LEGISLATIVA

575/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.

             575/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 10. listopadu 2004, 
      kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., 
   kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy 
         pro regulaci cen v energetice, 
        ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb. 
 
   Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), k provedení § 17 odst. 7 písm. f) energetického zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška  č.  438/2001  Sb.,  kterou  se stanoví obsah 
ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve 
znění vyhlášky č. 13/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní: 
"a) celkovými  ztrátami  v  distribučních elektroenergetických 
  soustavách - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na 
  vstupu do distribuční soustavy a množstvím elektrické energie 
  na výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu 
  provozovatele distribuční soustavy,". 
 
   2. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: 
"c) celkovými ztrátami v distribučních plynárenských soustavách 
  - rozdíl mezi množstvím energie zemního plynu na vstupu do 
  distribuční soustavy a množstvím energie zemního plynu na 
  výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu 
  provozovatele distribuční soustavy,". 
 
   3. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova "v hornině" nahrazují 
slovy "do horniny". 
 
   4. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní: 
"e) celkovými ztrátami  v přenosové soustavě  - rozdíl mezi 
  množstvím elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy 
  a množstvím  elektrické energie  na výstupu  z přenosové 
  soustavy,". 
 
   5. V § 2 odst. 1 se na začátku písmene f) vkládá slovo 
"průmyslovým". 
 
   6. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní: 
"g) faktorem efektivity - Úřadem stanovená hodnota, o níž se 
  upravuje průmyslový eskalační  faktor a mzdový eskalační 
  faktor,". 
 
   7. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní: 
"h) lokální distribuční soustavou v plynárenství - distribuční 
  soustava, která není přímo připojena k přepravní soustavě nebo 
  má ke konci kalendářního roku počet připojených konečných 
  zákazníků menší než 90 000,". 
 
   8. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní: 
"i) mírou výnosnosti - vážené průměrné náklady kapitálu vyjádřené 
  v procentech a stanovené analyticky Úřadem,". 
 
   9. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní: 
"k) povolenými náklady - náklady bez odpisů nezbytné k zajištění 
  licencované činnosti, jejichž výchozí hodnota je stanovena 
  analyticky Úřadem,". 
 
   10. V § 2 odst. 1 se písmena l) a m) zrušují. 
 
Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písmena l) až s). 
 
   11. V § 2 odst. 1 písm. l) se slovo "vstupující" nahrazuje 
slovy "na vstupu". 
 
   12. V § 2 odst. 1 písm. m) se slova "podle písmene e)" 
zrušují. 
 
   13. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní: 
"n) povolenou  mírou  celkových  ztrát  v  distribučních 
  elektroenergetických soustavách - procentně vyjádřený podíl 
  celkových ztrát v distribuční soustavě na celkovém množství 
  elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy, přičemž 
  míra celkových ztrát je dána součtem povolené míry technických 
  ztrát v distribuční soustavě a povolené míry obchodních ztrát 
  korigované koeficientem snížení obchodních ztrát,". 
 
   14. V § 2 odst. 1 písmeno o) zní: 
"o) regionální distribuční soustavou v plynárenství - distribuční 
  soustava připojená k přepravní soustavě,". 
 
   15. V § 2 odst. 1 písmeno p) zní: 
"p) regulovaným rokem - rok, pro který Úřad v daném kalendářním 
  roce stanovuje ceny,". 
 
   16. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní: 
"r) tarifem - Úřadem stanovená cena dodávky elektrické energie 
  nebo cena elektrického výkonu pro různé skupiny chráněných 
  zákazníků a Úřadem stanovené ceny za distribuci na distribuční 
  úrovni nízkého napětí,". 
 
   17. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní: 
"s) faktorem souvisejícím s otevíráním trhu - faktor zohledňující 
  změnu stanovených povolených výnosů související s otevíráním 
  trhu stanovený analyticky Úřadem,". 
 
