LEGISLATIVA

695/2004 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

  695/2004 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 9. prosince 2004

  o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o
  změně některých zákonů

  Změna: 212/2006 Sb.

  Změna: 315/2008 Sb.

  Změna: 292/2009 Sb.

  Změna: 164/2010 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

  HLAVA I

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1),
  navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství^1a) a v
  souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu^1b) (dále jen „Úmluva“)
  stanoví

  a) práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a
  dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

  b)  postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a
  rozhodování o jeho změnách,

  c) postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových
  plynů a podmínky obchodování s nimi,

  d) podmínky hospodaření s jednotkami přiděleného množství,

  e)  použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z
  projektových činností v systému obchodování s povolenkami na emise
  skleníkových plynů (dále jen „systém obchodování“),

  e) působnost orgánů veřejné správy,

  g) sankce za porušení uložených povinností.

  § 2

  Základní pojmy

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) zařízením - stacionární technická jednotka, ve které se provozuje
  jedna nebo více činností uvedených v písmenech A až D přílohy č. 1 k
  tomuto zákonu a jakékoliv s nimi přímo související činnosti, které mají
  technickou spojitost s činnostmi provozovanými na daném místě a které
  mohou mít vliv na emise; za zařízení se nepovažují stacionární
  technické jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových
  výrobků a procesů. Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje ve
  stejném zařízení nebo na stejném místě více činností, které spadají pod
  totéž označení podle výčtu uvedeného v písmenech A až D přílohy č. 1 k
  tomuto zákonu, kapacity těchto činností se sčítají,

  b) skleníkovým plynem - oxid uhličitý, methan, oxid dusný a částečně
  nebo zcela fluorovaný uhlovodík nebo fluorid sírový,

  c) emisí - vypuštění skleníkového plynu do ovzduší,

  d) provozovatelem zařízení - osoba, která zařízení skutečně provozuje;
  není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zařízení vlastník
  zařízení,

  e) povolením - rozhodnutí, kterým se povolují v rozsahu získaných
  povolenek emise skleníkových plynů a kterým se stanoví podmínky jejich
  zjišťování, vykazování a ověřování,

  f) povolenkou - majetková hodnota odpovídající právu provozovatele
  zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2,

  g) ekvivalentem tuny CO2 - jedna metrická tuna oxidu uhličitého nebo
  množství jiného skleníkového plynu, které má stejný účinek globálního
  ohřevu na klimatický systém Země,

  h) novým provozovatelem zařízení - provozovatel zařízení, který získal
  povolení podle tohoto zákona po dni doručení národního alokačního plánu
  Evropské komisi, nebo provozovatel zařízení, který získal povolení před
  tímto dnem, avšak z důvodu změn v užívání, způsobu provozu nebo
  kapacitě zařízení mu bylo povolení po tomto dni změněno,

  i) stranou přílohy I - strana uvedená v příloze I Úmluvy, která
  ratifikovala Kjótský protokol^1c) v souladu s článkem 1 bodem 7
  Kjótského protokolu,

  j)  projektovou  činností - opatření realizované formou projektu
  schváleného jednou nebo více stranami přílohy I v souladu s článkem 6
  nebo článkem 12 Kjótského protokolu a rozhodnutími přijatými na základě
  Úmluvy nebo Kjótského protokolu,

  k) jednotkou snížení emisí - jednotka vydaná na základě článku 6
  Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo
  Kjótského  protokolu, , odpovídající právu provozovatele zařízení
  vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2,

  l) jednotkou ověřeného snížení emisí - jednotka vydaná na základě
  článku 12 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy
  nebo Kjótského protokolu, odpovídající právu provozovatele zařízení
  vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2,

  m) rozdělením zařízení - taková změna, při níž je zařízení rozděleno na
  dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje
  podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

  n) sloučením zařízení - taková změna, při níž jsou dvě nebo více
  zařízení spojena v jedno zařízení,

  o) jednotkou přiděleného množství - majetková hodnota odpovídající
  oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do
  ovzduší ekvivalent jedné tuny CO2,

  p) provozovatelem letadla - osoba, která provozuje letadlo v době, kdy
  vykonává činnost v oblasti letectví uvedenou v písmeni E přílohy č. 1 k
  tomuto zákonu, a

  1. má provozní licenci vydanou v České republice podle nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008^1d), nebo

  2. spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel
  vydaného Evropskou komisí podle čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského
  parlamentu a Rady 2003/87/ES^1e),
  v  případě, že tato osoba není známa nebo ji vlastník letadla
  neidentifikoval, se za provozovatele letadla považuje vlastník letadla,

  q) provozovatelem obchodní letecké dopravy - provozovatel letadla, jenž
  za  úplatu poskytuje pravidelné nebo nepravidelné letecké služby
  veřejnosti za účelem přepravy cestujících, nákladu nebo poštovních
  zásilek,

  r) emisemi způsobenými letectvím - emise ze všech letadel v rámci
  jejich činností v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto
  zákonu,

  s) historickými emisemi způsobenými letectvím - průměrná střední
  hodnota ročních emisí z letadel vykonávajících v letech 2004 až 2006
  činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

  (2) Prováděcí právní předpis stanoví množství skleníkového plynu, které
  má stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země jako jedna
  metrická tuna oxidu uhličitého.

  HLAVA II

  POVOLENÍ K EMISÍM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

  § 3

  Provozovatel zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, jej
  může  provozovat  jen na základě povolení vydaného Ministerstvem
  životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

  § 4

  Náležitosti žádosti o povolení

  (1) Žádost o povolení musí obsahovat

  a) popis zařízení a s ním spojených činností, včetně technologií, které
  jsou nebo mají být používány,

  b) popis surovin a pomocných materiálů, s nimiž je nakládáno způsobem,
  který může mít vliv na emise skleníkových plynů,

  c) seznam a popis zdrojů emisí skleníkových plynů ze zařízení,

  d) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro zjišťování a
  vykazování emisí vypouštěných do životního prostředí,

  e) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až d).

  (2) Žádost o vydání povolení podává provozovatel zařízení ministerstvu
  v elektronické nebo písemné podobě na formuláři stanoveném prováděcím
  právním předpisem.

  (3) Žadatel je jediným účastníkem řízení.

  § 5

  Povolení

  (1) Ministerstvo povolení vydá v případě, že provozovatel zařízení
  prokáže dostatečné materiální, technické a organizační vybavení ke
  zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů.

  (2) Povolení lze vydat pro více zařízení, jsou-li umístěna na stejném
  místě, jsou provozována týmž provozovatelem zařízení a činnosti v nich
  provozované spolu po technické stránce souvisejí.

  (3) Rozhodnutí o povolení obsahuje

  a) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud je
  přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba, anebo jméno,
  popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a
  identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení
  fyzická osoba, která je podnikatelem,

  b) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo občanského průkazu, není-li
  vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, adresu trvalého pobytu,
  je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,
  nebo adresu místa pobytu, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba,
  která není podnikatelem a není občanem České republiky,

  c) popis zařízení a s ním spojených činností a identifikační údaje o
  umístění zařízení (obec, katastrální území a je-li přiděleno též číslo
  popisné),

  d) podmínky zjišťování emisí, včetně specifikace metodiky zjišťování a
  jeho frekvence,

  e) podmínky zveřejňování a vykazování emisí.

  (4) Práva a povinnosti z povolení přecházejí na právního nástupce
  provozovatele zařízení.

  (5) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení se provozovatel
  zařízení stává účastníkem systému obchodování.

  § 6

  Změna podmínek povolení

  (1) Provozovatel zařízení je povinen neprodleně oznámit ministerstvu
  každou zamýšlenou změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě
  zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo
  podmínek vykazování emisí, zejména podstatné zvýšení nebo snížení
  kapacity zařízení, rozšíření nebo omezení provozu. Dále je povinen do
  15 dnů oznámit ministerstvu každou změnu údajů uvedených v povolení
  podle § 5 odst. 3.

  (2) Ministerstvo změní nebo zruší jím vydané povolení

  a) zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu provozu, kapacitě
  zařízení nebo údajích uvedených v povolení podle § 5 odst. 3, která
  může mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování
  emisí, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení,

  b) dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení
  povinností stanovených tímto zákonem,

  c) nevyužívá-li provozovatel zařízení povolení bez zvláštního důvodu po
  dobu delší 2 let, nebo

  d) na žádost provozovatele zařízení.

