LEGISLATIVA

156/1998 Sb.

Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb.              156/1998 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 12. června 1998 
 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
   přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
       zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
Změna: 308/2000 Sb. 
Změna: 147/2002 Sb. 
Změna: 308/2000 Sb. (část) 
Změna: 317/2004 Sb. 
 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
 (1) Tento  zákon stanoví v  souladu s právem  Evropských 
společenství1) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání 
hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných 
rostlinných  přípravků a  substrátů, podmínky  agrochemického 
zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností 
lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů,1a) 
jakož i  působnost orgánů odborného  dozoru nad dodržováním 
povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat 
sankce. Tento zákon se vztahuje i na hnojiva, pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a substráty, určené k použití jako 
suroviny k dalšímu zpracování. 
 
 (2) Tento zákon se nevztahuje na 
a) hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky 
  a substráty, které jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto 
  zřetelně označeny, 
b) hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky 
  a substráty poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, 
  vývoje a pokusnictví. 
 
 (3) Ustanovení tohoto zákona se použijí na statková hnojiva a na 
upravené kaly jen tehdy, je-li to v nich výslovně uvedeno 
a v rozsahu jimi stanoveném. Na hnojiva, pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a  substráty, které jsou určeny 
k použití  jako suroviny  k dalšímu  zpracování, se použijí 
ustanovení § 7, 8, 12, 13, § 14 odst. 4 a 5, § 14a, § 14b odst. 
2 písm. a) a b), § 14c a 15. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Nařízení (ES) č. 2003/2003 Evropského Parlamentu a Rady z 13. 
  října 2003 o hnojivech. 
  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně 
  životního prostředí a zejména půdy při používání splaškových 
  kalů v zemědělství. 
  Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se 
  normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých 
  směrnic týkajících se životního prostředí. 
  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně 
  vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 
1a) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  souvisejících zákonů. 
 
                § 2 
 
             Vymezení pojmů 
 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) hnojivem látka obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin 
  a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti 
  a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce, 
b) statkovým hnojivem hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož 
  i jiné zbytky rostlinného původu a další vedlejší produkty 
  vzniklé  chovem hospodářských  zvířat, vznikající  zejména 
  v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány, 
c) pomocnou půdní látkou látka bez účinného množství živin, která 
  půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje 
  její stav nebo zvyšuje účinnost hnojiv, 
d) pomocným rostlinným přípravkem látka bez účinného množství 
  živin, která jinak příznivě ovlivňuje vývoj kulturních rostlin 
  nebo kvalitu rostlinných produktů, 
e) substrátem látka sloužící k zakořeňování a pěstování rostlin; 
  substrátem je zejména rašelina, zemina nebo jejich směsi, 
f) uváděním do oběhu nabízení hnojiv, statkových hnojiv, pomocných 
  půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů 
  k prodeji nebo jinému způsobu převodu, jejich prodej nebo jiný 
  způsob převodu a skladování za účelem prodeje nebo jiného 
  způsobu převodu, 
g) půdní úrodností schopnost půdy umožňovat rostlinám růst, vývoj 
  a dosažení žádoucího výnosu, kvality a nezávadnosti produkce, 
h) rizikovým prvkem nebo rizikovou látkou prvek nebo látka, jež 
  mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti půdy nebo kvalitu produkce 
  nebo potravní řetězec, 
i) typem hnojiva hnojivo se stanoveným obsahem živin a se shodnou 
  formou a rozpustností živin. 
 
                § 3 
 
           Uvádění hnojiv do oběhu 
 
 (1) Do oběhu smějí výrobci,1b) dovozci,1b), a dodavatelé1b) 
uvádět pouze hnojiva, která 
a) jsou registrována podle tohoto zákona; to neplatí, pokud jde 
  o hnojivo splňující podmínky tohoto zákona, které odpovídá typu 
  hnojiva uvedenému ve vyhlášce, o kterém vyhláška stanoví, že je 
  hnojivem ES, a které je slovy "HNOJIVO ES" označeno, 
b) neohrožují úrodnost půdy ani zdraví lidí nebo zvířat, 
c) nepoškozují životní prostředí [odstavec 2 písm. c)], 
d) splňují požadavky na jejich označování, balení a skladování, 
  stanovené tímto zákonem, 
e) nejsou znehodnocena. 
 
 (2) Do oběhu je nepřípustné uvést hnojivo nebo statkové hnojivo 
a) neoznačené, 
b) označené nepravdivými nebo klamavými údaji,3) 
c) u něhož obsah rizikových prvků nebo rizikových látek je vyšší, 
  než stanoví vyhláška. 
Na statkové hnojivo se ustanovení písmene a) nevztahuje, pokud je 
dodáváno výrobcem přímo spotřebiteli a tento na označení netrvá. 
 