   18. V § 2 odst. 1 se doplňují písmena t) až z), která znějí: 
"t) faktorem odběrných míst - faktor zohledňující změnu počtu 
  odběrných míst, 
 u) koeficientem faktoru odběrných míst - míra vlivu faktoru 
  odběrných míst stanovená analyticky Úřadem, 
 v) koeficientem mzdového  eskalačního faktoru -  míra vlivu 
  mzdového eskalačního faktoru stanovená analyticky Úřadem, 
 w) koeficientem snížení povolené míry obchodních ztrát - je 
  hodnota, o niž Úřad upravuje povolenou míru obchodních ztrát, 
 x) korekčním faktorem pro činnost distribuce elektřiny - faktor 
  zohledňující nedodržení Úřadem stanovených povolených výnosů, 
 y) korekčním faktorem pro činnost dodávky zemního plynu - faktor 
  zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými náklady na 
  nákup zemního plynu, 
 z) korekčním faktorem pro činnost poskytování systémových služeb 
  - faktor zohledňující skutečné náklady a výnosy za systémové 
  služby.". 
 
   19. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
   "(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí 
a) korekčním faktorem pro činnost přenosu elektřiny - faktor 
  zohledňující skutečné náklady a výnosy za použití zařízení 
  přenosové soustavy, 
b) korekčním faktorem pro činnost přepravy nebo distribuce zemního 
  plynu - faktor zohledňující nedodržení Úřadem stanovených 
  povolených výnosů, 
c) mzdovým eskalačním faktorem - faktor zohledňující vývoj indexu 
  průměrné měsíční mzdy v průmyslu, 
d) povolenou mírou obchodních ztrát - procentně vyjádřený podíl 
  rozdílu   celkových   ztrát   a   technických   ztrát 
  v elektroenergetické distribuční soustavě na celkovém množství 
  elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy, 
e) povolenou mírou technických ztrát - procentně vyjádřený podíl 
  technických ztrát v elektroenergetické distribuční soustavě na 
  celkovém množství elektrické energie na vstupu do distribuční 
  soustavy, 
f) povoleným výnosem - výnos z licencované činnosti stanovený jako 
  součet povolených nákladů, odpisů  a zisku; u distribuce 
  elektřiny členěný podle napěťových úrovní, 
g) proměnnými  náklady -  náklady na  krytí celkových ztrát 
  v přenosové soustavě nebo distribučních soustavách, 
h) regulační bází aktiv - hodnota majetku nezbytného k zajištění 
  licencované činnosti; výchozí hodnota regulační báze aktiv je 
  stanovena analyticky Úřadem, 
i) ziskem pro činnost dodávky elektřiny a zemního plynu - hodnota 
  stanovená analyticky Úřadem, 
j) ziskem pro činnost poskytování systémových služeb - hodnota 
  stanovená analyticky Úřadem, 
k) ziskem pro činnost přenosu elektřiny, distribuce elektřiny, 
  přepravy zemního plynu a distribuce zemního plynu - hodnota 
  získaná součinem míry výnosnosti a hodnoty regulační báze 
  aktiv, 
l) změnou hodnoty odpisů - meziroční změna odpisů, jejíž hodnotu 
  stanoví analyticky Úřad, 
m) změnou hodnoty regulační báze aktiv - meziroční změna regulační 
  báze aktiv, jejíž hodnotu stanoví analyticky Úřad.". 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
   20. V § 3 se v nadpisu slova "odvětví elektroenergetiky" 
nahrazují slovem "elektroenergetice". 
 
   21. V § 3 odst. 1 se číslo "2002" nahrazuje číslem "2005". 
 
   22. V § 3 písm. a) se slova "odst. 2" zrušují. 
 
   23. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní: 
"d) poskytování systémových služeb;". 
 
   24. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno g), které zní: 
"g) dodávka elektřiny chráněným zákazníkům na distribuční úrovni 
  nízkého napětí.". 
 
   25. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení 
odstavce 1. 
 
   26. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní: 
 
               "§ 4 
 
        Způsob regulace v elektroenergetice 
 
   (1) Způsoby regulace cen jsou v návaznosti na § 3 stanoveny 
v souladu se zvláštním právním předpisem3). 
 
   (2) Ceny činností podle § 3 písm. c) až g) jsou individuální 
pro jednotlivé držitele licence. 
 
   (3) Ceny podle § 3 písm. c) jsou stanoveny postupem uvedeným 
v příloze č. 1. 
 
   (4) Ceny podle § 3 písm. d) jsou stanoveny postupem uvedeným 
v příloze č. 2. 
 
   (5) Ceny podle § 3 písm. e) jsou stanoveny postupem uvedeným 
v přílohách č. 3 a 4. 
 
