LEGISLATIVA

134/2005 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

             134/2005 Sb. 
               NÁLEZ 
             Ústavního soudu 
 
           Jménem České republiky 
 
   Ústavní soud rozhodl dne 25. ledna 2005 v plénu ve složení 
JUDr.  František Duchoň,  JUDr. Vojen  Güttler, JUDr. Pavel 
Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří 
Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, 
JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová, JUDr. Michaela 
Židlická o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení § 98 odst. 
4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), 
 
               takto: 
 
   Návrh Krajského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 98 
odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. se zamítá. 
 
              Odůvodnění 
 
                I. 
        Vymezení věci a rekapitulace návrhu 
 
   Ústavnímu soudu byl dne 17.5.2004 doručen návrh Krajského 
soudu v Praze na zrušení ustanovení § 98 odst. 4 zákona 458/2000 
Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), a to pro jeho rozpor s čl. 11 odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod (dále jen "Listina"). 
 
   V řízení vedeném Okresním soudem v Kladně pod sp. zn. 19 
C 164/2001 byla projednávána žaloba V. P. proti žalované T., s. r. 
o., o zaplacení částky 9 000 Kč. Předmětem sporu byl tvrzený nárok 
žalobce na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 9 000 Kč, které 
mělo představovat náhradu za užívání nebytových prostor žalovaným 
v domě ve vlastnictví žalobce, a to po dobu jednoho měsíce. 
Žalovaná společnost namítala, že  je držitelkou licence pro 
zřizování a provoz rozvodných zařízení tepla, a v objektu žalobce 
má výměníkovou stanici. Tato výměníková stanice byla uvedena do 
provozu v roce 1970 a vázne na nemovitosti jako zákonné věcné 
břemeno.  Provozováním  činnosti,  která  odpovídá  oprávnění 
z věcného břemene, nevzniká žalovanému bezdůvodné obohacení. Soud 
prvního stupně žalobu zamítl, když dal zcela za pravdu argumentaci 
žalované strany. Žalobce se proti rozsudku odvolal a Krajský soud 
v Praze rozsudkem ze dne 6.11.2002 č. j. 30 Co 351/2002-57 
rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, neboť se zcela ztotožnil 
s právními názory obsaženými v prvoinstančním rozsudku. 
 
   Na základě ústavní stížnosti žalobce byl rozsudek odvolacího 
soudu zrušen nálezem sp. zn. I. ÚS 137/03 ze dne 18.11.2003 
(Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 31, nález č. 
135). Ústavní soud vyslovil názor, že z čl. 1 Ústavy České 
republiky (dále jen "Ústava"), který je základním interpretačním 
vodítkem činnosti všech orgánů státní moci České republiky, lze 
dovodit, že i při zachování (zásadní) kontinuity se "starým 
právem" je třeba výklad a použití právních norem podřídit jejich 
obsahově materiálnímu  smyslu. Ústava proto  jasně akcentuje 
hodnotovou diskontinuitu se  "starým (komunistickým) režimem" 
a zdůrazňuje ochranu základních práv a svobod, jež z ústavního 
pořádku České republiky vyplývají. 
 
   Ústavní soud v nálezu dále konstatuje, že po listopadu 1989 
došlo  v Československu, nyní  v České republice,  k zásadním 
politickým a ekonomickým změnám. V jejich důsledku byl zaveden 
nový hodnotový systém moderní demokratické společnosti, jehož 
očima je třeba vykládat i staré právní normy, pokud dosud 
existují. Tento systém poskytuje mimo jiné i náležitou ochranu 
právu vlastnickému,  jež patří mezi  základní lidská práva. 
O takovou ochranu se jedná i v konkrétní souzené věci. Tomu 
nebrání - a to ani co do vlastního gramatického textu - ani 
ustanovení § 45 odst. 3  zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o Státní energetické inspekci, ani ustanovení § 98 odst. 4 
v současné době platného energetického zákona, neboť uvedené 
předpisy toliko stanoví, že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož 
i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto 
zákona, zůstávají nedotčena. Dovodil, že uživatel výměníkové 
stanice tuto povinnost má tím spíše, že jde o podnikatelský 
subjekt, který provozuje výměníkovou stanici za účelem komerčním. 
 
