LEGISLATIVA

317/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

             317/2004 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 29. dubna 2004, 
 kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
   ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., 
   o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
   pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním 
    kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně 
   některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním 
 a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, 
       a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
         ve znění pozdějších předpisů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
          Změna zákona o hnojivech 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 156/1998 Sb.,  o hnojivech, pomocných půdních 
látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., se mění 
takto: 
 
   1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) 
zní: 
 
   "(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských 
společenství1) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání 
hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných 
rostlinných  přípravků a  substrátů, podmínky  agrochemického 
zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností 
lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů,1a) 
jakož i  působnost orgánů odborného  dozoru nad dodržováním 
povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat 
sankce. Tento zákon se vztahuje i na hnojiva, pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a substráty, určené k použití jako 
suroviny k dalšímu zpracování. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Nařízení (ES) č. 2003/2003 Evropského Parlamentu a Rady z 13. 
  října 2003 o hnojivech. 
  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně 
  životního prostředí a zejména půdy při používání splaškových 
  kalů v zemědělství. 
  Směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se 
  normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých 
  směrnic týkajících se životního prostředí. 
  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně 
  vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. 
1a) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  souvisejících zákonů.". 
 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod 
čarou č. 1b), a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou. 
 
   2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje 
tečkou a písmeno c) se zrušuje. 
 
   3. V § 1 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Ustanovení tohoto zákona se použijí na statková hnojiva 
a na upravené kaly jen tehdy, je-li to v nich výslovně uvedeno 
a v rozsahu jimi stanoveném. Na hnojiva, pomocné půdní látky, 
pomocné rostlinné přípravky a  substráty, které jsou určeny 
k použití  jako suroviny  k dalšímu  zpracování, se použijí 
ustanovení § 7, 8, 12, 13, § 14 odst. 4 a 5, § 14a, § 14b odst. 
2 písm. a) a b), § 14c a 15.". 
 
   4. V § 2 písm. b) se za slovo "původu" vkládají slova 
"a další vedlejší produkty vzniklé chovem hospodářských zvířat,". 
 
   5. V § 2 písmeno f) zní: 
"f) uváděním  do oběhu  nabízení hnojiv,  statkových hnojiv, 
  pomocných půdních látek,  pomocných rostlinných přípravků 
  a substrátů k prodeji nebo jinému způsobu převodu, jejich 
  prodej nebo jiný způsob převodu a skladování za účelem prodeje 
  nebo jiného způsobu převodu,". 
 
   6. Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje, a to včetně odkazů na 
tuto poznámku pod čarou. 
 
   7. V § 4 odst. 1 se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobyt" 
a za slova "(dále jen "žadatel")" se doplňují slova " , pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví 
jinak". 
 
   8. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "bydliště" nahrazuje 
slovem "pobyt". 
 
   9. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 
včetně poznámek pod čarou č. 12) a 12a) zní: 
 
   "(3) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě 
jsou při skladování hnojiv ve zranitelných oblastech12) povinni 
dodržovat ustanovení zvláštního právního předpisu.12a) 
------------------------------------------------------------------ 
 12) § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
   zákonů (vodní zákon). 
12a) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
   oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
   hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
   v těchto oblastech.". 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 
   10. V § 8 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Ve 
zranitelných oblastech12) musí být  skladována v souladu se 
zvláštním právním předpisem.12a)". 
 
   11. V § 9 se v nadpisu slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci 
se doplňují slova "a upravených kalů". 
 
   12. V § 9 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 12b) 
znějí: 
 
   "(1) Podnikatelé v zemědělství a vlastníci lesních pozemků 
hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni používat hnojiva, 
statková hnojiva a pomocné  látky způsobem stanoveným tímto 
zákonem. Upravené kaly mohou podnikatelé v zemědělství hospodařící 
na zemědělské půdě používat jen v souladu s tímto zákonem 
a zvláštními  právními  předpisy.12b)  Statkovými  hnojivy 
a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy 
rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj 
kulturních rostlin nebo ohrozit potravní řetězec. 
 
   (2) Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být 
používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud 
a) způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku, 
b) jejich použití může vést ke vzniku škody na zemědělské půdě, 
  lesním pozemku nebo na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, 
  popřípadě i v jeho širším okolí, 
c) půda, na kterou mají být aplikovány, je přesycená vodou, 
  pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky 
  větší než 8 cm. 
------------------------------------------------------------------ 
12b) § 33 odst. 1 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
   některých dalších zákonů. 
   Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených 
   kalů na zemědělské půdě.". 
 
   13. V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, 
které znějí: 
 
   "(3) Ustanovení odstavce 2 platí pro používání upravených 
kalů na zemědělské půdě obdobně. 
 