  (3) Povolení zaniká

  a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

  b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které bylo
  povolení  uděleno,  pokud  nedošlo k přechodu práv a povinností
  vyplývajících z povolení na právního nástupce provozovatele zařízení,
  nebo

  c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce
  2.

  (4) Dnem zániku povolení přestává provozovatel zařízení být účastníkem
  systému obchodování.

  § 7

  Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí

  (1)  Provozovatel  zařízení  zjišťuje  a vykazuje množství emisí
  skleníkových plynů ze zařízení v rozsahu a postupem zjišťování,
  vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů stanoveným
  prováděcím  právním předpisem a dále podle podmínek uvedených v
  povolení. Provozovatel zařízení, který provádí činnosti zahrnuté do
  systému  obchodování až od roku 2013, vykáže ministerstvu řádně
  podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů.

  (2)  Provozovatel  letadla  zjišťuje  a  vykazuje množství emisí
  skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech v rozsahu a postupem
  zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
  stanoveným  prováděcím právním předpisem a dále podle plánu pro
  zjišťování  emisí  a tunokilometrů. Plán pro zjišťování emisí a
  tunokilometrů schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo.
  Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro zjišťování emisí a
  tunokilometrů  a  jeho  změny  ministerstvu do konce srpna roku
  předcházejícího referenčnímu roku. Provozovatel letadla je povinen
  oznámit  ministerstvu  každou  podstatnou změnu pro zjišťování a
  vykazování emisí a údajů o tunokilometrech do 15 dnů od této změny.
  Pokud se někdo stane provozovatelem letadla v průběhu obchodovacího
  období, předloží návrh plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů
  ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

  (3) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla zajistí ověření
  množství emisí nebo množství emisí a údajů o tunokilometrech vykázaného
  podle odstavce 1 nebo 2 osobou, která je držitelem rozhodnutí o
  autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší^2) (dále jen „autorizovaná
  osoba“). Ověření provádí autorizovaná osoba podle zásad ověřování
  vykázaného množství emisí stanovených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

  (4) Množství emisí skleníkových plynů ze zařízení nebo množství emisí
  skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech z letadla za kalendářní
  rok vykázané podle odstavce 1 nebo 2 a doklady o jeho ověření předloží
  provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15.
  března následujícího kalendářního roku; pokud k tomuto dni nejsou
  množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázány
  nebo doklady o jeho ověření předloženy, nebo pokud podle dokladů o
  ověření neodpovídá vykázané množství emisí nebo množství emisí a údaje
  o tunokilometrech požadavkům podle odstavců 1 a 2, ministerstvo o tom
  informuje správce rejstříku. Správce rejstříku převod v tomto případě
  neprovede do doby, dokud provozovatel zařízení nebo provozovatel
  letadla ověřením neprokáže, že vykázané množství emisí nebo množství
  emisí a údaje o tunokilometrech je v souladu se stanovenými podmínkami.

  (5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti plánů pro zjišťování
  emisí a tunokilometrů a podstatné změny pro zjišťování a vykazování
  emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit.

  HLAVA III

  OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A HOSPODAŘENÍ S
  JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ

  § 8

  Národní alokační plán

  (1) Pro každé obchodovací období připraví ministerstvo ve spolupráci s
  Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního alokačního plánu, ve
  kterém určí celkové množství povolenek, které bude pro toto období
  vydáno, a množství, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení
  přiděleno. Návrh národního alokačního plánu musí splňovat kritéria
  uvedená v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

  (2) Návrh národního alokačního plánu zveřejní ministerstvo na portálu
  veřejné  správy  a současně poskytne informaci o něm sdělovacím
  prostředkům. Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu národního alokačního
  plánu na portálu veřejné správy^3) může každý provozovatel zařízení
  zaslat k němu vyjádření; neučiní-li tak, má se za to, že s tímto
  návrhem vyslovil souhlas. Ve stejné lhůtě může zaslat k návrhu
  národního alokačního plánu vyjádření kdokoli další. Zaslaná vyjádření
  projedná ministerstvo za účasti provozovatelů zařízení, kteří o to
  projeví zájem, v meziresortní komisi, jejíž členy jmenuje ministr
  životního prostředí. Zaslaná vyjádření vezme ministerstvo v úvahu,
  návrh národního alokačního plánu případně změní a svůj postup v něm
  odůvodní; současně přihlédne k projednání tohoto návrhu v meziresortní
  komisi.

  (3) Návrh národního alokačního plánu zpracovaný podle odstavců 1 a 2
  předloží ministerstvo společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vládě
  ke schválení. Po schválení tohoto návrhu usnesením vlády ministerstvo
  národní alokační plán zveřejní na portálu veřejné správy,^3) předloží
  jej Evropské komisi a kopii zašle ostatním členským státům Evropské
  unie nejpozději 18 měsíců před začátkem obchodovacího období.

  (4) Pokud Evropská komise národní alokační plán zčásti nebo jako celek
  odmítne, ministerstvo návrh národního alokačního plánu změní a znovu ho
  projedná v rozsahu učiněných změn postupem stanoveným v odstavcích 1 až
  3.

  (5) Pokud Evropská komise národní alokační plán zčásti ani jako celek
  neodmítne, ministerstvo návrh národního alokačního plánu ve formě
  návrhu nařízení vlády předloží vládě ke schválení.

  (6) Předloží-li osoba, která bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) a
  národního alokačního plánu novým provozovatelem zařízení, nejpozději 2
  měsíce před termínem předložení národního alokačního plánu Evropské
  komisi ministerstvu platné územní rozhodnutí nebo stavební povolení pro
  zařízení, které bude do provozu uvedeno po dni doručení národního
  alokačního plánu Evropské komisi, nebo dojde ke změně povolení podle
  tohoto zákona po doručení národního alokačního plánu Evropské komisi,
  vyčlení ministerstvo v národním alokačním plánu v rezervě pro nové
  zdroje pro tohoto nového provozovatele povolenky pro jednotlivé roky. V
  případě, že zařízení, na které bylo předloženo územní rozhodnutí nebo
  stavební povolení, bude v období platnosti příslušného národního
  alokačního plánu uvedeno do provozu později, než bylo předpokládáno při
  vyčlenění  povolenek ve smyslu tohoto odstavce, může být příděl
  povolenek pro daný rok v souladu s pravidly národního alokačního plánu
  pro nové účastníky krácen a takto nevyužité povolenky lze v souladu s
  národním  alokačním  plánem  přidělit jinému novému provozovateli
  zařízení.

  § 8a

  zrušen

  § 9

  Povolenky provozovatelů letadel

  (1) Pro obchodovací období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 se
  celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná
  97 % historických emisí z letectví. Pro toto obchodovací období je
  referenčním rokem rok 2010.

  (2) Pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro
  každé následující obchodovací období se celkové množství povolenek,
  určených pro provozovatele letadel, rovná 95 % historických emisí z
  letectví vynásobených počtem let v daném obchodovacím období. Pro tato
  obchodovací období je referenčním rokem kalendářní rok končící 24
  měsíců před začátkem obchodovacího období.

  (3)  Pro  každé  obchodovací  období  může  provozovatel letadla
  prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek, které mají
  být  přiděleny  zdarma.  Žádost  musí obsahovat ověřené údaje o
  tunokilometrech pro činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1
  k tomuto zákonu vykonané provozovatelem letadla za referenční rok.
  Žádost je nutné podat nejméně 21 měsíců před začátkem obchodovacího
  období, ke kterému se vztahuje, nebo, pokud jde o období uvedené v
  odstavci 1, do 31. března 2011. Nejméně 18 měsíců před začátkem
  obchodovacího období, k němuž se žádost vztahuje, nebo do 30. června
  2011  v  případě obchodovacího období podle odstavce 1 předloží
  ministerstvo Evropské komisi obdržené žádosti. Formulář žádosti stanoví
  prováděcí právní předpis.

