LEGISLATIVA

376/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

376

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě

Čl. I

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a č. 1b až 1h zní:


"§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)
podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

b)
podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

c)
podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d)
podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),

e)
organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

(2) Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky1b), ozbrojených bezpečnostních sborů1c), zpravodajských služeb České republiky1d), Generálního ředitelství cel1e), Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

(3) Tento zákon se nevztahuje na

a)
výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby1g),

b)
výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c)
střelivo, pyrotechnické výrobky a vojenskou munici1h),

d)
podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti,

pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

_____________________________________
1)
Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.
Směrnice Komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice pro účely Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.
1b)
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1c)
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1d)
Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
1e)
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1f)
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
1g)
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
1h)
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/2000 Sb.".

2. V § 4 se věta druhá zrušuje.

3. V § 5a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 4a a 4b zní:

"(1) Stanoví-li tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení4a) požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady, vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát Evropské unie") nebo Švýcarské konfederace, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace4b).

_____________________________________
4a)
Například vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
4b)
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 5a se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4c zní:

"(3) Organizace nemůže odmítnout ověřit odbornou způsobilost fyzické osoby, kterou hodlá zaměstnat, pokud tato osoba nabyla odbornou způsobilost v členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederace. Pokud byla odborná způsobilost fyzické osoby získána mimo členské státy Evropské unie, je organizace oprávněna požadovat po fyzické osobě předložení dokladu o uznání platnosti nebo rovnocennosti zahraničního dokladu o vzdělání v České republice4c). Právo fyzické osoby obrátit se se žádostí o uznání odborné způsobilosti na příslušný orgán státní báňské správy podle zvláštního právního předpisu4b) tím není dotčeno.

_____________________________________
4c)
§ 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

5. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:

"h)
používat ke své činnosti pouze výrobky, které byly podle zvláštních právních předpisů4d) ověřeny jako bezpečné.

_____________________________________
4d)
Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Velitelem zásahu v podzemních objektech uvedených v § 37, pokud se na zásahu podílí jednotky požární ochrany, je velitel jednotky požární ochrany5a).".

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

_____________________________________
"5a)
§ 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.".

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Český báňský úřad může též nařídit vlastníku, popřípadě provozovateli podzemních objektů uvedených v § 37, aby s ohledem na jejich povahu nebo na místní podmínky zajistil báňskou záchrannou službu.".

8. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ke zkouškám a odborným posudkům provedeným v některém členském státě Evropské unie, v Turecku nebo ve státě Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Český báňský úřad přihlédne při vydávání povolení podle odstavce 3.".

9. § 21 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13a a 13b zní:


"§ 21

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)13a) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo a vojenskou munici1h),

b)
plastickou trhavinou takové trhaviny, které

1.
jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 10-4 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a

2.
jsou připravovány s pojidly a

3.
jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,

c)
nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava,

d)
trhacími pracemi takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),

e)
tranzitem výbušnin přeprava výbušnin podle zvláštních právních předpisů13b) přes území České republiky mezi místem vstupu na území České republiky a místem výstupu z území České republiky,

f)
nabýváním výbušnin každé jejich oprávněné získání od subjektů na území České republiky,

g)
předáváním výbušnin každé jejich přemístění na území společenství, s výjimkou přemístění na území České republiky,

h)
osobou zodpovědnou za tranzit přepravce, který na základě smlouvy nebo jiné formy spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,

i)
vývozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území České republiky na území státu, který není členským státem Evropské unie,

j)
dovozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území státu, který není členským státem Evropské unie, na území České republiky,

k)
ohňostrojnými pracemi práce, při kterých se využívá chemické přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů,

l)
pomůckami k použití výbušnin (dále jen "pomůcky") prostředky nebo zařízení, které přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a nebo jsou potřebné k provedení trhacích nebo ohňostrojných prací.

(2) V pochybnostech, zda se jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické výrobky, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu. V pochybnostech, zda jde o trhací nebo ohňostrojné práce, popřípadě o pomůcky, rozhodne Český báňský úřad.

_____________________________________
13a)
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn.
13b)
Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b se označuje jako poznámka pod čarou č. 13c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

10. § 22 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13c zní:


"§ 22

Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami

(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

(2) Organizace je povinna při své činnosti zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami a pro jejich používání zajistit dostatečně srozumitelné návody.

(3) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví osob při nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6.

(4) Organizace musí při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti uvedené v § 6 odst. 3 písm. b) až f) a h).

(5) Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, adresu místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, označení druhu činnosti a podpis statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.

(6) Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.

(7) Organizace, které provádějí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu, skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit útvar nebo určit odpovědnou osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(8) Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití.

(9) Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.

(10) Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá.

(11) Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.

(12) Při trhacích pracích nebo při ohňostrojných pracích jsou vlastníci nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí.

(13) Je zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky13c); tento zákaz se nevztahuje na plastické trhaviny, které jsou

a)
připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,

b)
připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin,

c)
připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro náležitě schválené účely kriminalistických a soudních věd.

