LEGISLATIVA

80/2010 Sb.

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

  80/2010 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 18. března 2010

  o  stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f)
  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
  v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
  zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24, 25 a 54
  energetického zákona:

  Omezení  spotřeby  elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do
  elektrizační soustavy

  § 1

  (1) Výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy, lze omezit, nebo
  výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, lze měnit těmito
  způsoby:

  a) snížením hodnoty výkonu odebíraného z elektrizační soustavy podle
  plánu omezování spotřeby (dále jen „regulační plán“), jehož použití a
  obsahové  náležitosti  včetně  způsobu  oznamování, vyhlašování a
  odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 této
  vyhlášky,

  b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich
  odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo
  provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro
  přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny

  1. podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou
  uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky,

  2. podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a
  aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky,

  3.  operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy, nebo
  distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance
  dotčené části elektrizační soustavy,

  c) změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační
  soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové
  soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

  (2) Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze
  nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného
  stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí
  zařízení nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s
  frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance
  dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na
  základě  vyhodnocení  situace technickým dispečinkem provozovatele
  přenosové  soustavy  nebo  technickými  dispečinky  provozovatelů
  distribučních soustav. Toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na
  zákazníky,  jejichž  zařízení  jsou připojena pouze k zahraniční
  elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této
  zahraniční elektrizační soustavy.

  (3) Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na
  technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny a výrobu
  a dodávku tepla.

  § 2

  (1) Postup a rozsah omezení odebíraného výkonu nebo změny dodávaného
  výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze zpracovává technický
  dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými
  dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených na
  přenosovou soustavu (dále jen „regionální distribuční soustava“). Na
  postup  provozovatelů  distribučních  soustav, které nejsou přímo
  připojeny  k  přenosové  soustavě (dále jen „lokální distribuční
  soustava“), se vztahuje § 7.

  (2) Plán snížení odebíraného výkonu vypínáním vybraných spotřebičů
  zpracovaný pro účely regulačního plánu je samostatnou součástí programu
  vysílání  signálu  hromadného  dálkového  ovládání  zpracovávaného
  provozovateli regionálních distribučních soustav.

  (3) Zvyšování odebíraného výkonu u zařízení, která byla odstavena z
  provozu nebo byla v provozu se sníženým odebíraným výkonem, není možné
  zahájit od vyhlášení a po dobu platnosti regulačních stupňů snižujících
  odebíraný výkon z elektrizační soustavy a po dobu jejich účinnosti, s
  výjimkou bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob.

  (4) Vypínací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele
  přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů
  regionálních distribučních soustav stanoví postup vypínání a hodnoty
  vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových či lokálních
  poruch v elektrizační soustavě. Na postup provozovatelů lokálních
  distribučních soustav se vztahuje § 7. Přerušení dodávky elektřiny se
  provádí vypnutím vybraných částí přenosové soustavy nebo distribuční
  soustavy.

  (5) Frekvenční plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele
  přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních
  distribučních soustav a výrobci elektřiny je postup pro předcházení a
  řešení stavu nouze spojeného s nevyrovnanou výkonovou bilancí v
  elektrizační soustavě a současnou změnou kmitočtu soustavy, který
  spočívá ve vytváření ostrovních provozů, v přerušení dodávek elektřiny
  odběratelům elektřiny a odpojování výroben elektřiny od elektrizační
  soustavy  působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve
  výrobnách elektřiny, v přenosové soustavě, v distribuční soustavě nebo
  v odběrných místech zákazníků.

  § 3

  (1) Výše vypínaného výkonu, výběr míst a osazení frekvenčních relé
  stanoví provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních
  distribučních soustav. Na postup provozovatelů lokálních distribučních
  soustav se vztahuje § 7.

  (2)  Provozovatelé  regionálních  distribučních  soustav předávají
  každoročně do 30. září provozovateli přenosové soustavy aktualizované
  hodnoty výkonu pro jednotlivé regulační stupně a stupně vypínacího
  plánu a frekvenčního plánu. Provozovatelé lokálních distribučních
  soustav předávají tyto údaje každoročně do 15. září provozovateli
  distribuční soustavy, k níž je jejich soustava připojena. Na základě
  těchto údajů technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve
  spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav
  aktualizují své regulační, vypínací a frekvenční plány.