  (4) Do tří měsíců od přijetí rozhodnutí Evropské komise o referenční
  hodnotě  podle  příslušného  předpisu  Evropských společenství^1),
  ministerstvo vypočte

  a)  celkový  počet  povolenek  přidělených na obchodovací období
  jednotlivým provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena
  Evropské  komisi v souladu s odstavcem 3, stanovený vynásobením
  tunokilometrů uvedených v žádosti referenční hodnotou, a

  b) počet povolenek přidělených jednotlivým provozovatelům letadel na
  každý rok, který se stanoví vydělením celkového počtu přidělených
  povolenek za obchodovací období vypočtených podle písmene a) počtem let
  v období, v němž uvedený provozovatel bude provádět činnost v oblasti
  letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, údaje podle písmen a)
  a b) ministerstvo oznámí provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je
  zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) V každém obchodovacím období podle odstavce 2 ministerstvo vyčlení
  3 % z celkového počtu povolenek, které mají být přiděleny, do zvláštní
  rezervy pro provozovatele letadel,

  a) kteří začínají s vykonáváním činnosti v oblasti letectví podle
  přílohy č. 1 k tomuto zákonu po referenčním roce, za který byly
  předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na
  obchodovací období uvedené v odstavci 2, nebo

  b) u jejichž údajů o tunokilometrech dochází k růstu v průměru o více
  než 18%ročně mezi referenčním rokem, za který byly předloženy údaje o
  tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na obchodovací období
  uvedené v odstavci 2, a druhým kalendářním rokem tohoto obchodovacího
  období, a jejichž činnost podle písmene a) nebo nárůst tunokilometrů
  podle písmene b) není zcela ani zčásti pokračováním činnosti v oblasti
  letectví, jež byla dříve vykonávána jiným provozovatelem letadla;
  provozovateli letadla podle písmene b) nemůže být přiděleno více než 1
  000 000 povolenek.

  (6) Provozovatel letadla, který splňuje podmínky podle odstavce 5, může
  prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek zdarma ze
  zvláštní rezervy. Žádost je nutné podat do 30. června třetího roku
  obchodovacího období podle odstavce 2, k němuž se vztahuje. Formulář
  žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

  (7)  Ministerstvo předloží Evropské komisi žádosti přijaté podle
  odstavce 6 nejpozději do šesti měsíců od uplynutí lhůty pro podávání
  těchto žádostí. Do tří měsíců ode dne, kdy Evropská komise přijme
  rozhodnutí o referenční hodnotě, ministerstvo vypočte

  a) přidělení povolenek ze zvláštní rezervy všem provozovatelům letadel,
  jejichž žádost byla předložena Evropské komisi; toto přidělení se
  stanoví vynásobením referenční hodnoty a

  1. tunokilometrů zahrnutých do žádostí, v případě provozovatelů letadel
  podle odstavce 5 písm. a), nebo

  2. hodnoty absolutního nárůstu tunokilometrů zahrnutého do žádosti, v
  případě provozovatelů letadel podle odstavce 5 písm. b), a

  b) množství povolenek přidělené všem provozovatelům letadel na každý
  rok, které se stanoví vydělením počtu povolenek přidělených danému
  provozovateli  podle  písmene  a) počtem celých kalendářních let
  zbývajících v obchodovacím období podle odstavce 2, k němuž se
  přidělení vztahuje, údaje podle písmen a) a b) ministerstvo oznámí
  provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je zveřejní způsobem
  umožňujícím dálkový přístup.

  (8) Ministerstvo provede pro každé období podle odstavce 1 nebo 2
  dražbu 15 % povolenek určených pro provozovatele letadel. Množství
  povolenek, které bude vydraženo, je úměrné podílu České republiky na
  celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských
  státech Evropských společenství za referenční rok. Ministerstvo rovněž
  vydraží nepřidělené povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele
  letadel. Prostředky získané tímto prodejem povolenek jsou příjmem
  Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní
  fond životního prostředí“). Tyto příjmy se použijí podle zvláštního
  právního předpisu^4) na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění
  vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti
  snižování  emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního
  letectví.

  § 9a

  zrušen

  § 10

  Rejstřík a vydávání a přidělování povolenek

  (1)  V souladu s předpisy Evropských společenství^5) se zřizuje
  rejstřík. Správcem rejstříku je ministerstvo, které touto činností může
  pověřit jinou osobu, pokud prokáže, že je schopna tuto činnost
  vykonávat. Správce rejstříku při své činnosti postupuje podle právních
  předpisů Evropských společenství^5), a to za sjednanou cenu^6).

  (2) Na každé obchodovací období, a to nejpozději měsíc před jeho
  začátkem, vydá správce rejstříku povolenky v množství stanoveném na
  příslušné obchodovací období národním alokačním plánem a podle § 9.

  (3) Nejpozději do 28. února kalendářního roku přidělí správce rejstříku
  každému

  a) provozovateli zařízení, který je účastníkem systému obchodování,
  poměrnou část z množství povolenek, které mu bylo stanoveno národním
  alokačním plánem oznámeným podle § 8; touto částí je 1/5 z celkového
  množství povolenek určených pro jednu osobu na jedno obchodovací
  období;  přitom  správce  postupuje  podle  předpisů  Evropských
  společenství^5),

  b) provozovateli letadla počet povolenek stanovený mu pro daný rok
  podle § 9 odst. 4 nebo odst. 7.

  (4) Dojde-li na základě změny povolení ke sloučení zařízení nebo k
  rozdělení  zařízení,  ministerstvo  stanoví  rozhodnutím  množství
  povolenek, které bude přiděleno takto vzniklému zařízení.

  (5) Při sloučení zařízení nesmí přesáhnout přidělené množství povolenek
  součet  množství povolenek určený jednotlivým sloučeným zařízením
  národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím
  ministerstva vydaným podle odstavce 6.

  (6) Při rozdělení zařízení nesmí přesáhnout součet množství povolenek
  přidělený zařízením vzniklých rozdělením množství povolenek určené
  národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím
  ministerstva  vydaným  podle  odstavce 6 pro zařízení před jeho
  rozdělením.

  (7) Novému provozovateli zařízení nebo provozovateli zařízení, u
  kterého došlo ke změně povolení podle § 6 spočívající v navýšení
  kapacity zařízení, správce rejstříku dodatečně přidělí povolenky v
  množství, které rozhodnutím stanoví ministerstvo na základě kritérií
  uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a na základě postupu
  stanoveného pro tyto případy národním alokačním plánem. Takto stanovené
  množství povolenek přidělí správce rejstříku novému provozovateli
  zařízení do 15 dnů od právní moci rozhodnutí ministerstva.

  § 10a

  Přechodné přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací
  postupů výroby elektřiny

  (1) Ministerstvo nejpozději do 31. října 2009 vyzve výrobce elektřiny,
  kteří jsou držitelem povolení podle § 5 tohoto zákona, k předložení
  potřebných podkladů pro zpracování žádosti podle příslušných předpisů
  Evropských společenství^6b).

  (2) Držitelé povolení podle odstavce 1 mají možnost předložit potřebné
  podklady ministerstvu nejpozději do 31. června 2010.

  (3) Potřebnými podklady pro účely odstavce 1 jsou:

  a) seznam zařízení, které držitel povolení podle odstavce 1 předpokládá
  provozovat v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2019, a která byla
  k 31. prosinci 2008 v provozu, nebo, u nichž byl investiční proces
  fyzicky zahájen k tomuto dni; fyzickým zahájením investičního procesu
  se rozumí předložení oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
  pozdějších předpisů,

  b) návrh plánu týkající se investic do vybavení a modernizace zařízení
  a do čistých technologií, v hodnotě odpovídající alespoň předpokládané
  tržní  hodnotě bezplatně přidělovaných povolenek s tím, že tyto
  prostředky bude v plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince 2019, a
  současně bude fyzicky zahájen investiční proces alespoň u jednoho
  projektu z předloženého plánu investic nejpozději do 31. prosince 2013,
  přičemž lze pro tento účel zohlednit investice z předloženého plánu
  zahájené od 25. června 2009; předpokládanou tržní hodnotu povolenek
  zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do
  31. května 2010 a na portálu veřejné správy,

  c) návrh kontroly nad prováděním plánovaných investic podle písmene b).

  (4) Ministerstvo na základě obdržených podkladů zpracuje žádost o
  přidělení bezplatných povolenek tak, aby bylo možné využít co nejvíce
  bezplatných  povolenek  k  investicím  do vybavení a modernizace
  infrastruktury a do čistých technologií. Žádost obsahuje návrh metody
  přidělování bezplatných povolenek a jednotlivé příděly bezplatných
  povolenek. Ministerstvo žádost předloží do 30. listopadu 2010 ke
  schválení vládě a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda
  žádost neprodleně po jejím schválení předloží k posouzení Evropské
  komisi.

