů.
48c)
Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene p) doplňují slova "a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem".

33. V § 79 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.".


ČÁST DRUHÁ

Změna trestního zákona

Čl. II

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 692/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb. a zákona č. 161/2006 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 181e se slovo "nebezpečnými" zrušuje.

2. V § 181e odst. 2 se slovo "nebezpečný" zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 19, 20, 21 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007 a čl. I bodů 5, 12 a 33, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2007.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

 

Datum uveřejnění: 22. června 2006 Poslední změna: 25. června 2006 Počet shlédnutí: 8642