  § 4

  Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

  (1) Pro omezení spotřeby elektřiny při předcházení stavu nouze a při
  stavu  nouze  se zákazníci zařazují do regulačních stupňů podle
  regulačního plánu.

  (2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 1 a č. 2 provádí
  provozovatel  distribuční  soustavy; toto zařazení se neuvádí ve
  smlouvách, jejichž předmětem je přenos nebo distribuce elektřiny.

  (3) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 3 až č. 7 provádí

  a)  provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
  soustavy na základě smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o
  distribuci elektřiny,

  b) obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na základě smlouvy o
  sdružených službách dodávky elektřiny; obchodník s elektřinou nebo
  výrobce elektřiny předávají potřebné údaje provozovateli příslušné
  soustavy.

  § 5

  Předcházení stavu nouze

  (1) V situacích, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze, může
  provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
  vyhlásit výstražný stupeň, který je součástí regulačního plánu.

  (2)  Omezení  spotřeby  elektřiny a změna dodávky elektřiny při
  předcházení stavu nouze jsou prováděny

  a) automaticky podle frekvenčního plánu,

  b) technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy

  1. podle regulačního stupně č. 1,

  2. podle vypínacího plánu,

  3.  operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro
  vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

  4. použitím volných výrobních kapacit,

  5. omezením dodávaného výkonu.

  (3) Provozovatel přenosové soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím
  uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení
  stavu  nouze  provozovatelům  dotčených regionálních distribučních
  soustav.

  (4)  Provozovatel  regionální  distribuční  soustavy oznamuje bez
  zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky
  elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli přenosové soustavy
  a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají
  zřízen technický dispečink.

  (5) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného
  odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při
  předcházení stavu nouze provozovateli regionální distribuční soustavy,
  ke které je jeho distribuční soustava připojena.

  (6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
  soustavy oznamuje předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dálkový
  přístup.

  § 6

  Stav nouze

  (1) Veškerá omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávek elektřiny při
  stavu nouze řídí technický dispečink provozovatele přenosové soustavy
  nebo technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.

  (2) Stav nouze je zpravidla vyhlašován a odvoláván předem. V případě
  rychlého rozpadu elektrizační soustavy může být stav nouze vyhlášen
  dodatečně.

  (3) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu
  nouze jsou prováděny

  a) automaticky podle frekvenčního plánu,

  b) podle vypínacího plánu,

  c) podle regulačního plánu v rozsahu regulačních stupňů č. 1 až č. 7,

  d)  operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro
  vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,

  e) použitím volných výrobních kapacit,

  f) omezením dodávaného výkonu.

  (4) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím
  vyhlášený  nebo  odvolaný  stav  nouze  provozovatelům  dotčených
  regionálních distribučních soustav.

  (5) Provozovatel regionální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu
  oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli přenosové
  soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav,
  kteří mají zřízen technický dispečink.

  (6) Provozovatel lokální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu
  oznamuje  jím  vyhlášený  nebo odvolaný stav nouze provozovateli
  regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava
  připojena.

  (7) Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy,
  provozovatel distribuční soustavy a výrobce elektřiny podle svého
  havarijního plánu, jehož náležitosti a způsob zpracování jsou uvedeny v
  příloze č. 4 této vyhlášky.

  § 7

  Postup provozovatelů lokálních distribučních soustav

  Provozovatelé lokálních distribučních soustav při předcházení stavu
  nouze a při stavu nouze v případě, že

  a)  mají  zřízen  technický  dispečink a oznámí tuto skutečnost
  provozovateli  regionální  distribuční  soustavy,  postupují  jako
  provozovatelé regionálních distribučních soustav,

  b) nemají zřízen technický dispečink, se považují za zákazníky.

  § 8

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo
  stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.

  2.  Vyhláška  č. 221/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní
  autorizace na výstavbu přímého vedení.

  3.  Vyhláška  č. 222/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní
  autorizace na výstavbu výrobny elektřiny.

  4.  Vyhláška  č. 226/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní
  autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie.

