LEGISLATIVA

76/2002 Sb.

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

              76/2002 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 5. února 2002 
     o integrované prevenci a omezování znečištění, 
     o integrovaném registru znečišťování a o změně 
     některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
Změna: 521/2002 Sb. 
Změna: 437/2004 Sb. 
Změna: 695/2004 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
 
               HLAVA I 
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
           Účel a předmět zákona 
 
   (1) Účelem  zákona je, v souladu  s právem Evropských 
společenství,1)  dosáhnout  vysoké  úrovně  ochrany životního 
prostředí jako celku,2) zabezpečit integrovaný výkon veřejné 
správy při povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat 
integrovaný registr znečišťování životního prostředí. 
 
   (2) Tento zákon 
a) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, 
b) upravuje postup při vydávání integrovaného povolení, 
c) zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, 
  stanoví způsob shromažďování údajů o emisích a přenosech látek 
  evidovaných v tomto registru a poskytování údajů z něho, 
d) upravuje  podmínky pro  propojení dosavadních informačních 
  systémů v oblasti ochrany životního prostředí s integrovaným 
  registrem znečišťování životního prostředí, 
e) stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona, 
f) upravuje systém výměny  informací o nejlepších dostupných 
  technikách, 
g) stanoví sankce  za porušení povinností  stanovených tímto 
  zákonem. 
 
   (3) Tento zákon se nevztahuje na 
a) znečištění  způsobené vniknutím  radioaktivních látek3) do 
  životního prostředí, 
b) vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní 
  limity stanovené pro tyto látky podle zvláštního právního 
  předpisu,3) 
c) nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního 
  právního předpisu.4) 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované 
  prevenci a omezování znečištění. 
  Rozhodnutí Evropské komise 479/2000/EHS ze dne 17. července 
  2000 o implementaci Evropského emisního registru znečištění 
  podle článku 15 Směrnice Rady 96/61/EHS ze dne 24. září 1996 o 
  integrované prevenci a omezování znečištění. 
2) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
  vlivů na životní prostředí). 
3) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
  a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
  organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
   Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) zařízením technická jednotka a technologická jednotka uvedená 
  v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo soubor souvisejících 
  technických  a technologických  jednotek nacházejících  se 
  v jednom provozu, jestliže alespoň jedna tato jednotka je 
  uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu a nejde-li o jednotky 
  používané  k výzkumu,  vývoji a  zkoušení nových výrobků 
  a procesů; za zařízení se považují i další technické jednotky 
  a technologické jednotky nebo jejich soubor neuvedené v příloze 
  č. 1 k tomuto zákonu, jestliže provozovatel zařízení pro ně 
  požádá o vydání integrovaného povolení, 
b) znečištěním lidskou  činností přímo či  nepřímo způsobené 
  vniknutí látek, vibrací, hluku,  tepla nebo jiných forem 
  neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může 
  být škodlivé  pro zdraví člověka nebo  zvířat nebo může 
  nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo může vést 
  ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit 
  využívání hodnot životního prostředí, které jsou chráněny 
  zvláštními právními předpisy,5) 
c) emisí vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, 
  tepla nebo jiných forem neionizujícího záření ze zařízení do 
  životního prostředí, 
d) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky, 
  vibrací, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření, 
  které lze vypustit do životního prostředí ze zařízení, pokud 
  způsobuje znečištění vyjádřené pomocí 
  1. hmotnostních nebo objemových koncentrací, 
  2. hmotnostních toků znečišťujících látek za jednotku času, 
  3. hmotnostních množství znečišťujících látek vztažených na 
   jednotku produkce, nebo 
  4. specifických  parametrů,  jako  je  například  hladina 
   akustického výkonu, 
e) přenosem tok látek určených ke skladování, úpravě nebo využití, 
f) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší 
  stupeň  vývoje  použitých  technologií  a  způsobů jejich 
  provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich 
  zavedení v příslušném  hospodářském odvětví za ekonomicky 
  a technicky  přijatelných podmínek  s ohledem  na náklady 
  a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných 
  podmínek dostupné a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování 
  ochrany životního prostředí jako celku, 
g) standardem  kvality životního  prostředí souhrn  požadavků 
  stanovených na základě zvláštních právních předpisů,5) které 
  musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě, 
h) integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky 
  k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených 
  s provozem zařízení  v místě a které  se vydává namísto 
  rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 
  zvláštních právních předpisů  v oblasti ochrany životního 
  prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, 
  pokud to tyto předpisy6) umožňují, 
i) integrovaným registrem znečišťování životního prostředí (dále 
  jen  "integrovaný  registr  znečišťování")  databáze údajů 
  o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích, 
j) změnou zařízení změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření 
  zařízení, která může mít účinky na zdraví člověka nebo životní 
  prostředí, 
k) provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, 
  která provozuje zařízení, nebo osoba, která žádá o vydání 
  územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, popřípadě jiného 
  obdobného povolení podle zvláštních právních předpisů,7) 
l) uživatelem registrované látky provozovatel zařízení, jakož 
  i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje 
  technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána 
  nebo produkována látka  evidovaná v integrovaném registru 
  znečišťování. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Například zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o 
  ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
  zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
  změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon  č. 164/2001 Sb.,  o přírodních léčivých 
  zdrojích, zdrojích přírodních  minerálních vod, přírodních 
  léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
  souvisejících zákonů (lázeňský zákon). 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
              HLAVA II 
           INTEGROVANÉ ROZHODOVÁNÍ 
 