   (4) Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě 
ve zranitelných  oblastech12) jsou povinni  používat hnojiva 
a statková hnojiva v souladu se zvláštním právním předpisem.12a)". 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7. 
 
   14. V § 9 odst. 5 se slova "včetně statkových hnojiv" 
nahrazují slovy " , statkových hnojivech" a na konci odstavce se 
doplňuje věta "Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské 
půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech použitých 
na zemědělské půdě.". 
 
   15. V § 9 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Evidence 
podle odstavce 5 se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, 
statkových hnojiv, pomocných látek  a upravených kalů podle 
jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let.". 
 
   16. V § 9 odst. 7 se slova "a způsob vedení evidence o jejich 
použití" nahrazují slovy " , způsob vedení evidence o použití 
hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů". 
 
   17. V §  10 odst. 1 se věta  druhá nahrazuje větami 
"V případech, kdy hrozí nebezpečí poškození půdní úrodnosti, 
zahrnuje rovněž mikrobiologické a fyzikální rozbory. Ministerstvo 
v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou z důvodu 
ochrany před vstupem nežádoucích látek do potravního řetězce 
rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální 
parametry,  sledované  ústavem  při  agrochemickém  zkoušení 
zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování.". 
 
   18. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo "chemické" vkládají 
slova " , mikrobiologické a fyzikální". 
 
   19. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo "bydliště" nahrazuje 
slovem "pobyt". 
 
   20. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Za účelem 
průběžného přezkoumávání těchto skutečností je osoba oprávněná 
k provádění chemických rozborů vzorků půd povinna účastnit se 
mezilaboratorních   porovnávacích   zkoušek   organizovaných 
ústavem.13a)". 
 
Poznámka pod čarou č. 13a) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"13a) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním 
   kontrolním a  zkušebním ústavu zemědělském  a o změně 
   některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním 
   a zkušebním ústavu zemědělském).". 
 
   21. V § 10 odst. 8 se slova "a pro provádění chemických 
rozborů zemědělských půd." nahrazují slovy " , pro provádění 
chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů zemědělských 
půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů.". 
 
   22. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Vyhodnocení 
výsledků chemických rozborů předává ústav ministerstvu; údaje 
o obsahu  rizikových prvků  a rizikových  látek předává též 
Ministerstvu životního prostředí. Na žádost vlastníka lesních 
pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce ústav předá výsledky 
chemických rozborů týkající se lesních pozemků v jeho vlastnictví, 
nájmu nebo podnájmu; předání výsledků podléhá správnímu poplatku 
podle zvláštního právního předpisu.6)". 
 
   23. V § 12 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Odborný 
dozor při přezkoušení hnojiv, při uvádění hnojiv a statkových 
hnojiv do oběhu, při jejich skladování a používání, jakož i při 
používání upravených kalů vykonává ústav.". 
 
   24. V § 12 odst. 2 písm. a) se za slovo "hnojiva" vkládají 
slova "a statková hnojiva skladují nebo". 
 
   25. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno c), které zní: 
"c) podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě, 
  kteří používají upravené kaly.". 
 
   26. V § 12 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 16) 
a 16a) zní: 
 
   "(3) Zaměstnanci pracující v ústavu, kteří jsou pověřeni 
výkonem odborného dozoru, jsou oprávněni vstupovat po ohlášení do 
podniků, jejich organizačních složek a provozoven,16) zařízení, 
prostor a na pozemky, kde se hnojiva a statková hnojiva produkují, 
skladují, uvádějí do oběhu nebo používají, a na pozemky, kde se 
používají upravené kaly. Do objektů důležitých pro obranu státu 
mohou  vstupovat za  podmínek stanovených  zvláštním právním 
předpisem.16a)  Jsou oprávněni  vyžadovat od  osob uvedených 
v odstavci 2 potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost 
k nerušenému a  rychlému výkonu dozoru,  jakož i k  odběru 
kontrolních vzorků. 
------------------------------------------------------------------ 
 16) § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. 
   § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
   (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona 
   č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb. 
16a) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
   ve znění zákona č. 320/2002 Sb.". 
 
   27. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) Ústav rovněž dozírá, zda podnikatelé v zemědělství 
hospodařící na zemědělské  půdě ve zranitelných oblastech12) 
dodržují podmínky pro skladování a používání hnojiv a statkových 
hnojiv stanovené zvláštním  právním předpisem;12a) ustanovení 
odstavce 1 věty druhé a odstavce 3 platí obdobně.". 
 
   28. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 
   "(6) Ústav rovněž dozírá, zda osoby uvedené v odstavci 2 
dodržují  povinnosti stanovené  právním předpisem  Evropských 
společenství s bezprostředními účinky.". 
 