  § 9

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

  Ministr:

  Ing. Tošovský v. r.

  Příloha 1

  Použití  a obsahové náležitosti regulačního plánu včetně způsobů
  oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů

  I. Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

  (1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle

  a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání,

  b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je
  odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno,

  c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení.

  (2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů:

  a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je
  prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového
  ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro
  řízení velikosti spotřeby,

  b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající
  elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s
  hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající
  elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s
  hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,

  c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající
  elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních
  soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1
  MW a vyšší,

  d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající
  elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a
  s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci
  odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1
  kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

  e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

  II. Regulační stupně

  (1) Základní stupeň nesnižuje odebíraný výkon a vyjadřuje normální
  provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí,
  potřebnou  výkonovou  rezervou,  zajištěným požadovaným objemem a
  strukturou podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy a
  zajištěným  přenosem  elektřiny  při  dodržení  bezpečnostních  a
  spolehlivostních kritérií.

  (2) Výstražný stupeň nesnižuje odebíraný výkon a

  a) signalizuje neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě
  z důvodů bilančních, přenosových nebo jiných,

  b) upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních kapacit
  nebo  poskytovaných  služeb přenosové soustavy nebo distribučních
  soustav,

  c) upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků
  informujících  o energetické situaci a prostředků sloužících pro
  vyhlašování regulačních stupňů.

  (3)  Regulační  stupeň  č. 1 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy vypínáním a blokováním zapnutí
  vybraných spotřebičů ovládaných pomocí hromadného dálkového ovládání,
  popřípadě  prostřednictvím  jiného technického systému pro řízení
  velikosti spotřeby.

  (4)  Regulační  stupeň  č. 2 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy použitím technických prostředků
  provozovatele soustavy do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně,
  pokud není stanovena doba delší.

  (5)  Regulační  stupeň  č. 3 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst.
  3 této přílohy, a to do 30 minut po vyhlášení regulačního stupně.

  (6)  Regulační  stupeň  č. 4 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy, o hodnoty uvedené v bodě III.
  odst. 3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně,
  pokud není stanovena doba delší.

  (7)  Regulační  stupeň  č. 5 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst.
  3 této přílohy, a to do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně.

  (8)  Regulační  stupeň  č. 6 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy o hodnoty uvedené v bodě III. odst.
  3 této přílohy, a to do 2 hodin po vyhlášení regulačního stupně, pokud
  není stanovena doba delší.

  (9)  Regulační  stupeň  č. 7 představuje snížení hodnoty výkonu
  odebíraného z elektrizační soustavy u všech zákazníků na hodnotu
  bezpečnostního minima do 1 hodiny po vyhlášení regulačního stupně. U
  odběrného  zařízení,  kde  nelze do jedné hodiny snížit hodnotu
  odebíraného výkonu na bezpečnostní minimum, je stanoven časový posun v
  hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru na hodnotu bezpečnostního
  minima.

  (10) Hodnotou výkonu odebíraného z elektrizační soustavy se rozumí
  průměrná hodnota výkonu odebíraného z elektrizační soustavy v obchodní
  hodině, předcházející okamžiku vyhlášení regulačního stupně.

  (11) Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně.

  (12) Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž
  převažující činnost je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních
  službách, při správě vodohospodářských děl a dodávkách pitné vody,
  obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v
  provozování  veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v
  objektech  a  zařízeních  Úřadu  vlády ČR, České národní banky,
  Ministerstva  vnitra,  Ministerstva spravedlnosti a Policie České
  republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na složky
  Integrovaného záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku
  tepla, na výrobce elektřiny a na případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení
  jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a
  dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému
  hospodářské mobilizace v době krizových stavů1).

  III. Hodnoty snížení výkonu

  (1) Výběr a vypnutí skupin spotřebičů při vyhlášení regulačního stupně
  č. 1 je prováděno technickým dispečinkem provozovatele distribuční
  soustavy.

  (2) Snížení výkonu pro každého jednotlivého zákazníka, zařazeného v
  regulačním  stupni č. 2, je prováděno provozovatelem distribuční
  soustavy.