   Krajský soud v Praze poté, co obdržel shora uvedený nález 
Ústavního  soudu, kterým  byl jeho  rozsudek zrušen, řízení 
o odvolání žalobce přerušil podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a obrátil se podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 
soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), na 
Ústavní soud s návrhem na zrušení § 98 odst. 4 energetického 
zákona. V návrhu argumentuje, že v daném případě byla výměníková 
stanice vybudována na základě rozhodnutí o přípustnosti stavby ze 
dne 28.4.1969 a ke dni 7.7.1970 bylo vydáno povolení k trvalému 
provozu. V té době byla předmětná problematika upravena zákonem č. 
79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační 
zákon).  Podle § 22  tohoto zákona,  mimo jiné,  za stavby 
a provozování elektrických vedení a jejich příslušenství na cizích 
nemovitostech v rozsahu, vyplývajícím z povolené stavby nejsou 
energetické podniky povinny poskytovat náhradu, přičemž povinnost 
trpět výkon těchto oprávnění vázne na dotčené nemovitosti jako 
věcné břemeno. Podle § 38 elektrizačního zákona ve spojení s § 18 
vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 
79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační 
zákon), se uvedené ustanovení elektrizačního zákona vztahuje 
přiměřeně také na zařízení pro rozvod tepla s příslušenstvím, 
kterým se rozumí mimo jiné výměníky do rozlohy 30 m2. 
 
   Po zrušení uvedeného nařízení vlády zákonem č. 89/1987 Sb., 
o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla, (dále jen "tepelný zákon") 
byla  podle §  20 odst.  4 tohoto  zákona tatáž oprávnění 
energetických podniků věcnými břemeny váznoucími na dotčených 
nemovitostech, která se nezapisovala do evidence nemovitostí. 
Přitom bylo možné do šesti  měsíců ode dne, kdy bylo povoleno 
užívání předmětného zařízení, požádat o jednorázovou náhradu, 
pokud výkonem tohoto oprávnění bylo podstatně omezeno užívání 
nemovitosti, která byla ve vlastnictví a užívání občana nebo 
v osobním užívání občana. 
 
   Tepelný  zákon  byl  zrušen  zákonem  č. 222/1994 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci. Podle § 45 odst. 3 
tohoto zákona oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení 
jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, 
zůstávají  nedotčena. Tento  zákon byl  zrušen nyní platným 
energetickým zákonem, který do svého ustanovení § 98 odst. 4 
v podstatě převzal znění § 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb. 
 
   Krajský soud v Praze z uvedeného vývoje dovozuje, že podle 
platné zákonné úpravy je možné předmětnou výměníkovou stanici 
užívat jako bezplatně zřízené věcné břemeno. S přihlédnutím ke 
shora uvedenému názoru Ústavního soudu je nutné toto omezení 
považovat za rozporné s čl. 11 odst. 4 Listiny, podle kterého 
takové nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném 
zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Pokud podle § 98 odst. 
4 energetického zákona oprávnění  k cizím nemovitostem, jakož 
i omezení jejich užívání, které vzniklo před účinností tohoto 
zákona, zůstávají nedotčena, pak podle logického a gramatického 
výkladu zůstává dle názoru Krajského soudu v Praze nedotčeno 
i oprávnění bezplatně  užívat cizí nemovitost  k provozování 
zařízení pro rozvod tepla, tedy v té podobě, jak bylo původně 
zřízeno. Pokud platí ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona, 
bylo by uložení povinnosti platit náhradu vlastníku nemovitosti za 
omezení jeho vlastnického práva provozováním zařízení pro rozvod 
tepla v rozporu s tímto zákonným ustanovením. 
 
   Krajský soud v Praze tedy navrhuje, aby Ústavní soud nálezem 
 ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona zrušil, a to pro 
jeho rozpor s čl. 11 odst. 4 Listiny. 
 
                II. 
  Rekapitulace podstatných částí vyjádření účastníků řízení 
 
   Ústavní soud zaslal návrh na zahájení řízení v souladu 
s ustanovením § 69 zákona účastníkům řízení - Poslanecké sněmovně 
a Senátu Parlamentu České republiky. 
 
   Poslanecká sněmovna uvedla, že motivem převzetí napadeného 
zákonného ustanovení, které  je obsahově totožné s předchozí 
úpravou podle § 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb., bylo zachování 
právní  kontinuity  v případech  dříve  přidělených oprávnění 
k výrobě a distribuci elektrické energie, plynu a tepla. Domnívá 
se, že napadené zákonné ustanovení s předmětem sporu, kterým je 
povinnost platit úhradu za nucené omezení vlastnického práva, 
nesouvisí a nebrání, aby se vlastníku nemovitosti dostalo ochrany 
jeho vlastnického práva. Proto návrh nepovažuje za důvodný. 
 