(14) Proces schvalování plastických trhavin podle odstavce 13 písm. a) až c) a druhy detekčních látek upraví Český báňský úřad vyhláškou.

_____________________________________
13c)
Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb. m. s.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 13c až 13f se označují jako poznámky pod čarou č. 13d až 13g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

11. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13d zní:


"§ 23

Výroba výbušnin a pomůcek

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle zvláštního právního předpisu13d). Při vydání stanoviska Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona3c).

(2) Organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky, je povinna odběrateli

a)
předat doklad o vlastnostech a jakosti dodávané pomůcky,

b)
přiložit k dodávané výbušnině doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání.

(3) Povinnost přiložit návod podle odstavce 2 písm. b) má i odběratel, který dodává výbušniny a pomůcky dalšímu odběrateli.

(4) Odběratel je povinen dodržovat návod k používání výbušnin a pomůcek, seznámit s jeho obsahem příslušné pracovníky a o tomto seznámení pořídit záznam.

(5) Vysoké školy mohou provádět výzkum, vývoj, zkoušení, laboratorní výrobu, ničení, zneškodňování a zpracování výbušnin při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědecko výzkumných a expertizních úkolů. Vysoké školy mohou tyto činnosti vykonávat za podmínky, že

a)
oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu do 30 dnů od zahájení akademického roku druhy a plánované množství výbušnin, se kterými budou podle studijních a vědecko výzkumných plánů a předpokládané expertizní činnosti v daném akademickém roce nakládat,

b)
do 15 dnů po ukončení akademického roku oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu skutečné množství a druhy výbušnin podle písmene a), včetně toho, jak s nimi bylo naloženo.

(6) Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracovávání, vývoji, výzkumu a zkoušení, používání, ničení nebo zneškodňování výbušnin.

_____________________________________
13d)
§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 13d až 13h se označují jako poznámky pod čarou č. 13e až 13i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. § 24 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13e zní:


"§ 24

Uvádění výbušnin a pomůcek na trh

(1) Výbušniny a pomůcky se uvádějí na trh podle zvláštních právních předpisů13e), pokud tento zákon nestanoví jinak. K výbušninám určeným k nakládání na území České republiky musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví požadavky na návod k používání výbušnin, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy, za předpokladu, že přiložený návod zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon nebo jiný právní předpis. Pokud návod k používání výbušnin neodpovídá požadavkům právních předpisů České republiky, je organizace povinna odstranit zjištěné nedostatky a návod k používání výbušnin uvést do souladu s těmito předpisy. Pyrotechnické výrobky se uvádějí na trh podle zvláštního zákona.

(2) Byla-li posouzena shoda osobou autorizovanou k posuzování shody, která nemá sídlo na území České republiky, musí být před prvním použitím na území České republiky ověřen soulad návodu k používání výbušnin s požadavky stanovenými právními předpisy České republiky právnickou osobou, která je současně pověřena k posuzování shody výbušnin a pomůcek podle zvláštních právních předpisů13e). Do doby odstranění nedostatků v návodu k používání výbušnin nelze s výbušninami na území České republiky nakládat.

_____________________________________
13e)
Zákon č. 22/1997 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb.".

13. § 25 včetně nadpisu zní:


"§ 25

Předávání a nabývání výbušnin

(1) Organizace nesmí předat ani nabýt výbušninu bez povolení. O vydání povolení rozhoduje příslušný orgán státní báňské správy na základě písemné žádosti organizace, která je příjemcem výbušnin (dále jen "žadatel"). Povolení k předávání nebo nabývání se nevyžaduje u bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro použití podle zvláštního právního předpisu1h).

(2) Žádost o povolení k nabývání výbušnin mezi organizacemi podává žadatel podle odstavce 1 obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla organizace nebo umístění organizační složky. O vydání povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k nabytí výbušnin nebo o povolení k opakovanému nabývání výbušnin, nejdéle však na dobu 3 let. Opakované předávání výbušnin je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

(3) Žádost o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské unie na území České republiky podává žadatel Českému báňskému úřadu. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému předávání, nejdéle však na 3 roky. Opakované předávání je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

(4) Účastníkem řízení je pouze žadatel.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 13f a 13g se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

14. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25k, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13f a 13g znějí:


"§ 25a

Náležitosti žádosti o povolení k předávání
a nabývání výbušnin

(1) Žádost obsahuje

a)
údaje o žadateli podle správního řádu, číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu (dále jen "identifikační údaje"),

b)
identifikační údaje organizace, která předává nebo nabývá výbušniny,

c)
identifikační údaje dopravce,

d)
způsob předávání nebo nabývání výbušnin a uvedení předpokládané trasy přepravy výbušnin,

e)
předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,

f)
dobu, na kterou se o povolení žádá,

g)
množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být předávány,

h)
úplný popis výbušnin, který sestává z identifikačního čísla Spojených národů (UN číslo), klasifikačního kódu, obchodního názvu výbušniny, údaje, zda výbušnina má či nemá "CE" označení, jména a adresy výrobce nebo dodavatele,

i)
účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

(2) V případě povolení k opakovanému předávání nebo nabývání výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e).

