LEGISLATIVA

321/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.

321

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem
a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. a) se číslo "30" nahrazuje číslem "18" a číslo "20" se nahrazuje číslem "12".

2. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)
zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení,".

3. V § 7 odst. 2 písm. a) se číslo "15" nahrazuje číslem "18" a číslo "10" se nahrazuje číslem "12".

4. V § 7 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení,".

5. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den".

6. § 8 včetně nadpisu zní:


"§ 8

Řešení nedostatku přepravní kapacity

(1) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci roční přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků na rezervaci ročních přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné přepravní kapacity.

(2) Po přidělení ročních přepravních kapacit rozdělí provozovatel přepravní soustavy zbývající volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků na rezervaci měsíčních přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje zbývající volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením zbývající volné přepravní kapacity tento požadavek na výši zbývající volné přepravní kapacity.".

7. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:

"i)
měsíčně skutečné příjmy za kalendářní měsíc za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 měsíců,

j)
měsíčně skutečné příjmy za kalendářní měsíc za chybějící vyrovnávací plyn za posledních 12 měsíců,

k)
měsíčně skutečné výdaje za kalendářní měsíc za přebývající vyrovnávací plyn za posledních 12 měsíců.".

8. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým uživatelem tohoto bodu.".

9. V § 11 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.

10. V § 11 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
klouzavá smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá na počet plynárenských dní určených počtem kalendářních dní měsíce, ve kterém je podle smlouvy zahájena distribuce plynu, a končí uplynutím posledního plynárenského dne účinnosti smlouvy.".

11. V § 11 odst. 2 se slovo "Smlouvy" nahrazuje slovem "Smlouvu" a za slovo "pouze" se vkládají slova "pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu A nebo B".

12. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a klouzavé smlouvy o distribuci plynu".

13. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova "přidělení distribuční kapacity" vkládají slova "u roční smlouvy".

14. V § 12 odst. 2 se číslo "20" nahrazuje číslem "18" a číslo "16" se nahrazuje číslem "12".

15. V § 12 odst. 3 se číslo "20" nahrazuje číslem "18" a číslo "16" se nahrazuje číslem "12".

16. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Žádost o přidělení distribuční kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem pouze v případě, že konečný zákazník nebo obchodník s plynem má pro příslušné odběrné místo uzavřenu jinou smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou. Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu nesmí přesáhnout v součtu s ostatními přidělenými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo konečného zákazníka velikost distribuční kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo. Žádost o přidělení distribuční kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu vyhodnotí provozovatel distribuční soustavy nejpozději do 3 pracovních dní po doručení žádosti a výsledky vyhodnocení přidělení distribuční kapacity neprodleně oznámí žadateli.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

17. V § 13 odst. 2 se číslo "13" nahrazuje číslem "6".

18. V § 13 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje čísly "3 a 5".

19. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:


"§ 13a

Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení konečného zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze u nově připojujícího se konečného zákazníka nebo u konečného zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě konečného zákazníka. Za odběrné místo konečného zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo konečného zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u konečného zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. U konečných zákazníků s charakterem odběru otop zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u konečného zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců. Za odběrné místo konečného zákazníka s charakterem odběru otop se považuje takové odběrné místo konečného zákazníka, kde 50 % a více roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

(3) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě konečného zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit maximální denní distribuční kapacitu pro příslušné odběrné místo sjednanou ve smlouvě o připojení.

(4) Žádost o distribuční kapacitu ve zkušebním provozu předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, nejpozději 18 kalendářních dní a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být distribuce plynu ve zkušebním provozu zahájena. Součástí žádosti je plán denních odebraných množství plynu v období zkušebního provozu.

(5) V případě, že distribuce plynu bude navazovat na distribuci plynu ve zkušebním provozu, může v rámci distribuce plynu ve zkušebním provozu konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, požádat o přidělení roční nebo měsíční distribuční kapacity, a to nejpozději 10 kalendářních dní před ukončením distribuce plynu ve zkušebním provozu, pokud se s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak. Pokud provozovatel distribuční soustavy neuzavře s uživatelem smlouvu o distribuci plynu do 6 kalendářních dnů před ukončením distribuce plynu ve zkušebním provozu, nelze roční nebo měsíční distribuční kapacitu přidělit, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s uživatelem jinak.".