   Senát uvedl, že rozpor napadeného zákonného ustanovení s čl. 
11 odst. 4 Listiny  v jeho rozpravě před přijetím usnesení 
k návrhu zákona nebyl podpořen žádným argumentem a Ústavní soud ve 
svém rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 137/03 takový rozpor neshledal. 
Jinak proti návrhu tohoto zákona zazněly zásadní připomínky. 
Týkaly se jednak roztříštěnosti režimu náhrad v rámci časové řady 
postupně  přijímaných  zákonných  úprav,  dále neadekvátnosti 
jednorázové náhrady ke vzniklému věcnému břemeni a k povinnosti 
vlastníka provádět práce v souvislosti s udržováním energetických 
zařízeních v ochranných pásmech na vlastní náklady. Zobecnění 
těchto výtek vedlo k zamítnutí návrhu tohoto zákona. 
 
               III. 
       Dikce napadeného zákonného ustanovení 
 
   Ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona zní: 
 
"(4) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich 
užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají 
nedotčena." 
 
                IV. 
      Podmínky aktivní legitimace navrhovatele 
 
   Návrh na zrušení ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona 
byl podán Krajským soudem v Praze v souvislosti s jeho rozhodovací 
činností (řízením vedeným tímto soudem  pod sp. zn. 30 Co 
351/2002) podle  čl. 95 odst. 2  Ústavy, a tedy v souladu 
s podmínkami obsaženými  v ustanovení § 64  odst. 3 zákona. 
V předmětné věci na straně navrhovatele lze tudíž konstatovat 
naplnění podmínek aktivní legitimace. 
 
                V. 
      Ústavní konformita legislativního procesu 
 
   Ústavní soud je v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona 
v řízení o kontrole zákonů nebo jiných právních předpisů povinen 
posoudit, zda  napadený zákon byl  přijat a vydán  ústavně 
předepsaným způsobem. 
 
   Ze sněmovního tisku 535 třetího volebního období Poslanecké 
sněmovny Ústavní soud zjistil, že energetický zákon navrhla vláda, 
která ustanovení § 98 odst. 4 nijak neodůvodnila. Z usnesení 
hospodářského výboru ze 44. schůze, konané dne 6.9.2000, Ústavní 
soud zjistil, že jím bylo doporučeno projednání a schválení návrhu 
zákona s pozměňovacími návrhy, které se však netýkaly ustanovení 
§ 98 odst. 4. Usnesením Poslanecké sněmovny z 27. schůze třetího 
volebního období, konané dne 21.9.2000, byl vysloven souhlas 
s vládním návrhem energetického zákona, ve znění schválených 
pozměňovacích návrhů. V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 
185 poslanců bylo 144 pro, 21 proti. 
 
   Usnesením výboru Senátu pro evropskou integraci ze 38. schůze 
druhého funkčního období, konané 11.10.2000, bylo doporučeno 
schválení zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Výbor 
Senátu pro hospodářství, zemědělství a dopravu na své 53. schůzi, 
konané dne 24.10.2000, doporučil vrátit návrh zákona Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy.  Pozměňovací návrhy se však 
netýkaly ustanovení § 98 odst. 4. Senát usnesením z 22. schůze 
druhého  funkčního  období,  konané  dne  25.10.2000,  návrh 
energetického zákona zamítl. Z hlasování č. 42 vyplývá, že pro 
zamítnutí návrhu zákona bylo z 51 přítomných senátorů 34 pro, 
proti bylo 8. 
 
   Usnesením Poslanecké sněmovny z 29. schůze třetího volebního 
období, konané dne 28.11.2000,  byl Senátem zamítnutý návrh 
energetického zákona schválen. Z hlasování č. 29 vyplývá, že pro 
návrh zákona bylo ze 195 přítomných poslanců 136, proti bylo 26. 
 
   Prezident zákon podepsal 13.12.2000, premiérovi byl doručen 
k podpisu 15.12.2000, a vyhlášen byl 29.12.2000 ve Sbírce zákonů, 
v částce 131 pod č. 458/2000 Sb. 
 
   Ústavní soud konstatuje, že energetický zákon byl přijat 
ústavně předepsaným způsobem. 
 