  (5) Žádost podle odstavce 4 zpracuje ministerstvo tak, aby bylo
  maximálně  využito  množství přidělených bezplatných povolenek do
  vybavení  a modernizace infrastruktury a do čistých technologií.
  Investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií
  nezahrnují projekty prováděné za účelem splnění požadavků právních
  předpisů účinných ke dni 25. června 2009.

  (6) Přidělené bezplatné povolenky po schválení Evropskou komisí rozdělí
  ministerstvo na základě řádně doložených podkladů a schválené žádosti o
  přidělení bezplatných povolenek na příslušné období mezi jednotlivé
  provozovatele zařízení. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné
  povolenky, do konce každého kalendářního roku podá ministerstvu zprávu
  o provádění investic. Obsahové náležitosti zprávy stanoví prováděcí
  právní předpis. Pokud bude včas podaná zpráva neúplná či nepřesná,
  vyzve ministerstvo neprodleně provozovatele zařízení k jejímu doplnění
  či úpravě, a to ve lhůtě třiceti dnů. Provozovatel zařízení, který
  obdrží bezplatné povolenky, musí provést veškeré investice do vybavení
  a modernizace zařízení a do čistých technologií, na jejichž základě
  tyto povolenky obdržel, do konce roku 2019.

  § 10b

  Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z
  projektových činností

  (1) V každém z dalších obchodovacích období může provozovatel zařízení
  použít jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z
  projektových činností až do výše procentního podílu přídělu povolenek
  stanoveného pro toto zařízení v národním alokačním plánu. Tím není
  omezeno právo nákupu povolenek nad rámec jejich přiděleného množství
  podle národního alokačního plánu.

  (2) Pro období uvedené v § 9 odst. 1 mohou provozovatelé letadel
  využívat jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z
  projektových činností až do výše 15 % počtu povolenek, které musí být
  podle § 12 odst. 1 vyřazeny.

  (3) Jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z
  projektových činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností
  spojených s využíváním území, změnami při využívání území nebo s
  lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami při využívání území
  a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost
  člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho
  změnami v důsledku této činnosti a s hospodařením v lesích, která může
  mít dopad na změnu klimatu.

  (4) Do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012 mohou být
  jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a
  přiděleny  postupem  stanoveným  právními  předpisy  Evropských
  společenství^6a) pro projektové činnosti, jež přímo snižují nebo
  omezují emise zařízení pouze v případě, že provozovatel tohoto zařízení
  vyřadí z obchodování počet povolenek odpovídající množství jednotek
  snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být
  vydány. Přímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace
  opatření vedoucího ke snížení nebo omezení emisí v zařízení, na které
  se vztahuje tento zákon.

  (5) Do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012 mohou být
  jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a
  přiděleny  postupem  stanoveným  právními  předpisy  Evropských
  společenství^6a) pro projektové činnosti, jež nepřímo snižují nebo
  omezují emise zařízení pouze v případě, že správce rejstříku státu
  původu projektové činnosti vyřadí z rezervy určené národním alokačním
  plánem počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a
  jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Nepřímým
  snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření, které není
  realizováno činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, ale které
  vede ke snížení nebo omezení znečištění v jiné činnosti, na kterou se
  tento zákon vztahuje.

  (6) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného
  snížení emisí z projektových činností platí § 11 obdobně.

  § 10c

  Přechodné  přidělování  bezplatných  povolenek  pro  provozovatele
  teplárenských zařízení

  Bezplatné povolenky se přidělují na dálkové vytápění a vysoce účinnou
  kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podle směrnice 2004/8/ES v
  případě hospodářsky odůvodněných žádostí, pokud jde o výrobu tepelné
  energie či chlazení.

  § 11

  Obchodování s povolenkami

  (1) Povolenky, které má provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla
  na svém účtu, může převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází
  okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku.

  (2) Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva, ani vkladem do
  základního kapitálu obchodní společnosti.

  (3) V případě zániku majitele povolenek, jedná-li se o právnickou
  osobu, nebo v případě úmrtí majitele povolenek, jedná-li se o fyzickou
  osobu, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek.

  § 12

  Vyřazení povolenek

  (1) Každý provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla je povinen do
  30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným právními předpisy
  Evropských společenství^5) množství povolenek, jednotek snížení emisí
  nebo  jednotek  ověřeného snížení emisí z projektových činností,
  odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným v
  souladu s tímto zákonem a podmínkami, které ministerstvo stanovilo v
  povolení, a ověřeným v souladu s § 7. Okamžikem vyřazení přestávají být
  povolenky  obchodovatelné.  Provozovatel  zařízení  nebo  sdružení
  provozovatelů zařízení podle § 13 nesmí pro účely vyřazení povolenek
  použít povolenky přidělené provozovatelům letadla.

  (2) Za povolenku podle odstavce 1 se považuje i povolenka vydaná
  příslušným správním úřadem jiného členského státu Evropské unie nebo
  povolenka vydaná příslušným správním úřadem jiného než členského státu
  Evropské unie, je-li to v souladu s právními předpisy Evropských
  společenství.^7)

  (3) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 lze použít pouze povolenku
  vydanou na obchodovací období, v jehož kalendářním roce bylo množství
  emisí  vykázáno  a  ověřeno. Povolenky, které nebyly vyřazeny z
  obchodování v souladu s odstavcem 1, ministerstvo vyřadí z obchodování
  do čtyř měsíců od začátku každého z dalších obchodovacích období. Za
  povolenky vyřazené podle předchozí věty, s výjimkou obchodovacího
  období v letech 2008 až 2012, správce rejstříku vydá a přidělí osobám,
  které povolenky vyřazené podle předchozí věty drží, odpovídající
  množství povolenek do třiceti dnů od okamžiku jejich vyřazení.

  (4) Seznam provozovatelů zařízení a provozovatelů letadla, kteří
  nesplnili povinnost podle odstavce 1, zveřejní ministerstvo vždy do 30.
  června příslušného kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva životního
  prostředí a na portálu veřejné správy.^3)

  § 12a

  Hospodaření s jednotkami přiděleného množství

  (1) Jednotky přiděleného množství jsou majetkem České republiky, se
  kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se
  nevztahují právní předpisy upravující hospodaření s majetkem České
  republiky^7a). Správce rejstříku eviduje jednotky přiděleného množství
  a nakládání s nimi.

  (2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke
  splnění  svého závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, může
  ministerstvo  prodat  v  rámci  mechanismu mezinárodního emisního
  obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo využít na podporu
  projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6
  Kjótského protokolu.

  (3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství jsou
  příjmem Státního fondu životního prostředí. Takto získané prostředky
  lze použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování
  emisí skleníkových plynů.

  Sdružení provozovatelů zařízení

  § 13

  (1) Provozovatelé zařízení, ve kterých se provozuje stejná činnost, se
  mohou sdružit za účelem přenesení odpovědnosti za plnění povinnosti
  uvedené v § 12 na zástupce členů sdružení (dále jen "zástupce").
  Zástupce musí být jednohlasně zvolen všemi členy sdružení. Ustanovení
  zástupce podléhá schválení ministerstvem. Dobu platnosti souhlasu lze
  stanovit nejdéle do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012.

  (2) Žádost provozovatelů zařízení o souhlas podle odstavce 1 obsahuje

  a) údaje o zařízeních jednotlivých provozovatelů zařízení podle § 4
  odst. 1 písm. a) a b),

  b) požadovanou dobu platnosti souhlasu,

  c) obchodní firmu nebo název zástupce, anebo jeho jméno, popřípadě
  jména, a příjmení, jeho sídlo nebo místo podnikání, identifikační
  číslo, pokud je přiděleno, je-li zástupce právnická osoba nebo fyzická
  osoba, která je podnikatelem,

  d) jméno, popřípadě jména, příjmení zástupce, číslo jeho občanského
  průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, adresu
  trvalého pobytu, je-li zástupce fyzická osoba, která není podnikatelem,
  nebo adresu místa pobytu, je-li zástupce fyzická osoba, která není
  podnikatelem a současně není občanem České republiky,

  e) doložení skutečnosti, že zástupce disponuje dostatečným materiálním,
  technickým a organizačním vybavením k tomu, aby mohl vykonávat všechny
  činnosti spojené s výkonem funkce zástupce.

  (3)  Není-li  splněna  podmínka uvedená v odstavci 2 písm. e),
  ministerstvo může požadovat navržení jiného zástupce.