       Řízení o vydání integrovaného povolení 
 
                § 3 
 
       Žádost o vydání integrovaného povolení 
 
   (1) Žádost  o vydání integrovaného  povolení (dále jen 
"žádost") podává provozovatel zařízení v listinné a elektronické 
podobě u správního úřadu, který je místně příslušný k vydání 
integrovaného povolení, (dále jen  "úřad"). Řízení o vydání 
integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost 
v listinné podobě doručena úřadu. 
 
   (2) Úřad do 20 dnů ode dne obdržení žádosti ověří, zda žádost 
obsahuje všechny předepsané náležitosti (§ 4). Jestliže úřad 
nevyzve provozovatele zařízení v této lhůtě k doplnění žádosti, 
platí, že žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti. 
 
   (3) Jestliže žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti 
(§ 4), úřad vyzve provozovatele zařízení k doplnění chybějících 
náležitostí žádosti v přiměřené lhůtě, která nesmí být delší než 
4 měsíce, a řízení o vydání integrovaného povolení přeruší do doby 
doplnění všech chybějících náležitostí žádosti. 
 
   (4) Nedojde-li k doplnění žádosti ve lhůtě stanovené podle 
odstavce 3, úřad řízení o vydání integrovaného povolení zastaví. 
 
                § 4 
 
             Obsah žádosti 
 
   (1) Žádost musí obsahovat 
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo 
  podnikání,  identifikační  číslo,  pokud  je  přiděleno, 
  a u provozovatele zařízení zapsaného v obchodním rejstříku nebo 
  jiné evidenci též výpis z obchodního rejstříku nebo jiné 
  evidence, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo 
  fyzická osoba, která je podnikatelem, 
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, 
  číslo dokladu, který jej  nahrazuje, trvalý pobyt, je-li 
  provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem, 
c) popis zařízení a s ním spojených činností, identifikační údaje 
  o umístění zařízení (obec, katastrální území, parcelní číslo, 
  popř. označení stavby), popř. kategorii zařízení, pokud je 
  uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c) a e) až l) 
  všeobecně srozumitelným způsobem, 
e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, 
  které se v zařízení používají nebo jsou jím produkovány, 
f) seznam a popis zdrojů emisí a popis dalších vlivů zařízení, 
  jejich   vlastností,  účinků   na  životní  prostředí 
  a předpokládaného  množství emisí  do jednotlivých  složek 
  životního prostředí, 
g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní 
  situace), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení 
  základních střetů v území, 
h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, 
  a kde to není možné, k omezení emisí znečišťujících životní 
  prostředí, 
i) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení 
  vzniku odpadu, k úpravě nebo využití odpadu produkovaného 
  zařízením, 
j) popis  dosavadních nebo  uvažovaných opatření  pro měření 
  a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí, 
k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími 
  dostupnými technikami, 
l) popis  dalších  plánovaných  opatření  k zajištění plnění 
  povinností preventivního charakteru, jako například hospodárné 
  využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich 
  případných následků, vyloučení rizik případného znečišťování 
  životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího 
  ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší možné míře, 
  popřípadě i návrhy  plánů odpadového hospodářství, návrhy 
  bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní 
  zprávy  nebo tyto  dokumenty již  schválené, jedná-li se 
  o zařízení uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo 
  vyžadují-li to pro zařízení zvláštní právní předpisy,9) 
m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění 
  (§ 13), 
n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány 
  podle zvláštních právních předpisů,10) a podklady k nim, pokud 
  mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci, 
o) podklady,  které jsou  vyžadovány pro  vydání rozhodnutí, 
  stanovisek, vyjádření a souhlasů podle zvláštních právních 
  předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již 
  nejsou obsaženy v náležitostech uvedených pod písmeny a) až n). 
 