 (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí pro pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a substráty (dále jen "pomocné látky") 
obdobně. 
 
 (4) Od hodnot chemických  a fyzikálních vlastností hnojiva 
uvedených v rozhodnutí o registraci hnojiva [§ 5 odst. 1 písm. c)] 
a v označení obsahu živin, jejich formy a rozpustnosti [§ 7 odst. 
1 písm.  c)] jsou  přípustné odchylky  v rozsahu stanoveném 
vyhláškou. Pro hodnoty údajů uvedené jako maximální, minimální 
nebo jako rozmezí hodnot nejsou odchylky povoleny. Rozsah odchylek 
je stanoven tak, aby zohlednil neovlivnitelné chyby vznikající při 
výrobě hnojiva, při odběru nebo chemickém rozboru kontrolního 
vzorku. 
 
 (5) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví 
vyhláškou rizikové prvky a rizikové látky, jejich limitní hodnoty 
pro jednotlivé skupiny hnojiv, statková hnojiva a pomocné látky, 
jakož i přípustné odchylky. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 46 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
  § 8 zákona č. 634/1992 Sb. 
 
                § 4 
 
            Registrace hnojiv 
 
 (1) O registraci hnojiva rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský (dále jen "ústav") na základě žádosti výrobce1b) 
nebo  dovozce,1b), kteří  jsou oprávněni  k podnikání podle 
zvláštních předpisů4) a mají pobyt, jde-li o osobu fyzickou, nebo 
sídlo, jde-li o osobu právnickou, na území České republiky (dále 
jen "žadatel"), pokud mezinárodní  smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak. 
 
 (2) Žádost o registraci hnojiva obsahuje 
a) jméno, příjmení (dále jen "jméno") a pobyt žadatele, případně 
  identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní 
  jméno, sídlo, případně právní formu podnikání a identifikační 
  číslo, jde-li o právnickou osobu, 
b) údaje o výrobci v rozsahu písmene a), je-li žadatelem dovozce, 
c) název hnojiva, jeho druh, popřípadě i typ, 
d) obsah jednotlivých součástí hnojiva, včetně obsahu rizikových 
  prvků  a rizikových  látek;  u  živin též  jejich formu 
  a rozpustnost, 
e) zrnitost a jemnost mletí hnojiva, 
f) hmotnost hnojiva, popřípadě objem, 
g) rozsah a způsob použití hnojiva a podmínky jeho skladování, 
h) popis výrobního postupu včetně výčtu surovin použitých k výrobě 
  hnojiva, 
i) potvrzení příslušné pověřené osoby o tom, že se nejedná 
  o výbušninu podle zvláštního předpisu,5) jde-li o hnojivo 
  obsahující dusičnan amonný. 
 
 (3) Při podání žádosti musí žadatel uhradit správní poplatek 
podle zvláštního předpisu.6) Žadatel je povinen poskytnout ústavu 
potřebné vzorky hnojiva či umožnit jejich odběr a poskytnout další 
podklady a informace nezbytné pro registrační řízení. 
 
 (4) Splňuje-li  hnojivo požadavky  stanovené tímto  zákonem 
a odpovídá-li typu uvedenému ve vyhlášce, ústav vydá rozhodnutí 
o registraci nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost 
doručena. 
 
 (5) Neodpovídá-li hnojivo typu uvedenému ve vyhlášce, provede 
ústav přezkoušení jeho vlastností biologickými zkouškami a testy 
(dále jen "přezkoušení"); o nezbytnosti přezkoušení hnojiva ústav 
žadatele uvědomí.7) 
 
 (6) Ústav rozhodne o žádosti nejpozději 
a) do 6 měsíců, pokud registrační řízení nevyžaduje provedení 
  biologických zkoušek, 
b) do 18 měsíců, pokud je nezbytné provedení biologických zkoušek 
  ve skleníku nebo v hale, 
c) do 36 měsíců, pokud je nezbytné provedení biologických zkoušek 
  na poli, 
ode dne doručení žádosti. 
 
 (7) Ústav může uznat výsledek přezkoušení provedeného jinými 
odbornými pracovišti, včetně těch, která mají sídlo mimo území 
České republiky, a od vlastního přezkoušení upustit. 
 
 (8) Náklady za odborné úkony spojené s registračním řízením 
hradí žadatel. 
 