(3) K žádosti žadatel přikládá

a)
výpis z obchodního rejstříku nebo, není-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného obdobného rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

b)
prohlášení o shodě, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé.


§ 25b

Rozhodnutí o udělení povolení k předávání
a nabývání výbušnin

Rozhodnutí obsahuje

a)
identifikační údaje žadatele o předávání výbušnin uvedené v § 25a odst. 1 písm. a),

b)
identifikační údaje předávající organizace uvedené v § 25a odst. 1 písm. b),

c)
dobu platnosti povolení,

d)
množství předávaných výbušnin (kg, kusy, m),

e)
údaje uvedené v § 25a odst. 1 písm. h),

f)
jméno a adresu výrobce nebo dodavatele, údaje, zda výbušnina má či nemá "CE" označení, obchodní název výbušniny,

g)
účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

h)
další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů České republiky.


§ 25c

Vývoz a dovoz výbušnin

(1) K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje, na základě žádosti, Český báňský úřad. K žádosti o udělení povolení k vývozu se vyjádří orgány uvedené v odstavci 7.

(2) Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává organizace, která má oprávnění k podnikání na území České republiky podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů13d). Povolení je možno vydat k jednorázovému nebo k opakovanému vývozu nebo dovozu, nejdéle však na 3 roky. Povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu je možno vydat, jedná-li se o dovoz nebo vývoz mezi stejnými organizacemi.

(3) V žádosti žadatel uvede

a)
identifikační údaje o organizaci, která výbušniny vyváží nebo dováží, její číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

b)
identifikační údaje o přejímající organizaci,

c)
identifikační údaje o konečném uživateli výbušnin, je-li znám,

d)
identifikační údaje dopravce výbušnin,

e)
úplný popis dovážených nebo vyvážených výbušnin, který sestává z identifikačního čísla spojených národů (UN číslo) a klasifikačního kódu,

f)
jméno a adresu sídla výrobce nebo dodavatele výbušnin,

g)
předpokládaný způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a uvedení předpokládané přepravní trasy,

h)
předpokládané datum zahájení vývozu nebo dovozu výbušnin,

i)
dobu platnosti povolení,

j)
množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny,

k)
účel, místo použití výbušnin a místo skladování výbušnin,

l)
prohlášení žadatele, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

m)
datum vyhotovení žádosti a podpis žadatele o vývoz nebo dovoz výbušnin.

(4) V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) a f).

(5) K žádosti žadatel přiloží

a)
výpis z obchodního rejstříku nebo, není-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiného obdobného rejstříku, ne starší než 90 dnů nebo obdobný doklad z jiného státu a ověřenou kopii koncesní listiny,

b)
jde-li o vývoz, Mezinárodní dovozní licenci (International Import Certificate) nebo Certifikát konečného uživatele (End User Certificate),

c)
ověřenou kopii platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu u všech osob vykonávajících u organizace citlivou činnost podle odstavce 10,

d)
prohlášení, zda byla výbušnina označena "CE" a kterou notifikovanou osobou13e), popřípadě prohlášení o shodě, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé.

(6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin obsahuje

a)
identifikační údaje organizace, která vyváží nebo dováží výbušniny, číslo telefonu a faxu, popřípadě elektronickou adresu,

b)
identifikační údaje dopravce výbušnin,

c)
dobu platnosti povolení,

d)
množství dovážených nebo vyvážených výbušnin (kg, kusy, m),

e)
úplný popis výbušnin, který sestává z identifikačního čísla Spojených národů (UN číslo) a klasifikačního kódu, jména a adresy výrobce nebo dodavatele, obchodní název a v případě dovozu "CE" označení, má-li být výbušnina uvedena na trh v České republice poprvé,

f)
v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní situace (embargo, válečný stav apod.),

g)
další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České republiky.

(7) Žádost o vydání povolení posoudí a stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 25 dnů ode dne, kdy byla žádost o stanovisko doručena, vydá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze vydat jen se souhlasným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. K žádosti o vydání povolení se dále vyjádří příslušná zpravodajská služba z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem13g), a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním povolení souhlasí.

(8) Nevydá-li orgán uvedený v odstavci 7 své stanovisko ve lhůtě určené tímto zákonem, má se za to, že s vývozem výbušnin souhlasí.

(9) Stanoviska orgánů podle odstavce 7 se uchovávají odděleně mimo spis.

(10) Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu je výkon funkce člena statutárního orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčí rady organizace, která provádí vývoz nebo dovoz výbušnin podle odstavce 1.


§ 25d

Tranzit výbušnin

(1) K tranzitu výbušnin přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může vydat Český báňský úřad.

(2) O povolení podle odstavce 1 žádá organizace odpovědná za tranzit. V žádosti uvede

a)
identifikační údaje organizace, která je příjemcem výbušnin, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

b)
identifikační údaje organizace, která předává výbušniny, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

c)
identifikační údaje dopravce, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

d)
předpokládané datum a trasu tranzitu výbušniny, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,

e)
dobu platnosti povolení,

f)
množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

g)
úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód, označení výrobce výbušnin a obchodní název,

h)
prohlášení osoby odpovědné za tranzit výbušnin, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

i)
datum vyhotovení žádosti a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem osoby odpovědné za tranzit výbušnin.