   29. V § 13 odstavec 1 zní: 
 
   "(1)  Ústav  uloží  výrobcům,  dovozcům, dodavatelům,1b) 
podnikatelům v  zemědělství nebo vlastníkům  lesních pozemků 
hospodařícím na těchto pozemcích, kteří produkují, uvádějí do 
oběhu, skladují nebo používají hnojiva a statková hnojiva, nebo 
podnikatelům v zemědělství hospodařícím na zemědělské půdě, kteří 
používají upravené kaly, zvláštní opatření, zejména je oprávněn 
a) zakázat použití hnojiva, statkového hnojiva nebo upraveného 
  kalu, pokud nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem, 
b) nařídit odstranění zjištěných závad při skladování hnojiva nebo 
  statkového hnojiva.". 
 
   30. § 14 včetně nadpisu zní: 
 
        "Přestupky a jiné správní delikty 
 
               § 14 
 
   (1) Vlastník zemědělské půdy se dopustí přestupku tím, že 
nestrpí  odběry  půdních  vzorků  pro  agrochemické zkoušení 
zemědělských půd podle § 10 odst. 5. 
 
   (2) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce 
se přestupku dopustí tím,  že nestrpí úkony související se 
zjišťováním půdních vlastností lesních pozemků podle § 11 odst. 3. 
 
   (3) Vlastník lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích 
se přestupku dopustí tím, že 
a) nevede soustavně a řádně evidenci o hnojivech, statkových 
  hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě nebo 
  lesních pozemcích podle § 9 odst. 5 věty první a § 9 odst. 6, 
b) poruší ustanovení o  skladování hnojiv, statkových hnojiv 
  a pomocných látek podle § 8 nebo ustanovení o jejich používání 
  podle § 9 odst. 1 a 2. 
 
   (4) Vlastník lesních pozemků se přestupku dopustí tím, že ve 
lhůtě určené podle § 13 nesplní zvláštní opatření uložené ústavem 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
   (5) Za přestupek podle odstavců 1, 2 a odst. 3 písm. a) lze 
uložit pokutu do výše 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 3 
písm. b) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč a za přestupek podle 
odstavce 4 lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.". 
 
   31. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které včetně 
poznámek pod čarou č. 17) až 18a) znějí: 
 
               "§ 14a 
 
   Pokutu za jiný správní delikt ve výši podle § 14 odst. 5 lze 
uložit 
a) právnické osobě, dopustí-li  se některého z protiprávních 
  jednání uvedených v § 14 odst. 1 až 4, 
b) podnikateli  v  zemědělství,  dopustí-li  se  některého 
  z protiprávních jednání uvedených v § 14 odst. 1, 3 a 4, 
c) výrobci,  dovozci  nebo  dodavateli,1b)  dopustí-li  se 
  protiprávního jednání uvedeného v § 14 odst. 4. 
 
               § 14b 
 
   (1) Podnikateli v zemědělství hospodařícímu na zemědělské 
půdě lze uložit pokutu za jiný správní delikt do výše 
a) 50 000  Kč, jestliže  nevede soustavně  a řádně evidenci 
  o upravených kalech použitých na zemědělské půdě podle § 9 
  odst. 5 a 6, 
b) 100 000 Kč, jestliže poruší ustanovení o používání upravených 
  kalů na zemědělské půdě podle § 9 odst. 1, 2 a 3, 
c) 500 000 Kč, jestliže nesplní jinou povinnost stanovenou právním 
  předpisem Evropských společenství s bezprostředními účinky. 
 
   (2) Výrobci, dovozci nebo dodavateli1b) lze uložit pokutu za 
jiný správní delikt do výše 
a) 100 000 Kč, jestliže neskladuje  hnojiva a pomocné látky 
  způsobem podle § 8, 
b) 500 000 Kč, jestliže nedodrží podmínky označování a balení 
  hnojiva nebo další povinnosti stanovené v § 7, 
c) 5 000 000 Kč, jestliže do oběhu uvedl hnojivo nebo pomocnou 
  látku, které nebyly registrovány, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. 
  a) a § 3 odst. 3. 
 
               § 14c 
 
   (1) Na přestupky a jejich projednávání podle § 14 se vztahuje 
zvláštní právní předpis.17) 
 
   (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo fyzické 
osobě,  která je  podnikatelem, se  přihlédne k  závažnosti 
protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 
následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. 
 
   (3) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, 
která je podnikatelem, se projedná podle správního řádu. 
 
   (4) Protiprávní jednání právnické osoby nebo fyzické osoby, 
která je podnikatelem, nelze projednat, uplynuly-li od jeho 
spáchání 3 roky. 
 
   (5) Přestupky a jiné  správní delikty v prvním stupni 
projednává a uložené pokuty vybírá ústav. 
 