  (3) Hodnota snížení odebíraného výkonu v každém jednotlivém regulačním
  stupni č. 3 až 6 se stanoví jako

  a) 15 % z hodnoty výkonu, odebíraného z elektrizační soustavy podle
  bodu II. odst. 10 této přílohy, nebo

  b) 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci,
  to je součet roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity
  v daném kalendářním měsíci.

  (4) Na snížení hodnoty výkonu odebíraného zákazníkem podle regulačních
  stupňů č. 3 a 4 ve výši 15 % navazují regulační stupně č. 5 a 6, které
  snižují hodnotu odebíraného výkonu o dalších 15 %, maximálně však do
  celkové  výše  30 % snížení odebíraného výkonu při respektování
  bezpečnostního minima.

  (5) Hodnoty snížení výkonu pro stupeň č. 7 jsou stanoveny s ohledem na
  dodržování bezpečnostního minima pro odběratele elektřiny, dále jen
  „bezpečnostní minimum“.

  (6) Hodnoty snížení výkonu pro regulační stupně č. 3 až 7 a hodnoty
  bezpečnostního minima s možností snížení do jedné hodiny, popř.
  časového posunu, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena,
  a kontaktní údaje zákazníka jsou součástí smlouvy o přenosu elektřiny
  nebo o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
  elektřiny.

  IV. Stanovení hodnoty bezpečnostního minima

  (1) Bezpečnostním minimem se rozumí nejnižší hodnota odebíraného
  výkonu, která je po ukončení výroby nezbytně nutná pro zajištění
  bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí a
  obsluhujících pracovníků.

  (2) Bezpečnostní minimum je stanoveno všem zákazníkům s hodnotou
  rezervovaného příkonu 100 kW a vyšším nebo v případě zákazníků
  odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do
  1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší.

  (3) Bezpečnostní minimum je stanoveno na základě soupisu jednotlivých
  spotřebičů a rozboru jejich bezpečnostního a technologického minima
  spotřeby bez nároku na výrobu. Soupis jednotlivých spotřebičů a rozbor
  jejich bezpečnostního a technologického minima spotřeby vypracovávají
  jednotliví zákazníci.

  (4) Bezpečnostní minimum u zákazníků zařazených do regulačního stupně
  č. 2 je stanoveno v pravidlech provozování distribuční soustavy.

  V. Způsob oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů

  (1) Stupeň základní, výstražný a informace o využití regulačního stupně
  č. 1 jsou oznamovány a odvolávány provozovatelem přenosové soustavy
  nebo provozovateli distribučních soustav prostřednictvím technických
  dispečinků a v hromadných sdělovacích prostředcích v pravidelných
  časově vymezených nebo mimořádných relacích.

  (2)  Regulační stupně č. 2 až 7 jsou vyhlašovány a odvolávány
  provozovatelem  přenosové  soustavy neboprovozovateli distribučních
  soustav  prostřednictvím  technických  dispečinků  a v hromadných
  sdělovacích  prostředcích  v  pravidelných časově vymezených nebo
  mimořádných relacích.

  (3) U zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních
  soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW
  a vyšším je navíc vyhlášení a odvolání regulačních stupňů č. 3, 5 a 7
  uskutečňováno technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy
  prostřednictvím  technických dispečinků provozovatelů distribučních
  soustav,  nebo  technickými dispečinky provozovatelů distribučních
  soustav přímo dle zásad dispečerského řízení, a to telefonicky, SMS,
  elektronicky,  faxem, případně jiným srovnatelným a se zákazníky
  oboustranně odsouhlaseným prostředkem.

  Příloha 2

  Použití a obsahové náležitosti vypínacího plánu

  I. Použití vypínacího plánu

  (1) Vypnutí zařízení zákazníků podle vypínacího plánu a jeho opětné
  zapnutí provádí technický dispečink příslušného provozovatele soustavy
  v souladu se zásadami dispečerského řízení.

  (2) Vypínání se uskutečňuje po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30.

  (3) V jednotlivých vypínacích stupních je stanovena procentní velikost
  vypínaného  výkonu  vztažená  k  hodnotě ročního maxima zatížení
  distribuční soustavy za období posledních 12 měsíců.

