LEGISLATIVA

51/2006 Sb.

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51

VYHLÁŠKA

ze dne 17. února 2006

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a h) energetického zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.


§ 2

Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
rezervovaným příkonem

1.
hodnota elektrického příkonu v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení, sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v předávacím místě, nebo

2.
hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo v kW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí,

b)
rezervovaným výkonem - hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předacím místě přenosové nebo distribuční soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla,

c)
konečnou spotřebou - přeměna elektrické energie v jinou formu energie, využití elektrické energie k měření, přenosu a zpracování dat a ostatním účelům v souladu s českou technickou normou1),

d)
místem připojení - místo v přenosové nebo distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace,

e)
odběrným zařízením - odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka sloužící pro konečnou spotřebu elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, a to přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím domovní instalace,

f)
zařízením - výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné zařízení,

g)
žadatelem - fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení, a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu výrobny elektřiny nebo jiného zařízení.


§ 3

Podmínky připojení zařízení žadatele

(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě jsou

a)
podání žádosti o připojení,

b)
souhlasné stanovisko provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k žádosti o připojení, vydané postupem podle § 5, a

c)
uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení2).

(2) Pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení, při

a)
změně konečného zákazníka ve stávajícím odběrném místě, pokud proběhla ve lhůtě do 12 měsíců, nebo

b)
nahrazení nebo úpravě stávajícího zařízení výrobny elektřiny, kdy nedochází k překročení existující technické kapacity vyvedení výkonu do přenosové nebo distribuční soustavy při zachování standardních podmínek přenosu nebo distribuce elektřiny,

podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy nebo změnu stávající smlouvy o připojení.

(3) Při první změně dodavatele konečného zákazníka podává žadatel žádost o uzavření smlouvy o připojení, pokud taková smlouva není již uzavřena.

(4) V případech podle odstavců 2 a 3 uzavře provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy smlouvu o připojení ve lhůtě podle § 7 odst. 4 bez vydávání stanoviska podle § 5. V těchto případech také žadatel nehradí podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle § 8.


§ 4

Žádost o připojení k přenosové soustavě
nebo distribuční soustavě

(1) Žádost o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě se podává před výstavbou nebo připojením nového zařízení, před zvýšením rezervovaného příkonu, popřípadě výkonu stávajícího připojeného zařízení nebo před zásadní změnou charakteru odběru. Žádost se podává za každé odběrné nebo předávací místo zvlášť.

(2) Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny nebo její části k přenosové nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Náležitosti žádosti o připojení zařízení distribuční soustavy k přenosové nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Náležitosti žádosti o připojení odběrného zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Náležitosti žádosti o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Neobsahuje-li žádost o připojení všechny stanovené náležitosti, vyzve provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy bez zbytečného odkladu žadatele k jejímu doplnění.

(7) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadatele nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu.


§ 5

Stanovisko k žádosti o připojení zařízení

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení s ohledem na

a)
místo a způsob požadovaného připojení,

b)
velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení,

c)
spolehlivost dodávky elektřiny,

d)
charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo distribuční soustavu.

(2) Na základě posouzení žádosti o připojení podle kritérií podle odstavce 1 vydá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli stanovisko s těmito náležitostmi:

a)
místo a způsob připojení zařízení žadatele včetně určení odběrného nebo předávacího místa a stanovení hranice vlastnictví zařízení,

b)
předpokládaný termín připojení a zajištění rezervovaného příkonu nebo výkonu,

c)
umístění a typ měřicích zařízení provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy,

d)
výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu,

e)
potvrzení požadavku na výši rezervovaného příkonu nebo výkonu a jeho časový průběh zatížení,

f)
doba závaznosti stanoviska.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy vydá do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení podle § 4 odst. 1 nebo po obdržení všech doplňujících údajů v potřebném rozsahu podle § 4 odst. 7 stanovisko. V případě, že je nutné provést měření nebo u sítě o napěťové úrovni 110 kV ověření chodu sítě, prodlužuje se tento termín o dobu měření nebo ověření chodu sítě, maximálně však na 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení. O nutnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty musí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informovat žadatele nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

(4) Pokud nelze zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem, vyrozumí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy písemně žadatele o konkrétních důvodech zamítnutí jeho žádosti o připojení ve lhůtě podle předchozího odstavce. V případě, že je možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, navrhne provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v zamítavém stanovisku k žádosti o připojení jiný možný způsob připojení. Tento návrh jiného možného způsobu připojení obsahuje náležitosti stanoviska podle odstavce 2 a je nadále považován za stanovisko.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je stanoviskem vázán po dobu nejméně 180 kalendářních dnů ode dne odeslání stanoviska žadateli, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nedohodnou jinak. Je-li během této doby zahájeno na návrh žadatele řízení o udělení autorizace podle energetického zákona, případně územní nebo stavební řízení podle stavebního zákona, prodlužuje se doba závaznosti stanoviska o dobu trvání takového řízení.