 (9) Ustanovení odstavců 1 až 8 platí pro pomocné látky obdobně 
s tím, že vždy se provádí přezkoušení jejich vlastností. 
 
 (10) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy hnojiv (včetně hnojiv 
ES), závazné postupy pro odběr vzorků hnojiv, pomocných látek 
a statkových  hnojiv  a  pro  provádění  chemických rozborů, 
biologických zkoušek a testů. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 2 zákona č. 513/1991 Sb. 
5) § 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
  a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
7) § 49 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní 
  řád). 
 
                § 5 
 
           Rozhodnutí o registraci 
 
 (1) Ústav vydá rozhodnutí o registraci hnojiva, jsou-li splněny 
požadavky tohoto zákona. Nejsou-li tyto požadavky splněny, a to 
ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti, ústav žádost 
o registraci zamítne. Rozhodnutí o registraci obsahuje 
a) název hnojiva, 
b) číslo rozhodnutí o jeho registraci, 
c) hodnoty chemických a fyzikálních vlastností hnojiva, 
d) rozsah a způsob použití hnojiv, 
e) omezení při uvádění do oběhu a při používání, způsob balení 
  a varovná označení, jsou-li nezbytná pro zajištění ochrany 
  lidí, zvířat a životního prostředí, 
f) dobu platnosti rozhodnutí. 
 
 (2) Rozhodnutí o registraci hnojiva platí 5 let ode dne nabytí 
právní moci, není-li v rozhodnutí stanovena doba kratší; stanovení 
takové kratší doby v rozhodnutí o registraci musí být odůvodněno. 
 
 (3) Osoba, jíž bylo vydáno rozhodnutí o registraci hnojiva, může 
požádat ústav o prodloužení platnosti rozhodnutí. Žádost musí být 
doručena ústavu nejpozději 6 měsíců přede dnem, kdy má platnost 
rozhodnutí skončit. Platnost rozhodnutí o registraci hnojiva lze 
prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně. Pro řízení 
o prodloužení platnosti  rozhodnutí o registraci  platí § 4 
a ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně. 
 
 (4) Ústav zruší rozhodnutím registraci hnojiva 
a) na písemnou žádost výrobce1b) nebo dovozce,1b) 
b) zjistí-li při výkonu odborného dozoru porušení povinností 
  stanovených v § 3. 
 
 (5) Jestliže uplynula doba platnosti rozhodnutí o registraci 
nebo došlo ke zrušení registrace na písemnou žádost podle odstavce 
4 písm. a), může být hnojivo uváděno do oběhu pouze po dobu jeho 
použitelnosti.  Dobu  použitelnosti  může  ústav  na  žádost 
výrobce,1b) dovozce1b) nebo dodavatele1b) prodloužit. 
 
 (6) Jestliže ústav vydává rozhodnutí o zrušení registrace 
hnojiva podle odstavce 4 písm. b), zároveň může stanovit, že 
hnojivo musí být staženo z oběhu. 
 
 (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 platí pro pomocné látky obdobně. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 6 
 
       Registr hnojiv a zveřejnění registrace 
 
 (1) Registrovaná hnojiva se zapisují do registru hnojiv (dále 
jen "registr"), který vede ústav. 
 
 (2) Do registru se zapisují údaje týkající se hnojiva podle 
§ 4 odst. 2 s výjimkou údajů o výrobním postupu a použitých 
surovinách podle § 4 odst. 2 písm. h). 
 
 (3) Seznam registrovaných hnojiv s uvedením údajů podle § 4 
odst. 2 písm. a) až c) u každého hnojiva zveřejňuje ústav, a to 
vždy k  1. lednu kalendářního roku  ve Věstníku Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
 
 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně. 
 
                § 7 
 
     Označování a balení hnojiv a pomocných látek 
 
 (1) Osoba, která uvádí hnojivo do oběhu, je povinna v jeho 
označení uvést 
a) údaj   o  výrobci1b)   včetně  zahraničního   výrobce 
  a o dodavateli,1b) a to uvedením jména, popřípadě obchodního 
  jména a místa podnikání,  jde-li o fyzickou osobu, nebo 
  obchodního jména a sídla, jde-li o právnickou osobu, 
b) název  hnojiva  a  číslo  rozhodnutí  o jeho registraci; 
  odpovídá-li hnojivo typu uvedenému v prováděcím předpise, též 
  typ hnojiva, 
c) údaje uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), 
d) zrnitostní  složení,  stálost  kapalin,  mrazuvzdornost 
  a specifické požadavky pro skladování a aplikaci, 
e) varovná označení a informace pro manipulaci a pokyny k ochraně 
  zdraví a bezpečnosti lidí a k ochraně životního prostředí 
  a další údaje podle zvláštních předpisů,9) 
f) rozsah a způsob použití, 
g) hmotnost nebo objem dodávaného hnojiva, 
h) dobu použitelnosti, datum výroby a číslo výrobní šarže. 
 