   (2) Úřad a příslušné správní úřady jsou povinny poskytovat 
provozovateli zařízení na jeho písemnou žádost dostupné informace 
o stavu životního prostředí v území dotčeném provozem zařízení. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti, rozsah 
a způsob jejího vyplnění. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
8) Například § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 
  závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
  látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 
  Sb., o okresních úřadech,  úpravě jejich působnosti a o 
  některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění 
  pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), § 40 
  a 41 zákona č. 254/2001 Sb. 
9) Například část sedmá zákona č. 185/2001 Sb., § 11 zákona č. 
  353/1999 Sb. 
10) Například zákon č. 100/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon 
  č. 353/1999 Sb. 
 
                § 5 
 
       Odborná podpora výkonu státní správy 
 
   Ministerstvo životního prostředí zajistí odbornou podporu 
výkonu  státní  správy  v  oblasti  integrované  prevence 
prostřednictvím jím řízené  příspěvkové organizace (dále jen 
"agentura"). Ministerstvo životního prostředí zároveň rozšíří 
hlavní činnost této organizace v její zřizovací listině v souladu 
s větou první a rozšíří její organizační uspořádání o útvar 
integrované prevence. Agentura se považuje za odborně způsobilou 
osobu podle § 6. 
 
                § 6 
 
           Odborně způsobilá osoba 
 
   (1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí 
pověření  právnické osoby  Ministerstvem životního  prostředí 
k poskytování odborných vyjádření podle § 11, a to zapsáním do 
Seznamu odborně způsobilých osob podle odstavce 2. 
 
   (2)  Ministerstvo  životního  prostředí  po  dohodě 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství 
podle oblasti jejich působnosti zapíše s uvedením věcně vymezeného 
rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu odborně způsobilých osob 
právnickou osobu, která prokáže způsobilost podle odstavce 3, 
(dále jen "odborně způsobilá osoba"). Seznam odborně způsobilých 
osob Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí a na portálu veřejné správy.11) 
Na zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob není právní nárok. 
 
   (3) Odborná způsobilost právnické osoby podle odstavce 1 musí 
být prokázána podklady, ze kterých vyplývá 
a) dostatečná odborná úroveň, 
b) dostatečné technické, administrativní a organizační zázemí, 
c) nezbytný počet zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím 
  vysokoškolským vzděláním, znalostmi a schopnostmi. 
 
   (4) Odborně způsobilá osoba má povinnost vykonávat činnost, 
k níž je pověřena, tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, nesmí zejména 
poskytovat vyjádření podle § 11 u zařízení, které sama provozuje 
nebo které provozuje osoba jí ovládaná nebo ji ovládající, nebo 
u zařízení, pro které se podílela na vypracování žádosti. 
 
   (5) Ministerstvo životního prostředí vždy vymaže odborně 
způsobilou osobu ze Seznamu odborně způsobilých osob, pokud tato 
osoba 
a) zanikne, 
b) pozbude odbornou způsobilost podle odstavce 3, nebo 
c) poruší opakovaně nebo závažným způsobem povinnost uvedenou 
  v odstavci 4. 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
 
                § 7 
 
            Účastníci řízení 
 
   (1) Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou 
vždy 
a) provozovatel zařízení, 
b) obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, 
c) kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno, 
d) občanská   sdružení,   obecně   prospěšné  společnosti, 
  zaměstnavatelské  svazy nebo  hospodářské komory,  jejichž 
  předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů 
  nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů,12) 
  dále obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení 
  ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně 
  přihlásily úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti 
  podle § 8. 
 
