LEGISLATIVA

100/2001 Sb.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

    
100/2001 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 20. února 2001
  o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
  souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
              prostředí)
Změna: 93/2004 Sb.   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
       POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


HLAVA I
   POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE               Díl 1
            Úvodní ustanovení§ 1


Předmět úpravy

  

   (1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1)
upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup
fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních
samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

  

   (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto
zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo
závažně ovlivnit životní prostředí.

   

   (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat
objektivní odborný podklad  pro vydání rozhodnutí, popřípadě
opatření podle zvláštních právních předpisů,1a) a přispět tak
k udržitelnému rozvoji společnosti.1b) Tento podklad je jedním
z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.1a)
§ 2


Rozsah posuzování

  

   Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy,
půdu, horninové prostředí, vodu,  ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené
zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení
a souvislosti.
§ 3


Základní pojmy

  

   Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze
  č. 1 k tomuto zákonu,
b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované
  nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné
  správy schvalované nebo ke schválení předkládané,
c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo
  by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,
d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek,
  jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území,
e) dotčeným správním úřadem správní  úřad, který hájí zájmy
  chráněné zvláštními právními předpisy2) a jehož územně správní
  obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce
  životního prostředí,
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo
  orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním
  obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je
  zpracovávána koncepce (§ 22).
		

               Díl 2
     Posuzování vlivů záměru na životní prostředí§ 4


Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí

   

   (1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii I, které podléhají
  posouzení vždy,
b) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, pokud se tak
  stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7,
c) změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud má být
  zvýšena jeho kapacita nebo rozsah o 25 % a více nebo pokud se
  významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob
  užívání a pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7,
d) změny každého záměru uvedeného v příloze č. 1, pokud jimi bude
  dosaženo příslušné limitní hodnoty nebo záměr vlastní kapacitou
  nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty a pokud se tak
  stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7,
e) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska
  podle § 10 odst. 3, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
  podle § 7.
	

  

   (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr,
popřípadě jeho část, o kterém rozhodne vláda v případě nouzového
stavu, stavu ohrožení a válečného stavu,3) z naléhavých důvodů
obrany nebo plnění mezinárodních smluv, kterými je     Česká republika
vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení
důsledků nebo ke zmírnění nepředvídatelné události, která by mohla
vážně ohrozit zdraví,  bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo
životní prostředí. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů na
životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle
§ 11, tak nelze stanovit. U záměru vyloučeného podle věty první
tohoto odstavce je vláda povinna
a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně
  podle § 16 veřejnost,
b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí
  za účasti veřejnosti,
c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
  právních předpisů1a) informovat Evropskou komisi o důvodech
  vyloučení podle věty první tohoto odstavce a poskytnout jí
  informace zveřejněné v rámci případného posouzení podle písmene
  b).	
	§ 5


Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí

   (1)  Posuzování  zahrnuje  zjištění,  popis,  posouzení
a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení
i neprovedení záměru na životní prostředí.

  

   (2) Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se
vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době
oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy
posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku.

   

   (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní
prostředí při jeho přípravě,  provádění, provozování i jeho
ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo
rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví
zvláštní  právní předpis.1a)  Posuzuje se  běžné provozování
i možnost havárie.4)

   (4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení
nepříznivým vlivům  na životní prostředí  provedením záměru,
k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů,
popřípadě ke zvýšení příznivých  vlivů na životní prostředí
provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků
navrhovaných opatření.
§ 6


Oznámení

  

   (1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je
povinen  předložit  oznámení  záměru  (dále  jen "oznámení")
příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován na území více krajů,
zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále
jen "ministerstvo"). V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom,
který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení, a postoupí
mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.

   

   (2) Oznamovatel je povinen předložit oznámení příslušnému
úřadu písemně a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat
elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to
v počtu vyhotovení  stanoveném dohodou s  příslušným úřadem.
Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud
se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1
k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných
hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu
na životní prostředí. Je možné předložit také oznámení s obsahem
a rozsahem podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu, a to v počtu
vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem.

   

   (3) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 2,
zašle příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne obdržení
oznámení  jeho kopii  k vyjádření  dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě podle § 16
zajistí zveřejnění informace o oznámení a na internetu dále
zveřejní  textovou část  oznámení. Orgán  kraje v přenesené
působnosti (dále jen "orgán kraje") v téže lhůtě zašle kopii
oznámení ministerstvu.

   

   (4) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu  do 20 dnů ode  dne zveřejnění informace
o oznámení. Lhůta k vyjádření dotčeného správního úřadu a územního
samosprávného celku počíná běžet ode dne doručení oznámení. Pokud
bylo předloženo oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy
č. 4 k tomuto zákonu, prodlužuje se tato lhůta o 15 dnů.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.
§ 7


Zjišťovací řízení

   (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které
je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen "dokumentace"), a to se zřetelem na
a) povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,
b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být
  provedením záměru ovlivněny,
c) současný stav poznatků a metody posuzování.U záměru uvedeného v příloze č. 1 kategorii II a u změny záměru
podle § 4 odst. 1 písm. c), d) a e) je cílem zjišťovacího řízení
také zjištění, zda záměr nebo jeho změna bude posuzována podle
tohoto zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje a provádí na podkladě
oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle hledisek a měřítek
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.


   

   (2) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 35 dnů
ode dne     zveřejnění oznámení podle § 6. Pokud bylo předloženo
oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4, stanoví se tato lhůta
na 45 dnů. Příslušný  úřad po ukončení zjišťovacího řízení
neprodleně zašle  jeho písemný závěr  oznamovateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a v téže
lhůtě jej bez příloh podle odstavce 3 zveřejní podle § 16.

   (3) Součástí písemného závěru podle odstavce 2 je souhrnné
vypořádání všech připomínek obsažených ve vyjádřeních podle § 6
odst. 3 a 4. Nedílnou přílohou tohoto závěru jsou kopie všech
obdržených vyjádření.

  

   (4) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle
přílohy č.  4 a příslušný úřad  neobdržel žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření k němu, může v závěru podle odstavce 2
stanovit, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se
považuje za dokumentaci. V opačném případě příslušný úřad na
základě vyjádření podle předchozí věty ve svém závěru podle
odstavce 2 stanoví, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby
mohlo nahradit dokumentaci.

   (5) V závěru podle odstavce 2 může příslušný úřad navrhnout
zpracování variant  řešení záměru, které  se zpravidla liší
umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení,
jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických
hledisek možné. Navrhovat zpracování variant řešení záměru odlišně
od schválené územně plánovací dokumentace lze jen výjimečně a na
základě zdůvodnění.

   (6) V závěru podle odstavce 2 příslušný úřad s ohledem na
počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků stanoví, v jakém počtu mu oznamovatel předloží dokumentaci
záměru.


§ 8


Dokumentace

   

   (1) Oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení
podle § 6 odst. 3 a 4 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7
zajistí zpracování dokumentace v písemné podobě v počtu vyhotovení
stanoveném  podle §  7 odst.  6 a  v elektronické podobě.
V odůvodněných případech, zejména z technických a ekonomických
důvodů, může příslušný úřad  upustit od elektronické podoby
mapových,  obrazových  nebo  grafických  příloh  dokumentace.
Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto
zákonu.

