LEGISLATIVA

543/2004 Sb.

Nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

             543/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 11. října 2004, 
     kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., 
        kterým se stanoví některé postupy 
  při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem 
 
   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. 
a zákona č. 237/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 
Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 
317/2004 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé 
postupy při provádění opatření  společné organizace trhu se 
škrobem, se mění takto: 
 
   1. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
"e) poskytuje doplňkové  národní dotace pro  hospodářský rok 
  2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace") 
  prostřednictvím příslušného výrobce,". 
 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 
 
   2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým 
  se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. 
  Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se 
  stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, 
  pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se 
  vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, 
  kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. 
  Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, 
  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 
  1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad 
  v odvětví obilovin a rýže. 
  Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým 
  se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních 
  náhrad pro zemědělské produkty. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, 
  kterým se stanoví společná  prováděcí pravidla k režimu 
  poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty 
  vyvážené ve formě zboží,  na něž se nevztahuje příloha 
  I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým 
  se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
  společné zemědělské politiky. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým 
  se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
  společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
  režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 
  2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 
  1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 
  1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 
  2529/2001.". 
 
   3. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 
a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: 
 
   "(2) Informaci podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje 
schválený výrobce, který není zároveň výrobcem základního výrobku. 
 
   (3) Na dodávky základního výrobku uskutečněné před vydáním 
osvědčení lze poskytnout výrobní náhradu, pokud v době uskutečnění 
dodávky byla pro základní výrobek stanovena nulová výše výrobní 
náhrady a pokud schválený výrobce tyto dodávky Fondu prokáže.". 
 
   4. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně 
nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a, 9b a 9c zní: 
 
              "ČÁST ŠESTÁ 
            DOPLŇKOVÁ DOTACE 
 
               § 13a 
 
         Stanovení výše doplňkové dotace 
 
   (1) Výše doplňkové dotace se stanoví podle obsahu škrobu 
v bramborách a je uvedena v příloze č. 9a. 
 
   (2) Doplňkovou dotaci stanovenou v eurech přepočte Fond na 
peněžní jednotku České republiky  (Kč) podle směnného kurzu 
stanoveného  bezprostředně  závazným  předpisem  Evropských 
společenství9a). 
 
               § 13b 
 
          Žádost o doplňkovou dotaci 
 
   (1) Žádost o doplňkovou dotaci podává Fondu výrobce, který má 
s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro 
výrobu škrobu9b) a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv 
podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou 
dotaci pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve 
výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok. 
 
   (2) Výrobce podá žádost o doplňkovou dotaci do konce druhého 
měsíce následujícího  po měsíci, ve  kterém výrobce převzal 
v příslušném hospodářském roce  od pěstitele brambor dodávku 
brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu 
škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 
kalendářní měsíc. 
 
   (3) Fond poskytne a vyplatí doplňkovou dotaci pěstiteli 
brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající 
ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce 
na  základě  změny  vlastnických  nebo  uživatelských vztahů 
výrobce9c). 
 
   (4) Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem. 
 
   (5) Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové 
dotace a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
               § 13c 
 
        Poskytnutí platby pěstiteli brambor 
 
   (1) Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele 
brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu 
obdržel. 
 
   (2) Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku 
kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování 
brambor pro výrobu škrobu 
a) smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu, 
b) doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor 
  dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování 
  brambor pro výrobu škrobu, 
c) doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem 
  podle odstavce 1. 
------------------------------------------------------------------ 
9a) Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 
  o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných 
  plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, 
  Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko. 
9b) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 
  2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
  (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu 
  bramborového škrobu. 
9c) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.". 
 
Dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až 
devátá. 
 
   5. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní: 
 
          "Příloha č. 9a k nařízení vlády č. 115/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------- 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-185.pdf." 
 
                Čl.II 
 
   U dodávek brambor, které výrobce převzal v hospodářském roce 
2004/2005 od pěstitelů brambor v souladu se smlouvou o pěstování 
brambor pro výrobu škrobu, lze žádost o doplňkovou dotaci podle 
§ 13b nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto nařízení, podat nejpozději do 2 měsíců po 
dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud by lhůta stanovená pro 
podání žádosti v § 13b odst. 2 nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula 
dříve. 
 
               Čl.III 
 
              Účinnost 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r.  

Datum uveřejnění: 11. října 2004 Poslední změna: 24. října 2004 Počet shlédnutí: 3616