   (2) Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl 
podle zvláštních právních předpisů,6) není-li již jeho postavení 
účastníka vymezeno v odstavci 1. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
12) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
  znění  pozdějších předpisů,  zákon č.  301/1992 Sb.,  o 
  Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
  republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb. 
 
                § 8 
 
       Postoupení žádosti a její zveřejnění 
 
   (1) Úřad do 7 dnů ode dne obdržení žádosti obsahující všechny 
předepsané náležitosti a v téže lhůtě ode dne doplnění neúplné 
žádosti všemi předepsanými náležitostmi zašle žádost k vyjádření 
a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost 
  podal, 
b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle 
  zvláštních právních předpisů6) a jejichž správní akty se 
  nahrazují vydáním integrovaného povolení, 
c) odborně způsobilé osobě, 
d) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě 
  ovlivněno provozem zařízení, (dále jen "dotčený stát"). 
 
   (2) Úřad současně ve lhůtě podle odstavce 1 na portálu 
veřejné správy,11) na své úřední desce a na úřední desce obce, na 
jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, zajistí zveřejnění 
stručného shrnutí údajů podle § 4 odst. 1 písm. d) a informaci 
o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní 
výpisy, opisy, popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí 
na portálu veřejné správy a na svých úředních deskách na dobu 30 
dnů. V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti. 
V pochybnostech se za den zahájení zveřejnění považuje den, v němž 
úřad zveřejnil žádost na portálu veřejné správy.11) 
 
   (3) Úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí dále 
postoupí žádost dotčenému státu ke zveřejnění, přičemž postupuje 
v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána. 
 
   (4) Úřad je povinen zabezpečit ochranu obchodního tajemství, 
osobních údajů a dalších  údajů chráněných podle zvláštních 
právních předpisů,13)  pokud jsou tyto  údaje jako chráněné 
v žádosti označeny. Takto nelze označit údaje podle § 4 odst. 1 
písm. a), b), c), d), f) a m). 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
13) Například obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
  osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
                § 9 
 
  Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení 
 
   (1) Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů 
po obdržení žádosti své vyjádření, které musí obsahovat zejména 
zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě 
návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do 
integrovaného povolení. 
 
   (2) Vyjádření příslušných správních úřadů zasílaných úřadu 
nejsou správními rozhodnutími. 
 
   (3) Účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1. 
 
   (4) Vyjádření podle odstavců 1 a 3 zaslaná úřadu ve lhůtě 
uvedené v odstavci 1 je úřad povinen zaslat odborně způsobilé 
osobě nejpozději do 5 dnů ode dne jejich obdržení. 
 
   (5) K vyjádřením podle odstavce 1 zaslaným po lhůtě uvedené 
v odstavci 1 úřad nepřihlíží. 
 
               § 10 
 
          Vyjádření dotčeného státu 
 
   Pokud dotčený stát požádá o projednání svého vyjádření 
k podané žádosti, postupuje úřad ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými 
je Česká republika vázána. O dobu projednávání žádosti s dotčeným 
státem se lhůty pro vydání integrovaného povolení stanovené tímto 
zákonem prodlužují. 
 
               § 11 
 
         Účast odborně způsobilé osoby 
 
   (1) Zajišťuje-li odborné vyjádření k žádosti jiná odborně 
způsobilá osoba než agentura, je úřad povinen smluvně zabezpečit, 
aby tato odborně způsobilá osoba postupovala obdobným způsobem 
a ve lhůtách podle odstavců 2 a 3. 
 
   (2) Agentura je povinna vypracovat návrh vyjádření k celému 
obsahu žádosti  a k vyjádřením  příslušných správních úřadů 
a účastníků řízení. Dále při vypracování návrhu vyjádření agentura 
přihlédne k vyjádření veřejnosti a dotčeného státu, pokud je od 
úřadu obdržela. O vypracovaném návrhu vyjádření je agentura 
povinna neprodleně provozovatele zařízení uvědomit a tento návrh 
vyjádření s ním projednat, projeví-li provozovatel zařízení o to 
zájem do 5 dnů ode dne uvědomění, a podle výsledku tohoto 
projednání vypracovat své vyjádření. 
 