(3) K žádosti se přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho území v místě výstupu z České republiky.

(4) Povolení tranzitu obsahuje

a)
identifikační údaje přepravce,

b)
identifikační údaje dopravce,

c)
dobu platnosti povolení,

d)
množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

e)
úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód, označení výrobce výbušnin a obchodní název,

f)
údaj o místě vstupu na území České republiky a místě výstupu z území České republiky; oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2 zůstává nedotčena,

g)
údaje o trase tranzitu výbušnin přes území České republiky.

(5) Český báňský úřad může v povolení tranzitu stanovit trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakázat, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle stanoviska Úřadu pro zahraniční styky a informace a stanoviska Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby.


§ 25e

Zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení
a odnětí povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu
nebo tranzitu výbušnin

(1) Orgán státní báňské správy žádost o povolení zamítne

a)
v případě tranzitu, nepředloží-li osoba odpovědná za tranzit výbušnin originál dokladu o souhlasu sousedního státu se vstupem na jeho území,

b)
jestliže organizace nebo osoba, která jedná jejím jménem, která žádá o povolení, opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnosti stanovené v části třetí tohoto zákona v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti o povolení,

c)
jestliže bylo organizaci, která žádá o povolení, v době kratší než 12 měsíců před podáním žádosti povolení odejmuto,

d)
není-li předávání, nabývání nebo tranzit v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky,

e)
není-li vývoz nebo dovoz výbušnin v souladu s bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky,

f)
jestliže organizace nemá oprávnění k nakládání s výbušninami na území České republiky.

(2) Příslušný orgán státní báňské správy rozhodne o pozastavení platnosti vydaného povolení, jestliže v souvislosti s předáváním a nabýváním výbušnin nebo jejich vývozem, dovozem nebo tranzitem zjistí vážné ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku. Platnost povolení může být pozastavena na dobu přiměřenou k odstranění vážného ohrožení nebo narušení bezpečnosti a zdraví osob nebo ochrany majetku nejdéle však 6 měsíců. Příslušný orgán státní báňské správy své rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení vydáno, jestliže neuplynula platnost povolení.

(3) Orgány státní báňské správy udělené povolení mohou rozhodnutím odejmout, jestliže

a)
povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b)
nebyly dodrženy podmínky stanovené v povolení,

c)
ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení nedojde k odstranění nedostatků, pro které byla platnost povolení pozastavena,

d)
po vydání povolení vznikly překážky, pro které by nebylo možno povolení udělit.


§ 25f

Informační a oznamovací povinnost

(1) Český báňský úřad informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, nebo o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České republiky nebo o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin nebo o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.

(2) Organizace jsou povinny předání nebo vývoz výbušnin mimo území České republiky, nebo předání nebo dovoz výbušnin na území České republiky, anebo tranzit výbušnin oznámit Českému báňskému úřadu a současně uvést množství a druhy výbušnin a místo určení výbušnin nejpozději 5 dnů předem. Tato oznamovací povinnost platí i při předávání výbušnin do členských států Evropské unie. Oznamovací povinnost platí i v případě, že jsou výbušniny přepravovány po území České republiky v rámci jedné organizace.

(3) Povolení vydané obvodním báňským úřadem k předávání výbušnin mezi organizacemi, které mají sídlo na území České republiky, zašle tento úřad bez zbytečného odkladu Policii České republiky. Povolení k předávání výbušnin v rámci Evropské unie, k vývozu, dovozu nebo k tranzitu výbušnin vydané Českým báňským úřadem zašle tento úřad bez zbytečného odkladu Policejnímu prezidiu Policie České republiky, Generálnímu ředitelství cel a Ministerstvu vnitra. Kopii povolení k vývozu výbušnin zašle též Ministerstvu zahraničních věcí. Obdobně se postupuje při zamítnutí žádosti o povolení, pozastavení platnosti povolení nebo při odejmutí povolení a v případě oznámení podle odstavce 2.

(4) Organizace, kterým bylo uděleno povolení k opakovanému nabývání výbušnin na území České republiky, jsou povinny po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznámit obvodnímu báňskému úřadu, který povolení vydal, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty.

(5) Pokud subjekty uvedené v odstavci 2 mají dopravní prostředky k přemisťování výbušnin opatřeny zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jejich pohybu, a jsou přihlášeny do systému sledování jejich pohybu a jím zaregistrovány, postačí oznámit přemisťování výbušnin nejpozději 24 hodin před jeho zahájením.

(6) Ministerstvo dopravy vydá k provedení odstavce 5 příslušný prováděcí předpis.


§ 25g

Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami

(1) Organizace jsou povinny

a)
zajistit, aby povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo k tranzitu výbušnin bylo přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy prováděné podle zvláštních právních předpisů13a) z místa odeslání až do místa určení a bylo na požádání předloženo celním orgánům nebo orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy,

b)
vést průkaznou evidenci o předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin,

c)
uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu nebo dovozu výbušnin a další související dokumenty nejméně po dobu 3 let od skončení kalendářního roku, v němž k poslednímu předávání, nabytí, vývozu nebo dovozu výbušnin došlo.