   (6) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny 
na distribučních  napěťových úrovních velmi  vysokého napětí 
a vysokého napětí se skládají ze dvou složek: ceny za rezervovanou 
kapacitu zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy 
v Kč/MW a rok nebo měsíc a ceny za použití zařízení přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/MWh. 
 
   (7) Cena za distribuci elektřiny na distribuční napěťové 
úrovni nízkého  napětí se skládá ze  dvou složek: ceny za 
rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč vztažené 
ke jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem 
a ceny za použití distribuční soustavy v Kč/MWh. 
 
   (8) Ceny za distribuci elektřiny jsou kumulativní vzhledem 
k tomu, že zahrnují také složku související s krytím nákladů za 
přenos  elektřiny a  za distribuci  elektřiny v  sousedních 
distribučních soustavách na napěťové úrovni velmi vysokého napětí, 
složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových 
úrovní distribuční soustavy, složku související s příspěvkem pro 
decentrální  výrobu a  složku související  s příspěvkem  za 
zprostředkování plateb. 
 
   (9) Ceny za činnost uvedenou v § 3 písm. g) jsou stanoveny 
formou tarifů tak, aby byla dodržena průměrná cena příslušné 
činnosti stanovená Úřadem postupem uvedeným v příloze č. 5 a byl 
dodržen vztah 
 
          Suma (Wpn x Cpn) =< Cchze, 
 
kde 
 
Wpn   je váhový podíl tarifu n vyjádřený podílem množství 
     elektřiny dodané za tarif n a celkového množství dodané 
     elektřiny, 
Cpn   je navrhovaná výše tarifu n, 
Cchze  je  průměrná  cena  dodávky  elektřiny pro chráněné 
     zákazníky. 
 
   (10) Cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny 
z obnovitelných zdrojů  a ze zdrojů  s kombinovanou výrobou 
elektřiny a tepla a postup kompenzace vícenákladů jsou stanoveny 
postupem uvedeným v příloze č. 6. 
 
   (11) Cena podle § 3 odst. 1 písm. f) je stanovena postupem 
uvedeným v příloze č. 7. 
 
   (12) Cena příspěvku pro decentrální zdroje vyvedené do 
distribučních sítí a postup kompenzace příspěvků jsou stanoveny 
postupem uvedeným v příloze č. 8. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Zákon č.  526/1990 Sb., o  cenách, ve znění  pozdějších 
  předpisů.". 
 
   27. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní: 
 
               "§ 5 
 
     Způsob tvorby a změny cen v elektroenergetice 
 
   (1) Způsob tvorby ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a kombinované výroby elektřiny a tepla je v souladu se zvláštním 
právním předpisem4). 
 
   (2) Způsob tvorby cen uvedených v § 4 odst. 3 až 5, 9 a 11 je 
stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce, 
jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavce 4 
zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad nestanoví 
jinak v případě poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence. 
 
   (3) Regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. 
prosincem 2009. 
 
   (4) Parametry regulačního vzorce, které jsou s výjimkou změny 
vyplývající z odstavce 2 po celou dobu trvání regulačního období 
neměnné, jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přenos 
elektřiny nejpozději 7 měsíců před začátkem regulačního období, 
pro držitele licence na distribuci elektřiny a pro operátora trhu 
nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období v rozsahu: 
a) výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů 
  příslušných licencovaných činností;  u činnosti distribuce 
  elektřiny v členění podle napěťových úrovní distribuce, 
b) výchozí hodnota regulační báze aktiv licencovaných činností; 
  u činnosti distribuce  v členění podle  napěťových úrovní 
  distribuce, 
c) roční hodnota faktoru efektivity, 
d) povolený rámec  rozptylu míry ztrát  pro činnost přenosu 
  elektřiny, 
e) povolená míra technických ztrát, 
f) povolená míra obchodních ztrát, 
g) koeficient snížení povolené míry obchodních ztrát, 
h) zisk pro činnost poskytování systémových služeb, 
i) část příjmů z aukcí, která je využita pro snížení povolených 
  výnosů přenosu elektřiny, 
j) koeficient mzdového eskalačního faktoru, 
k) výchozí cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek 
  operátorem trhu. 
 