  II. Vypínací stupně

  (1) Při vyhlášení vypínacího stupně č. 21 jsou vypínány vybrané vývody
  v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém
  rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo 2,5 % ročního maxima
  zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací stupeň do
  vypínacího stupně č. 25 včetně zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých
  zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 2,5 %
  ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 12,5 %).

  (2) Při vyhlášení vypínacího stupně č. 26 jsou vypínány vybrané vývody
  v zařízeních přenosové soustavy nebo distribučních soustav v takovém
  rozsahu, aby omezení spotřeby elektřiny nepřekročilo 17,5 % ročního
  maxima zatížení příslušné distribuční soustavy. Každý vyšší vypínací
  stupeň do vypínacího stupně č. 30 včetně zahrnuje hodnotu výkonu
  vypnutých zařízení zákazníků v předchozím vypínacím stupni zvýšenou o 5
  % ročního maxima zatížení příslušné distribuční soustavy (celkem 37,5
  %).

  (3) Výkonové náplně jednotlivých vypínacích stupňů jsou vzájemně
  odsouhlaseny  mezi  technickými dispečinky provozovatele přenosové
  soustavy a technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav.

  (4) Při vyhlašování vypínacích stupňů se uvede oblast, na kterou se
  vypnutí vztahuje, a upřesní se doba trvání omezení výkonu. V případech,
  kdy není možné současně při vydání příkazu k vypnutí zařízení určit
  dobu omezení, bude tato doba určena dodatečně, nejpozději však do dvou
  hodin od vydání příkazu k vypnutí zařízení zákazníků.

  (5) Vypínací stupně č. 21 až 30 nelze vyhlašovat současně.

  Příloha 3

  Použití, zpracování, vydávání a aktualizace frekvenčního plánu

  I. Použití frekvenčního plánu

  (1) Cílem použití frekvenčního plánu je včasnými, automatickými zásahy
  do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových
  poruch, vrátit a udržet kmitočet elektrizační soustavy po vzniku
  poruchy v hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců
  elektřiny a zákazníků a vytvořit podmínky pro rychlý návrat kmitočtu
  elektrizační soustavy do rozmezí hodnoty 49,8 - 50,2 Hz.

  (2) V případech, kdy po vyčerpání opatření na straně výrobců elektřiny
  a  omezování  spotřeby na straně zákazníků pro udržení kmitočtu
  elektrizační  soustavy se jeho hodnota dále odchyluje, je cílem
  frekvenčního plánu zachovat rozhodující bloky výroben elektřiny v
  provozu pro vlastní spotřebu, a tím vytvořit podmínky pro urychlení
  obnovy napětí a normálního provozu elektrizační soustavy.

  II. Využití frekvenčního plánu při snížení kmitočtu

  (1) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,8 Hz do hodnoty 49,0 Hz
  jsou přijímána opatření na straně výroben elektřiny připojených k
  postižené  části  elektrizační  soustavy.  Regulace  frekvence je
  zajišťována  podle  pokynu  technického  dispečinku  příslušného
  provozovatele soustavy nebo automatickou změnou výkonu provozovaných
  bloků výroben elektřiny, přifázováním a zatěžováním připravených bloků
  výroben elektřiny a odepínáním bloků přečerpávacích vodních elektráren
  z čerpadlového provozu.

  (2) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,8 Hz mohou být vytvářeny
  ostrovní provozy částí elektrizační soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení
  ostrovního provozu je určena technickým dispečinkem provozovatele
  přenosové  soustavy  nebo  technickým  dispečinkem  provozovatele
  distribuční soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v
  regionální  distribuční  soustavě  je  vzájemně odsouhlasena mezi
  technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy a
  technickým  dispečinkem  provozovatele přenosové soustavy. Hodnota
  kmitočtu odpojení ostrovního provozu v lokální distribuční soustavě je
  vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele lokální
  distribuční soustavy, technickým dispečinkem provozovatele regionální
  distribuční  soustavy,  ke které je lokální distribuční soustava
  připojena, a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy.