 (2) Není dovoleno uvádět údaje označující hnojivo výrazy jako 
"ekologické" nebo "biologické", a to ani použitím zkratek "eko" 
nebo "bio". 
 
 (3) Označení hnojiva musí být v českém jazyce a musí být trvale 
čitelné. 
 
 (4) U volně ložených hnojiv musí být stanovené označení uvedeno 
v dokladech k nim se vztahujících. 
 
 (5) Hnojiva mimo  volně ložených se musí  balit do obalů 
umožňujících jejich manipulaci a spolehlivé a bezpečné skladování. 
Obaly musí umožňovat další využití nebo zneškodnění. 
 
 (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí pro pomocné látky obdobně. 
Na statková hnojiva se s výjimkou odstavce 1 písm. b) a h) tato 
ustanovení vztahují jen tehdy, pokud jsou jejich výrobcem dodávána 
jinému než spotřebiteli. 
 
 (7) Pro přepravu hnojiv a  pomocných látek platí zvláštní 
předpisy.10) 
 
 (8) Hnojiva splňující podmínky tohoto zákona, která odpovídají 
typu uvedenému ve vyhlášce a o kterých vyhláška stanoví, že jsou 
hnojivy ES, se označují slovy "HNOJIVO ES". 
 
 (9) Ministerstvo stanoví podrobnosti o označování a balení 
hnojiv a pomocných látek vyhláškou. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 9) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů, § 9 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákon 
  č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
10) Např. vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, 
  ve  znění pozdějších  předpisů, zákon  č. 111/1994 Sb., 
  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
  64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
  nebezpečných věcí (ADR). 
 
                § 8 
 
              Skladování 
 
 (1) Fyzické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu 
a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu,11) nebo 
právnické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu 
podnikatelsky4) (dále jen "podnikatel v zemědělství"), vlastníci 
lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích, výrobci,1b) 
dovozci1b) nebo dodavatelé,1b) a kteří skladují hnojiva, jsou 
povinni 
a) hnojiva uskladnit odděleně a  označit je trvale čitelným 
  způsobem, 
b) zajistit, aby nedošlo ke smísení hnojiva s jinými látkami, 
c) průběžně vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a množství 
  skladovaných hnojiv. 
 
 (2) Ustanovení odstavce 1 platí pro pomocné látky obdobně. 
 
 (3) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě 
jsou při skladování hnojiv ve zranitelných oblastech12) povinni 
dodržovat ustanovení zvláštního právního předpisu.12a) 
 
 (4) Statková hnojiva musí být skladována tak, aby nemohlo dojít 
ke  znečištění vod.  Ve zranitelných  oblastech12) musí být 
skladována v souladu se zvláštním právním předpisem.12a) Do 
statkových hnojiv nesmějí být vnášeny rizikové prvky nebo rizikové 
látky, které by mohly narušit vývoj kulturních rostlin nebo 
ohrozit potravní řetězec. 
 
 (5) Ministerstvo  stanoví podrobnosti  o skladování  hnojiv 
a statkových hnojiv vyhláškou. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 4) § 2 zákona č. 513/1991 Sb. 
11) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání 
  občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. 
 12) § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
   zákonů (vodní zákon). 
12a) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
   oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
   hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
   v těchto oblastech. 
 
                § 9 
 
  
   Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek 
            a upravených kalů 
 
 (1) Podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků 
hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni používat hnojiva, 
statková hnojiva a pomocné  látky způsobem stanoveným tímto 
zákonem. Upravené kaly mohou podnikatelé v zemědělství hospodařící 
na zemědělské půdě používat jen v souladu s tímto zákonem 
a zvláštními  právními  předpisy.12b)  Statkovými  hnojivy 
a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy 
rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj 
kulturních rostlin nebo ohrozit potravní řetězec. 
 
 (2) Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být 
používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud 
a) způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku, 
b) jejich použití může vést ke vzniku škody na zemědělské půdě, 
  lesním pozemku nebo na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, 
  popřípadě i v jeho širším okolí, 
c) půda, na kterou mají být aplikovány, je přesycená vodou, 
  pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky 
  větší než 8 cm. 
 
 (3) Ustanovení odstavce 2 platí pro používání upravených kalů na 
zemědělské půdě obdobně. 
 