(2) Organizace zúčastněné na nakládání s výbušninami jsou povinny orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit všechny informace týkající se předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a předložit jim doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech.

(3) Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6, nebo změny tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky.

(4) Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení.

(5) Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat obvodním báňským úřadům změny údajů o organizaci v rozsahu údajů uvedených v § 25a odst. 1 a 2, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny.


§ 25h

Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem,
vývozem nebo tranzitem výbušnin

(1) Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je prováděno v rozsahu a za podmínek stanovených zákony a vydaným povolením. Orgány státní báňské správy nevykonávají vrchní dozor nad přepravou výbušnin prováděnou podle zvláštních právních předpisů upravujících mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí13a). Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu jsou oprávněny požadovat předložení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a zapisovat do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání.

(2) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin.

(3) Pro zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin poskytne bez zbytečného odkladu Český báňský úřad Policejnímu prezídiu Policie České republiky a Generálnímu ředitelství cel způsobem umožňujícím elektronické předávání dat údaje o povoleních k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin udělených podle tohoto zákona nejpozději do 5 dnů před předpokládaným datem přepravy výbušnin. Policejní prezídium Policie České republiky poskytne bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím elektronické předávání dat Českému báňskému úřadu údaje o zjištěných případech porušení podmínek v povoleních udělených podle tohoto zákona.

(4) Při zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin je Policie České republiky oprávněna zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny, jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem.


§ 25i

Zajištění a zabrání výbušnin

(1) Jestliže Policie České republiky zjistí skutečnosti, které nasvědčují, že předávání, nabývání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin není uskutečňován v souladu s tímto zákonem nebo s podmínkami stanovenými v povolení, je oprávněna takové výbušniny zajistit.

(2) Policie České republiky ústně oznámí rozhodnutí o zajištění výbušnin držiteli výbušnin nebo jejímu přepravci a bez zbytečného odkladu vyhotoví písemné rozhodnutí, ve kterém bude uveden i důvod zajištění výbušnin, popis zajištěných výbušnin a jejich množství.

(3) Policie České republiky vydá jejímu držiteli nebo přepravci potvrzení o převzetí zajištěné výbušniny a zajistí její přepravu do skladu Policie České republiky nebo do jiného skladu způsobilého pro uskladnění výbušnin.

(4) Zajištění výbušnin oznámí Policie České republiky bez odkladu orgánu státní báňské správy, který vydal povolení k jejímu předávání, nabývání, dovozu, vývozu nebo tranzitu. Jsou-li výbušniny zajištěny a nelze-li odstranit nedostatky, pro které byly zajištěny, zahájí příslušný orgán státní báňské správy řízení o zabrání výbušnin.

(5) Zajištění výbušnin trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o zabrání výbušnin podle § 44c, případně do doby, než bude rozhodnuto, že se nejedná o porušení tohoto zákona.


§ 25j

(1) Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit celnímu úřadu jako deklarant, a to sama nebo prostřednictvím přímého zástupce13f).

(2) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna přerušit tuto činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od pozastavení platnosti povolení.

(3) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení.


§ 25k

Český báňský úřad stanoví vyhláškou vzory žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

_____________________________________
13f)
Čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších změn.
13g)
Zákon č. 153/1994 Sb.".

15. V § 29 odstavec 1 zní:

"(1) Vyrábět, zpracovávat, provádět výzkum, vývoj, zkoušení, pokusnou výrobu, provádět ničení a zneškodňování výbušnin a jejich uskladňování je možno pouze v objektech, které byly pro tento účel povoleny podle zvláštního zákona3c).".

16. V § 33 odstavec 1 zní:

"(1) Organizace, které nakládají s výbušninami, musejí vést evidenci výbušnin tak, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny získány, kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo.".

17. V § 33 odstavec 3 zní:

"(3) Organizace uvedené v odstavci 1 vedou evidenci výbušnin po celou dobu, po kterou výbušniny drží, a uchovávají ji ještě nejméně 3 roky po skončení kalendářního roku, v němž výbušniny vyrobily, spotřebovaly nebo je předaly jinému subjektu nebo organizaci. Tato povinnost nezaniká ani ukončením činnosti organizace. V případě zániku organizace předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci výbušnin příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.".

18. § 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:


"§ 34

Způsobilost k nakládání s výbušninami

(1) Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním s vojenským materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje v případě zaměstnance lékařským posudkem lékař závodní preventivní péče18a), v ostatních případech praktický lékař poskytující primární péči18b).

(4) Odbornou způsobilost osob k nakládání s výbušninami, s výjimkou činností uvedených v § 35, posuzuje organizace, u které jsou tyto osoby v pracovním nebo v jiném smluvním poměru. Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými se pracuje, z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném k bezpečnému provádění prací. Odbornou způsobilost ostatních osob k nakládání s výbušninami posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby nejsou držiteli oprávnění podle § 36.