  (3) V pásmu poklesu kmitočtu pod hodnotu 49,0 Hz jsou přijímána
  opatření v oblasti zatížení elektrizační soustavy. Předem stanovené
  výše výkonu jsou ve frekvenčních stupních automaticky odpojovány pomocí
  frekvenčních relé. Počet stupňů, jejich nastavení a výše odpojovaného
  výkonu jsou stanovovány provozovatelem přenosové soustavy na základě
  systémových výpočtů poruchových režimů a v souladu s dohodami se
  sousedními elektrizačními soustavami, s nimiž je elektrizační soustava
  České republiky synchronně propojena.

  (4) Pro řešení poruch systémového charakteru se použije systémové
  automatické frekvenční odpojování výkonu se stupňovitým působením v
  kmitočtovém pásmu 49,0 Hz až 48,1 Hz. Pro řešení poruch lokálního
  rozsahu  může  provozovatel  distribuční  soustavy  k systémovému
  automatickému frekvenčnímu odpojování výkonu dále realizovat lokální
  automatické frekvenční odpojování výkonu i pod hodnotou 48,1 Hz.

  (5) V pásmu poklesu kmitočtu na 48,0 Hz a níže jsou vybrané rozhodující
  bloky výroben elektřiny automaticky odpojeny od elektrizační soustavy a
  převedeny na provoz pro vlastní spotřebu. Odpojování bloků výroben
  elektřiny  probíhá  při  takových hodnotách kmitočtu, aby nebyla
  překročena technická omezení bloků výroben elektřiny a přechod na
  provoz pro vlastní spotřebu byl spolehlivý.

  III. Využití frekvenčního plánu při zvýšeném kmitočtu

  (1) V pásmu zvýšení kmitočtu nad 50,2 Hz jsou přijímána opatření na
  straně výrobců elektřiny. Regulace frekvence je zajišťována podle
  pokynu technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
  technického  dispečinku  provozovatele  distribuční  soustavy nebo
  automatickou změnou výkonu provozovaných bloků výroben elektřiny a
  odpojováním bloků výroben elektřiny od postižené části elektrizační
  soustavy a jejich převádění na provoz pro vlastní spotřebu nebo
  připojení  bloků  přečerpávacích  vodních  elektráren  do  režimu
  čerpadlového provozu buď automatického nebo podle pokynů technického
  dispečinku příslušného provozovatele soustavy.

  (2) V pásmu zvýšení kmitočtu nad 50,2 Hz mohou být vytvářeny ostrovní
  provozy  částí  elektrizační  soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení
  ostrovního provozu je určena technickým dispečinkem provozovatele
  přenosové  soustavy  nebo  technickým  dispečinkem  provozovatele
  distribuční soustavy. Hodnota kmitočtu odpojení ostrovního provozu v
  regionální  distribuční  soustavě  je  vzájemně odsouhlasena mezi
  technickým dispečinkem provozovatele regionální distribuční soustavy a
  technickým  dispečinkem  provozovatele přenosové soustavy. Hodnota
  kmitočtu odpojení ostrovního provozu v lokální distribuční soustavě je
  vzájemně odsouhlasena mezi technickým dispečinkem provozovatele lokální
  distribuční soustavy, technickým dispečinkem provozovatele regionální
  distribuční  soustavy,  ke které je lokální distribuční soustava
  připojena, a technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy.

  IV. Zpracování, vydávání a aktualizace frekvenčního plánu

  (1) Frekvenční plán je zpracován a vydáván ve spolupráci technického
  dispečinku provozovatele přenosové soustavy a technických dispečinků
  provozovatelů distribučních soustav a výrobců elektřiny s respektováním
  pravidel mezinárodních propojení.

  (2) Dojde-li v elektrizační soustavě České republiky v rámci propojení
  se zahraničními soustavami ke změnám, které mají na frekvenční plán
  vliv, je provozovatelem přenosové soustavy tento plán aktualizován, a
  to ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav a výrobci
  elektřiny. Pokud k uvedeným změnám nedojde, je vždy k 30. září
  provedena  provozovatelem  přenosové soustavy kontrola aktuálnosti
  frekvenčního plánu a jeho případná aktualizace.

  (3) K řešení poruch lokálního rozsahu pomocí lokálního automatického
  frekvenčního odlehčování přijímají technické dispečinky provozovatelů
  distribučních soustav konkrétní řešení, která koordinují s technickým
  dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a vydávají ve formě
  dispečerského pokynu.