                VI. 
  Obsahový soulad napadeného ustanovení s ústavním pořádkem 
 
   Napadené ustanovení § 98 odst. 4 energetického zákona je 
ustanovením,  které  zachovává  kontinuitu  oprávnění k cizím 
nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před 
účinností tohoto zákona. Jde o ustanovení, které se dotýká 
soukromoprávních vztahů, pro které obecně platí zásada zákazu 
retroaktivity. Z této zásady zatím (až na nepatrné výjimky) 
vycházela ustanovení všech občanskoprávních zákonů, které byly 
přijaty na našem území po zrušení obecného zákoníku občanského 
z roku 1811. Vznik právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé 
před účinností nové úpravy, se proto zásadně posuzují podle 
předpisů platných v době jejich vzniku. Z toho pohledu se napadené 
ustanovení nevymyká standardnímu řešení srovnatelné problematiky 
a tento způsob zákonné úpravy v žádném případě nelze považovat za 
rozporný s ústavním pořádkem. Jde-li o práva k věcem jako v tomto 
případě, pak jakýkoliv zásah do těchto práv, který se neopírá 
o svobodné rozhodnutí nositele práva nebo ústavně souladný zákon, 
by byl porušením práva vlastnit majetek, které je zakotveno v čl. 
11 Listiny. 
 
   Navrhovatel svůj návrh na zrušení ustanovení § 98 odst. 4 
energetického zákona opírá o nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 
137/03, ze dne 18.11.2003.  Vychází přitom z případu, který 
rozhoduje. V něm jde o to, že v roce 1969 na základě rozhodnutí 
o přípustnosti stavby bylo v této stavbě vybudováno zařízení pro 
rozvod tepla - výměníková stanice. Podle tehdy platné úpravy 
vzniklo tzv. zákonné věcné břemeno, které zatěžuje předmět stavby 
do současné doby. Existence tohoto věcného břemene spočívajícího 
v oprávnění provozovatele teplárenství bezplatně užívat zařízení 
pro rozvod tepla a zatěžujícího majitele stavby nebylo dotčeno 
žádnou změnou elektrizačního zákona, na základě kterého bylo 
zřízeno, a to i podle dnes platné právní úpravy. Z výše citovaného 
nálezu Ústavního soudu navrhovatel dovozuje, že bezplatnost tohoto 
omezení vlastnického práva je v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny, 
neboť nucené omezení vlastnického práva je možné jen za náhradu. 
 
   Především  je třeba  zdůraznit, že  z citovaného nálezu 
Ústavního soudu nic takového nevyplývá. Naopak Ústavní soud 
považuje existenci zákonných věcných břemen, která vznikla podle 
předchozích právních úprav za legitimní. Ostatně, kdyby takový 
názor nesdílel, musel by sám postupovat podle § 64 odst. 1 písm. 
c)  zákona a  navrhnout zrušení  ustanovení §  98 odst. 4 
energetického zákona. Senát Ústavního soudu pouze dovodil, že 
bezplatné  užívání  výměníkové  stanice  zatěžuje  vlastníka 
nemovitosti natolik, že na něm nelze spravedlivě žádat, aby takový 
zásah do jeho vlastnického práva byl bezplatný. 
 
   Navrhovatel argumentuje tak, že pokud podle § 98 odst. 4 
energetického zákona zůstávají oprávnění k cizím nemovitostem, 
jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností 
tohoto zákona,  zachována a nedotčena,  pak podle logického 
a gramatického výkladu zůstává nedotčeno i oprávnění bezplatně 
užívat cizí nemovitost pro provozování zařízení pro rozvod tepla, 
tedy v té podobě, jak bylo zřízeno. Naznačuje tím, že nelze 
ústavně konformním způsobem vyložit dopad napadeného ustanovení 
tak, aby při zachování věcných břemen vzniklých podle předchozích 
úprav, zejména v období komunismu, bylo možné úspěšně požadovat na 
nositeli oprávnění z takového věcného břemene jakékoliv peněžité 
plnění. 
 