_____________________________________
18a)
§ 21 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
18b)
§ 18 a 20 zákona č. 48/1997 Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 18a až 18i se označují jako poznámky pod čarou č. 18c až 18k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

19. § 36a se včetně nadpisu zrušuje.

20. § 36b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18c zní:


"§ 36b

Informace o organizacích, které nakládají s výbušninami

(1) Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k předávání výbušnin na území České republiky a organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů o organizaci, která žádá o povolení k nabývání výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována a předávána Českému báňskému úřadu.

(2) Český báňský úřad vede evidenci vydaných povolení k předávání výbušnin, jejich vývozu, dovozu a tranzitu a organizací, kterým tato povolení byla vydána. Evidence se vede v rozsahu identifikačních údajů organizace, která žádá o povolení k předávání, vývozu nebo dovozu výbušnin. Tato evidence musí být průběžně aktualizována.

(3) Centrální evidenci podle odstavců 1 a 2 vede Český báňský úřad.

(4) Český báňský úřad je povinen na žádost Policejního prezídia Policie České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službě umožnit přístup k informacím v jím vedených evidencích podle odstavce 3.

(5) Obvodní báňské úřady jsou povinny umožnit přístup k informacím vedeným podle odstavce 1 Policejnímu prezídiu Policie České republiky.

(6) Český báňský úřad je povinen předložit na žádost Komise nebo členských států Evropské unie aktuální informace týkající se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomuto předložení nebrání zvláštní právní předpisy18c).

_____________________________________
18c)
Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 18c až 18k se označují jako poznámky pod čarou č. 18d až 18l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

21. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18d zní:


"ČÁST ČTVRTÁ

PODZEMNÍ OBJEKTY

§ 37

Podzemní objekty

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují tyto podzemní prostory vytvořené ražením

a)
tunely a štoly, pokud jejich délka přesáhne 50 m, a tunely a štoly metra,

b)
kolektory, včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,

c)
jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,

d)
stavby pro účely ochrany obyvatelstva,

e)
kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,

f)
odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,

g)
stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti.

(2) Provozovatel podzemních objektů uvedených v odstavci 1 nebo vlastník, není-li provozovatelem, je povinen udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu, ustanovit osobu k zajištění jejich bezpečného stavu a provádět prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou záchrannou službu [§ 2 písm. h)].

(3) Udržováním bezpečného stavu podzemních objektů se pro účely tohoto zákona rozumí zajištění vyraženého podzemního prostoru souborem technologických prvků proti tlaku nadloží, proti uvolňování horniny a obdobných vlivů, které mohou narušit statiku podzemních prostor.

(4) Český báňský úřad stanoví vyhláškou lhůty pro pravidelné prohlídky podzemních objektů uvedených v odstavci 1 a způsob ověřování jejich bezpečného stavu.

(5) Orgán státní báňské správy je oprávněn ukládat na místě povinnosti vedoucí k odstranění nebezpečných stavů, zejména hrozí-li bezprostřední nebezpečí životu nebo zdraví osob nebo značná majetková újma anebo dojde-li k náhlé havárii. Přitom postupuje podle zvláštního právního předpisu18d).

(6) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících výkon požárního dozoru nejsou dotčena.

_____________________________________
18d)
§ 143 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 18d až 18l se označují jako poznámky pod čarou č. 18e až 18m, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.

22. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) Obvody působnosti obvodních báňských úřadů jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.".

23. V § 39 odstavec 1 zní:

"(1) Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor

a)
nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,

b)
nad dodržováním horního zákona, tohoto zákona a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,

c)
nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.".

24. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a povoluje předávání a nabývání výbušnin, vývoz nebo dovoz výbušnin a tranzit výbušnin přes území České republiky".

25. V § 40 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky.".

26. V § 40 odst. 5 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 18f zní:

"e)
plní úkoly orgánu dozoru podle zvláštního zákona18f), jedná-li se o výbušniny a pomůcky, a provádí dozor nad tím, zda pro výbušniny byl vydán certifikát ES o posouzení shody, na základě kterého je na výbušnině umístěno označení "CE",

_____________________________________
18f)
§ 18 a 19 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

27. V § 40 se na konci odstavce 5 doplňují písmena f) a g), která znějí:

"f)
stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,

g)
řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.".

28. V § 40 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství nebo členských států Evropské unie při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy18h).".

29. V § 41 odst. 1 písm. a) se slova "výrobu výbušnin a používání výbušnin k trhacím a k ohňostrojným pracím" nahrazují slovy "nakládání s výbušninami".

30. V § 41 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)
vedou evidenci podzemních objektů.".

31. Nadpis části šesté zní: "Správní delikty".

32. § 44 a 44a včetně nadpisů znějí:


"§ 44

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2,

b)
nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného signálu při provádění trhacích nebo ohňostrojných prací anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,

c)
neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

d)
neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

e)
v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo

f)
uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24.

(2) Fyzická osoba se jako osoba určená organizací k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem dopustí přestupku tím, že poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany v podzemí stanovený podle § 6 odst. 6, s nímž ho organizace seznámila.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)
50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) nebo odstavce 2,

b)
100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f).