  Příloha 4

  Obsahové náležitosti havarijního plánu

  I. Náležitosti havarijního plánu

  (1) Havarijní plán obsahuje údaje o držiteli licence, o zařízeních,
  kterých se týká, datum zpracování, datum schválení, datum nabytí
  účinnosti, dobu platnosti, údaje o osobě zpracovatele, údaje o osobě
  schvalujícího a jejich podpisy.

  (2) Havarijní plán obsahuje seznam dokumentů, které ho tvoří s udáním
  místa jejich uložení. Jednotlivé dokumenty jsou označeny, číslovány a
  osoby v nich uvedené jsou zapsány jménem, příjmením a funkcí.

  (3) Informace obsažené v havarijním plánu jsou stručné, srozumitelné a
  přehledně  uspořádané. Všechna řešení uvedená v havarijním plánu
  respektují místní situaci, zvyklosti a organizační strukturu.

  II. Havarijní plán provozovatele přenosové soustavy a havarijní plán
  provozovatele distribuční soustavy

  Havarijní plán provozovatele přenosové soustavy a havarijní plán
  provozovatele distribuční soustavy obsahuje

  1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění
  následků stavu nouze,

  2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími
  subjekty,

  3. plán svolání zaměstnanců,

  4. popis organizace materiálního zabezpečení (například materiály,
  náhradní díly, dopravní a mechanizační prostředky),

  5. plán evakuace,

  6. přehled smluv, uzavřených mezi držitelem licence a jinými subjekty
  pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci,

  7. směrnici pro vyhlášení stavu nouze, předcházení stavu nouze a pro
  činnosti k odstranění následků stavu nouze,

  8. stručný popis soustavy včetně vnějších vazeb (rozsah vymezeného
  území, stav z hlediska spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z
  prostředků na vlastním vymezeném území, možnosti výpomoci z propojených
  soustav),

  9. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,

  10.  přehled  a  charakteristiku hlavních dodavatelů elektřiny a
  zákazníků,

  11. použití regulačního a vypínacího plánu a využití frekvenčního
  plánu,

  12. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy
  přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

  13. plán obrany k předcházení stavu nouze a plán obnovy k obnově
  provozu zařízení elektrizační soustavy.

  III. Havarijní plán výrobce elektřiny

  Havarijní plán výrobce elektřiny obsahuje

  1. směrnici činností při stavech nouze a při předcházení a odstranění
  následků stavu nouze,

  2. plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími
  subjekty,

  3. plán svolání zaměstnanců,

  4. popis organizace materiálního zabezpečení (například materiály,
  náhradní díly, dopravní a mechanizační prostředky),

  5. plán evakuace,

  6. přehled smluv, uzavřených mezi držitelem licence a jinými subjekty
  pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci,

  7. stručný popis výrobny včetně vnějších vazeb (například stav zařízení
  z  hlediska spolehlivosti, zajištění výkonové zálohy z vlastních
  prostředků, účast ve frekvenčním plánu, způsob vyvedení výkonu, systém
  zásobování palivem, výše zásob paliva, elektrické schéma),

  8. organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,

  9. přehled pracovních kapacit nezbytných pro provoz, údržbu a opravy
  výrobny elektřiny,

  10.  údaje týkající se mimořádných provozních situací (například
  havarijní stav zásob paliva, mezní hodnoty hladiny vody, kritické
  množství provozních hmot, technická minima výkonu bloků, frekvenční
  omezení, zajištění vlastní spotřeby při rozpadu elektrizační soustavy),

  11. zhodnocení možností provozu výrobny v ostrovním režimu,

  12. vymezení možných příčin vzniku havárie na výrobním zařízení,

  13. povodňový plán odkališť,

  14. činnost při krizové situaci,

  15. instrukce pro havarijní vypouštění vodní nádrže,

  16. pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku
  nebezpečných látek,

  17. plán obnovy provozu výrobního zařízení.

 

Datum uveřejnění: 1. dubna 2010 Poslední změna: 22. dubna 2010 Počet shlédnutí: 1188