LEGISLATIVA

58/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

58

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách
pěstování geneticky modifikované odrůdy


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


Čl. II

Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, se mění takto:

1. V nadpisu § 2 se slova "písm. a)" zrušují.

2. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 4

Rozsah poskytování informací o pěstování geneticky
modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Údaje poskytované uživateli půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny v § 5, fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá pěstovat v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku geneticky modifikovanou odrůdu3), jsou

a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b)
název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě umístnění organizační složky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c)
název plodiny,

d)
identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

e)
identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

f)
předpokládaná výměra plochy, na které bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

g)
předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

h)
informace o tom, zda bude provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(2) Údaje poskytované Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo") fyzickou nebo právnickou osobou, která pěstuje v příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu3) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, jsou

a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b)
název nebo obchodní firma a právní forma, včetně sídla, popřípadě umístnění organizační složky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c)
identifikační číslo, pokud je přiděleno,

d)
registrační číslo uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, podle evidence půdy podle uživatelských vztahů, pokud je přiděleno,

e)
název plodiny,

f)
identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

g)
identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

h)
výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

i)
zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,

j)
datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

k)
informace o tom, zda bylo provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze podat na formuláři vydaném ministerstvem.

_____________________________________
4)
Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.".

3. V § 5 se za slova "geneticky modifikovanou odrůdou," vkládají slova "nebo od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy téže plodiny s odlišným identifikačním kódem4),".

4. V nadpisu § 6 se slova "písm. f)" nahrazují slovy "písm. e)".

5. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 26. února 2010 Poslední změna: 23. března 2010 Počet shlédnutí: 999