§ 44a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5 odst. 2,

b)
neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá s výbušninami,

c)
neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin,

d)
v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá,

e)
uvede výbušninu nebo pomůcku na trh v rozporu s § 24, nebo

f)
jako vlastník nebo provozovatel podzemních objektů uvedených v § 37 odst. 1 nezajistil báňskou záchrannou službu, pokud Český báňský úřad tuto povinnost podle § 7 odst. 4 uložil.

(2) Organizace se dopustí správního deliktu tím, že

a)
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez povolení nebo ohlášení podle § 5 odst. 2,

b)
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami hornické činnosti stanovenými v povolení vydaném podle § 5 odst. 2,

c)
v rozporu s § 6 odst. 1 neustanoví závodního dolu nebo závodního lomu nebo ho podřídí ve věcech bezpečného nebo odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem jinému vedoucímu zaměstnanci organizace,

d)
v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní včas preventivní nebo zajišťovací opatření nebo neodstraní nebezpečný stav anebo neučiní opatření v rámci havarijní prevence,

e)
nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

f)
nevyhoví žádosti o poskytnutí pomoci podle § 7 odst. 5,

g)
v rozporu s § 6 odst. 2 neučiní opatření k předcházení vzniku požárů a výbuchů, průvalů vod a bahna, průtrží hornin, uhlí a plynů, jakož i vzniku důlních otřesů a erupcí,

h)
při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem použije technické zařízení nebo pomůcky v rozporu s § 8 odst. 1,

i)
v rozporu s § 8 odst. 3 a 4 použije poprvé vybraný důlní stroj, zařízení, přístroj nebo pomůcku v podzemí bez povolení nebo neprovede jeho zkoušku,

j)
v rozporu s § 8a odst. 3 písm. a) a c) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b) nezajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení provedení prohlídek, revizí a zkoušek odborně způsobilými osobami,

k)
montuje, opravuje nebo provádí revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených technických zařízení, plní nádoby plyny nebo vyrábí vyhrazená tlaková zařízení v rozporu s § 8a odst. 3 písm. b) a vyhláškou vydanou podle § 8a odst. 8 písm. a) nebo b), nebo

l)
nesplní závazný příkaz nebo opatření báňského inspektora podle § 42 odst. 2 písm. b) anebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých podle § 42 odst. 2 písm. c).

(3) Organizace se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)
v rozporu s § 22 odst. 5 neohlásí zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin nebo neohlásí přerušení anebo ukončení těchto činností,

b)
nezajistí objekty a prostory, v nichž se nakládá s výbušninami, proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu podle § 22 odst. 6,

c)
skladuje výbušniny způsobem nebo v prostoru nebo objektu v rozporu s požadavky stanovenými podle § 22 odst. 6,

d)
v rozporu s § 22 odst. 9 neoznámí odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá,

e)
poruší zákaz předávat, nabývat, přepravovat, dovážet, vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky, nebo vyrábět a zpracovávat plastické trhaviny, které nejsou značkovány pro účely detekce podle § 22 odst. 13,

f)
jako organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky nesplní povinnost podle § 23 odst. 2,

g)
předá výbušninu bez povolení podle § 25 odst. 1, nebo ji předá přesto, že platnost tohoto povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

h)
vyveze nebo doveze výbušninu bez povolení podle § 25c odst. 1, anebo ji vyveze nebo doveze přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

i)
uskuteční tranzit výbušniny přes území České republiky bez povolení podle § 25d odst. 1, nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení podle § 25d odst. 4 písm. c, d), f) nebo g), anebo tranzit výbušniny přes území České republiky uskuteční přesto, že platnost povolení byla podle § 25e odst. 2 pozastavena,

j)
nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 2,

k)
jako organizace, které bylo uděleno povolení k opakovanému předávání výbušnin na území České republiky nesplní oznamovací povinnost podle § 25f odst. 4,

l)
v rozporu s § 25g odst. 1 písm. a) nezajistí, aby při přepravě výbušniny bylo na požádání předloženo příslušné povolení,

m)
nevede průkaznou evidenci podle § 25g odst. 1 písm. b), nebo evidence neuchovává podle § 25g odst. 1 písm. c),

n)
v rozporu s § 25g nevede průkaznou evidenci výbušnin nebo neohlásí zjištěné rozdíly v evidenci výbušnin Policii České republiky,

o)
určí k nakládání s výbušninami osoby, které nesplňují požadavky podle § 34,

p)
určí k přivádění výbušnin k výbuchu, k jejich zneškodňování a ničení osoby v rozporu s § 35 odst. 1 a 4 nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 určí k přípravě, odpálení, zneškodnění nebo zničení výbušniny určené k ohňostrojným pracím jinou osobu, než je odpalovač ohňostrojů nebo střelmistr, anebo k ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo pokusné výroby určí osobu v rozporu s § 35 odst. 3 a 4.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)
1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f), i), j) nebo k),

b)
2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f), nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d), f), j), k), l), m), n), o) nebo p),

c)
5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e), podle odstavce 2 písm. a), b), e), g), h) nebo l) nebo podle odstavce 3 písm. e), g), h) nebo i).