   (5) Parametry regulačního vzorce, které jsou stanoveny Úřadem 
pro držitele licence na přenos elektřiny nejpozději 7 měsíců před 
začátkem každého regulovaného roku a pro držitele licence na 
distribuci elektřiny nejpozději 5 měsíců před začátkem každého 
regulovaného roku, jsou stanovovány v rozsahu: 
a) míra výnosnosti pro jednotlivé licencované činnosti, přičemž 
  hodnota výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační 
  období se v jednotlivých letech upravuje pouze o případné změny 
  sazby daně z příjmů podle zvláštního právního předpisu5), 
b) předběžné hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen 
  regulovaného roku, 
c) předběžná cena silové elektřiny pro nákup ztrát v přenosové 
  soustavě a v distribučních soustavách, 
d) faktor související s otevíráním trhu, 
e) korekční faktor pro jednotlivé držitele licence, 
f) povolený  rámec  rozptylu  povolených  výnosů pro činnost 
  distribuce elektřiny, 
g) povolená míra celkových ztrát v přenosové soustavě, 
h) změna hodnoty regulační báze aktiv jednotlivých licencovaných 
  činností; u činnosti distribuce v členění podle napěťových 
  úrovní distribuce, 
i) změna hodnoty odpisů provozovatele přenosové soustavy. 
 
   (6) Provozovatelé lokálních distribučních soustav 
a) používají ceny a tarify provozovatele regionální distribuční 
  soustavy, k jehož zařízení jsou připojeni, nebo 
b) požádají Úřad o stanovení individuálních povolených výnosů 
  a povolených proměnných nákladů; pro stanovení cen a tarifů se 
  v tomto případě použije postup obdobný s postupem platným pro 
  provozovatele  regionální  distribuční  soustavy,  přičemž 
  parametry stanovované Úřadem podle odstavců 4 a 5 jsou platné 
  i pro příslušné provozovatele lokální distribuční soustavy. 
  Úřad může v odůvodněných případech individuálně upravit rozsah 
  nezbytně nutných ekonomických a technických údajů pro stanovení 
  individuální ceny podle specifických vlastností distribučních 
  soustav jednotlivých  provozovatelů lokálních distribučních 
  soustav. 
 
   (7) Úřad na  vyžádání provozovatele lokální distribuční 
soustavy poskytne předběžně stanovené ceny a tarify provozovatele 
regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojen. 
 
   (8)  Jednotliví provozovatelé  regionálních distribučních 
soustav předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku 
a držitel licence  na přenos elektřiny vždy  do 15. května 
kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok údaje o skutečně 
dosažených výnosech licencované  činnosti v posledním účetně 
ukončeném kalendářním roce, a to včetně podkladů pro jejich 
ověření, a dále podklady podle § 14. 
 
   (9) Návrh na změnu ceny za rezervovanou kapacitu zařízení 
přenosové soustavy v Kč/MW a rok, návrh na změnu ceny za použití 
zařízení přenosové soustavy v Kč/MWh  a návrh na změnu cen za 
systémové služby  je držitelem licence  na přenos elektřiny 
předkládán do  30. června kalendářního  roku předcházejícího 
regulovaný rok. 
 
   (10) Ceny podle odstavce 9 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 
31. července kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům regionálních 
distribučních soustav včetně ostatních cen potřebných pro výpočet. 
 
   (11)  Návrhy na  změnu kumulativní  ceny elektřiny  za 
rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok 
a kumulativní ceny za  použití zařízení distribuční soustavy 
v Kč/MWh pro úrovně velmi vysokého napětí a vysokého napětí 
distribuce a dále návrh na změnu tarifů za službu distribuční 
soustavy na úrovni nízkého napětí pro regulovaný rok, návrh na 
změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu 
struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro první rok 
regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou 
předkládány provozovateli regionálních distribučních soustav Úřadu 
vždy nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího 
regulovaný rok. 
 
   (12) Ceny podle odstavce 11 jsou Úřadem stanoveny a sděleny 
do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
provozovatelům regionálních distribučních soustav, provozovatelům 
lokálních distribučních soustav podle odstavce 7 na základě jejich 
žádosti. 
 
   (13)  Návrhy na  změnu kumulativní  ceny elektřiny  za 
rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok 
a kumulativní ceny za  použití zařízení distribuční soustavy 
v Kč/MWh pro úrovně velmi vysokého napětí a vysokého napětí 
distribuce a dále návrh na změnu tarifů za službu distribuční 
soustavy na úrovni nízkého napětí pro regulovaný rok, návrh na 
změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu 
struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro první rok 
regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou 
předkládány provozovateli lokálních distribučních soustav podle 
odstavce 6 písm. b) Úřadu nejpozději do 15. října kalendářního 
roku předcházejícího regulovaný rok. 
 
