LEGISLATIVA

437/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění stavební zákon č. 50/1976 Sb., zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

             437/2004 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 24. června 2004, 
  kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
    znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
  a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
  ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., 
           o veřejných zakázkách 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 
425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., 
zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního 
soudu uveřejněného pod č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveřejněného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 
151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., 
zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního 
soudu uveřejněného pod č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., 
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a nálezu Ústavního 
soudu uveřejněného pod č. 300/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 14 odst. 3 se písmena a) a b) zrušují. 
 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b). 
 
   2. V § 25 odst. 1 se za slova "územního plánování" vkládají 
slova "s ohledem na uplatnění zájmů přesahujících území kraje nebo 
obce, koordinaci využívání navazujících území a". 
 
   3. V § 26 odst. 4 se věta první zrušuje. 
 
   4. V § 29 odst. 3 se věta první zrušuje. 
 
   5. V § 136 odst. 1 se slovo "projednávání" nahrazuje slovem 
"pořizování", čárka za slovem "dokumentace" se nahrazuje slovy 
"a nebo při" a za slovo "spolupůsobícími" se vkládají slova "při 
pořizování a". 
 
   6. V § 136 odst. 2 se za slova "vzniklý rozpor" vkládají 
slova "s výjimkou případů uvedených v odstavci 4". 
 
   7. V § 136 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) Nepodaří-li se rozpory odstranit dohodou nadřízených 
orgánů, z nichž jedním je Ministerstvo pro místní rozvoj nebo 
ústřední správní úřad nadřízený orgánu, který provádí řízení 
o stavbách  podle  zvláštních  právních  předpisů,  předloží 
Ministerstvo pro místní rozvoj nebo ústřední správní úřad do 60 
dnů vládě ke schválení návrh rozhodnutí o rozporu.". 
 
                Čl.II 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   1. Při pořizování a schvalování změny územního plánu velkého 
územního celku schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se postupuje podle stavebního zákona ve znění tohoto 
zákona. 
 
   2. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, 
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního 
celku schváleného krajem, se pro jím řešené území nepoužije územní 
plán velkého územního celku schválený vládou přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   3. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, 
kterou se vyhlašuje krajem schválená změna závazné části územního 
plánu velkého územního celku, se pro měněnou část nepoužije územní 
plán velkého  územního celku schválený  vládou před nabytím 
účinnosti tohoto zákona. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
 
               Čl.III 
 
        Změna zákona o integrované prevenci 
 
   V zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru  znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona 
č. 521/2002 Sb., v příloze č. 1 Kategorie zařízení v části 
"Chemický  průmysl"   v  úvodním  odstavci   se  slova 
"fyzikálněchemických procesů a biologických procesů" zrušují. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
 
                Čl.IV 
 
        Změna zákona o veřejných zakázkách 
 
   Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se mění takto: 
 
   1. V § 4 odst. 1 se písmeno n) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena o), p), q) se označují jako písmena n), o), p). 
 
   2. V § 112 se odstavec 3 zrušuje. 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
 
                Čl.V 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
             Špidla v. r. 


 

Datum uveřejnění: 24. června 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 4321