   (3) Agentura své vyjádření vypracované podle odstavce 2 zašle 
úřadu v elektronické i v listinné podobě do 75 dnů ode dne, kdy 
žádost obdržela. 
 
   (4) Úřad vyjádření odborně způsobilé osoby neprodleně po jeho 
obdržení zveřejní po dobu 30 dnů na své úřední desce a na portálu 
veřejné správy.11) 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
 
               § 12 
 
           Ústní jednání o žádosti 
 
   Úřad do 5 dnů ode dne obdržení vyjádření odborně způsobilé 
osoby nařídí k projednání žádosti ústní jednání. K ústnímu jednání 
přizve kromě účastníků řízení  též odborně způsobilou osobu 
a příslušné správní úřady. 
 
               § 13 
 
           Rozhodnutí o žádosti 
 
   (1)  Úřad o  žádosti provozovatele  zařízení o  vydání 
integrovaného povolení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne 
obdržení vyjádření odborně  způsobilé osoby. Ve složitějších 
případech tuto lhůtu odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout 
o rozkladu) prodlouží o 45 dnů. 
 
   (2) Pokud po projednání žádosti podle § 12 úřad zjistí, že 
záměr provozovatele zařízení uvedený v jeho žádosti nesplňuje 
požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů6) nebo že 
závazné podmínky navržené pro provoz zařízení jsou z technických 
důvodů nesplnitelné, žádost  o vydání integrovaného povolení 
zamítne. 
 
   (3) Nejsou-li dány důvody  pro zamítnutí žádosti podle 
odstavce 2, úřad na podkladě výsledků projednání žádosti vydá 
integrované povolení, které kromě obecných náležitostí stanovených 
správním řádem obsahuje: 
a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo 
  podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li 
  provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, 
  která je podnikatelem, 
b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, 
  číslo dokladu, který jej  nahrazuje, trvalý pobyt, je-li 
  provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem, 
c) popis zařízení a s ním spojených činností a popis umístění 
  zařízení, 
d) podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, 
  dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek 
  (dále jen "závazné podmínky provozu"). 
 
   (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) 
úřad stanoví 
a) emisní limity (§ 14), 
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního 
  prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení 
  po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení 
  zdraví člověka může dojít, 
c) podmínky zajišťující  ochranu zdraví člověka  a životního 
  prostředí při nakládání s odpady, 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu 
  životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, 
  podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny, 
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního 
  prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní 
  podmínky životního prostředí  a technickou charakteristiku 
  zařízení, 
f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie, 
g) opatření  pro předcházení  haváriím8) a  omezování jejich 
  případných následků, 
h) postupy nebo  opatření pro provoz  týkajících se situací 
  odlišných od podmínek  běžného provozu (například uvedení 
  zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení 
  a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může 
  vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví 
  člověka, 
i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických 
  opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho 
  frekvence, vedení záznamů o monitorování, 
j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či 
  znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké 
  úrovně ochrany životního prostředí jako celku, 
k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 
  včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření 
  shody s integrovaným povolením. 
 
   (5)  Součástí  odůvodnění  integrovaného  povolení  je 
i vypořádání připomínek k  žádosti obsažených ve vyjádřeních 
podaných podle § 8 až 11, a to v plném rozsahu. Úřad je povinen do 
integrovaného povolení zahrnout podmínky uvedené ve vyjádření 
(stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se 
dotýkají zájmů chráněných podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Úřad je povinen zahrnout do integrovaného povolení požadavky 
k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení 
vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,14) 
pokud jsou v něm uvedené, nebo v integrovaném povolení uvede 
důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 
 
   (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 
4 musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak 
byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů,6) podle 
kterých  by  byla  vydána  rozhodnutí, stanoviska, vyjádření 
a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením. 
 
