LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 18/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2005 č. 18 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění

V l á d a

I. s c h v a l u j e Opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění, obsažená v příloze tohoto usnesení (dále jen „Opatření“);

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství, pro místní rozvoj, informatiky, obrany a vnitra a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi Českého báňského úřadu realizovat Opatření,

2. ministru životního prostředí
a) koordinovat plnění úkolů uvedených v Opatření,
b) informovat vládu do 31. prosince 2006 o plnění úkolů uvedených v Opatření,

3. ministru životního prostředí zajistit ve spolupráci s ministrem financí realizaci Opatření v rámci rozpočtových kapitol příslušných ministerstev;

III. d o p o r u č u j e hejtmanům spolupracovat při plnění úkolů uvedených v Opatření.

Provedou:
místopředseda vlády a
ministr dopravy,
ministři životního prostředí,
průmyslu a obchodu,
zemědělství, pro místní rozvoj,
informatiky, obrany, vnitra,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého báňského úřadu

Na vědomí:
hejtmani


Příloha k usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 18

Opatření k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění

č. úkolu Název úkolu

1 Realizační program České republiky pro nakládání s nebezpečnými odpady

Opatření 1.1.
Mezi programy/projekty podporované dotčenými orgány státní správy zařadit projekty zaměřené na vytvoření kapacit pro recyklaci a využívání nebezpečných odpadů (vybraných proudů nebezpečných odpadů), s cílem dosažení podílu 10 % materiálově využívaných nebezpečných odpadů ze všech produkovaných nebezpečných odpadů do roku 2010.

Termín: 1.1.2005 – 31.12.2010
Zodpovídá: MŽP

Opatření 1.2.
Zpracovat podklady pro technickou specifikaci přípustného ovlivňování životního prostředí vybranými stavebními výrobky vyrobenými z odpadů, která stanoví základní požadavky na sledování vlastností výrobků přicházejících do styku s horninovým prostředím a podzemní a povrchovou vodou.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ, MD, ČBÚ

Opatření 1.3.
Připravit a vydat směrnici k minimalizaci vzniku nebezpečných stavebních odpadů a k podpoře využívání stavebních odpadů.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ, MMR

Opatření 1.4.
Podporovat zveřejňování koncepčních, prevenčních i dalších informací z oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (NO) v odborných periodikách. Zpracovat a vydat informační nebo metodickou pomůcku k problematice nakládání s NO pro pedagogy vzdělávacích zařízení s modifikací využitelnou i pro obce. Připravit programy pro média (televize, rozhlas, tisk) s důrazem na možnosti předcházení vzniku NO a využití (s upřednostněním materiálového využití) nebo odstranění jednotlivých druhů NO, odděleně soustřeďovaných veřejností, s ukázkami konkrétních příkladů.

Termín: průběžně
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ, MZe

Opatření 1.5.
Zpracovat a vydat metodiku pro plnění povinnosti původců, stanovenou v § 16 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech, k vykonávání kontroly vlivů nakládání s nebezpečnými odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH ČR, POH kraje a POH původce.

Termín: 1.10.2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ

Opatření 1.6.
Připravit náměty projektů VaV zadávaných MŽP ke zjištění prevenčního potenciálu ve firmách, které jsou původcem nebezpečného odpadu.

Termín: 31.1.2007
Zodpovídá: MŽP


č. úkolu Název úkolu

2 Realizační program České republiky Návrh Plánu České republiky pro dekontaminaci a odstranění zařízení s obsahem PCB

Opatření 2.1.
Zpracovat a vydat ve Věstníku MŽP Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení s obsahem PCB a pro dekontaminaci těchto zařízení.

Termín: 30.6.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZ, MD

Opatření 2.2.
Připravit novelu zákona o odpadech pro zabezpečení postupu dekontaminace a odstranění inventarizovaných zařízení a PCB v nich obsažených.

Termín: 31.7.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MO, MZ, MD, Fond národního majetku


č. úkolu Název úkolu

3 Realizační program České republiky pro kaly z čistíren odpadních vod

Opatření 3.1.
Ministerstvo zemědělství připraví návrh dotačních titulů pro podporu výroby kompostů vyrobených z čistírenských kalů a jejich aplikaci na zemědělskou půdu (při splnění všech podmínek stanovených právními předpisy).

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MZe
Spolupráce: MŽP, kraje

Opatření 3.2.
Mezi programy/projekty podporované dotčenými státními orgány zařadit tituly na doplnění ČOV o zařízení na hygienizaci, popř. další úpravu kalů, s ohledem na další zpracování nebo využití.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe

Opatření 3.3.
Mezi programy/projekty podporované dotčenými státními orgány zařadit tituly pro podporu výstavby zařízení na využívání odpadů, pokud v těchto zařízeních bude kompostován čistírenský kal.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe

Opatření 3.4.
Připravit novelu zákona o odpadech ke stanovení podmínek pro využívání čistírenských kalů k nezemědělským rekultivacím a k výrobě rekultivačních substrátů a kompostů s cílem zajištění ochrany zdraví lidí a životního prostředí při využívání kalů k nezemědělským rekultivacím a k výrobě rekultivačních substrátů a kompostů.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MZ, MMR

Opatření 3.5.
Mezi programy/projekty podporované dotčenými státními orgány zařadit tituly pro podporu výstavby zařízení na využití těch čistírenských kalů, pro které není uplatnění v zemědělství, s cílem zajištění využívání kalů z ČOV a jejich odklonu od skládkování.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe

č. úkolu Název úkolu

4 Realizační program České republiky pro nakládání s autovraky

Opatření 4.1.
Vytvořit systém pro nakládání s vybranými autovraky, jehož součástí bude postup pro trvalé odhlášení vozidel, postup pro odstranění nebezpečných složek z těchto vozidel (vybraných autovraků) a postup pro certifikaci zařízení.

Termín: 30.6.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MV, MD, MPO

Opatření 4.2.
Dopracovat nástroje pro plnění povinnosti při nakládání s autovraky: zajistit kompatibilitu informačních systémů shromažďujících data o vyřazovaných vozidlech.

Termín: 31.12.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MV, MD, MI, MPO


č. úkolu Název úkolu

5 Realizační program České republiky pro obaly a odpady z obalů

Opatření 5.1.
Připravit novelu zákona o obalech v souvislosti s novelizací směrnice EP a Rady č. 94/62/ES směrnicí 2004/12/ES. Následně novelizovat vyhlášky zákon provádějící.

Termín: do18.8.2005
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MPO


č. úkolu Název úkolu

6 Realizační program České republiky pro PVC a odpady z PVC

Opatření 6.1
Připravit program pro řešení nakládání s odpady z plastů, včetně odpadů z PVC.

Termín: 2004 - 2006
Zodpovídá: MŽP
Spolupráce: MZe, MPO, autorizovaná obalová společnost

Finanční zabezpečení plnění konkrétních opatření k provedení nařízení vlády
č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR v období 2003 - 2006

Cíle POH vyplývají zejména z implementovaných požadavků právních předpisů Evropských společenství v oblasti nakládání s odpady, ke kterým byla schválena Rámcové strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí (usnesení vlády č. 594 ze dne 18. června 2003). Dopady na státní rozpočet z předkládaného materiálu nevyplývají. Pro zabezpečení rozpracování POH ČR je potřeba zajistit z rozpočtu MŽP prostředky ve výši 2,5 mil. Kč ročně. Spoluúčast ostatních resortů je předpokládána v rámci jejich rozpočtů.
Financování dalších opatření bude dále podporováno v rámci stávajících programů Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Datum uveřejnění: 5. ledna 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 3119