20. V § 16 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

"b)
měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský měsíc a maximální doba trvání smlouvy je 12 plynárenských měsíců,

c)
denní smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský den a maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní, nebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

21. § 17 včetně nadpisu zní:


"§ 17

Postup při rezervaci skladovací kapacity

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem každoročně od počátku skladovacího roku.

(2) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem předkládá uživatel nejpozději 40 kalendářních dní a nejdříve 6 kalendářních měsíců před začátkem skladovacího roku, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 30 kalendářních dní před začátkem skladovacího roku.

(3) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu předkládá uživatel nejpozději 25 kalendářních dní a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, od kterého je rezervace požadována.

(4) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro denní smlouvy o uskladňování plynu předkládá uživatel nejpozději 10 kalendářních dní a nejdříve 25 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 5 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována.

(5) Krátkodobou smlouvu o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem uzavírá provozovatel podzemního zásobníku plynu pouze s uživateli, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem. Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem předkládá uživatel nejpozději 25 kalendářních dní a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s příslušným uživatelem jinak. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s příslušným uživatelem jinak.

(6) Výsledná rezervovaná skladovací kapacita oznámená žadateli se nepovažuje za rezervovanou, pokud žadatel neuzavře s provozovatelem podzemního zásobníku plynu smlouvu o uskladňování plynu do desátého kalendářního dne ode dne oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit pro roční smlouvy o uskladňování plynu, do pátého kalendářního dne pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu a druhého kalendářního dne u denní a krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu.

(7) Při uzavírání smluv o uskladňování plynu s pevným výkonem zohlední provozovatel podzemního zásobníku plynu změny nedostatku pevného výkonu vzniklé z důvodu neuzavření smluv o uskladnění s pevným výkonem uživateli, kterým byl požadovaný výkon potvrzen.

(8) Žádost o rezervaci skladovací kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem podzemního zásobníku plynu poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup. Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

(9) Termín a pořadí přijetí žádostí podle odstavců 2 až 4 nemá vliv na posuzování žádostí o rezervaci skladovací kapacity.".

22. V § 19 písmeno a) zní:

"a)
roční plán snížení velikosti skladovací kapacity nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých podzemních zásobníků plynu,".

23. V § 19 se na konci písmene b) doplňují slova "za každý skladovací rok".

24. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)
předávacím místům přeshraničních plynovodů,".

25. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňují věty "U předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu, u kterého není přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, je odpovědnost za odchylku přiřazena výrobci plynu. Odchylku v odběrném místě konečného zákazníka bez přiřazeného subjektu zúčtování odpovědného za odchylku hradí konečný zákazník provozovateli soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení připojeno, za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.".

26. V § 21 odst. 3 větě druhé se za slova "za dodanou" vkládají slova ", s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s uskladňováním plynu2a)".

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

____________________________________
"2a)
§ 58 odst. 1 písm. i) a § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona.".

27. V § 21 odst. 6 se slovo "až" nahrazuje slovem "a".

28. V § 22 odst. 3 se slovo "až" nahrazuje slovem "a".

29. V § 23 odst. 2 písm. b) se za slova "zásobníku plynu" vkládá slovo ", který".

30. V § 25 odst. 5 se slova "1 hodiny" nahrazují slovy "2 hodin".

31. V § 27 odst. 5 se slovo "desátého" nahrazuje slovem "jedenáctého" a slova "12:00 hodin dvanáctého" se nahrazují slovy "9:00 hodin třináctého".

32. V § 29 odst. 2 se slovo "osmého" nahrazuje slovem "devátého" a slovo "pátého" se nahrazuje slovem "šestého".

33. V § 29 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Každý kalendářní den nejpozději do 10:30 hodin předá výrobce plynu provozovateli distribuční soustavy za předcházející plynárenský den předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu.

(4) Do 11:30 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 11:30 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce, předá výrobce plynu provozovateli distribuční soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu.".

34. V § 30 odst. 1 se slovo "osmého" nahrazuje slovem "devátého" a slovo "pátého" se nahrazuje slovem "šestého".

35. V § 30 odst. 1 písm. d) se slova "pro příslušný kalendářní měsíc" nahrazují slovy "k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce".

36. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně v příslušné distribuční soustavě platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce.".

37. V § 30 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

"(4) Do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce, předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 7a k této vyhlášce za vyúčtování distribuce plynu za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele, a tato odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc pro jednotlivé zasílání dat označena.

(5) Provozovatel přepravní soustavy zpřístupní údaje zasílané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 4 nejpozději 24 hodin po jejich obdržení.