 (4) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě ve 
zranitelných oblastech12) jsou povinni používat hnojiva a statková 
hnojiva v souladu se zvláštním právním předpisem.12a) 
 
 (5) Podnikatelé v zemědělství  a vlastníci lesních pozemků 
hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni soustavně a řádně 
vést evidenci o hnojivech, statkových hnojivech a o pomocných 
látkách použitých  na zemědělské půdě  a lesních pozemcích. 
Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou 
povinni vést evidenci též o upravených kalech použitých na 
zemědělské půdě. 
 
 (6) Evidence podle odstavce 5 se vede o množství, druhu a době 
použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených 
kalů podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se 
nejméně 7  let. Na požádání  orgánu odborného dozoru  jsou 
podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků hospodařící 
na těchto pozemcích povinni evidenci předložit a umožnit ověření 
v ní uvedených údajů. 
 
 (7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob používání hnojiv, 
statkových hnojiv a pomocných látek na zemědělské půdě a lesních 
pozemcích, způsob vedení evidence o použití hnojiv, statkových 
hnojiv, pomocných látek a upravených kalů. 
------------------------------------------------------------------ 
 12) § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
   zákonů (vodní zákon). 
12a) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
   oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
   hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
   v těchto oblastech. 
12b) § 33 odst. 1 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
   některých dalších zákonů. 
   Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 
   kalů na zemědělské půdě. 
 
               § 10 
 
       Agrochemické zkoušení zemědělských půd 
 
 (1) Agrochemické  zkoušení zemědělských  půd je  pravidelné 
zjišťování  vybraných parametrů  půdní úrodnosti  v důsledku 
používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek s cílem 
usměrňovat jejich používání; provádí se v šestiletých intervalech 
a zahrnuje odběr vzorků půd, jejich chemický rozbor a vyhodnocení 
výsledků těchto  rozborů. V případech,  kdy hrozí nebezpečí 
poškození  půdní úrodnosti,  zahrnuje rovněž  mikrobiologické 
a fyzikální rozbory.  Ministerstvo v dohodě  s Ministerstvem 
zdravotnictví stanoví vyhláškou z důvodu ochrany před vstupem 
nežádoucích látek do potravního řetězce rizikové prvky, rizikové 
látky a mikrobiologické a fyzikální parametry, sledované ústavem 
při agrochemickém zkoušení zemědělských půd, rozsah a způsob 
jejich sledování. 
 
 (2) Ústav  provádí odběry  vzorků půd  a jejich chemické, 
mikrobiologické a fyzikální rozbory pro účely agrochemického 
zkoušení zemědělských půd. Ústav může k provádění odběru vzorků 
půd a jejich chemických rozborů udělit oprávnění osobám, které 
o to požádají. Žádost o udělení oprávnění obsahuje 
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu 
  činnosti, pobyt a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, 
  nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační 
  číslo, jde-li o osobu právnickou, 
b) údaje o technickém vybavení, 
c) údaje o vzdělání odborných pracovníků, 
d) rozsah činností, pro které má být oprávnění uděleno. 
 
 (3) Ústav vydá oprávnění podle odstavce 2, jestliže 
a) technické vybavení odpovídá předpokládanému druhu a rozsahu 
  činnosti, o niž se žádá, 
b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby nejméně s úplným 
  středním odborným vzděláním  zemědělského, chemického nebo 
  biologického zaměření, 
c) výsledky  ověřovacích  laboratorních  zkoušek zajišťovaných 
  ústavem  byly  shledány  v  rozmezí tolerancí stanovených 
  technickými normami. 
 
 (4) Na vydání oprávnění se nevztahuje správní řád.13) Ústav může 
pověření odejmout, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo 
uděleno, a dále poruší-li oprávněná osoba ustanovení tohoto zákona 
nebo prováděcího předpisu nebo podmínky, za nichž pověření bylo 
uděleno. Za účelem průběžného přezkoumávání těchto skutečností je 
osoba oprávněná k provádění chemických rozborů vzorků půd povinna 
účastnit se mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných 
ústavem.13a) 
 
 (5) Vlastník zemědělské půdy i podnikatel v zemědělství je 
povinen strpět úkony související s prováděním agrochemického 
zkoušení zemědělských půd. 
 
 (6) Oprávněná osoba  zajistí odborný odběr  půdních vzorků 
způsobem stanoveným vyhláškou, provede chemický rozbor půdních 
vzorků a předá výsledky těchto rozborů ústavu v uspořádání 
a termínu stanoveném prováděcím předpisem. 
 