   (14) Ceny podle odstavce 13 jsou Úřadem stanoveny a sděleny 
do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
provozovatelům lokálních distribučních soustav. 
 
   (15) Návrhy na změnu cen za činnosti operátora trhu pro 
regulovaný rok, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou 
předkládány operátorem trhu Úřadu vždy do 30. června kalendářního 
roku předcházejícího regulovaný rok. 
 
   (16) Ceny podle odstavce 15 jsou Úřadem stanoveny a sděleny 
do 31. července kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
operátorovi trhu. 
 
   (17) Tarify a ceny uplatňované v rámci licencovaných činností 
podle § 3 jsou s účinností od 1. ledna příslušného regulovaného 
roku stanoveny cenovými rozhodnutími Úřadu do 30. listopadu 
kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Vyhláška  č. 252/2001  Sb., o  způsobu výkupu  elektřiny 
  z obnovitelných zdrojů  a z kombinované  výroby elektřiny 
  a tepla. 
5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
   28. § 6 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 6 
 
          Ověření výsledků regulace 
    a stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice 
 
   Korekční faktory v elektroenergetice jsou stanoveny způsobem 
uvedeným v příloze č. 9.". 
 
   29. § 7 se včetně nadpisu zrušuje. 
 
   30. § 8 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 8 
 
     Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství 
 
   (1) Od 1. ledna 2005 jsou regulovány ceny těchto činností: 
a) přeprava plynu, 
b) distribuce plynu 
  1. provozovatelem regionální distribuční soustavy, 
  2. provozovatelem lokální distribuční soustavy. 
 
   (2) Do doby úplného otevření trhu s plynem je regulována cena 
dodávky plynu: 
a) příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným 
  zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, 
b) chráněným  zákazníkům,  jejichž  zařízení  je  připojeno 
  k regionální distribuční soustavě, 
c) chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k přepravní 
  soustavě, 
d) chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k lokální 
  distribuční soustavě. 
 
   (3) Od 1. ledna 2005 jsou regulovány ceny ostatních plynů 
dodávaných konečným zákazníkům.". 
 
   31. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní: 
 
               "§ 9 
 
         Způsob regulace v plynárenství 
 
   (1) Způsoby regulace cen jsou v návaznosti na § 8 stanoveny 
zvláštním právním předpisem3). 
 
   (2) Ceny podle § 8 jsou stanovovány pro jednotlivé držitele 
licencí. 
 
   (3) Ceny podle § 8 odst. 1 písm. a) jsou stanoveny postupem 
uvedeným v příloze č. 10. 
 
   (4) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. a) jsou stanoveny postupem 
uvedeným v příloze č. 11. 
 
   (5) Ceny podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 jsou stanoveny 
postupem uvedeným v příloze č. 12. 
 
   (6) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. b) jsou stanoveny tak, aby 
byla dodržena průměrná cena příslušné činnosti stanovená Úřadem 
postupem uvedeným v příloze č. 13 a byl dodržen vztah 
 
         Suma (Wpkzn x Cpkzn) =< sdzpij, 
 
kde 
 
Wpkzn  je váhový podíl ceny produktu nebo služby n vyjádřený 
     podílem plánovaného množství energie zemního plynu dodané 
     příslušným držitelem licence chráněným zákazníkům za cenu 
     produktu nebo služby n a celkového množství energie 
     zemního  plynu dodané  příslušným držitelem  licence 
     chráněným zákazníkům, 
Cpkzn  je navrhovaná cena produktu nebo služby n, 
sdzpij  je průměrná cena dodávky jednotkového množství energie 
     zemního plynu příslušného držitele licence. 
 
   (7) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. c) jsou stanoveny postupem 
uvedeným v příloze č. 14. 
 
   (8) Základní kategorizace chráněných zákazníků ve smyslu 
§ 9  odst. 6  je stanovena  zvláštním právním  předpisem6). 
Kategorizace chráněných zákazníků nad rámec tohoto zvláštního 
právního předpisu podléhá schválení Úřadu. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení 
  a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.". 
 
   32. § 10 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 10 
 
      Způsob tvorby a změny cen v plynárenství 
 
   (1) Způsob tvorby cen uvedených v § 9 odst. 3 až 7 je 
stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce, 
jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavců 3 a 4 
zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad v případě 
poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence nestanoví jinak. 
 