  (4) Neprodleně po obdržení žádosti podle odstavce 2 zašle ministerstvo
  její kopii Evropské komisi k posouzení postupem stanoveným právními
  předpisy Evropských společenství.^8) Do 30 dnů od obdržení stanoviska
  Evropské komise vydá ministerstvo rozhodnutí o souhlasu. V případě
  odmítavého stanoviska Evropské komise jí může být žádost, po zohlednění
  námitek obsažených v jejím stanovisku, zaslána k novému posouzení.
  Pokud Evropská komise navrhované změny přijme, ministerstvo může
  souhlas vydat.

  § 14

  (1) Zástupci přidělí správce rejstříku množství povolenek, které by
  jinak bylo přiděleno členům sdružení podle § 10.

  (2) Zástupce je povinen vyřadit z obchodování podle § 12 množství
  povolenek, které by jinak příslušelo vyřadit z obchodování všem členům
  sdružení.

  (3)  Pokud  ke dni 31. března není vykázané množství emisí za
  předcházející kalendářní rok provozovatelem zařízení, který je členem
  sdružení,  ověřeno  podle tohoto zákona, zástupce nesmí převádět
  povolenky do té doby, dokud všichni provozovatelé zařízení, kteří jsou
  členy sdružení, ověřením neprokáží, že vykázaná množství emisí jsou v
  souladu se stanovenými podmínkami.

  (4) V seznamu podle § 12 odst. 4 uvede ministerstvo pouze zástupce. V
  případě, že podle odstavce 3 někteří provozovatelé zařízení, kteří jsou
  členy  sdružení,  nepředloží  ověření  vykázaného množství emisí,
  ministerstvo v seznamu uvede tyto členy.

  HLAVA IV

  VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

  § 15

  Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

  a) ministerstvo,

  b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce").

  § 15a

  neplatil

  § 16

  Ministerstvo

  (1) Ministerstvo

  a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany
  klimatického systému Země,

  b) vykonává vrchní státní dozor na úseku ochrany klimatického systému
  Země,

  c) koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci ochrany
  klimatického systému Země,

  d) vydává povolení,

  e) rozhoduje o změně a zrušení povolení,

  f) předkládá vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh
  národního alokačního plánu,

  g)  stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno
  zařízením vzniklým sloučením či rozdělením,

  h) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které správce rejstříku
  přidělí novému provozovateli zařízení,

  i) zpracovává a předkládá vládě návrh žádosti o přidělení bezplatných
  povolenek podle § 10a,

  j) zveřejňuje předpokládanou tržní hodnotu povolenek,

  k) zveřejňuje seznam provozovatelů zařízení a provozovatelů letadla,
  kteří nesplnili povinnost podle § 12 odst. 1,

  l) rozhoduje o souhlasu s ustanovením zástupce podle § 13,

  m) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti
  vymezené tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic
  Evropských  společenství  a koordinuje převzetí a zavádění práva
  Evropských společenství v oblasti vymezené tímto zákonem,

  n) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18
  odst. 2 a § 18a odst. 1 písm. d),

  o) schvaluje plány pro zjišťování emisí a tunokilometrů a jejich změny
  provozovatelům letadel,

  p) vypočítává celkové množství povolenek pro provozovatele letadla a
  jejich rozdělení mezi jednotlivé provozovatele a sděluje je žadatelům,

  q) zajišťuje dražby povolenek,

  r) podává žádost Evropské komisi o uložení zákazu provozování letecké
  dopravy podle příslušných předpisů Evropských společenství^1),

  s) oznámí do 30. června 2010 Evropské komisi údaje předložené podle § 7
  odst. 1 a množství povolenek, které se mají vydat, upravené o lineární
  faktor,

  t) zpracuje, zveřejní a do 30. září 2011 předloží Evropské komisi
  seznam zařízení, která budou provádět činnosti zahrnuté do systému
  obchodování  od roku 2013, včetně množství bezplatně přidělených
  povolenek pro tato zařízení,

  u) od roku 2013 každoročně určuje do 28. února množství povolenek,
  které bude přiděleno provozovatelům zařízení v daném kalendářním roce.

  (2) Ministerstvo dozírá v rámci vrchního státního dozoru, jak správní
  orgány, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, provádějí
  jeho ustanovení.

  (3) Ministerstvo v rámci vrchního státního dozoru je oprávněno též
  dozírat, jak fyzické i právnické osoby plní povinnosti z tohoto zákona
  i ze správních rozhodnutí na jeho základě vydaných.

  (4) Ministerstvo může uložit opatření k nápravě, zjistí-li při výkonu
  vrchního státního dozoru závady.

  § 17

  Inspekce

  Inspekce

  a) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení
  tímto zákonem včetně dodržování podmínek povolení k emisím skleníkových
  plynů,

  b) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla
  tímto zákonem včetně dodržování podmínek stanovených v plánu pro
  zjišťování emisí a tunokilometrů,

  c) kontroluje plnění povinností stanovených fyzické nebo právnické
  osobě rozhodnutím o autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových
  plynů,

  d) stanoví opatření, které je provozovatel zařízení nebo provozovatel
  letadla povinen učinit ve stanovené lhůtě k odstranění protiprávního
  stavu, a kontroluje dodržování lhůt pro zjednání nápravy protiprávního
  stavu,

  e) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g)
  a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c), e) a f).

  HLAVA V

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 18

  (1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny
  do ovzduší, bez povolení nebo v rozporu s ním,

  b) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání,
  způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu
  podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí,

  c) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených
  v povolení podle § 5 odst. 3,

  d) zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení v
  rozporu s § 7 odst. 1,

  e) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové
  množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného
  snížení  emisí  z projektových činností, které odpovídá množství
  vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce,

  f) neučiní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo
  ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo

  g) v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů
  povolenek^1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro
  zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o
  kterých ho informoval,

  h) do konce roku 2019 neprovede veškeré investice, na jejichž základě
  obdržel bezplatné povolenky podle § 10a,

  i) nepodá, nedoplní nebo neupraví zprávu podle § 10a odst. 6.

  (2) Zástupce ustanovený podle § 13 se dopustí správního deliktu tím, že
  nevyřadí z obchodování postupem stanoveným právními předpisy Evropských
  společenství^7) do 30. dubna množství povolenek odpovídající množství
  emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným a ověřeným provozovateli
  zařízení, kteří jsou členy sdružení.

  (3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

  a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

  b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d) nebo f),

  c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo i),

  d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g).

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 se
  uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent
  tuny CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel zařízení nebo
  zástupce nevyřadil z obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se
  rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru
  vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní bankou^9). Je-li pokuta
  uložená zástupci vůči němu nevymahatelná, odpovídá za její uhrazení
  každý provozovatel zařízení, který je členem sdružení, podle velikosti
  svého podílu ve sdružení. Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje
  provozovatele povinnosti vyřadit povolenky.

  (5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) se uloží provozovateli
  převést finanční částku, která odpovídá hodnotě bezplatně přidělených
  povolenek k datu jejich přidělení navýšenou o index cen průmyslových
  výrobců, na účet Státního fondu životního prostředí.

  § 18a

  (1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje činnost v oblasti letectví podle
  přílohy č. 1 k tomuto zákonu bez schváleného plánu zjišťování emisí a
  tunokilometrů,

  b) v rozporu s § 7 odst. 2 neoznámí ministerstvu podstatnou změnu plánu
  pro zjišťování emisí a tunokilometrů,

  c) v rozporu s § 7 odst. 2 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových
  plynů z činnosti z oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

  d) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové
  množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného
  snížení  emisí  z projektových činností, které odpovídá množství
  vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce,

  e) nesplní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo
  ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo

  f) v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů
  povolenek^1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro
  zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o
  kterých ho informoval.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

  a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

  b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo e),

  c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b),

  d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f).

  (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta ve výši
  odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent tuny CO2, pro který ve
  lhůtě  podle  § 12 provozovatel letadla nevyřadil z obchodování
  povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých
  vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou
  národní  bankou^9).  Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje
  provozovatele letadla povinnosti vyřadit povolenky.

  § 19

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
  povinnosti zabránila. To se nevztahuje na správní delikt podle § 18
  odst. 1 písm. e) nebo podle § 18a odst. 1 písm. d).

  (2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního
  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k
  okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Řízení o pokutě lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o
  skutku správní úřad dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl
  spáchán.

  (4) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18 odst. 2 a §
  18a odst. 1 písm. d) projednává ministerstvo a správní delikty podle §
  18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c),
  e) a f) projednává inspekce.