 (7) Vyhodnocení agrochemického zkoušení zemědělských půd provádí 
ústav a  jeho výsledky předává  ministerstvu a Ministerstvu 
životního prostředí. Na žádost vlastníka zemědělské půdy nebo 
podnikatele v zemědělství hospodařícího na zemědělské půdě předává 
ústav výsledky týkající se jím obhospodařované půdy též tomuto 
vlastníku zemědělské půdy nebo podnikateli v zemědělství; předání 
výsledků podléhá správnímu poplatku podle zvláštního předpisu.6) 
 
 (8) Ministerstvo stanoví vyhláškou postupy pro odběr vzorků, pro 
provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů 
zemědělských půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
13) Zákon č. 71/1967 Sb. 
13a) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním 
   kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých 
   souvisejících  zákonů  (zákon  o  Ústředním  kontrolním 
   a zkušebním ústavu zemědělském). 
 
               § 11 
 
     Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků 
 
 (1) Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků14) prováděné 
za účelem přípravy návrhů na ozdravná opatření a úpravu vodního 
režimu v lesích zahrnuje odběr vzorků, jejich chemické rozbory 
a vyhodnocování výsledků těchto rozborů. 
 
 (2) Územní rozsah zjišťování půdních vlastností lesních pozemků 
včetně hustoty odběrových ploch stanoví ministerstvo v oblastech 
a) kde byly na lesních porostech zjištěny příznaky poruch růstu, 
  vývoje nebo zdravotního stavu lesů, 
b) zatížených znečištěným ovzduším, 
c) s porosty určenými pro produkci semene. 
 
 (3) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce je 
povinen strpět úkony související se zjišťováním půdních vlastností 
lesních pozemků. 
 
 (4) Odběrem vzorků pro účely zjišťování půdních vlastností 
pověří ministerstvo  právnickou nebo fyzickou  osobu. Žádost 
o vydání pověření obsahuje údaje uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) 
až d). Chemické rozbory vzorků a vyhodnocování výsledků těchto 
chemických rozborů provádí ústav. Vyhodnocení výsledků chemických 
rozborů předává ústav ministerstvu; údaje o obsahu rizikových 
prvků a rizikových látek předává též Ministerstvu životního 
prostředí. Na žádost vlastníka lesních pozemků, jejich nájemce 
nebo podnájemce ústav předá výsledky chemických rozborů týkající 
se lesních pozemků v jeho vlastnictví, nájmu nebo podnájmu; 
předání výsledků podléhá správnímu poplatku podle zvláštního 
právního předpisu.6) 
 
 (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou postupy pro odběr vzorků 
a pro  provádění  chemických  rozborů  ke zjišťování půdních 
vlastností lesních pozemků. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
14) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
  a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
 
               § 12 
 
             Odborný dozor 
 
 (1) Odborný dozor při přezkoušení hnojiv, při uvádění hnojiv 
a statkových hnojiv do oběhu, při jejich skladování a používání, 
jakož i při používání upravených kalů vykonává ústav. Výkon 
odborného dozoru se řídí zvláštním předpisem,15) pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
 
 (2) Ústav  dozírá,  zda  podmínky  stanovené tímto zákonem 
a prováděcími předpisy dodržují 
a) výrobci,1b)  dovozci1b)  a  dodavatelé,1b)  kteří  hnojiva 
  a statková hnojiva skladují nebo uvádějí do oběhu, 
b) podnikatelé  v  zemědělství  a  vlastníci lesních pozemků 
  hospodařící na těchto pozemcích, kteří hnojiva a statková 
  hnojiva skladují nebo používají, 
c) podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě, kteří 
  používají upravené kaly. 
 
 (3) Zaměstnanci pracující v ústavu, kteří jsou pověřeni výkonem 
odborného dozoru, jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do podniků, 
jejich organizačních složek a provozoven,16) zařízení, prostor 
a na pozemky, kde se hnojiva a statková hnojiva produkují, 
skladují, uvádějí do oběhu nebo používají, a na pozemky, kde se 
používají upravené kaly. Do objektů důležitých pro obranu státu 
mohou  vstupovat za  podmínek stanovených  zvláštním právním 
předpisem.16a)  Jsou oprávněni  vyžadovat od  osob uvedených 
v odstavci 2 potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost 
k nerušenému a  rychlému výkonu dozoru,  jakož i k  odběru 
kontrolních vzorků. 
 
 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně. 
 