   (7) Ministerstvo životního prostředí zašle odvolání nebo 
rozklad proti rozhodnutí o žádosti k vydání integrovaného povolení 
včetně tohoto rozhodnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo 
Ministerstvu  zemědělství  podle  oblasti  jejich  působnosti 
a Ministerstvu zdravotnictví k posouzení, zda došlo k pochybení 
při použití nejlepších dostupných technik při stanovení závazných 
podmínek provozu. Tyto ústřední správní úřady zašlou své vyjádření 
do 15 dnů ode dne obdržení odvolání nebo rozkladu proti vydanému 
rozhodnutí.  Ministerstvo  životního  prostředí  nebo ministr 
životního prostředí při vydání rozhodnutí o odvolání nebo rozkladu 
z těchto vyjádření vychází. 
 
   (8) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne 
nabytí právní moci po dobu 60 dnů zveřejní na portálu veřejné 
správy11) a na své úřední desce zveřejní informaci o tom, kdy 
a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. 
 
   (9) Kraj je povinen zaslat Ministerstvu životního prostředí 
tato rozhodnutí do 7 dnů ode dne nabytí právní moci těchto 
rozhodnutí. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., 
  o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., 
  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 
  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči a  o změně některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 8) Například § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 
  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými 
  chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 
  425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
  a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění 
  pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), 
  § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb. 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
14) Zákon č. 100/2001 Sb. 
 
      Způsob stanovení závazných podmínek provozu 
 
               § 14 
 
   (1) Úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud jsou ze zařízení vypouštěny, 
a další emisní limity, které se stanovují na základě jiných 
právních předpisů.6) Úřad může též stanovit emisní limity pro jiné 
skupiny nebo kategorie znečišťujících látek, vibrací, hluku, tepla 
nebo jiných forem neionizujícího  záření. Vztahují-li se na 
zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,14a) úřad stanoví 
emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to 
nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu. 
 
   (2) Emisní limity pro látky, vibrace, hluk, teplo nebo jiné 
formy neionizujícího záření se vztahují obvykle k místu, kde emise 
vycházejí ze zařízení. V  případě výpustí odpadních vod do 
kanalizace úřad při určování emisního limitu příslušného zařízení 
může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny odpadních vod za 
předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň ochrany životního 
prostředí jako celku2) a že výsledkem není vyšší úroveň znečištění 
životního prostředí. 
 
   (3) Při  stanovení závazných podmínek  provozu, zejména 
emisních limitů, úřad vychází z použití nejlepších dostupných 
technik na základě hledisek uvedených v příloze č. 3 k tomuto 
zákonu se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení, jeho 
umístění a místním podmínkám životního prostředí, aniž by však 
předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technologie. 
Takto stanovené emisní limity nesmí být mírnější než emisní 
limity, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních 
předpisů.6) 
 
   (4) Úřad může stanovit výjimky z emisních limitů na dobu 
nejdéle šest měsíců, jestliže provozovatel zařízení v této době 
plánuje uskutečnit  opatření (například uvedení  zařízení do 
provozu, krátkodobé přerušení nebo definitivní ukončení provozu 
zařízení) vedoucí ke snížení znečištění. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
  vlivů na životní prostředí). 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., 
  o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., 
  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 
  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči  a o změně  některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
14a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 
   na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. 
 
               § 15 
 
   (1) Úřad v  integrovaném povolení stanoví provozovateli 
zařízení, který nemůže dosáhnout s použitím nejlepších dostupných 
technik standard kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit 
dodatečné  podmínky ke  splnění standardu  kvality životního 
prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou 
denní dobu. 
 
   (2) Úřad stanoví v integrovaném povolení v případě, kdy je 
standard kvality životního prostředí mírnější, než jsou požadavky, 
které se obvykle dosahují s použitím nejlepší dostupné techniky, 
závazné podmínky provozu tak, aby odpovídaly možnosti použití 
nejlepších dostupných technik. 
 
   (3) Úřad může v případě, že některý z požadavků standardu 
kvality životního prostředí lze v místních podmínkách splnit jen 
tehdy, dojde-li k nedodržení jiného požadavku standardu kvality 
životního prostředí, zohlednit tuto skutečnost v integrovaném 
povolení za předpokladu, že bude dosaženo účelu tohoto zákona 
podle § 1. 
 