   

   (2) Příslušný úřad dokumentaci do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy mu byla doručena, zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě podle § 16
zajistí zveřejnění informace o dokumentaci a na internetu zveřejní
vždy alespoň textovou část dokumentace.

   (3) Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu,
a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.

   

   (4) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace
neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do
40 dnů ode dne zveřejnění informace podle odstavce 2 oznamovateli
k doplnění nebo přepracování spolu s upřesněním požadovaných
náležitostí nebo si od něj vyžádá doplňující údaje; jinak ji
v téže lhůtě spolu s vyjádřeními doručí zpracovateli posudku
o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek").

   (5) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 4 je
s doplněnou  nebo přepracovanou  dokumentací nakládáno  podle
odstavce 2.§ 9


Posudek

   (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou
k tomu oprávněnou podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku").

   (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě
dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim.
Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

   (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů
ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech obdržených vyjádření
k ní  zpracovateli posudku  doručena. Tato  lhůta může  být
v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle
však o dalších 30 dnů.

   (4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady
k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od
jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v posudku uvést. Ten,
kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže
ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.

   (5) Příslušný úřad může na základě doporučení zpracovatele
posudku, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy byla dokumentace
záměru zpracovateli posudku doručena, vrátit oznamovateli tuto
dokumentaci k přepracování nebo doplnění. Zpracovatel posudku
nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat.

   

   (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout
zpracovateli posudku podklady, které byly použity pro zpracování
dokumentace a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, a to do
5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku.

  

   (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu
v dohodnutém počtu, termínu a  formě. Pokud posudek splňuje
náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad do 10
pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže
lhůtě zveřejní posudek na internetu a zajistí zveřejnění informace
o posudku záměru podle § 16. Pokud posudek nesplňuje náležitosti
podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů
ode  dne  obdržení  zpracovateli  posudku  k  doplnění nebo
přepracování.

   (8) K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu
písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle
odstavce 9. K vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty nemusí
příslušný úřad při dalším postupu přihlížet.

   (9) Pokud příslušný  úřad obdržel nesouhlasné vyjádření
k dokumentaci nebo k posudku, zajistí veřejné projednání posudku
a současně dokumentace podle § 17.

   (10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření
k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě
popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto vypořádání předá spolu
s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty
podle odstavce 8.§ 10


Stanovisko k posouzení vlivů provedení
          záměru na životní prostředí

  

   (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě
oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 9 odst. 9
a vyjádření k nim uplatněných  stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko") ve
lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.
Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto
zákonu.

  

   (2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od
jeho vydání oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní stanovisko na
internetu a zajistí jeho zveřejnění podle § 16.

  

   (3) Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí,
popřípadě  opatření  podle  zvláštních  právních předpisů.1a)
Stanovisko předkládá oznamovatel jako  jeden z podkladů pro
navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost
stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na
žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně,
nedošlo-li  k podstatným  změnám realizace  záměru, podmínek
v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem
dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.
Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení
podle zvláštních právních předpisů.1a)

   

   (4) Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná
k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném
postupu podle zvláštních právních předpisů.1a) V těchto řízeních
a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Správní
úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních
právních předpisů,1a) zahrne do svého rozhodnutí nebo opatření
požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku,
pokud jsou v něm uvedené, nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě
opatření uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen
zčásti.

   (5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II
a změna záměru podle § 4 odst. 1 nebudou posuzovány podle tohoto
zákona, platí  ustanovení odstavce 4  obdobně i pro  závěr
zjišťovacího řízení.


               Díl 3
     Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí§ 10a


        Předmět posuzování vlivů koncepce
           na životní prostředí   (1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
(dále jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou
a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů
  uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství,
  lesního  hospodářství,  myslivosti,  rybářství,  nakládání
  s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu,
  dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního
  ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního
  prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž nutnost
  jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí,
  vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce
  spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství;
  tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území
  tvořeno územním obvodem více než jedné obce,
b) koncepce podle písmene a), u nichž je dotčené území tvořeno
  územním obvodem pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve
  zjišťovacím řízení podle § 10d,
c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve
  zjišťovacím řízení podle § 10d.
	 

   (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou
a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu,
b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při
  kterých  dochází k  závažnému a  bezprostřednímu ohrožení
  životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a)
c) finanční a rozpočtové koncepce,
d) regulační plány podle zvláštního právního předpisu,4b) pokud
  nestanoví podmínky pro provedení záměrů uvedených v příloze č.
  1 k tomuto zákonu.
	 
§ 10b

        Způsob posuzování vlivů koncepce
           na životní prostředí

   (1) Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení
předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení
koncepce  a  jejích  cílů,  a  to  pro celé období jejího
předpokládaného provádění.

   (2) Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí
v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování koncepce
(dále jen "oznámení koncepce"), s přihlédnutím ke vlivům jiných
koncepcí nebo záměrů, které budou uskutečněny před provedením
koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě jejichž
provedení je zamýšleno.

   (3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být
využity údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají údajům podle
tohoto zákona.

   (4) Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření
k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto
vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné  zdraví  provedením  koncepce,  včetně  vyhodnocení
předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. Je-li koncepce
řešena ve variantách, je nutné posuzování podle tohoto zákona
provést pro všechny varianty.
§ 10c

            Oznámení koncepce

   (1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále
jen "předkladatel"), je  povinen předložit oznámení koncepce
příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti
oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.

   (2) Pokud  oznámení koncepce splňuje  náležitosti podle
odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení
kopii tohoto oznámení k  vyjádření dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní
oznámení na internetu a zajistí zveřejnění informace o oznámení
podle § 16. Orgán kraje v téže lhůtě zašle kopii oznámení
ministerstvu.

   (3) Každý může zaslat své písemné vyjádření     k oznámení
koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho
zveřejnění. K  vyjádřením zaslaným po  lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží.§ 10d

            Zjišťovací řízení

   (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm.
b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda koncepce
nebo změna koncepce bude posuzována podle tohoto zákona.

   (2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě
oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených
v příloze č. 8 k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů
ode dne zveřejnění oznámení koncepce písemným závěrem zjišťovacího
řízení.

   (3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona,
příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví
a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování
  v úvahu přicházejících variant koncepce,
b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh
  koncepce.
	 
   (4) V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad dále navrhne
průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

   (5) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad
povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není
posuzování podle tohoto zákona požadováno.

   (6) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně
předkladateli, dotčeným  správním úřadům a  dotčeným územním
samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.
§ 10e

        Průběh posuzování vlivů koncepce
           na životní prostředí

   (1) Předkladatel je povinen do 30 dnů ode dne obdržení závěru
zjišťovacího řízení zajistit  osobu oprávněnou ke zpracování
vyhodnocení podle § 19 (dále jen "posuzovatel") a informovat o tom
příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na
internetu.

   (2) Předkladatel je povinen spolupracovat s posuzovatelem při
zpracování vyhodnocení, zejména  mu předávat vyjádření došlá
v průběhu zpracování návrhu koncepce.