  (5) V případě, že provozovatel nesplní povinnost předložit výkaz o
  množství emisí skleníkových plynů ze zařízení nebo z činnosti v oblasti
  letectví za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle
  § 7 odst. 3, vypočte se množství emisí skleníkových plynů, které je
  rozhodné pro uložení pokuty podle § 18 odst. 4 nebo § 18a odst. 3, na
  základě dostupných údajů.

  (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
  osoby^9a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
  o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (7)  Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle
  ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní
  působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla,
  kterému byla pokuta uložena. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na
  území České republiky, je příslušným správcem daně celní úřad, v jehož
  obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání na území
  České republiky. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 %
  příjmem Státního fondu životního prostředí a z 30 % příjmem kraje, na
  jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je
  pokuta příjmem Státního fondu životního prostředí.

  HLAVA VI

  PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

  § 20

  (1) Žádost o povolení podle § 4 je provozovatel zařízení, které je
  provozováno v době nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá
  provozovatel zařízení provozovat i po 1. lednu 2005, povinen předložit
  ministerstvu nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Do  nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení
  provozovat bez povolení.

  (2) Stanoví-li integrované povolení^11) vydané před účinností tohoto
  zákona emisní limity pro emise skleníkových plynů ze zařízení, na které
  se vztahuje tento zákon, je to důvodem pro změnu integrovaného
  povolení.  Správní  úřad,  který  je  místně příslušný k vydání
  integrovaného povolení, vydá rozhodnutí o změně integrovaného povolení
  nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li
  stanovení emisních limitů pro emise skleníkových plynů nezbytné k
  zabránění vážnému poškození ovzduší v místě provozu.

  § 21

  zrušen

  § 22

  zrušen

  § 23

  Na vydávání a přidělování povolenek správcem rejstříku se nevztahuje
  část druhá a třetí správního řádu.

  § 24

  Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

  Ministerstvo stanoví vyhláškou

  a) množství skleníkového plynu jiného než oxidu uhličitého, které má
  stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země jako jedna
  metrická tuna oxidu uhličitého (§ 2 odst. 2), a to s platností po 1.
  lednu 2008,

  b) formulář žádosti o vydání povolení (§ 4 odst. 2),

  c)  postup  zjišťování,  vykazování  a  ověřování množství emisí
  skleníkových plynů (§ 7 odst. 1),

  d)  náležitosti  plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů pro
  provozovatele letadla (§ 7 odst. 5),

  e) podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o
  tunokilometrech (§ 7 odst. 5),

  f) formulář žádosti o přidělení povolenek (§ 9 odst. 3 a 6),

  g) obsahové náležitosti zprávy o provádění investic do vybavení a
  modernizace zařízení a do čistých technologií (§ 10a odst. 6).

  ČÁST DRUHÁ

  Změna zákona o integrované prevenci

  § 25

  V § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
  zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,
  se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vztahují-li se na zařízení
  ustanovení zvláštního právního předpisu,^14a) úřad stanoví emisní
  limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k
  zabránění závažného znečišťování v místě provozu.".

  Poznámka pod čarou č. 14a) zní:

  "14a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
  emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.".

  ČÁST TŘETÍ

  Změna zákona o ochraně ovzduší

  § 26

  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
  zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.,
  zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

  1. V § 9 odst. 6 se slova "podle § 15 odst. 14 a 16" nahrazují slovy
  "podle § 15 odst. 16 a 19".

  2. V § 9 odst. 7 se slova "podle § 15 odst. 14 a 15" nahrazují slovy
  "podle § 15 odst. 16 a 18".

  3. V § 15 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a
  doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

  "e) k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zvláštního
  právního předpisu.^11a)

  11a) § 7 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
  na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.".

  4. V § 15 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně
  poznámek pod čarou č. 11b) a 11c) znějí:

  "(7) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. e)
  obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), d) a j), a k této žádosti
  žadatel připojí

  a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo
  obdobném poměru a budou pro žadatele ověřování provádět,

  b) doklad o odborné způsobilosti žadatele vydaný ministerstvem nebo,
  je-li žadatelem právnická osoba, doklad o odborné způsobilosti osoby
  nebo osob, které má v pracovním nebo obdobném poměru, a které budou pro
  tuto  právnickou osobu ověřování provádět; při ověřování odborné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se
  postupuje podle zvláštního právního předpisu,^11b)

  c) uvedení kategorie či více kategorií zařízení,^11c) pro něž žadatel
  hodlá ověřování množství emisí skleníkových plynů provádět.

  (8) Podmínkou pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm.
  e) je bezúhonnost. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje
  ten,  kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
  nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou činností,
  nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního
  právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by
  nebyl odsouzen. Bezúhonnost se prokazuje předložením výpisu z evidence
  Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Při posuzování bezúhonnosti
  státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle
  zvláštního právního předpisu.^11b)

  11b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
  způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
  změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
  pozdějších předpisů.

  11c) Kategorie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb., o
  podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o
  změně některých zákonů.".

  Dosavadní odstavce 7 až 19 se označují jako odstavce 9 až 21.

  5. V § 15 odst. 13 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo
  ověřování množství emisí skleníkových plynů".

  6. V § 15 odst. 15 písm. a) se číslo "10" nahrazuje číslem "12".

  7. V § 15 odst. 16 úvodní části ustanovení se slova "podle odstavce 1
  písm. a), b) a d)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. a), b), d) a
  e)".

  8. V § 15 odst. 16 písm. b) se slova "v odstavci 1 písm. a), b) a d)"
  nahrazují slovy "v odstavci 1 písm. a), b), d) a e)".

  9. V § 15 se za odstavec 16 vkládá nový odstavec 17, který zní:

  "(17) Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) se
  dále nevyžaduje u právnické osoby, která na území České republiky hodlá
  dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), d) a e),
  pokud prokáže, že

  a) byla založena podle práva jiného členského státu Evropské unie a má
  své sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na
  území jiného členského státu Evropské unie a

  b) je držitelem oprávnění k výkonu činností uvedených v odstavci 1
  písm. a), b), d) a e) podle právních předpisů jiného členského státu
  Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje.".

  Dosavadní odstavce 17 až 21 se označují jako odstavce 18 až 22.

  10. V § 15 odst. 20 se číslo "14" nahrazuje číslem "16" a číslo "16"
  číslem "19".

  11. V § 15 odst. 21 se číslo "16" nahrazuje číslem "19".

  12. V § 15 odstavec 22 zní:

  "(22) Prováděcí právní předpis stanoví požadované vzdělání a rozsah
  znalostí, které jsou předpokladem pro vydání rozhodnutí o autorizaci,
  postup, kterým se ověřují a kterým se ověřuje odborná způsobilost u
  osob autorizovaných podle odstavce 1 písm. e), postupy pro činnost
  osob, které jsou držiteli rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1
  písm. e), a způsob evidence o vydaných rozhodnutích.".

  13. V § 16 odstavec 1 zní:

  "(1) Autorizovaná osoba má povinnost vykonávat činnost, k níž jí bylo
  vydáno rozhodnutí o autorizaci, tak, aby nedošlo ke střetu zájmů,
  zejména nesmí provádět měření emisí ze stacionárního zdroje nebo
  ověřování množství emisí skleníkových plynů,

  a) jedná-li se o stacionární zdroj nebo zařízení, na jehož výrobě se
  podílí nebo které sama provozuje nebo které provozuje osoba jí přímo
  nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo či nepřímo ovládající,

  b) je-li společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního
  orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která je provozovatelem
  stacionárního zdroje nebo zařízení, popřípadě má v právnické osobě,
  která je provozovatelem stacionárního zdroje nebo zařízení, postavení,
  jež by mohlo ovlivnit nezávislost, nebo je-li blízkou osobou k osobě,
  která je provozovatelem stacionárního zdroje nebo zařízení, jejím
  společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu
  nebo dozorčího orgánu, popřípadě má v této právnické osobě postavení,
  jež by mohlo ovlivnit nezávislost ověření,

  c) je-li u provozovatele stacionárního zdroje nebo zařízení správcem
  konkurzní podstaty, vyrovnacím správcem, likvidátorem, nuceným správcem
  nebo správcem majetku nebo jedná-li se o osobu podílející se na
  obchodování s povolenkami či tyto obchody zprostředkovávající.".