 (5)  Ústav rovněž  dozírá, zda  podnikatelé v zemědělství 
hospodařící na zemědělské  půdě ve zranitelných oblastech12) 
dodržují podmínky pro skladování a používání hnojiv a statkových 
hnojiv stanovené zvláštním  právním předpisem;12a) ustanovení 
odstavce 1 věty druhé a odstavce 3 platí obdobně. 
 
 (6) Ústav rovněž dozírá, zda osoby uvedené v odstavci 2 dodržují 
povinnosti stanovené právním předpisem Evropských společenství 
s bezprostředními účinky. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 12) § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
   zákonů (vodní zákon). 
12a) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
   oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
   hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
   v těchto oblastech. 
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 
  166/1993 Sb. 
 16) § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. 
   § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
   (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona 
   č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb. 
16a) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
   ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
 
               § 13 
 
            Zvláštní opatření 
 
 (1) Ústav uloží výrobcům, dovozcům, dodavatelům,1b) podnikatelům 
v zemědělství nebo vlastníkům lesních pozemků hospodařícím na 
těchto pozemcích, kteří produkují, uvádějí do oběhu, skladují nebo 
používají  hnojiva  a  statková  hnojiva,  nebo podnikatelům 
v zemědělství hospodařícím na zemědělské půdě, kteří používají 
upravené kaly, zvláštní opatření, zejména je oprávněn 
a) zakázat použití hnojiva, statkového hnojiva nebo upraveného 
  kalu, pokud nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem, 
b) nařídit odstranění zjištěných závad při skladování hnojiva nebo 
  statkového hnojiva. 
 
 (2) Ústav současně stanoví lhůtu k odstranění závad nebo dobu 
trvání zvláštních opatření. 
 
 (3) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle 
§ 14. 
 
 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
        Přestupky a jiné správní delikty 
 
               § 14 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
 (1) Vlastník zemědělské půdy se dopustí přestupku tím, že 
nestrpí  odběry  půdních  vzorků  pro  agrochemické zkoušení 
zemědělských půd podle § 10 odst. 5. 
 
 (2) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce se 
přestupku dopustí tím, že nestrpí úkony související se zjišťováním 
půdních vlastností lesních pozemků podle § 11 odst. 3. 
 
 (3) Vlastník lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích se 
přestupku dopustí tím, že 
a) nevede soustavně a řádně evidenci o hnojivech, statkových 
  hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě nebo 
  lesních pozemcích podle § 9 odst. 5 věty první a § 9 odst. 6, 
b) poruší ustanovení o  skladování hnojiv, statkových hnojiv 
  a pomocných látek podle § 8 nebo ustanovení o jejich používání 
  podle § 9 odst. 1 a 2. 
 
 (4) Vlastník lesních pozemků se přestupku dopustí tím, že ve 
lhůtě určené podle § 13 nesplní zvláštní opatření uložené ústavem 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
 (5) Za přestupek podle odstavců 1, 2 a odst. 3 písm. a) lze 
uložit pokutu do výše 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 3 
písm. b) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč a za přestupek podle 
odstavce 4 lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. 
 
               § 14a 
 
 Pokutu za jiný správní delikt ve výši podle § 14 odst. 5 lze 
uložit 
a) právnické osobě, dopustí-li  se některého z protiprávních 
  jednání uvedených v § 14 odst. 1 až 4, 
b) podnikateli  v  zemědělství,  dopustí-li  se  některého 
  z protiprávních jednání uvedených v § 14 odst. 1, 3 a 4, 
c) výrobci,  dovozci  nebo  dodavateli,1b)  dopustí-li  se 
  protiprávního jednání uvedeného v § 14 odst. 4. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 14b 
 
 (1) Podnikateli v zemědělství hospodařícímu na zemědělské půdě 
lze uložit pokutu za jiný správní delikt do výše 
a) 50 000  Kč, jestliže  nevede soustavně  a řádně evidenci 
  o upravených kalech použitých na zemědělské půdě podle § 9 
  odst. 5 a 6, 
b) 100 000 Kč, jestliže poruší ustanovení o používání upravených 
  kalů na zemědělské půdě podle § 9 odst. 1, 2 a 3, 
c) 500 000 Kč, jestliže nesplní jinou povinnost stanovenou právním 
  předpisem Evropských společenství s bezprostředními účinky. 
 