   (6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu České 
republiky. Pokuty vymáhá územní finanční orgán18) podle zvláštních 
právních předpisů.18a) 
------------------------------------------------------------------ 
 17) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 18) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 
   znění pozdějších předpisů. 
18a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
   pozdějších předpisů.". 
 
   32. V § 16 se v úvodní části textu slova "§ 8 odst. 4, § 9 
odst. 5" nahrazují slovy "§ 8 odst. 5, § 9 odst. 7". 
 
   33. V § 16 písmena c) a d) znějí: 
"c) podrobnosti skladování hnojiv a statkových hnojiv, způsobu 
  používání hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek na 
  zemědělské půdě a lesních pozemcích, způsobu vedení evidence 
  o použití  hnojiv,  statkových  hnojiv,  pomocných  látek 
  a upravených kalů, 
 d) rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální 
  parametry  sledované ústavem  při agrochemickém  zkoušení 
  zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování, postupy 
  pro odběr vzorků, pro provádění chemických, mikrobiologických 
  a fyzikálních rozborů zemědělských půd a pro vyhodnocení 
  výsledků těchto rozborů,". 
 
                Čl.II 
 
           Přechodné ustanovení 
 
   Řízení o správních deliktech, která ústav zahájil přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních 
právních předpisů. 
 
               Čl.III 
 
           Zmocňovací ustanovení 
 
   Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil 
úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a  substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
jak vyplývá z pozdějších zákonů. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
           Změna zákona o odpadech 
 
                Čl.IV 
 
   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
356/2003 Sb. a zákona č. 188/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 33 odst. 1 se slovo "a" za slovem "rostlin" nahrazuje 
čárkou a za slova "prováděcím předpisem" se vkládají slova 
"a v souladu s programem použití kalů stanoveným původcem kalů". 
 
   2. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Program 
použití kalů je povinen předat osobě uvedené v odstavci 1.". 
 
   3. V § 71 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
"e) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,". 
 
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j). 
 
   4. § 73 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 73 
 
          Ministerstvo zemědělství 
 
   Ministerstvo  zemědělství  koordinuje  provádění  kontrol 
dodržování povinností při používání upravených kalů na zemědělské 
půdě.". 
 
   5. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 73a 
 
     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
 
   Kontrolu dodržování povinností při používání upravených kalů 
na zemědělské půdě vykonává a sankce za porušení těchto povinností 
ukládá podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona 
č.  317/2004  Sb.,  Ústřední  kontrolní  a  zkušební  ústav 
zemědělský.". 
 
              ČÁST TŘETÍ 
        Změna zákona o Ústředním kontrolním 
         a zkušebním ústavu zemědělském 
 
                Čl.V 
 
   Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění 
zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 2 odst. 1 písm. f) se tečka na konci věty nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 
"g) klasifikace těl jatečných zvířat.". 
 
   2. V poznámce pod čarou č. 4) se doplňují slova "Zákon č. 
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.". 
 
   3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3)  Ústav  dále  plní  úkoly  vyplývající  pro  něj 
z bezprostředně  závazných  právních  předpisů  Evropských 
společenství, zejména vykonává  dozor nad plněním povinností 
vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně 
závazných právních předpisů Evropských společenství.". 
 
   4. V § 3 odst. 4 se za slova "zkušební stanice" vkládají 
slova " , ověřovací střediska (známkovny chmele)". 
 
   5. V § 7 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 
 
   "(6) Zjistí-li Ústav při provádění kontroly porušení zákona, 
uloží  za to  sankci stanovenou  podle zvláštních  právních 
předpisů.4) V případě, že došlo k nápravě protiprávního stavu 
v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo 
zjištěno porušení povinnosti, může Ústav upustit od uložení 
pokuty. 
 
   (7) Při porušení bezprostředně závazných právních předpisů 
Evropských společenství může Ústav uložit sankci až do výše 
1 000 000 Kč.". 
 
                Čl.VI 
 
           Zmocňovací ustanovení 
 
   Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil 
úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním 
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak 
vyplývá z pozdějších zákonů. 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
          Změna zákona o zemědělství 
 
               Čl.VII 
 
   V § 2c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. 
a zákona č. 85/2004 Sb., se doplňuje odstavec 7, který včetně 
poznámky pod čarou č. 4v) zní: 
 
   "(7) Práva a povinnosti vzniklé na základě mezinárodní 
smlouvy4v) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
z Ministerstva zemědělství na Fond, pokud k jejich přechodu již 
nedošlo na základě smlouvy. 
------------------------------------------------------------------ 
4v) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství.". 
 
              ČÁST PÁTÁ 
              ÚČINNOST 
 
               Čl.VIII 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
             Špidla v. r. 

 

Datum uveřejnění: 29. dubna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 6683