§ 6

Krátkodobé připojení k distribuční soustavě

(1) Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení k distribuční soustavě v souladu s českou technickou normou3) na předem dohodnutou dobu.

(2) V případě krátkodobého připojení podává žadatel žádost o krátkodobé připojení k distribuční soustavě zvlášť za každé odběrné nebo předávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé připojení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Na vydávání stanoviska k žádosti o krátkodobé připojení se přiměřeně použijí ustanovení § 5. Místo připojení se přednostně určuje tak, aby nevyvolávalo nutnost nákladů provozovatele distribuční soustavy s připojením.

(4) Vzniknou-li provozovateli distribuční soustavy náklady související se zajištěním krátkodobého připojení zařízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé připojení k distribuční soustavě náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu v plné výši. Podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu podle § 8 se v tomto případě nehradí.

(5) Krátkodobé připojení k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení na dobu určitou. Po ukončení takové smlouvy zaniká i rezervace příkonu bez postupu podle § 7 odst. 6.


§ 7


Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě
nebo distribuční soustavě

(1) Připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy o připojení.

(2) Součástí podmínek připojení zařízení sjednávaných ve smlouvě o připojení jsou také ujednání o typu měření a jeho umístění a výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu.

(3) Smlouva o připojení jednoho žadatele může zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně specifikováno.

(4) Požádá-li žadatel v průběhu doby závaznosti stanoviska vydaného provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy uzavře takovou smlouvu do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti. Totéž platí, změnil-li se v průběhu doby závaznosti stanoviska žadatel.

(5) V případě, že dojde ke smluvnímu snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jističe před elektroměrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení konečného zákazníka, po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

(6) V případě zániku smlouvy o dodávce elektřiny nebo zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro místo připojení 12 měsíců ode dne zániku smlouvy.

(7) V případech podle § 3 odst. 2 zašle provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi návrh smlouvy o připojení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o uzavření smlouvy o připojení.


§ 8

Náklady spojené s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu nebo výkonu

(1) Náklady provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy spojené s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu odběratele a výkonu výrobny elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí jsou nezbytně nutné skutečně vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(2) Do nákladů dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení přenosové nebo distribuční soustavy.

(3) Do nákladů nepatří náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové nebo distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.


§ 9

Výstavba a úprava přenosové nebo distribuční soustavy

(1) Výstavba a úprava přenosové soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v přenosové soustavě, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

(2) Výstavba a úprava distribuční soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v distribuční soustavě na shodné napěťové hladině, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.


§ 10

Podíl žadatele o připojení

(1) Měrný podíl žadatele o připojení výrobny elektřiny nebo odběrného zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se určí podle způsobu připojení zařízení žadatele a v souladu s přílohou č. 6 k této vyhlášce

a)
na úrovni přenosové nebo distribuční soustavy o napěťové hladině zvláště vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW,

b)
na úrovni distribuční soustavy o napěťové hladině nízkého napětí hodnotou v Kč za každý A rezervovaného příkonu.

(2) Podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu.

(3) Úhrada podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu se neuplatňuje v případech podle § 3 odst. 2.

(4) V případě připojování výrobny k přenosové soustavě hradí vývodové vedení do místa připojení žadatel v plné výši.


§ 11

Zvláštní požadavky žadatele o připojení

(1) V případě požadavku žadatele na připojení nad rámec standardních připojení zařízení, stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy4) nebo Pravidly provozování distribuční soustavy5), nebo požadavku na specifický způsob stavebního nebo technického provedení připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě hradí žadatel náklady spojené s realizací těchto nadstandardních nebo specifických požadavků v plné výši.

(2) Rezervovaný příkon je možné převádět z jednoho místa připojení do jiného v rámci jedné nemovitosti jen na základě dohody s provozovatelem distribuční soustavy. Pokud v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde ke snížení rezervovaného příkonu stávajícího místa připojení, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení na tuto hodnotu. Pokud v rámci převodu rezervovaného příkonu dojde ve stávajícím místě připojení ke snížení rezervovaného příkonu na nulovou hodnotu, platí § 7 odst. 5 obdobně.