   (3) Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný
posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení  jsou uvedeny v příloze
č. 9 k tomuto zákonu.

   (4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro
zpracování  vyhodnocení u  předkladatele, příslušného  úřadu,
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků
a ty jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout.
Odmítnout poskytnutí  informace je možné  pouze za podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy.4c)
§ 10f
             Návrh koncepce

   (1) Předkladatel je povinen předat příslušnému úřadu návrh
koncepce v listinné a v elektronické podobě. Nedílnou součástí
návrhu koncepce je vyhodnocení zpracované posuzovatelem.

   (2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č.
9, zašle příslušný úřad návrh koncepce do 10 dnů ode dne, kdy mu
byl doručen, k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce
na internetu a zajistí zveřejnění informace o návrhu koncepce
podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy
č. 9, vrátí jej příslušný úřad k doplnění.

   (3) Předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě
a času konání veřejného projednání návrhu koncepce na své úřední
desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území
obvyklým způsobem (například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů
před jeho konáním. Současně je  povinen o místě a času konání
tohoto veřejného projednání informovat příslušný úřad.

   (4) Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno
dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce
příslušnému úřadu. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode
dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis
z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej
zveřejnit na internetu.

   (5) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce
příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel
příslušnému  úřadu  své  písemné  vyjádření  k  vyhodnocení.
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

   (6) Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17
odst. 1 až 6.
§ 10g

         Stanovisko k návrhu koncepce

   (1) Příslušný úřad vydá na základě návrhu koncepce, vyjádření
k němu podaných a veřejného projednání stanovisko k posouzení
vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
(dále jen "stanovisko ke koncepci") ve lhůtě do 30 dnů ode dne
obdržení zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce.

   (2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas
s návrhem koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění,
popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování
vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

   (3) Příslušný úřad stanovisko ke koncepci neprodleně po jeho
vydání zašle předkladateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zároveň jej zveřejní podle § 16.

   (4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena.
Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto
stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou
zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán
povinen svůj postup odůvodnit a takovéto odůvodnění zveřejnit.
§ 10h
        Sledování a rozbor vlivů koncepce
       na životní prostředí a veřejné zdraví

   (1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud
zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné negativní
vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen
zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových
vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady
a současně rozhodnout o změně koncepce.

   (2) Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle
zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy schválené koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět
ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem
nepředvídané závažné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit
nebo zmírnit jinak.
§ 10i
      Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů
    územně plánovací dokumentace na životní prostředí

   (1) Při posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na
životní  prostředí se  postupuje podle  stavebního zákona4b)
a v rozsahu stanoveném  tímto ustanovením; předkladatelem je
pořizovatel územně plánovací dokumentace.

   (2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na základě
návrhu zadání územně plánovací dokumentace a podle kritérií
uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

   (3) Příslušný úřad ukončí zjišťovací řízení písemným závěrem,
který je součástí stanoviska dotčeného orgánu státní správy
k návrhu zadání územně plánovací dokumentace.

   (4) Pokud příslušný     úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví
nutnost posuzování vlivů na životní prostředí, upřesní současně
obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí, včetně
požadavků na zpracování možných variant konceptu řešení územně
plánovací dokumentace.

   (5)  Pokud  závěr  zjišťovacího  řízení stanoví nutnost
posuzování vlivů na životní prostředí, je nedílnou součástí
konceptu řešení územně plánovací dokumentace vyhodnocení vlivů na
životní prostředí zpracované osobou k tomu oprávněnou podle § 19.

   (6) Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí je
povinen zpracovat toto vyhodnocení úplně, objektivně, v souladu se
závěrem zjišťovacího řízení a přiměřeně v rozsahu přílohy č. 9
k tomuto zákonu.

   (7) Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí je
oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení
u pořizovatele územně plánovací dokumentace, příslušného úřadu,
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků. Ty  jsou povinny mu  informace v potřebném  rozsahu
poskytnout, odmítnutí je možné pouze za podmínek stanovených
zvláštními právními předpisy.4c)

   (8) Pořizovatel územně plánovací dokumentace předává pro
účely vydání stanoviska příslušnému úřadu jedno její vyhotovení.

   (9) Na základě veřejného projednání konceptu řešení územně
plánovací dokumentace, vyjádření k němu podaných a na základě
návrhu souborného stanoviska4b) příslušný úřad vydá stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko je
součástí stanoviska dotčeného orgánu státní správy ke konceptu
řešení územně plánovací dokumentace.

   (10) Pokud návrh  územně plánovací dokumentace obsahuje
variantu vyhodnocenou z hlediska vlivů na životní prostředí již
v jejím konceptu řešení, návrh se znovu nevyhodnocuje.

   (11)  Schvalující orgán  je povinen  ve svém  usnesení
o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil
podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.
§ 10j

    Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce
       na životní prostředí, pokud je koncepce
       zpracovávána ústředním správním úřadem

   (1) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, která je
zpracovávána ústředním správním úřadem podle zvláštního zákona
a jež je předkládána vládě ke schválení, zajišťuje ministerstvo.

   (2) Ministerstvo je povinno zajistit vyhodnocení návrhu
koncepce posuzovatelem podle § 19 a zveřejnit návrh koncepce na
internetu, včetně informace, kdy a kde je možno do něj nahlížet.
Náležitosti posouzení stanoví příloha č. 9.

   (3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce
ministerstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. K vyjádřením
zaslaným po lhůtě ministerstvo nepřihlíží.

   (4) Ministerstvo je povinno zajistit veřejné projednání
návrhu koncepce přiměřeně podle § 17 odst. 1 až 5 a odst. 7.
Ústřední správní úřad je neopominutelným účastníkem veřejného
projednání návrhu koncepce.

   (5) Ministerstvo ve spolupráci s ústředním správním úřadem
vyhodnotí došlá vyjádření a připomínky z veřejného projednání a na
základě jejich vyhodnocení vydá stanovisko k návrhu koncepce.

   (6) Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
hradí ústřední správní úřad, který koncepci předkládá k posouzení.

   (7) Mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí se
přiměřeně řídí § 11 až 14a.

HLAVA II
       POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
       PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

§ 11


Předmět posuzování vlivů na životní prostředí
       přesahujících hranice České republiky

   

  

   

   (1)  Předmětem  posuzování  vlivů  na životní prostředí
přesahujících hranice České  republiky (dále jen "mezistátní
posuzování") je
a) záměr uvedený v příloze č. 1 a koncepce podle tohoto zákona,
  pokud dotčené  území může zasahovat i  mimo území České
  republiky,
b) záměr uvedený v příloze č. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona,
  pokud o takové posuzování stát, jehož území může být zasaženo
  závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený stát"),
  požádá,
c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného
  státu (dále jen "stát původu") a které mohou mít závažný vliv
  na životní prostředí na území České republiky.
	 

   (2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

   (3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného
v příloze č. 1 k tomuto zákonu sloupci B postoupit jeho posuzování
ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr podle odstavce
1. Dále je povinen postoupit posuzování koncepce ministerstvu,
jestliže zjistí, že jde o koncepci podle odstavce 1.§ 12


Způsob mezistátního posuzování

  

   (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy
I tohoto zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při
mezistátním posuzování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při
mezistátním posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů,
požádá-li o to dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě
prodlouží přiměřeně.