   (2) Regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. 
prosincem 2009. 
 
   (3) Parametry regulačního vzorce, které jsou s výjimkou změny 
vyplývající z odstavce 1 po celou dobu trvání regulačního období 
neměnné, jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přepravu 
plynu, pro držitele licence na obchod s plynem dodávajícího plyn 
příslušným držitelům licence,  kteří dodávají plyn chráněným 
zákazníkům  připojeným k  regionálním distribučním soustavám, 
nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období a pro 
příslušné držitele licence dodávající plyn chráněným zákazníkům, 
jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, 
nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího začátek 
regulačního období v rozsahu: 
a) výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů 
  příslušných licencovaných činností, 
b) výchozí hodnota regulační báze aktiv příslušných licencovaných 
  činností, 
c) roční hodnota faktoru efektivity, 
d) povolená míra celkových ztrát v přepravní soustavě, 
e) koeficient faktoru odběrných míst, 
f) koeficient mzdového eskalačního faktoru, 
g) hodnota povolené ztráty, popřípadě zisku podle § 11, 
h) zisk pro činnost podle § 8 odst. 2 písm. a). 
 
   (4) Parametry regulačního vzorce, které jsou stanoveny Úřadem 
pro držitele licence na přepravu plynu nejpozději 5 měsíců před 
začátkem každého regulovaného roku a pro držitele licence na 
distribuci  plynu  nejpozději  15.  září  kalendářního  roku 
předcházejícího každý regulovaný rok, jsou stanovovány v rozsahu: 
a) míra výnosnosti pro jednotlivé licencované činnosti, přičemž 
  hodnota výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační 
  období se v jednotlivých letech upravuje pouze o případné změny 
  sazby daně z příjmů podle zvláštního předpisu5), 
b) faktor odběrných míst, 
c) korekční faktor pro jednotlivé držitele licence, 
d) cena plynu pro krytí ztrát v distribučních soustavách pro 
  jednotlivé držitele licence a nákupní cena pro krytí ztrát 
  v přepravní soustavě, 
e) faktor související s otevíráním trhu, 
f) povolená míra celkových  ztrát v distribučních soustavách 
  připojených na přepravní  soustavu, přičemž povolená míra 
  celkových ztrát v distribučních soustavách je pro jednotlivé 
  držitele licence individuální, 
g) povolený rámec rozptylu povolených výnosů za činnost podle 
  § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1, 
h) změna hodnoty regulační báze aktiv, 
i) změna hodnoty odpisů provozovatele přepravní soustavy, 
j) zisk pro činnost podle § 8 odst. 2 písm. b). 
 
   (5) Provozovatelé lokálních distribučních soustav 
a) používají  pro konečné  zákazníky ceny  shodné s  cenami 
  provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení 
  jsou připojeni, nebo 
b) požádají Úřad o stanovení individuálních povolených výnosů; pro 
  stanovení cen se v tomto případě použije postup obdobný 
  s postupem platným pro provozovatele regionální distribuční 
  soustavy, přičemž parametry stanovované Úřadem podle odstavců 
  3 a 4 jsou platné i pro příslušné provozovatele lokální 
  distribuční soustavy. Úřad  může v odůvodněných případech 
  individuálně upravit rozsah  nezbytně nutných ekonomických 
  a technických údajů pro stanovení individuální ceny podle 
  specifických vlastností  distribučních soustav jednotlivých 
  provozovatelů lokálních distribučních soustav. 
 
   (6) Pro dodávku chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je 
připojeno k lokální distribuční soustavě, se používají ceny 
a) shodné s cenami dodávky chráněným zákazníkům připojeným ke 
  stejné regionální distribuční  soustavě jako daná lokální 
  distribuční soustava, nebo 
b) Úřad na základě žádosti příslušného držitele licence stanoví 
  cenu dodávky individuálně, přičemž pro stanovení ceny se 
  použije přiměřeně postup uvedený v příloze č. 13. 
 
   (7) Úřad na  vyžádání provozovatele lokální distribuční 
soustavy poskytne předběžně stanovené ceny a tarify provozovatele 
regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojen. 
 