(5) Za správní delikt lze samostatně nebo spolu s pokutou uložit propadnutí výbušniny.".

Poznámky pod čarou č. 20 a 20a se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.

33. Za § 44a se vkládají nové § 44b až 44d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 znějí:


"§ 44b

Propadnutí výbušniny

(1) Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána.

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.


§ 44c

Zabrání výbušniny

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí výbušniny uvedené v § 44b odst. 1, lze rozhodnout, že se taková výbušnina zabírá, jestliže

a)
náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b)
nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly dva roky.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.


§ 44d

Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obvodní báňský úřad. Jestliže porušení povinnosti zjistí při výkonu dozoru Český báňský úřad, správní delikt v prvním stupni projedná Český báňský úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

_____________________________________
20)
§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

34. Nad označení § 45 se vkládá nadpis, který zní:


"ČÁST SEDMÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení".

35. V § 45 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Orgán státní báňské správy může

a)
nařídit výrobci nebo distributorovi stažení výbušniny nebo výbušného předmětu z trhu v případě, že výbušnina nebo výbušný předmět může ohrozit bezpečnost osob, zvířat nebo majetku; v případě neoprávněného označení výbušniny nebo výbušného předmětu značkou "CE" nebo jiným stanoveným označením se postupuje podle zvláštního zákona20b),

b)
nařídit uložení výbušniny nebo výbušného předmětu do skladu výbušnin nebo jejich zneškodnění,

c)
vyžadovat od kontrolovaných organizací bezúplatné poskytnutí přiměřeného množství vzorků výbušnin k posouzení bezpečnosti těchto výrobků,

d)
zajišťovat provedení rozborů vzorků k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků pro účely kontroly podle zvláštních právních předpisů13e); pokud jde o výbušninu, která nesplňuje stanovené požadavky, hradí náklady na provedení rozborů vzorků organizace.

(4) V případech uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) předá orgán státní báňské správy, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, Policii České republiky, pokud nerozhodl, že se výbušniny uloží nebo zneškodní.".

36. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámky pod čarou č. 20c zní:


"§ 45a

(1) Pokud tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení stanoví požadavky, které nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy práva Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobek, který byl vyroben nebo uveden na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku, v souladu s jejich právními předpisy, za předpokladu, že tento výrobek zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení20c).

(2) Zjistí-li příslušný orgán státní báňské správy v řízení podle § 8 odst. 3, že technické zařízení neposkytuje míru ochrany rovnocennou ochraně, jejíž dosažení sleduje tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení, rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání povolení k použití v podzemí poté, co

a)
bude organizace hodlající použít technické zařízení v podzemí písemně informována o důvodech, které použití takového technického zařízení v podzemí brání,

b)
příslušný orgán státní báňské správy na základě dostupných technických nebo vědeckých poznatků má za prokázané, že převažují důvody oprávněného zájmu a že méně omezující opatření použít nelze,

c)
organizaci hodlající použít technické zařízení v podzemí bude poskytnuta lhůta 20 pracovních dnů, aby se vyjádřila ke zjištění podle písmene a) nebo b).

_____________________________________
20c)
Například vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 20c až 20e se označují jako poznámky pod čarou č. 20d až 20f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

37. § 46 se zrušuje.

38. Doplňuje se příloha, která zní:


"Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb.


Obvody působnosti obvodních báňských úřadů

Obvody působnosti obvodních báňských úřadů se stanoví takto:

a)
Obvodní báňský úřad v Kladně pro území hlavního města Prahy a pro území kraje Středočeského,

b)
Obvodní báňský úřad v Příbrami pro území kraje Jihočeského,

c)
Obvodní báňský úřad v Plzni pro území kraje Plzeňského,

d)
Obvodní báňský úřad v Sokolově pro území kraje Karlovarského,

e)
Obvodní báňský úřad v Mostě pro území kraje Ústeckého,

f)
Obvodní báňský úřad v Trutnově pro území kraje Královéhradeckého a pro území kraje Pardubického,

g)
Obvodní báňský úřad v Brně pro území kraje Vysočina a pro území kraje Jihomoravského,

h)
Obvodní báňský úřad v Ostravě pro území kraje Moravskoslezského, pro území kraje Olomouckého a pro území kraje Zlínského,

i)
Obvodní báňský úřad v Liberci pro území kraje Libereckého.".


Čl. II

Přechodná ustanovení a zrušovací ustanovení

1. Pokud organizace nesplňují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podmínky pro nakládání s výbušninami stanovené zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povolení vydaná Českým báňským úřadem na základě § 23 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Dosavadní povolení vydaná podle části třetí zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do doby skončení jejich platnosti.

4. Organizace, která před účinností tohoto zákona disponuje s plastickou trhavinou, která neobsahuje stanovenou detekční látku, je povinna do 3 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit její označkování nebo zničení.

5. Vyhláška č. 306/2002 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, se zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. III

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se § 40 včetně nadpisu zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení.Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 30. ledna 2008 Poslední změna: 4. ledna 2008 Počet shlédnutí: 3150