 (2) Výrobci, dovozci nebo dodavateli1b) lze uložit pokutu za 
jiný správní delikt do výše 
a) 100 000 Kč, jestliže neskladuje  hnojiva a pomocné látky 
  způsobem podle § 8, 
b) 500 000 Kč, jestliže nedodrží podmínky označování a balení 
  hnojiva nebo další povinnosti stanovené v § 7, 
c) 5 000 000 Kč, jestliže do oběhu uvedl hnojivo nebo pomocnou 
  látku, které nebyly registrovány, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. 
  a) a § 3 odst. 3. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) § 2 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 14c 
 
 (1) Na přestupky a jejich projednávání podle § 14 se vztahuje 
zvláštní právní předpis.17) 
 
 (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo fyzické osobě, 
která je podnikatelem, se přihlédne k závažnosti protiprávního 
jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům 
a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. 
 
 (3) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, 
která je podnikatelem, se projedná podle správního řádu. 
 
 (4) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, 
která je podnikatelem, nelze projednat, uplynuly-li od jeho 
spáchání 3 roky. 
 
 (5) Přestupky a jiné správní delikty v prvním stupni projednává 
a uložené pokuty vybírá ústav. 
 
 (6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky. 
Pokuty vymáhá územní finanční orgán18) podle zvláštních právních 
předpisů.18a) 
------------------------------------------------------------------ 
 17) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 18) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 
   znění pozdějších předpisů. 
18a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
 
              § 15 
 
           Vztah ke správnímu řádu 
 
 (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na 
rozhodování podle tohoto zákona správní řád.13) 
 
 (2) O odvolání proti rozhodnutí ústavu rozhoduje ministerstvo. 
 
 (3) Odvolání proti rozhodnutí ústavu při výkonu odborného dozoru 
podle § 5 odst. 4 a podle § 13 nemá odkladný účinek. 
------------------------------------------------------------------ 
13) Zákon č. 71/1967 Sb. 
 
               § 16 
 
              Zmocnění 
 
 Ministerstvo stanoví vyhláškou k provedení § 3 odst. 5, § 4 
odst. 10, § 7 odst. 9, § 8 odst. 5, § 9 odst. 7, § 10 odst. 
1 a 8 a § 11 odst. 5 
a) rizikové prvky a rizikové látky, jejich limitní hodnoty pro 
  jednotlivé skupiny hnojiv, statková hnojiva a pomocné látky, 
  jakož i přípustné odchylky, 
b) typy hnojiv (včetně hnojiv ES), závazné postupy pro odběr 
  vzorků hnojiv, pomocných látek a statkových hnojiv a pro 
  provádění chemických rozborů, biologických zkoušek a testů, 
  jakož i podrobnosti označování a balení hnojiv a pomocných 
  látek, 
c) podrobnosti skladování hnojiv a statkových hnojiv, způsobu 
  používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek na 
  zemědělské půdě a lesních pozemcích, způsobu vedení evidence 
  o použití  hnojiv,  statkových  hnojiv,  pomocných  látek 
  a upravených kalů, 
d) rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální 
  parametry  sledované  ústavem  při  agrochemickém zkoušení 
  zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování, postupy pro 
  odběr vzorků, pro  provádění chemických, mikrobiologických 
  a fyzikálních rozborů zemědělských  půd a pro vyhodnocení 
  výsledků těchto rozborů, 
e) postupy pro odběr vzorků a provádění chemických rozborů ke 
  zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. 
 
               § 17 
 
           Přechodná ustanovení 
 
 (1) Hnojiva a pomocné látky schválené podle dosavadních předpisů 
lze uvádět do oběhu nejdéle do 2 let od nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 
 (2) Agrochemické zkoušení zemědělských půd se do 31. prosince 
1998 provádí podle dosavadních předpisů.19) 
 
 (3) Na hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky, agrochemické 
zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 
pozemků  se nevztahuje  zvláštní zákon  upravující technické 
požadavky na výrobky.20) 
------------------------------------------------------------------ 
19) Vyhláška č. 119/1981 Sb., o agrochemickém zkoušení půd. 
20) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
  a o změně a doplnění některých zákonů. 
 
               § 18 
 
           Zrušovací ustanovení 
 
 Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění 
zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 132/1989 Sb., zákona č. 
115/1995 Sb., zákona č. 91/1996 Sb., zákona č. 93/1996 Sb., zákona 
č. 97/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb., se zrušuje. 
 
               § 19 
 
              Účinnost 
 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998. 
 
              Zeman v. r. 
              Havel v. r. 
             Tošovský v. r. 
 
          Vybraná ustanovení novel 
 
         Čl.II zákona č. 317/2004 Sb. 
 
           Přechodné ustanovení 
 
   Řízení o správních deliktech, která ústav zahájil přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních 
právních předpisů. 


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 12. června 1998 Poslední změna: 27. února 2005 Počet shlédnutí: 9457