   (8) Změny cen podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) bodu 1 jsou 
v průběhu regulačního  období prováděny jednou  ročně, a to 
s účinností od 1. ledna regulovaného roku. Změny spojené se změnou 
ceny energie lze provádět od 1. dubna, 1. července a 1. října 
regulovaného roku podle přílohy č. 15. 
 
   (9) Pokud dojde ke změně ceny pro chráněné zákazníky s roční 
fakturací mimo termín pravidelného odečtu, stanoví se spotřeba 
plynu procentuálním rozdělením měsíčních odběrů podle zvláštního 
právního předpisu6). 
 
   (10)  Jednotliví  držitelé  licencí  na přepravu plynu, 
uskladňování  plynu, distribuci  plynu, jejichž  zařízení je 
připojeno k přepravní soustavě, a obchod s plynem předloží Úřadu 
vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
podklady podle § 14. 
 
   (11) Držitel licence na přepravu plynu předloží Úřadu do 15. 
srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok návrh ceny 
přepravy, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty. 
 
   (12) Držitelé licence na obchod dodávající plyn příslušným 
držitelům licence, kteří  dodávají plyn chráněným zákazníkům 
připojeným k regionálním distribučním soustavám, předloží Úřadu do 
15. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok návrh 
ceny energie zemního plynu a návrh ceny za uskladňování zemního 
plynu pro chráněného zákazníka. 
 
   (13) Ceny podle odstavců 11 a 12 jsou Úřadem stanoveny 
a sděleny do 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný 
rok držiteli licence na přepravu plynu, držitelům licence na 
obchod dodávajícím plyn  příslušným držitelům licence, kteří 
dodávají plyn chráněným  zákazníkům připojeným k regionálním 
distribučním  soustavám a  jednotlivým držitelům  licence na 
distribuci, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě. 
 
   (14) Jednotliví držitelé licence na distribuci plynu, jejichž 
zařízení je připojeno k přepravní soustavě, předloží Úřadu návrhy 
cen pro činnost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v souladu 
s § 9 odst. 8 do 30. září kalendářního roku předcházejícího 
regulovaný rok. 
 
   (15) Ceny podle odstavce 14 jsou Úřadem stanoveny a sděleny 
do 15. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok 
jednotlivým držitelům  licence na distribuci  plynu, jejichž 
zařízení je  připojeno k přepravní  soustavě, provozovatelům 
lokálních distribučních soustav podle odstavce 5. 
 
   (16) Úřad je oprávněn provést následné změny stanovené ceny 
energie zemního plynu v případě zjištěných odchylek od ceny nákupu 
zemního plynu. Změny ceny sdělí Úřad držiteli licence na přepravu, 
příslušným držitelům licence dodávajícím plyn chráněným zákazníkům 
a držitelům licence na distribuci plynu, jejichž zařízení je 
připojeno  k přepravní  soustavě, nejpozději  do 30.  října 
kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok. 
 
   (17) Návrhy změny ceny energie zemního plynu předkládá 
držitel licence na obchod s plynem dodávající plyn příslušným 
držitelům licence, kteří  dodávají plyn chráněným zákazníkům 
připojeným k regionálním distribučním soustavám, Úřadu nejméně 2 
měsíce před termínem změny ceny energie zemního plynu, s výjimkou 
změny ceny od 1. ledna regulovaného roku, kdy je návrh ceny 
předkládán k 15. říjnu, přičemž je uplatňován postup, který umožní 
současné změny této ceny v celém řetězci dodávek zemního plynu 
všem  zákaznickým kategoriím.  Ceny jsou  stanoveny cenovými 
rozhodnutími Úřadu a zveřejněny nejpozději jeden měsíc před 
termínem změn cen. 
 
   (18) Nové ceny produktů a služeb uplatňovaných v rámci 
licencovaných činností a  podléhajících cenové regulaci jsou 
s účinností od 1. ledna regulovaného roku stanoveny cenovými 
rozhodnutími Úřadu, a to nejpozději do 30. listopadu kalendářního 
roku předcházejícího regulovaný rok.". 
 
   33. § 11 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 11 
 
          Ověření výsledků regulace 
     a stanovení korekčních faktorů v plynárenství 
 
   Korekční faktory v plynárenství jsou stanoveny způsobem 
uvedeným v příloze č. 15.". 
 