   (2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní posuzování
řídí předpisy platnými na území dotčeného státu nebo předpisy
platnými na území státu původu, se postupuje podle právních
předpisů platných na území  státu původu, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

   (3) Stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich
určí, zda bude provedena poprojektová analýza, a pokud ano, pak
v jakém rozsahu, a to  s přihlédnutím k možnému významnému
nepříznivému vlivu záměru přesahujícímu státní hranice, který byl
předmětem mezistátního posuzování. Jakákoliv poprojektová analýza
bude zahrnovat především stálé pozorování důsledků provedení
záměru a určení jakéhokoliv nepříznivého vlivu přesahujícího
státní hranice. Tato stálá pozorování a určení vlivu lze provádět
za účelem dosažení těchto cílů:


a) monitorování dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích,
  popřípadě opatřeních podle zvláštních právních předpisů1a)
  a účinnosti zmírňujících opatření,
b) přezkoumávání vlivů záměru a  vypořádat se s nejasnostmi
  vzniklými v průběhu poprojektové analýzy,
c) ověření předchozích prognóz s cílem využití získaných poznatků
  při provádění obdobných záměrů v budoucnosti.
    

   (4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě
poprojektové analýzy oprávněné důvody usuzovat, že zde existuje
významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice, nebo pokud
byly zjištěny faktory, které by mohly mít za následek takovýto
vliv, bude okamžitě informovat druhý stát. Stát původu a dotčený
stát po dohodě následně stanoví nezbytná opatření na snížení nebo
vyloučení tohoto vlivu.§ 13


Mezistátní posuzování záměru
       prováděného na území České republiky

   

   (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr podle
§ 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování
záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), zašle do 5 pracovních
dnů dotčenému státu k vyjádření oznámení spolu s údaji o průběhu
posuzování podle tohoto zákona a informacemi o navazujících
rozhodnutích,  která  mohou  být  podle  zvláštních právních
předpisů1a) přijata.

   (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému
oznámení obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování,
ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního
prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do
5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli k využití
při zpracování dokumentace, která se v případě mezistátního
posuzování vypracovává vždy, a dále je poskytne zpracovateli
posudku.

   (3) Ministerstvo do 20 dnů po obdržení dokumentace doručí
tuto  dokumentaci dotčenému  státu a  nabídne mu  předběžné
projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách,
včetně sdělení opatření na zmírnění závažných vlivů přesahujících
státní hranice (dále jen "konzultace"). Pokud dotčený stát projeví
o konzultaci  zájem,  ministerstvo  se  konzultace  zúčastní.
Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne
stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace
oznamovatele a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti
jsou pak povinni se  konzultace rovněž zúčastnit. Informaci
o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.

   (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření
dotčeného státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli
posudku jako podklad pro hodnocení záměru.

   (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do
stanoviska nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření ve
svém stanovisku nebo jeho uvedení jen zčásti.

  

   (6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko
do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat žádosti
o vydání  navazujících rozhodnutí  podle zvláštních  právních
předpisů1a) a tato rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne jejich
obdržení. Tyto žádosti a rozhodnutí jsou správní úřady povinny
zaslat ministerstvu na podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku
nebo na podkladě žádosti.
§ 14

         Mezistátní posuzování záměru

prováděného mimo území České republiky

   (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak
dozví o záměru, který bude prováděn na území státu původu, je
povinno do 5 pracovních dnů po jeho obdržení zveřejnit informaci
o takovém oznámení podle § 16 a zašle je dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.

   (2) K oznámení podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat
ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění
informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu
se svým vyjádřením zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení podle odstavce 1.

   (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu
životního prostředí na dotčeném území České republiky, a to do
30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní
právní předpis.5)

   (4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci a případnou
nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci
k vyjádření  dotčeným  správním  úřadům  a  dotčeným územním
samosprávným celkům a zveřejní informaci o této dokumentaci podle
§ 16.

   (5) Každý je oprávněn k dokumentaci uvedené v odstavci 4
zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění
informace o této dokumentaci. Ministerstvo všechna vyjádření spolu
se svým vyjádřením a  informací, že se případně konzultace
zúčastní, zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci podle odstavce 4.

   (6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času
veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji
podle § 16.

   (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení
záměru a o rozhodnutí státu původu na podkladě následných řízení,
informaci o tomto závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle
§ 16 do 15 dnů ode dne jejich obdržení.§ 14a

         Mezistátní posuzování koncepce
        prováděné na území České republiky

   (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle
§ 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní
posuzování požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), zašle návrh
koncepce do 10 dnů ode  dne jeho obdržení dotčenému státu
k vyjádření.  Současně ministerstvo  nabídne dotčenému  státu
konzultaci,  zejména pokud  je návrh  koncepce zpracován ve
variantách.

   (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému
návrhu koncepce obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního
posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje
o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo
zašle tyto údaje do 5  pracovních dnů ode dne jejich obdržení
předkladateli a posuzovateli.

   (3)  Pokud dotčený  stát projeví  o konzultaci  zájem,
ministerstvo  se  konzultace  zúčastní.  Ministerstvo  předem
neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne stanovení
termínu  konzultace, informuje  o místě  a času  konzultace
předkladatele a jeho prostřednictvím posuzovatele. Ti jsou pak
povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je
ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.

   (4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému
návrhu koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm
uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen
zčásti. Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu
do 10 dnů ode dne jeho vydání.

   (5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno
vyhotovení koncepce  do 30 dnů  ode dne jejího  schválení.
Ministerstvo je povinno schválenou koncepci zaslat dotčenému
státu.§ 14b

         Mezistátní posuzování koncepce
       prováděné mimo území České republiky

   (1) Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude
prováděna na území státu původu a případnou nabídku ke konzultaci
od státu původu, je povinno do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit
informaci o návrhu koncepce podle § 16 a zaslat návrh koncepce
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům
k vyjádření.

   (2) K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý oprávněn
zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o návrhu koncepce. Ministerstvo všechna vyjádření spolu
se svým vyjádřením a  informací, že se případně konzultace
zúčastní, zašle státu původu do 40 dnů ode dne zveřejnění
informace o návrhu koncepce.

   (3) Ministerstvo na žádost státu původu     sdělí údaje o stavu
životního prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30
dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní
právní předpis.5)

   (4) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času
veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji
podle § 16.

   (5) Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci o schválení
koncepce do 15 dnů ode dne obdržení takové informace od státu
původu. Pokud ministerstvo obdrží od státu původu schválenou
koncepci, zveřejní ji na internetu do 20 dnů ode dne obdržení.