(6) Každý den nejpozději do 13:00 hodin zpřístupní provozovatel přepravní soustavy ve svém informačním systému předběžné hodnoty odběru plynu v odběrném místě konečného zákazníka, který změnil dodavatele, pro subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě a pro dodavatele plynu v příslušném odběrném místě. Dále zpřístupní předběžné hodnoty odběru plynu dalším registrovaným účastníkům trhu, kterým přístup k předběžným hodnotám odběru plynu povolí dodavatel plynu nebo subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě.

(7) Provozovatel přepravní soustavy nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému pro odběrné místo konečného zákazníka, který změnil dodavatele, subjektu zúčtování přiřazeného k odpovědnosti za odchylku v příslušném odběrném místě, dodavateli plynu v příslušném odběrném místě a dalším registrovaným účastníkům trhu, kterým přístup povolil dodavatel plynu nebo subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě, skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.".

38. V § 31 odst. 6 se slova "jako aritmetický průměr posledních známých skutečných odběrů 4 kalendářních dní stejných podle názvu a bezprostředně předcházejících tomuto dni" nahrazují slovy "podle odstavce 8".

39. V § 31 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

"(7) Nejsou-li pro přepočtený typový diagram k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

(8) Náhradní odhad předpokládané spotřeby v odběrném místě s měřením typu B provede provozovatel přepravní soustavy tímto způsobem:

a)
pro odběrné místo s měřením typu B konečného zákazníka, který změnil dodavatele, se určí náhradní odhad předpokládané spotřeby jako součin předběžné denní spotřeby všech konečných zákazníků v příslušné distribuční soustavě, koeficientu určeného podle odstavce 9 a váhy odběrného místa určené podle odstavce 10,

b)
pro odběrná místa s měřením typu B konečných zákazníků, kde nedošlo ke změně dodavatele, se určí náhradní odhad předpokládané spotřeby těchto odběrných míst jako součin předběžné denní spotřeby všech konečných zákazníků v příslušné distribuční soustavě, koeficientu určeného podle odstavce 9 a rozdílu hodnoty 1 a součtu vah pro všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu B, ve kterých došlo ke změně dodavatele, určené podle odstavce 10.

(9) Koeficient zastoupení odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu B na celkové spotřebě se stanoví jako podíl skutečné denní spotřeby v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B a celkové denní spotřeby v příslušné distribuční soustavě za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu.

(10) Váha pro odběrné místo s měřením typu B konečného zákazníka, který změnil dodavatele, se určí jako podíl spotřeby v tomto odběrném místě a celkové denní spotřeby všech odběrných míst zákazníků s měřením typu B v příslušné distribuční soustavě za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu.".

40. V § 32 odst. 3 písmeno f) zní:

"f)
nejpozději do 9:00 hodin prvního dne po plynárenském dni skutečné klimatické podmínky, v případě, že skutečné plynárenské klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek.".

41. V § 34 odst. 1 se číslo "12" nahrazuje číslem "13".

42. V § 34 odst. 3 se slovo "desátý" nahrazuje slovem "jedenáctý".

43. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Provozovatel přepravní soustavy každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým provozovatelům distribučních soustav skutečné hodnoty alokací množství plynu subjektů zúčtování na předávacím místě přeshraničního plynovodu za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.".

44. § 36 a 37 znějí:


"§ 36

(1) Změnou dodavatele účastníka trhu s plynem je změna

a)
dodavatele za jiného dodavatele,

b)
počtu dodavatelů,

c)
dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo

d)
dodavatele za dodavatele poslední instance.

(2) Nejpozději 20 kalendářních dní před změnou dodavatele uzavře účastník trhu s plynem s novým dodavatelem smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele a nejpozději 18 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 10:00 hodin doručí nový dodavatel žádost o změnu dodavatele provozovateli přepravní soustavy. Žádost o změnu dodavatele musí obsahovat následující údaje:

a)
identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b)
typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c)
závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s plynem nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která se dodávka uskutečňuje,

d)
výčet odběrných míst a jejich identifikaci EIC kódy.

(4) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele a nejpozději 18 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 10:00 hodin doručí nový dodavatel žádost o změnu dodavatele provozovateli příslušné distribuční soustavy. Žádost o změnu dodavatele musí obsahovat následující údaje:

a)
identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b)
typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c)
výčet a identifikace odběrných míst.