  14. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu a poznámky pod
  čarou č. 19a) zní:

  "§ 35a

  Emise látek ovlivňujících klimatický systém Země

  Obchodování s povolenkami na emise látek ovlivňujících klimatický
  systém  Země upravuje zvláštní právní předpis.^19a) Provozovateli
  stacionárního zdroje, který je součástí zařízení, na které se vztahuje
  tento zvláštní právní předpis, povinnost dodržovat emisní limity
  takových látek krajský úřad neukládá.

  19a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
  emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.".

  15. V § 40 odst. 12 se slova "§ 15 odst. 14, 15 nebo 16" nahrazují
  slovy "§ 15 odst. 16, 17, 18 nebo 19".

  16. V § 43 písm. u) se slova "podle § 15 odst. 1, 11 a 12" nahrazují
  slovy "podle § 15 odst. 1, 13 a 14".

  17. V § 46 odst. 2 písm. g) se slova "podle § 15 odst. 11" nahrazují
  slovy "podle § 15 odst. 13".

  18. V § 55 odst. 3 se slova "§ 15 odst. 14" nahrazují slovy "§ 15 odst.
  22".

  ČÁST ČTVRTÁ

  Změna živnostenského zákona

  § 27

  V části SKUPINA 214: Ostatní přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o
  živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.
  167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., se na konci textu ve sloupci 1
  doplňují slova "Ověřování množství emisí skleníkových plynů", ve
  sloupci 2 se doplňují slova "a) vysokoškolské vzdělání získané studiem
  v příslušném akreditovaném studijním programu nebo b) ukončené střední
  nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3 roky odborná praxe
  vykonaná v posledních 10 letech před podáním žádosti" a ve sloupci 3 se
  doplňují slova "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
  některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)".

  ČÁST PÁTÁ

  ÚČINNOST

  § 28

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

  Zaorálek v. r.

  Klaus v. r.

  v z. Jahn v. r.

  Příloha 1

  Činnosti, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise
  skleníkových plynů

  Prahové hodnoty uvedené v této příloze jsou obecně udávány ve vztahu k
  projektovaným výrobním kapacitám nebo jinému parametru činnosti.

  Činnosti

  A. Energetika

  1. Spalovací zařízení (s výjimkou zařízení pro spalování nebezpečných
  nebo komunálních odpadů) se jmenovitým tepelným příkonem větším než 20
  MW

  2. Rafinerie minerálních olejů

  3. Koksovací pece

  B. Výroba a zpracování kovů

  1. Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové
  rudy)

  2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo
  druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než
  2,5 tuny za hodinu

  C. Zpracování nerostů

  1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní
  kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních
  pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o
  výrobní kapacitě větší než 50 tun denně

  2. Zařízení na výrobu skla, popřípadě skleněných vláken, o kapacitě
  tavení větší než 20 tun denně nebo zařízení na výrobu minerálních
  vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně

  3.  Zařízení  na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména
  krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny
  nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 tun denně anebo o
  kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3

  D. Ostatní aktivity

  1. Průmyslové závody na výrobu

  a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů

  b) papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně

  E. Letectví

  Lety letadel, která odlétají z letiště umístěného na území Evropských
  společenství, na které se vztahuje Smlouva nebo která na takové letiště
  přilétají.

  Tato činnost nezahrnuje

  a) lety vykonávané výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a
  jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů
  jiné země, než je členský stát, během jejich služebních cest, pokud je
  tato skutečnost doložena příslušným označením statusu na letovém plánu,

  b) vojenské lety vykonávané vojenskými letadly a lety celních a
  policejních orgánů;

  c) pátrací a záchranné lety, protipožární lety, humanitární lety a lety
  letecké záchranné služby schválené příslušným orgánem,

  d) veškeré lety vykonávané výlučně podle pravidel letu za viditelnosti
  podle přílohy 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví^12),

  e) lety končící na letišti, ze kterého letadlo vzlétlo, během nichž
  nedošlo k mezipřistání,

  f) cvičné lety vykonávané výlučně za účelem získání licence nebo
  získání kvalifikace v případě letové posádky v kabině pilota, pokud je
  tato skutečnost doložena příslušnou poznámkou v letovém plánu a za
  předpokladu, že let neslouží k přepravě cestujících nebo nákladu či k
  přemístění nebo dopravení letadla,

  g) lety vykonávané výlučně za účelem vědeckého výzkumu nebo kontroly,
  testování či udělování osvědčení pro letadla nebo vybavení, a to
  leteckého i pozemního,

  h) lety vykonávané letadly o certifikované maximální vzletové hmotnosti
  méně než 5 700 kg,

  i) lety vykonávané v rámci závazků veřejné služby nařízené v souladu s
  přímo použitelným předpisem Evropských společenství^1d) na trasách v
  nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 349 Smlouvy o fungování
  Evropské unie nebo na trasách, na nichž nabízená kapacita nepřesahuje
  30 000 míst ročně, nebo

  j)  lety,  jež  by  jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané
  provozovatelem obchodní letecké dopravy, jenž

  i) po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční období uskuteční méně než 243 letů
  za čtyřměsíční období, nebo

  ii) uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 10 000 tun
  za rok;
  to  se týká i letů uskutečňovaných výhradně za účelem přepravy
  vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů
  vlád a vládních ministrů členských států při výkonu jejich funkce.

  Příloha 2

  Zásady ověřování vykázaného množství emisí

  I. OBECNÉ PRINCIPY

  1. Podkladem pro ověření je množství emisí vykázané provozovatelem
  zařízení nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázané
  provozovatelem letadla podle § 7 odst. 2 a podle potřeby údaje ze
  sledování  kvality  ovzduší  ministerstvem.  Předmětem ověření je
  spolehlivost, věrohodnost a přesnost použitého způsobu zjišťování,
  vykázaného množství emisí a dalších souvisejících údajů. Předmětem jsou
  zejména:

  a) vykázané údaje o činnosti zařízení nebo letadel používaných pro
  výkon činností v oblasti letectví, s tím související měření a výpočty,

  b) výběr a použití emisních faktorů,

  c) způsob výpočtu celkového množství emisí,

  d) výběr a použití metod měření, pokud provozovatel zařízení zjišťuje
  emise měřením.

  2. Vykázané množství emisí se ověří pouze v případě, že emise byly
  zjištěny  s  vysokým  stupněm jistoty na základě spolehlivých a
  věrohodných údajů. Vysokého stupně jistoty je dosaženo za těchto
  podmínek:

  a) vykázané množství emisí není vnitřně rozporné,

  b) sběr údajů byl prováděn v souladu s příslušnými vědeckými standardy,

  c) relevantní údaje o zařízení nebo provozovateli letadla jsou úplné a
  vnitřně si neodporující.

  3. Autorizované osobě umožní provozovatel zařízení nebo provozovatel
  letadla přístup na všechna místa a ke všem údajům, které mají vztah k
  předmětu ověření.

  4. Při ověření se bere ohled na to, zda je v předmětném zařízení nebo u
  provozovatele letadla zaveden systém řízení podniku a auditu z hlediska
  ochrany životního prostředí.

  II. METODY OVĚŘOVÁNÍ

  Strategická analýza

  5. Součástí ověření je strategická analýza všech činností provozovaných
  v zařízení nebo činností v oblasti letectví, na které se vztahuje
  správa a které vykonává provozovatel letadla. Autorizovaná osoba proto
  musí mít celkový přehled o všech takových činnostech a o jejich vlivu
  na emise.

  Procesní analýza

  6.  Ověření vykázaného množství emisí a údajů, které byly jeho
  podkladem, se provede pokud možno v místě zařízení nebo na místě
  používaném provozovatelem letadla pro vykonávání činností v oblasti
  letectví, na něž se správa vztahuje.

  Riziková analýza

  7. Ověření se podrobí každý zdroj emisí v zařízení, nebo každé letadlo,
  za které je provozovatel letadla odpovědný; přitom se vyhodnotí
  spolehlivost údajů o tom, jak každý tento zdroj nebo letadlo přispěl k
  celkovému množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti
  letectví.

  8. Při provádění této analýzy autorizovaná osoba určí zdroje emisí nebo
  letadlo, za které je provozovatel letadla odpovědný, s vysokým rizikem
  potenciálního  pochybení.  Obdobně určí další prvky zjišťování a
  vykazování množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti
  letectví, které mohou způsobit pochybení při stanovení celkového
  množství emisí; tím se rozumí zejména výběr emisních faktorů a způsobů
  kalkulace nezbytné ke stanovení úrovně emisí z jednotlivých zdrojů nebo
  letadel. Zdrojům emisí a dalším prvkům zjišťování nebo vykazování
  množství emisí ze zařízení nebo činnosti v oblasti letectví určeným
  tímto  postupem  je  autorizovaná osoba povinna věnovat zvláštní
  pozornost.