HLAVA III
         USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ


DÍL 1
            Ustanovení společná

§ 15


Předběžné projednání

  

   Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je
o to oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před předložením
oznámení podle § 6 nebo oznámení koncepce podle § 10c, projednat
s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný záměr nebo koncepci
a doporučit mu předběžné projednání s dalšími dotčenými správními
úřady, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími
subjekty. Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny na
žádost oznamovatele nebo předkladatele mu poskytnout informace
o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu.6)

§ 16


Zveřejnění informací o dokumentech pořízených
     v průběhu posuzování a o veřejných projednáních

   (1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o
a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,
c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,

e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
h) konzultaci při mezistátním posuzování.


  

   (2)  Příslušný  úřad  dále  zajistí  zveřejnění  závěru
zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska ke koncepci.

  

   (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek
uvedených v odstavcích 1 a 2
a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků,
b) na internetu, a
c) nejméně ještě jedním v  dotčeném území obvyklým způsobem
  (například v místním tisku, rozhlase apod.).

   

   (4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení
informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 na úřední desce
dotčeného kraje. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny
informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na
své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom
příslušný úřad.

   (5)  Z  informací  a  stanovisek  zveřejňovaných  podle
odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, které nelze podle zvláštních
právních předpisů5) zveřejňovat.§ 17


Veřejné projednání

   (1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném
projednání podle § 16 nejméně 5 dnů před jeho konáním.

  

   (2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné
projednání konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření
k posudku.

   (3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě
neúčasti oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace nebo posudku.

   (4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle
odstavce 3, je povinen stanovit místo a čas nového veřejného
projednání, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení
veřejného projednání. Za den konání veřejného projednání se pak
považuje den konání nového veřejného projednání; ostatní lhůty se
přiměřeně prodlužují.

   (5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis
obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále
z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.

   (6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného
projednání oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným
územním samosprávným celkům a zveřejnit jej na internetu.

   (7) Předmětem veřejného  projednávání nejsou skutečnosti
chráněné zvláštními právními předpisy.5)§ 18


Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí

  

   (1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní
prostředí, s výjimkou nákladů spojených s veřejným projednáním
a zveřejňováním, hradí oznamovatel. Náklady spojené s posuzováním
vlivů koncepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených
se zveřejňováním, hradí předkladatel.

  

   (2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst.
9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto
zákona nese příslušný úřad, zvýšené náklady spojené s mezistátním
posuzováním  nese ministerstvo.  Náklady spojené  s překlady
dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené
s tlumočením hradí oznamovatel nebo předkladatel.

  

   (3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna
stanovená podle obchodního zákoníku kterou mu uhradí příslušný
úřad na podkladě smlouvy uzavřené podle § 9 odst. 1. Příslušný
úřad vyúčtuje částku, která  se rovná výši odměny uhrazené
zpracovateli posudku, do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření
k posudku  k  úhradě  oznamovateli.  Oznamovatel  je povinen
vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne
obdržení vyúčtování jako součást nákladů posuzování uvedených
v odstavci 1. Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel v uvedené lhůtě
nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 10 nevydá; v takovém
případě může příslušný úřad vydat stanovisko až po zaplacení
vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky
oznamovatelem  se nezapočítává  do lhůty  stanovené v  § 10
odst. 1 a 2.
§ 19


Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

   

   (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané
podle § 7 odst. 4 a zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen
fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. Právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat
k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto
činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem autorizace.
U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních
záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí
být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné
zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na
veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.

   (2) Zpracovatel posudku je povinen posoudit dokumentaci
objektivně a v plném rozsahu.

  

   (3) Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná
způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná
způsobilost k právním úkonům.

   (4) Odborná způsobilost se prokazuje
a) dokladem  o  ukončeném  vysokoškolském  vzdělání  alespoň
  bakalářského studijního programu, a
b) dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

   

   (5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou
činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje předložením
dokladu o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu,
jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště,
nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem,
takový doklad nevydává.

   (6) Autorizaci pro oblast  posuzování vlivů na životní
prostředí uděluje a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví.

   (7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizace se
v případě, že se nezměnily podmínky, za nichž byla udělena,
prodlužuje o dalších 5 let, pokud o to držitel autorizace požádá
alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace
udělena.

   (8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu.

   (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud
závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento zákon, opakovaně
neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace
nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace
udělena.

   (10) Rozhodnutí o udělení a o odejmutí autorizace se vydává
ve správním řízení podle správního řádu.8)

   (11) Rozhodnutí o autorizaci zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla vydána,
b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace,
c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím
  prohlášením za mrtvou.

   

   (12) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši
3 000 Kč uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové
organizace nebo organizační složky státu, kterou ministerstvo
pověřilo zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Tuto úplatu
uhradí i za opakovanou zkoušku.

   (13) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné
způsobilosti, postup při jejich ověřování a postup při udělování
a odnímání  autorizace. Ministerstvo  zdravotnictví v  dohodě
s ministerstvem  stanoví  vyhláškou  bližší  podmínky odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup
při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví.

   (14) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je
usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České
republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1,
pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle
  právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.
	 

   (15) O nesplnění požadavků  pro výkon činnosti uvedené
v odstavci 1 vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy mu byly předloženy úplné doklady o splnění podmínek podle
odstavce 14 písm. a) a b).

   (16) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 15,
činnost podle odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po dobu 1
roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání
tohoto rozhodnutí.


DÍL 2
      Výkon státní správy v oblasti posuzování
          vlivů na životní prostředí

§ 20

   Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
vykonávají
a) ministerstvo,
b) orgány kraje.


§ 21

  

   Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na
  životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na
  životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích
  A a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany,
  i ve sloupcích B a jejich změn,
d) zajišťuje posuzování územního plánu velkého územního celku
  podle § 10i a dále posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené
  území tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů
  nebo  na území  národního parku  nebo chráněné  krajinné
  oblasti8a) nebo pokud dotčené území     tvoří území celého státu,
e) poskytuje Evropské komisi v  souladu s právními předpisy
  Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na
  životní prostředí,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný
  orgán kraje, pokud si tuto působnost v jednotlivém případě
  vyhradilo,
h) vede  souhrnnou  evidenci  všech  zahajovaných  posuzování
  a evidenci  všech  vydaných  závěrů  zjišťovacích  řízení
  a stanovisek,
i) uděluje a odnímá autorizaci,
j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam
  držitelů autorizace,
k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich
  zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za
  předchozí kalendářní rok.

	
	


§ 22


Orgány kraje

   Orgány kraje
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích
  B a jejich změn,


b) zajišťují posuzování územního plánu obce podle § 10i a dále
  posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje
  výlučně  do  územního  obvodu  kraje,  není-li  příslušné
  ministerstvo podle § 21 písm. d),
c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno
  vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení
  a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich
  zpracovatelů a dále seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za
  předchozí kalendářní rok.
	


§ 23


Ostatní společná ustanovení

   (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní
samosprávné celky jsou povinny dokumenty zpracované v rámci
posuzování podle tohoto  zákona zpřístupnit podle zvláštních
právních předpisů.6)

   (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný
úřad v posuzování nepokračuje a ukončí jej.

   

   (3) V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení
záměru do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě o rozsahu dotčeného území
je rozhodující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu k vyjádření
ministerstvu.

   

   (4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit
posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný
orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě
s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo
posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to
může přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení.