(3) V případě, že zařízení žadatele je již připojeno, žadatel má zajištěný přenos nebo distribuci elektřiny v požadované výši a kvalitě a žádá o připojení na jiné napěťové hladině, které není vynuceno změnou technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu v plné výši.

(4) Při připojování distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě se postupuje při stanovení podílu na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele obdobně jako v případě žádosti o připojení konečného zákazníka.


§ 12

Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny domácnostem

(1) Délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní.

(2) Do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.


Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny
pro účely její náhrady

§ 13

Při neoprávněném odběru elektřiny se skutečně vzniklá škoda stanovuje na základě provozovatelem přenosové nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.


§ 14

(1) V případech, kdy nelze skutečně vzniklou škodu stanovit, a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy se s konečným zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpočtem podle odstavců 2 až 5.

(2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypočte denní množství neoprávněně odebrané elektřiny, přičemž

a)
v síti zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se

1.
použije hodnota účiníku rovna jedné,

2.
za maximální hodnotu elektrického příkonu použije sjednaná hodnota rezervované kapacity v MW pro připojení zařízení k přenosové soustavě nebo v kW pro připojení zařízení k distribuční soustavě; pokud nelze použít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu elektrického příkonu součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů v daném odběrném místě,

3.
maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 2 vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití,

b)
v síti nízkého napětí se

1.
za maximální hodnotu elektrického příkonu použije jmenovitá hodnota nejslabšího předřazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného příkonu, kterým je hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění v hlavní domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skříni snížené o jednu úroveň z typové řady jmenovitých proudových hodnot, při využití maximálního odebíratelného příkonu na 60 %,

2.
v případě, že není možné stanovit maximální hodnotu elektrického příkonu postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální hodnoty elektrického příkonu průřez nejslabšího vodiče umožňujícího neoprávněný odběr při využití maximálního odebíratelného příkonu na 50 %,

3.
maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 1 nebo 2 vynásobí dobou využití 8 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší.

(3) Množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví vynásobením denního množství neoprávněně odebrané elektřiny stanovené podle odstavce 2 a počtem dnů, po které neoprávněný odběr trval. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávněného odběru, má se za to, že neoprávněný odběr trval ode dne následujícího po provedení posledního pravidelného odečtu spotřeby elektřiny do dne zjištění neoprávněného odběru.

(4) Výše škody vzniklé provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím platným v době uskutečnění neoprávněného odběru, přičemž

a)
silová elektřina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky,

b)
ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napěťovou hladinu a charakter odběru v daném místě odběru.


§ 15

Výše vzniklé škody vypočtená podle § 14 se dále zvyšuje o náklady vynaložené na nápravu důsledků neoprávněného odběru, zejména náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru a jeho přerušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektřiny.


§ 16

Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném
a měřicím zařízení a v případě odmítnutí přístupu
k měřicímu zařízení

(1) Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny

a)
výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu6),

b)
podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo

c)
dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

(2) Pokud vlivem poruchy v odběrném zařízení nebo poruchy způsobené konečným zákazníkem na měřicím zařízení dojde k omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny, obnoví provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě oznámení konečného zákazníka o odstranění poruchy na odběrném nebo měřicím zařízení přenos nebo distribuci elektřiny ve lhůtě podle zvláštního právního předpisu7). Náklady spojené s obnovením přenosu nebo distribuce elektřiny hradí konečný zákazník.

(3) Neumožní-li konečný zákazník přístup k měřicímu zařízení za účelem pravidelného odečtu spotřeby elektřiny ani po písemném vyrozumění, vyúčtuje se spotřeba elektřiny na základě odečtu spotřeby elektřiny poskytnutého konečným zákazníkem nebo podle spotřeby v minulém srovnatelném období nebo podle hodnot sjednaných na příslušné období.


§ 17

Přechodná ustanovení

Pokud žadatel požádá na základě stanoviska provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy vydaného podle dosavadních právních předpisů o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy před uzavřením smlouvy o připojení přehodnotí vydané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti tak, aby bylo v souladu s touto vyhláškou. Při stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnější pro žadatele. Současně s takto přehodnoceným stanoviskem předloží provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o připojení. Původní doba závaznosti stanoviska podle dosavadních právních předpisů se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo přehodnocení stanoviska podle předchozí věty.


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

2.
Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

3.
Vyhláška č. 300/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


____________________________________________________________
1)
ČSN 33 0010
2)
§ 50 odst. 3 energetického zákona.
3)
ČSN 33 2000-1
4)
§ 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona.
5)
§ 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona.
6)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
7)
Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.


(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. března 2006 Poslední změna: 10. března 2006 Počet shlédnutí: 5613