  9. Autorizovaná osoba je povinna vzít v úvahu všechny účinné metody
  kontroly rizika, které provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla
  používá k omezení stupně nejistoty.

  III. ZPRÁVA O OVĚŘENÍ

  10. Autorizovaná osoba vydá provozovateli zařízení nebo provozovateli
  letadla zprávu o ověření. Ve zprávě o ověření uvede, zda množství emisí
  bylo vykázáno provozovatelem v souladu s tímto zákonem, prováděcím
  právním předpisem k němu a povolením a nebylo podstatně zkresleno. Ve
  zprávě autorizovaná osoba dále uvede podrobné údaje o způsobu a postupu
  ověření.

  IV. DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁV O EMISÍCH V OBLASTI
  LETECTVÍ

  11. Autorizovaná osoba zejména zjistí, zda

  a) všechny lety spadající pod činnosti v oblasti letectví uvedené v
  příloze č.1 tohoto zákona byly zohledněny. V tomto úkolu autorizované
  osobě napomáhají údaje z časového plánu a další údaje o provozu
  provozovatele letadla, včetně údajů od Eurocontrolu, které si tento
  provozovatel vyžádal;

  b) jsou agregované údaje o spotřebě paliva a údaje o palivu zakoupeném
  nebo jiným způsobem dodaném do letadla vykonávajícího činnost v oblasti
  letectví celkově v souladu.

  V. DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OVĚŘOVÁNÍ ÚDAJŮ O TUNOKILOMETRECH
  PŘEDLOŽENÝCH PRO ÚČELY § 9

  12. Všeobecné zásady a metodika používané pro ověřování zpráv o emisích
  podle § 7 odst. 1 stanovené v této příloze se případně použijí obdobným
  způsobem i při ověřování údajů o tunokilometrech v oblasti letectví.

  13. Autorizovaná osoba zejména zjistí, zda v žádosti podle § 9 odst. 3
  daného provozovatele byly zohledněny pouze lety, za něž je provozovatel
  odpovědný, které byly skutečně vykonány a spadají do činností v oblasti
  letectví uvedených v příloze č.1 tohoto zákona. Při tom autorizovaná
  osoba využívá údaje o provozu provozovatele letadla, včetně údajů od
  Eurocontrolu,  které  si  tento provozovatel vyžádal. Kromě toho
  autorizovaná  osoba  zjistí,  zda  užitečné  zatížení  nahlášené
  provozovatelem letadla odpovídá záznamům o užitečném zatížení, které
  vede daný provozovatel z bezpečnostních důvodů.

  Příloha 3

  Kritéria pro přípravu národního alokačního plánu (§ 8 odst. 1)

  1. Celkové množství povolenek, které se navrhuje přidělit, nesmí být
  větší, než je nutné k uplatnění kritérií stanovených touto přílohou.
  Pro první obchodovací období musí být celkové množství povolenek
  stanoveno tak, aby bylo dosaženo nejméně cíle, který pro Českou
  republiku vyplývá z rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 a
  z Kjótského protokolu.

  2. Celkové množství povolenek, které se navrhuje přidělit, musí být
  založeno na hodnocení skutečného a předpokládaného pokroku plnění
  závazku České republiky přispívat k plnění závazků, které pro Evropské
  společenství vyplývají z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.
  280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu sledování emisí
  skleníkových plynů ve Společenství a o mechanismu provádění Kjótského
  protokolu.

  3. Množství povolenek, které se navrhuje přidělovat, musí odpovídat
  možnostem (včetně technologických možností) zařízení snižovat emise.
  Přidělování povolenek lze založit na průměrných emisích skleníkových
  plynů podle produktu pro každou kategorii zařízení a na dosažitelném
  pokroku v odvětví, do kterého zařízení náleží.

  4. Návrh národního alokačního plánu (dále jen „plán“) musí být v
  souladu s právními předpisy a politickými dokumenty Společenství.
  Přitom bere ohled na růsty emisí skleníkových plynů způsobené výlučně
  požadavky nových právních předpisů.

  5. Plán musí být navržen tak, aby nezakládal diskriminaci mezi
  jednotlivými provozovateli zařízení nebo kategoriemi zařízení, která by
  v rozporu se Smlouvou o založení Evropských společenství, zejména
  články 87 a 88, některé provozovatele zařízení nebo kategorie zařízení
  neodůvodněně zvýhodňovala.

  6. Návrh plánu stanoví množství povolenek, které se vyhrazuje pro nové
  provozovatele zařízení.

  7. Návrh plánu může zahrnout včasná opatření; v takovém případě uvede,
  jakým způsobem bude k včasnému opatření přihlédnuto. Návrh plánu může
  využívat  referenčních úrovní plynoucích z referenčních dokumentů
  týkajících se nejlepších dostupných technik; tyto referenční úrovně
  mohou zahrnout bezodkladná opatření.

  8.  Návrh  plánu  zohlední  používání čisté technologie, zejména
  technologie hospodárného využívání energie.

  9. Návrh plánu musí obsahovat informaci o způsobu projednání návrhu s
  veřejností a o způsobu, jakým bude k vyjádřením veřejnosti přihlédnuto
  před předložením návrhu plánu Evropské komisi (§ 8).

  10. Součástí návrhu plánu je seznam zařízení, na která se vztahuje
  tento zákon, s uvedeným množstvím povolenek, které se každému zařízení
  navrhuje přidělit.

  11. Návrh plánu může obsahovat informace o způsobu, jakým se přihlíží k
  otázce hospodářské soutěže zemí a hospodářských subjektů mimo Evropskou
  unii.

  12. Návrh plánu pro každé z dalších obchodovacích období obsahuje
  procento přídělu povolenek pro každé zařízení, na které se vztahuje
  tento zákon, do jehož výše může provozovatel tohoto zařízení používat
  jednotky  snížení  emisí  a  jednotky ověřeného snížení emisí z
  projektových činností.

  13. Návrh plánu může obsahovat zvláštní rezervu v podobě určitého
  množství povolenek, které nebudou přiděleny provozovatelům zařízení a
  které budou vyřazeny ve smyslu § 10b odst. 5.

  Vybraná ustanovení novel

  Čl. II zákona č. 315/2008 Sb.

  Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel
  zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních
  vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C
  bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto
  zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního
  prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do
  dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení
  provozovat bez povolení.

  Čl. II zákona č. 164/2010 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování
  emisí  a  tunokilometrů  stanovujícího opatření pro zjišťování a
  vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle § 7 zákona č. 695/2004
  Sb.,  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje
  množství emisí skleníkových plynů podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve
  znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2010.

  3. Prvním rokem pro přidělení povolenek provozovateli letadla podle §
  10 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona, je rok 2012.

  4. Provozovatel zařízení vykáže řádně podložené a nezávisle ověřené
  údaje o emisích skleníkových plynů z činností zahrnutých do systému
  obchodování až od roku 2013 podle § 7 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb.,
  ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do
  2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října
  2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
  skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října
  2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu
  mění  směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s
  povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu
  2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činnosti v
  oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise
  skleníkových plynů ve Společenství.

  1a)  Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o
  normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského
  parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
  č. 280/2004/ES.

  1b) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu,
  vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.

  1c) Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o
  změně klimatu, vyhlášený pod č. 81/2005 Sb. m. s.

  1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24.
  září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
  Společenství (přepracované znění).

  2) § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004
  Sb.

  3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
  změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

  4) § 27 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
  státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
  (energetický zákon).

  5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října
  2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
  skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

  Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném
  a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a
  Rady  2003/87/ES  a  rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.
  280/2004/ES.

  6) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

  6a) Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném
  systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a
  Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady.

  6b) Směrnice 2003/87/ES v platném znění.

  7) Článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne
  13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s emisemi skleníkových
  plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

  7a)  Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  8) Článek 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne
  13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s emisemi skleníkových
  plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

  9) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
  pozdějších předpisů.

  9a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

  11) § 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
  zákonů (zákon o integrované prevenci).

  12) § 34 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

  12) Úmluva o mezinárodním civilním letectví zveřejněná pod č. 147/1947
  Sb.

 

Datum uveřejnění: 30. prosince 2004 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 6116