  

   (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní
prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na veřejné
zdraví  Ministerstvo  zdravotnictví  pro  záměry  a koncepce
přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické
stanice v ostatních případech. Ministerstvo je při projednávání
územně plánovací dokumentace dotčeným orgánem státní správy ve
smyslu stavebního zákona9) z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí.

  

   (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní
prostředí podle  tohoto zákona z  hlediska záměrů uvedených
v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I body 3.2 až 3.5
a kategorii II bod 3.5 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

   

   (7) Příslušný  úřad může upustit  od posuzování záměru
v případě, kdy je provedení  záměru nutné ke zmírnění nebo
odvrácení důsledků  událostí, které závažně  a bezprostředně
ohrožují životní prostředí,  zdraví, bezpečnost nebo majetek
obyvatelstva. Povinnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde
platí obdobně.

   (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při
posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona po dobu
10 let od vydání stanoviska. Po uplynutí této lhůty se postupuje
podle zvláštních právních předpisů.10)

   

   (9) Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně
prospěšné společnosti, jejímž  předmětem činnosti je ochrana
veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,11)
(dále jen "občanské sdružení") nebo obec dotčená záměrem se stává
účastníkem  navazujících  řízení  podle  zvláštních  právních
předpisů,1a) pokud
a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření
  k oznámení, dokumentaci nebo posudku,
b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že
  toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a
c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že
  veřejné  zájmy,  které  občanské  sdružení  hájí,  nejsou
  v navazujícím řízení dotčeny.

   (10) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného
projednání, zveřejňování informací a stanovisek a postupu při
zajištění zpracování posudku podle tohoto zákona.

   (11) Na území hlavního města Prahy
a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává
  Magistrát hlavního města Prahy,
b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje
  městská část hlavního města Prahy.

   (12) Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní
řád,8) pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (13) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky
významných lokalit a oblastí ochrany ptactva podle zvláštního
právního předpisu není tímto zákonem dotčeno.


DÍL 3
         Ustanovení přechodná  

§ 24

   (1) Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona
    
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu
a průběhu veřejného projednání posudku, se považuje za držitele
autorizace podle § 19.

   (2) Posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se
dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST DRUHÁ
        ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

§ 25

   V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění
zákona č. 123/1998 Sb., se § 20 až 26 včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 2) a 3) a přílohy č. 1 až 4 zrušují.ČÁST TŘETÍ
          ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

§ 26

   Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání
(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona
č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb.,
zákona  č. 303/1993  Sb.,  zákona  č. 38/1994  Sb., zákona
č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb.,
zákona  č. 237/1995  Sb., zákona  č. 286/1995  Sb., zákona
č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb.,
zákona  č.  19/1997  Sb.,  zákona  č.  49/1997 Sb., zákona
č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb.,
zákona  č. 280/1997  Sb.,  zákona  č. 15/1998  Sb., zákona
č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb.,
zákona  č. 159/1999  Sb., zákona  č. 356/1999  Sb., zákona
č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb.,
zákona  č.  27/2000  Sb.,  zákona  č.  29/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb.,
zákona  č. 124/2000  Sb., zákona  č. 149/2000  Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb.,
zákona  č. 249/2000  Sb., zákona  č. 258/2000  Sb., zákona
č. 409/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:

   V příloze č. 2 Vázané živnosti, skupina 214: Ostatní, obor
Posuzování vlivů na životní prostředí, ve sloupci 2 Průkaz
způsobilosti se slova "Vysokoškolské vzdělání příslušného směru
a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6 a 9 zákona
č. 244/1992 Sb." nahrazují slovy "Autorizace podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí)".
ČÁST ČTVRTÁ
   

               zrušena

§ 27

zrušen

  

   

  

   

   

  

   


	 ČÁST PÁTÁ
              ÚČINNOST

§ 28

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

              Klaus v. r.
              Havel v. r.
              Zeman v. r.


Příl.1

     KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
            ZÁMĚR                      Sloupec A     Sloupec B
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha.            X
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími       X
  částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody
  přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný
  průtok v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje
  2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody
  přesahuje 5 % tohoto průtoku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody     X
  v objemu od 10 mil. m3/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    
1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo        X
  k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem
  zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních               X
  obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření          X
  ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy,
  protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické
  meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích                  X
  jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy                         X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství      X
  nad 50 000 m3/den.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Těžba černého uhlí - nový dobývací prostor nebo změna stávajícího.    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor nebo     X
  změna stávajícího.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka nad 3 mil. tun/rok.                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Uran - těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové      X
  rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová
  pole).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW.        X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo       X
  konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž
  maximální výkon nepřesahuje 1 kW kontinuální tepelné zátěže.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva.     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 Zařízení určená pro zpracování vyhořelého nebo ozářeného         X
  jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo      X
  dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého
  nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů
  na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Nadzemní přenosová vedení elektrické energie o napětí          X
  od 110 kV a délce nad 15 km.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších       X
  látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 Pražení, aglomerace a slinování kovových rud.                       X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního     X
  odlévání.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů     X
  nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo
   elektrolytických procesů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven,            X
  s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Průmyslové závody na:                          X
a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,
b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun
  za den.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu.                X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Zařízení k těžbě azbestu a produkce výrobků obsahujících azbest     X
  s kapacitou od 10 t/rok finálních výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových      X
  břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí
  nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů.        X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických         X
  chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy,
  soli, chlór, amoniak, apod.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou X nebo
  biochemickou cestou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Zařízení k výrobě pesticidů a průmyslových hnojiv.            X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 Zařízení k výrobě výbušnin a regenerace nebo destrukce                   X
  výbušných látek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů       X
  s kapacitou nad 100 tis. tun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení         X
  k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena o 15 tis.t/rok a více.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km.                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 Letiště se vzletovou nebo přistávací dráhou nad 2 100 m.         X
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic                X
  a rychlostních silnic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.4 Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic o čtyřech a více       X
  jízdních pruzích delších než 10 km nebo místních komunikací
  o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 1 km.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol      X
  pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou
  vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady              X
   s kapacitou nad 1000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou          X
   nad 30 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
            ZÁMĚR                      Sloupec A     Sloupec B
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy od 5 do 25 ha.                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných               X
  pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému
  využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové                X
  poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní
  úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše
  od 10 do 50 ha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter              X
  toku a ráz krajiny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích                X
  jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad                  X
  10 t živé hmotnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo                 X
  k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší
  do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody
  přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje
  10 m nad základovou spárou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími                X
  částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné
  vody od 10 do 100 mil.m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný
  průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil.m3
  za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto
  průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob
  podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil.m3 za rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000                  X
  ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených
  obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 Uhlí - hlubinná těžba nad 100 000 t/rok - pokud vlivy zasahují      X
  mimo schválený dobývací prostor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Lignit - těžba nad 200 000 t/rok.                             X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald         X
  a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok.    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok.                   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků.                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7 Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka 1 až 3 mil. tun/rok.                X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních                X
  surovin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění         X
  technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých                 X
   horninových struktur a prostor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo             X
   nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty
   pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou
   vrtů pro výzkum stability půdy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu         X
  od 50 do 200 MWe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2     Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším                  X
  než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny         X
  nad 50 MWe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny                  X
  od 10 MWe do 50 MWe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu        X
  (záměry neuvedené v kategorii I).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 Přenosová vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší     X
  do kategorie I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek                 X
  o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm
  (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8 Povrchové zásobníky zemního plynu, pokud nejsou uvedeny                  X
  v kategorii I a pokud mají kapacitu nad 10 000 m3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t.               X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování             X
  za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení,
  včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných
  kovů, včetně recyklovaných produktů - kovového šrotu, jeho
  rafinace a lití.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven,               X
  od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou                X
  nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních
  vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů,
  turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování
  motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření
  výbuchem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství                  X
  od 1 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek                 X
  nebo překližek a dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok.               X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou chemikálií                   X
  nad 3 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny                     X
  nad 10 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6 Polygrafické provozy se spotřebou chemikálií nad 1 t/rok.                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek (projekty                   X
  nezařazené v kategorii I).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.                         X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména                X
  střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic,
  kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I                 X
  ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou                     X
  nad 10 000 m2/rok nebo nad 7 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních               X
  vláken s kapacitou od 7 000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.5 Obalovny živičných směsí.                                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických              X
  kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů
  s kapacitou nad 100 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot                  X
  nad 200 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok.                      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou      X
  5 000 až 100 000 t.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.5 Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených               X
  v kategorii I ani v kategorii II s kapacitou od 5 000 t
  nebo od 1 000 m3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr           X
  neuvedený v kategorii I v bodě 7.8).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok                X
  výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny                 X
  s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.                           X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků.                X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok.                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok.                X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou              X
  od 20 000 t/rok výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok.                             X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok                X
  výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok.                  X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8.11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb                     X
   s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m                   X
  (záměry neuvedené v kategorii I) nebo místních komunikací
  o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 500 m.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce,                 X
  elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby
  nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení
  a překladišť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol      X
  pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou
  vodní dopravu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5 Letiště se vzletovou nebo přistávací dráhou do 2 100 m.                  X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až               X
   30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou
   od 100 do 1000 t/rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2 Krematoria.                                        X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny               X
   v jiném bodě této přílohy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických,                X
   toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
   senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
   reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) a pesticidů
   v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
   barev a laků v množství nad 100 t.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.                 X
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek,                X
   o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
   nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
   pro celou stavbu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.              X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště,                    X
   motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo
   území chráněná podle zvláštních právních předpisů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.                        X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související     X
   zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních
   předpisů.12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení                X
   na ploše nad 1 ha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou                   X
   nad 50 ubytovaných.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.13 Tématické areály na ploše nad 5 000 m2.                         X
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně       X
   k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