   34. V § 12 odst. 3 se slovo "dodávky" zrušuje. 
 
   35. V § 13 se v nadpisu slovo "dodávky" zrušuje. 
 
   36. V § 13 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 
 
   37. V § 13 odst. 3 se slova "odstavcích 2 a 3" nahrazují 
slovy "odstavci 2". 
 
   38. V § 13 se odstavec 6 zrušuje. 
 
   39. V § 14 odst. 1 se za slovo "kalendářní" vkládají slova 
"nebo hospodářský". 
 
   40. V § 14 odst. 2 se za slovo "ekonomické" vkládají slova 
"a technické" a za slovo "kalendářní" vkládají slova "nebo 
hospodářský". 
 
   41. V § 14 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují. 
 
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g). 
 
   42. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu 
a poznámek pod čarou č. 9 až 12 zní: 
 
               "§ 14a 
 
    Postup stanovení ceny při vzniku držitele licence 
       a přeměny stávajících držitelů licence 
        v elektroenergetice a plynárenství 
 
   (1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního 
předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu 
daného kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence 
licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad 
při stanovení  cen přiměřeně v  elektroenergetice ustanovení 
§ 5 a v plynárenství ustanovení § 10. 
 
   (2) Je-li v průběhu daného kalendářního roku udělena licence 
právnímu nástupci v důsledku splynutí9) dvou nebo více držitelů 
licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence 
nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce 
držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do 
konce daného  kalendářního roku. Dojde-li  v průběhu daného 
kalendářního roku ke sloučení10) dvou nebo více držitelů licence 
na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého 
přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, 
nadále ceny  regulovaných činností stanovené  pro zanikající 
držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do 
konce daného kalendářního roku. 
 
   (3) Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku k převodu 
jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře11), 
který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající 
držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále 
ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do 
konce daného  kalendářního roku. Dojde-li  v průběhu daného 
kalendářního roku k rozdělení držitele licence jako právnické 
osoby12), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud 
jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel 
licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele 
licence, a to do konce daného kalendářního roku. 
 
   (4) Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku k převodu 
nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické 
zařízení  sloužící  výkonu  licencované  činnosti, platí pro 
nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části do konce daného 
kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem 
nebo pronajímatelem na vymezeném  území, kde je energetické 
zařízení umístěno. 
 
   (5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, 
rozdělení držitele licence či převodu jmění na společníka nebo 
akcionáře podle odstavce 3, nebo k převodu nebo nájmu podniku či 
jeho části podle odstavce 4, dojde po 30. listopadu daného 
kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro 
regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele 
licence, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, 
a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro 
následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, 
společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo nájemce podniku 
nebo jeho části na celý regulovaný rok, případně pro jeho část při 
uplatnění postupu podle § 10 odst. 8. Stejně se postupuje i tehdy, 
pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, 
převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře nebo převodu 
nebo nájmu podniku či jeho části podle tohoto odstavce, zahájené 
v průběhu daného kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni 
regulovaného roku. 
------------------------------------------------------------------ 
 9) § 69a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
10) § 69a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 
  předpisů. 
11) § 69b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
12) § 69c zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   43. Příloha č. 1 zní: 
 
             "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   44. Příloha č. 2 zní: 
 
             "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   45. Příloha č. 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: 
 
             "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   46. Příloha č. 4 zní: 
 
             "Příloha č. 4 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   47. Příloha č. 5 zní: 
 
             "Příloha č. 5 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   48. Příloha č. 6 zní: 
 
             "Příloha č. 6 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   49. Příloha č. 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní: 
 
             "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   50. Příloha č. 8 zní: 
 
             "Příloha č. 8 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   51. Příloha č. 9 zní: 
 
             "Příloha č. 9 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   52. Příloha č. 10 zní: 
 
             "Příloha č. 10 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   53. Příloha č. 11 zní: 
 
             "Příloha č. 11 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   54. Příloha č. 12 zní: 
 
             "Příloha č. 12 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   55. Příloha č. 13 zní: 
 
             "Příloha č. 13 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   56. Příloha č. 14 zní: 
 
             "Příloha č. 14 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
   57. Příloha č. 15 zní: 
 
             "Příloha č. 15 k vyhlášce č. 438/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně.  Ve formátu  PDF  je  k dispozici  na adrese 
  http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-195.pdf." 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Předseda: 
             Ing. Fiřt v. r.Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 10. listopadu 2004 Poslední změna: 28. listopadu 2004 Počet shlédnutí: 4118