LEGISLATIVA

13/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

13

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2008

o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje
z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 11 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanoví požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, lhůty k jejich dosažení, požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality paliv a způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech.


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený ke spalování ve stacionárních zdrojích za účelem uvolnění jeho energetického obsahu; za palivo podle této vyhlášky není považován odpad podle jiného právního předpisu3) s výjimkou rostlinného odpadu, jehož spalování nespadá do působnosti jiného právního předpisu4),

b)
plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem5), uvedené pod kódy 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 nebo 2710 19 49 kombinované nomenklatury6), nebo jakékoliv kapalné palivo, které není lodním palivem5), z něhož se do teploty 250 oC předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát a do teploty 350 oC se předestiluje nejméně 85 % objemových včetně ztrát,

c)
těžkým topným olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem5) ani plynovým olejem podle písmene b), uvedené pod kódy 2710 19 51 až 2710 19 69 kombinované nomenklatury6), které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých topných olejů určených k použití jako palivo, z něhož se do teploty 250 oC předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není možné provést destilaci podle této metody, produkt je pokládán za těžký topný olej,

d)
měrnou sirnatostí celkový obsah síry v původním stavu, vztažený k výhřevnosti spalovaného paliva v původním stavu, vyjádřený v g.MJ-1.


§ 3

Požadavky na kvalitu pevných paliv

(1) Měrná sirnatost černého uhlí, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1.

(2) Měrná sirnatost hnědého uhlí a lignitu, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 1,07 g.MJ-1, od 1. ledna 2010 nesmí překročit 0,95 g.MJ-1 a od 1. ledna 2014 nesmí překročit 0,75 g.MJ-1.

(3) Měrná sirnatost uhelných briket, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1.

(4) Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování v malých stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 12 MJ.kg-1. Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování ve středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 10 MJ.kg-1.


§ 4

Požadavky na kvalitu kapalných paliv

(1) Maximální obsah síry v plynovém oleji nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(2) Maximální obsah síry v těžkém topném oleji nesmí překročit 1 % hmotnostní. Tento požadavek se nevztahuje na těžký topný olej spalovaný

a)
ve spalovacích zdrojích, pro které je jiným právním přepisem7) stanoven emisní limit pro oxid siřičitý,

b)
v rafineriích, pokud měsíční průměr emisí oxidu siřičitého ze všech zdrojů v rafinerii s výjimkou zvláště velkých spalovacích zdrojů spadajících pod písmeno a), bez ohledu na druh paliva nebo kombinace používaných paliv, nepřekročí 1700 mg.m-3 a tato podmínka je stanovena v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu8),

c)
v ostatních zdrojích, pokud emisní limit pro oxid siřičitý stanovený pro tyto zdroje v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu8) nepřekročí 1700 mg.m-3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemová, vztaženo na suchý plyn.

(3) Maximální obsah polychlorovaných bifenylů v kapalném palivu nesmí překročit 5 mg.kg-1.

(4) Minimální výhřevnost kapalného paliva, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 30 MJ.kg-1.


§ 5

Ověřování a osvědčování kvality paliva

(1) Ověření kvality paliva se provádí zejména analýzou odebraného vzorku paliva. Dodržení postupů pro odběr vzorků a provádění analýz měrné sirnatosti a výhřevnosti u paliv v § 3 a obsahu síry, polychlorovaných bifenylů a výhřevnosti u paliv podle § 4 v souladu s určenými normami9) se považuje za splnění požadavků na ověřování kvality paliva podle této vyhlášky.

(2) Osvědčením o kvalitě paliva, které je vystavováno na základě ověření kvality paliva osobou, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce palivo nebo jako první převede vlastnická práva k tomuto palivu, a které obsahuje údaje ve formátu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, je deklarováno splnění požadavků na kvalitu paliva stanovené touto vyhláškou. Osvědčení je vystavováno při každé první dodávce paliva každému odběrateli a následně při změně kvality paliva a dále na vyžádání odběratelem.


§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech

Osoba, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce nebo používání těžký topný olej nebo plynový olej nebo jako první převede vlastnická práva k těmto palivům, ohlašuje každoročně Ministerstvu životního prostředí údaje o obsahu síry v těchto palivech, a to vždy nejpozději do 31. března za uplynulý kalendářní rok, ve formátu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.


____________________________________________________________
1)
Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
3)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
5)
Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
6)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
8)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2009 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 28. ledna 2009 Poslední změna: 12. ledna 2009 Počet shlédnutí: 2738