10.15 Stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech     X
   této přílohy a nedosahující parametrů předchozích bodů této
   přílohy, které mohou závažným způsobem změnit stav životního
   prostředí ve zvláště chráněných územích podle zvláštních právních
   předpisů12a) nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
 
Příl.2
         Zásady pro zjišťovací řízení

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad zjišťuje, zda a v jakém
rozsahu  může  záměr  vážně  ovlivnit  životní prostředí  a
obyvatelstvo.  Používá  přitom  následující  kritéria,  která
charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové
území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

I.  CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Parametry     záměru musí být zváženy zejména s ohledem na

   1. velikost,
   2. kumulaci jeho  vlivů s vlivy  jiných známých záměrů
    (realizovaných, připravovaných, uvažovaných),
   3. využívání přírodních zdrojů,
   4. produkci odpadů,
   
   5. znečišťování životního prostředí  a vlivy na veřejné
    zdraví,
   6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek
    a technologií.

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být
zváženy zejména s ohledem na

   1. dosavadní  využívání  území  a  priority jeho trvale
    udržitelného využívání,
   2. relativní zastoupení, kvalitu  a schopnost regenerace
    přírodních zdrojů,
   3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní
    pozorností na
    a) územní systém ekologické stability krajiny,
    b) zvláště chráněná území,
     c) území přírodních parků,
    d) významné krajinné prvky,
    e) území historického, kulturního nebo archeologického
      významu,
    f) území hustě zalidněná,
    g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně
      starých zátěží).

III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
   A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke
kritériím uvedeným v bodech I. a II. zejména s ohledem na

   1. rozsah vlivů (zasažené území a populaci),
   2. povahu vlivů vzhledem  k jejich přesahování státních
    hranic,
   3. velikost a složitost vlivů,
   4. pravděpodobnost vlivů,
   5. dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů.Příl.3
           Náležitosti oznámení

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI

   1. Obchodní firma
   2. IČ
   3. Sídlo (bydliště)
   4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
    oznamovatele

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

   1. Název záměru
   2. Kapacita (rozsah) záměru
   3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
   4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
   5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
    zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska
    životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
   6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
   7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
    dokončení
   8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

II. Údaje o vstupech

   (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a
   energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech

   (například množství a druh  emisí do ovzduší, množství
   odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství
   odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a
   technologií)

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

   1. Výčet nejzávažnějších  environmentálních charakteristik
    dotčeného území
   2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
    dotčeném  území, které  budou pravděpodobně  významně
    ovlivněny

D. 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
   PROSTŘEDÍ
   1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
    významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
    frekvence a vratnosti)
   2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
   3. Údaje  o  možných  významných nepříznivých  vlivech
    přesahujících státní hranice
   4. Opatření  k prevenci,  vyloučení, snížení,  popřípadě
    kompenzaci nepříznivých vlivů
   5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
    které se vyskytly při specifikaci vlivů

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

   Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném
   rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení
   záměru


F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

   1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
   2. Další podstatné informace oznamovatele

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H.  PŘÍLOHA

   Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
   územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob,
které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:Příl.4
           Náležitosti dokumentace

               ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

   1. Obchodní firma
  2. IČ
 3. Sídlo (bydliště)
   4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
    oznamovatele

               ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

   1. Název záměru
   2. Kapacita (rozsah) záměru
   3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
   4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
   5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
    zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska
    životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
   6. Popis technického a technologického řešení záměru
   7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
    dokončení
   8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

II. Údaje o vstupech

   1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
   2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
   3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh,
    zdroj, spotřeba)
   4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například
    potřeba souvisejících staveb)

III. Údaje o výstupech

   1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a
    množství  emitovaných škodlivin,  způsoby a  účinnost
    zachycování znečišťujících látek)
   2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod,
    množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné
    znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
   3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a
    množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
   4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
    výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
    omezení)
   5. Doplňující údaje (například     významné terénní úpravy a
    zásahy do krajiny)

               ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet  nejzávažnějších  environmentálních  charakteristik
  dotčeného území (například územní systémy ekologické stability
  krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné
  krajinné  prvky,  území  historického,  kulturního  nebo
  archeologického  významu,  území  hustě  zalidněná,  území
  zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže,
  extrémní poměry v dotčeném území)
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
  území (například ovzduší a  klima, voda, půda, horninové
  prostředí a přírodní zdroje,  fauna a flóra, ekosystémy,
  krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)
3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
  z hlediska jeho únosného zatížení

               ČÁST D

 

    KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
       NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
  životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

   1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
   2. Vlivy na ovzduší a klima
   3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a
    biologické charakteristiky
   4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
   5. Vlivy na půdu
	 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
   7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
   8. Vlivy na krajinu
   9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
  hlediska  jejich  velikosti  a  významnosti  a  možnosti
  přeshraničních vlivů

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
   a nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k  prevenci, vyloučení, snížení,
  popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V. Charakteristika  použitých metod  prognózování a výchozích
  předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
  se vyskytly při zpracování dokumentace

               ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

   Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném
   rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení
   záměru.