   Ústavní soud takový názor nesdílí. Na jedné straně zůstává 
skutečností, že při zřizování věcných břemen na základě zákona je 
(a doposud vždy byla) náhrada za omezení vlastnického práva 
koncipována  jako  náhrada  jednorázová,  splatná  v zákonem 
stanovených lhůtách tomu, kdo je vlastníkem nemovitosti, na níž 
zřizované věcné břemeno vázne. To lze dovodit z dříve i dnes 
platných cenových předpisů. I podle § 22 odst. 2 věty druhé 
elektrizačního zákona (obdobně jako i podle následných zákonů 
v této oblasti) mohl do tří měsíců ode dne, kdy bylo dílo uvedeno 
do trvalého provozu (užívání), vlastník nebo uživatel nemovitosti, 
která nebyla ve státním socialistickém vlastnictví, žádat, aby mu 
energetický podnik poskytl přiměřenou jednorázovou náhradu, pokud 
byl zřízením vedení podstatně omezen v užívání nemovitosti. 
Bezplatně tedy bylo možné zřídit věcné břemeno jen tam, kde šlo 
o majetek ve vlastnictví státu. To bylo logické, neboť nebyl 
důvod, aby stát sám sobě vyplácel náhradu. Pokud takový majetek 
byl po roce 1989 privatizován, pak ho nabyvatel získal s tímto 
zatížením a ve vztahu k němu nelze hovořit o tom, že by toto 
zatížení vzniklo bezúplatně. Bylo na novém nabyvateli, jako na 
jedné ze smluvních stran, aby zahrnul takové zatížení do ceny za 
převáděný majetek. 
 
   Věcná břemena zřízená na základě zákona (tedy nejen podle 
energetického  zákona)  mají  specifický  režim,  upravený 
veřejnoprávními předpisy, na jejichž základě byla zřízena. I když 
mají nesporný veřejnoprávní prvek daný způsobem jejich vzniku 
a účelem, kterému slouží, nelze přehlížet, že mají i významný 
prvek soukromoprávní. Občanské právo definuje věcné břemeno jako 
právo někoho jiného než vlastníka věci, které ho omezuje tak, že 
je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Tzv. 
zákonná věcná břemena tento charakter mají také. Ostatně zákony, 
podle nichž vznikají, je tímto pojmem označují. Jejich režim však 
není zcela totožný s režimem smluvních věcných břemen, neboť se 
řídí speciální úpravou právních předpisů, které upravují činnosti, 
k jejichž provozování vznikly. Nejde však o úpravu komplexní, 
která by vylučovala použití  obecné úpravy občanského práva 
o věcných břemenech. Proto pokud tyto speciální předpisy nemají 
zvláštní  úpravu,  řídí  se  jejich  režim  obecnou úpravou 
občanskoprávní. 
 
   Na danou problematiku je dále nutno pohlížet podle zásady 
nepravé  retroaktivity.  Podle  této  zásady vyplývají práva 
a povinnosti ze zřízeného věcného břemene nikoliv z právní úpravy, 
na jejímž základě vznikla, nýbrž ze současné zákonné úpravy 
zákonných věcných břemen.  Pokud současné speciální předpisy 
zákonných věcných břemen neupravují náhrady související s jejich 
výkonem, je třeba použít úpravu soukromoprávní. Z ustanovení 
§ 151n odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, vyplývá, že nositel oprávnění z věcného 
břemene je povinen nést přiměřené náklady na zachování (údržbu) 
věci zatížené věcným břemenem a na její opravy. Zásadně tedy nelze 
užívat věcné břemeno zcela bezplatně, ale za úplatu, která 
zahrnuje výdaje spojené se zachováním věci a s jejími opravami. 
Pokud tyto náklady oprávněný z věcného břemene nenese, získává tím 
bezdůvodné obohacení, neboť za něj bylo placeno majitelem věci to, 
co měl po právu platit sám. Stanovení konkrétní podoby této úplaty 
je přitom věcí dohody oprávněného z věcného břemene s povinným 
z věcného břemene. Pokud k dohodě nedojde, je na návrh jednoho 
z nich povinen o této otázce rozhodnout soud. 
 
   V posuzovaném případě tedy lze ústavně konformním způsobem 
vyložit napadené zákonné ustanovení, a to v souladu s názorem 
vysloveným v nálezu Ústavního soudu  sp. zn. I. ÚS 137/03. 
S ohledem na všechny uvedené důvody proto Ústavní soud návrh na 
zrušení § 98 odst. 4 energetického zákona zamítl. 
 
          Předseda Ústavního soudu: 
           JUDr. Rychetský v. r.  

Datum uveřejnění: 7. dubna 2005 Poslední změna: 30. dubna 2005 Počet shlédnutí: 4723