(5) Pokud je při změně dodavatele nutné uzavřít smlouvu o distribuci plynu, podává se žádost o změnu dodavatele podle odstavce 4 současně s žádostí o přidělení distribuční kapacity podle § 12.

(6) Do 7 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 16 kalendářních dní před změnou dodavatele, informuje provozovatel přepravní soustavy o přijetí žádosti o změnu dodavatele provozovatele příslušné distribuční soustavy, stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování a nový subjekt zúčtování.

(7) Do 7 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 16 kalendářních dní před změnou dodavatele, informuje provozovatel příslušné distribuční soustavy o přijetí žádosti o změnu dodavatele provozovatele přepravní soustavy, stávajícího dodavatele a nového dodavatele.

(8) Do 10 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 15 kalendářních dní před změnou dodavatele, zaregistruje příslušný provozovatel distribuční soustavy u provozovatele přepravní soustavy odběrné místo účastníka trhu s plynem, ve kterém dochází ke změně dodavatele.

(9) Do 20 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 10 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 12:00 hodin oznámí provozovatel příslušné distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy, stávajícímu dodavateli a novému dodavateli výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele.

(10) Do 25 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 9 kalendářních dní před změnou dodavatele, provozovatel přepravní soustavy oznámí provozovateli příslušné distribuční soustavy, stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, stávajícímu subjektu zúčtování a novému subjektu zúčtování výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele.


§ 37

(1) Nejpozději 1 pracovní den do 10:00 hodin před změnou dodavatele může stávající subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, požádat provozovatele přepravní soustavy o vrácení přepravní kapacity.

(2) Stávající subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, může požádat o vrácení přepravní kapacity maximálně do výše sjednané distribuční kapacity v odběrném místě konečného zákazníka, ve kterém dochází ke změně dodavatele.

(3) Provozovatel přepravní soustavy vyhoví požadavku na vrácení přepravní kapacity v případě, že nový subjekt zúčtovávání v odběrném místě konečného zákazníka, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, k okamžiku změny dodavatele rezervoval přepravní kapacitu pro příslušný domácí bod přepravní soustavy. Požadavku na vrácení přepravní kapacity vyhoví provozovatel přepravní soustavy maximálně do takové výše, aby v příslušném domácím bodě přepravní soustavy nepřevýšila velikost vrácené přepravní kapacity velikost nově rezervované přepravní kapacity.

(4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli o vrácení přepravní kapacity nejpozději 5 kalendářních dní po změně dodavatele, zda vyhoví požadavku na vrácení přepravní kapacity a v jaké výši. Po oznámení výsledků vyhodnocení žádosti lze přepravní kapacitu vrátit nejpozději dvanáctý kalendářní den po změně dodavatele.".

45. V § 38 odst. 2 se za slovo "dodavateli" vkládají slova "a předchozímu subjektu zúčtování".

46. V § 38 odst. 3 se slova "nebo účastníkem trhu s plynem" nahrazují slovy ", stávajícím dodavatelem a konečným zákazníkem".

47. V § 38 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Při změně dodavatele konečného zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě, se postupuje obdobně podle § 36 až 38.

(6) Při změně dodavatele v odběrném místě konečného zákazníka s měřením typu B provozovatel příslušné distribuční soustavy zasílá nejpozději ke dni změny dodavatele provozovateli přepravní soustavy skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě konečného zákazníka za poslední 2 známé kalendářní měsíce. Provozovatel distribuční soustavy zasílá provozovateli přepravní soustavy skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo konečného zákazníka v termínu podle § 29 odst. 2 písm. d) i za plynárenský měsíc předcházející změně dodavatele.".

48. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:


"§ 39a

Společná ustanovení

(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle § 23 až 25, § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. a), b), d) až f), § 30 odst. 3 a 5, § 31 odst. 6 a § 34 odst. 1, 2 a 4 se uvádějí zaokrouhlené v celých kWh.

(2) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. a) a b) se uvádějí v celých m3.

(3) Hodnoty předávané podle § 29 odst. 1 jsou zasílány zaokrouhlené v celých kWh nebo v celých m3, přičemž v případě údajů zasílaných v m3 použije provozovatel přepravní soustavy pro přepočet na kWh předběžné hodnoty spalného tepla.".

49. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.


není v digitální podobě

50. Za přílohou č. 7 se doplňuje příloha č. 7a, která zní:

"Příloha č. 7a k vyhlášce č. 524/2006 Sb.


není v digitální podobě


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou bodu 37, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 2715