               ČÁST F

ZÁVĚR

               ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

               ČÁST H

PŘÍLOHY

   Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
   územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým
   vzhledem k oznámení) a  dále například přílohy mapové,
   obrazové a grafické.

Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a
osob, které se podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace:Příl.5
            Náležitosti posudku

I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE

   1. Název záměru
   2. Kapacita (rozsah) záměru
   3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
   4. Obchodní firma oznamovatele
   5. IČ oznamovatele
   6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

   1. Úplnost dokumentace (oznámení)
   2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
    použitých metod hodnocení
   3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
    životní prostředí
   4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
    přesahujících státní hranice

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
   STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
   POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V.  VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ  K  DOKUMENTACI
   (OZNÁMENÍ)

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ
   NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VII. NÁVRH STANOVISKA

Datum zpracování posudku:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob,
které se podílely na zpracování posudku:
Podpis zpracovatele posudku:
Autorizace ke zpracování posudku:Příl.6
           Náležitosti stanoviska

I.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

   1. Název záměru
   2. Kapacita (rozsah) záměru
   3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
   4. Obchodní firma oznamovatele
   5. IČ oznamovatele
   6. Sídlo (bydliště) oznamovatele

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

   1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
   2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
   3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
   4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
   5. Celkové  hodnocení procesu  posuzování včetně  účasti
    veřejnosti
   6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku
    zčásti nebo zcela zahrnuta

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

   1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
    životní  prostředí  z  hlediska  jejich  velikosti a
    významnosti
   2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený
    stupeň  poznání  pokud jde o  znečišťování životního
    prostředí
   3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
    kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
    včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
    na životní prostředí
   4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na
    životní prostředí
   5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
   6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti
    vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro
    realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti
    záměru.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:Příl.7
                 Náležitosti oznámení     koncepce

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného
   zástupce předkladatele

B. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Přehled uvažovaných variant řešení
  8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní
    prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  9. Předpokládaný termín dokončení
  10. Návrhové období
  11. Způsob schvalování

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou
   být koncepcí ovlivněny
  3. Základní  charakteristiky  stavu  životního  prostředí
   v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
  ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České
   republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů
   v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na
   životní prostředí a veřejné zdraví

Datum zpracování oznámení koncepce

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se
podílela(y) na zpracování oznámení koncepce

Podpis oprávněného zástupce předkladatele

Příl.8
               Kritéria pro zjišťovací řízení

   1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na:
a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů
  koncepce;
b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti,
  a to buď  vzhledem k jejich  umístění, povaze, velikosti
  a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní
  zdroje;
c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce;
d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního
  prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu
  udržitelného rozvoje;
e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně
  sociálně-ekonomických aspektů);
f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou
  závažné pro koncepci;
g. význam  koncepce pro  implementaci požadavků vyplývajících
  z právních předpisů Evropského  společenství týkajících se
  životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy
  v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod).


   2. Charakteristika vlivů  koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví a  charakteristika dotčeného území, zejména
s ohledem na:
a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu;
b. kumulativní a synergickou povahu vlivu;
c. přeshraniční povahu vlivu;
d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající
  z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při
  haváriích);
e. závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být
  pravděpodobně zasažen);
f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena,
  s ohledem na:
   i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví,
  ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,
  iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních
    hodnot,
  iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání;

g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na
  národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.
	 Příl.9
    Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů
       na životní prostředí a veřejné zdraví

 1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím.
 2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném
  území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce.
 3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by
  mohly být provedením koncepce významně zasaženy.
 4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou
  významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se
  zvláštním významem pro  životní prostředí (např. oblasti
  vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů12a)).
 5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní,
  komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke
  koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během
  její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení.
 6. Závažné  vlivy   (včetně  sekundárních,  synergických,
  kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
  trvalých a přechodných, pozitivních a negativních vlivů)
  navrhovaných variant koncepce na životní prostředí.
 7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci
  všech závažných  negativních vlivů na  životní prostředí
  vyplývajících z provedení koncepce.
 8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo
  posuzování  provedeno,  včetně  případných  problémů  při
  shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky
  nebo nedostatečné know-how).
 9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce
  na životní prostředí.
10. Popis  plánovaných  opatření  k  eliminaci,  minimalizaci
  a kompenzaci  negativních vlivů  zjištěných při provádění
  koncepce.
11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu.
12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.
13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
14. Souhrnné  vypořádání  vyjádření  obdržených  ke  koncepci
  z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci.Vybraná ustanovení novel

          Čl.II zákona č. 93/2004 Sb.

              

           Přechodná ustanovení

   1. Posouzení záměrů zahájené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto  zákona se  dokončí podle  zákona č.  100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících     zákonů  (zákon o posuzování  vlivů na životní
prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

   2. Posouzení rozvojových koncepcí a programů zahájené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.
244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
	    
    
 1) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů
  některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
  (85/337/EHS).
  Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění
  směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných
  a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice 2001/42/ES
  Evropského parlamentu  a Rady ze  dne 27. června  2001
  o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní
  prostředí.        1a) Například  zákon č.  50/1976 Sb.,  o územním  plánování
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
  bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
  ve znění pozdějších předpisů,  a zákon č. 49/1997 Sb.,
  o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.        1b) Zákon č.  17/1992 Sb., o životním  prostředí, ve znění
  pozdějších předpisů.        
2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní
  památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb.,
  o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
  veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
  zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
	        3) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti státu, ve znění
  ústavního zákona č. 300/2000 Sb.        4) Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami
  a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb.,
  o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých
  dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
  předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona
  č. 258/2000 Sb.        4a) Například zákon č. 254/2001 Sb.        4b) Zákon č. 50/1976 Sb.        4c) Například zákon č. 123/1998  Sb., o právu na informace
  o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákon
  č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.        
5) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád,
  zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech
  a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
  zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb.        6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
  prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.                8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
  pozdějších předpisů.        8a) Zákon č. 114/1992 Sb.         9) Zákon č. 50/1976 Sb.        10) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.        11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
  předpisů.
  Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
  a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon
  o nadacích a nadačních fondech).
  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
  a o změně a doplnění některých zákonů.        11a) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
   přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění
   pozdějších předpisů.".        12) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb. a
  zákon č. 20/1987 Sb.        12a) Například zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.    
  
  

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2002 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 9788