               § 16 
 
      Základní povinnosti provozovatele zařízení 
 
   (1) Provozovatel zařízení je povinen 
a) provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným 
  podle tohoto zákona, 
b) ohlásit úřadu plánovanou změnu zařízení, 
c) spolupracovat s příslušnými  správními úřady při kontrole 
  dodržování podmínek integrovaného povolení, 
d) neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie 
  zařízení a havarijní úniky8) znečišťujících látek ze zařízení 
  do životního prostředí, 
e) vést evidenci údajů o  plnění závazných podmínek provozu 
  integrovaného povolení, a to způsobem a formou stanovenou 
  prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného 
povolení zařízení provozovat. Tím nejsou dotčena ustanovení § 42 
až 44. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Například § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 
  závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
  látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 
  Sb.,  o  okresních  úřadech,  úpravě  jejich  působnosti 
  a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění 
  pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), § 40 
  a 41 zákona č. 254/2001 Sb. 
 
   Přechod, kontrola, změna a zánik integrovaného povolení 
 
               § 17 
 
         Přechod integrovaného povolení 
 
   Práva a povinnosti z integrovaného povolení přecházejí na 
právního nástupce provozovatele zařízení a jsou pro něj závazné. 
Právní nástupce je povinen oznámit přechod integrovaného povolení 
úřadu do 10 dnů ode  dne účinnosti převodu nebo přechodu práv 
a povinností podle zvláštního právního předpisu.13) 
------------------------------------------------------------------ 
13) Například obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
  osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 18 
 
              Kontrola 
 
   (1) Úřad provede ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví a agenturou alespoň každých 8 let kontrolu, zda 
nedošlo  ke změně  okolností,  které  mohou vést  ke změně 
integrovaného povolení. 
 
   (2) Dále úřad ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví a agenturou vždy zkontroluje integrované povolení 
anebo provoz zařízení, 
a) má-li  za to,  že došlo  k závažnému  porušení podmínek 
  integrovaného povolení nebo, že zařízení je provozováno bez 
  platného integrovaného povolení, 
b) ohlásí-li mu provozovatel zařízení plánovanou změnu zařízení 
  podle § 16 odst. 1 písm. b), 
c) došlo-li k takové změně v nejlepších dostupných technikách, 
  která umožní  významné snížení emisí  bez vynaložení pro 
  provozovatele zařízení ekonomicky neúnosných nákladů na jejich 
  zavedení, 
d) zjistí-li, že  provozní bezpečnost procesu  nebo činnosti 
  zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, 
e) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality 
  životního prostředí provedená  na základě jiných právních 
  předpisů,6) nebo 
f) je-li znečištění  životního prostředí v  důsledku provozu 
  zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality 
  životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak, než 
  změnou závazných podmínek provozu zařízení. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 19 
 
   (1) Výsledky kontroly provedené podle § 18 úřad projedná do 
15 dnů od ukončení kontroly s provozovatelem zařízení. 
 
   (2) Na podkladě závěrů z projednání kontroly je úřad oprávněn 
a) uložit provozovateli  zařízení provést v  přiměřené lhůtě 
  stanovené úřadem opatření k nápravě, 
b) vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené 
  úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného povolení, přičemž 
  může stanovit, které náležitosti obsahu žádosti (§ 4) se 
  nevyžadují, nebo 
c) vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o zastavení provozu 
  zařízení nebo jeho části; 
nepostupuje-li úřad podle písmen a) až c), potvrdí soulad provozu 
zařízení s integrovaným povolením. 
 
   (3) Zjistí-li úřad, že v provozu zařízení došlo k podstatné 
změně, vyzve provozovatele zařízení k podání žádosti o změnu 
integrovaného povolení podle odstavce 2 písm. b). Zjistí-li úřad, 
že v provozu zařízení došlo k podstatné změně v důsledku porušení 
podmínek integrovaného povolení, vyzve provozovatele zařízení 
k podání žádosti o změnu integrovaného povolení podle odstavce 2 
písm. b) nebo vydá rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo 
jeho části podle odstavce 2 písm. c). Podstatnou změnou se rozumí 
každá změna, která může mít významný negativní vliv na životní 
prostředí nebo na zdraví člověka. Změna, která byla nebo má být 
předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle 
zvláštního právního předpisu,14) se vždy považuje za podstatnou 
změnu. 
 
   (4) Úřad může též vydat rozhodnutí o zastavení provozu 
zařízení nebo jeho části, nepodá-li provozovatel zařízení ve lhůtě 
podle odstavce 2 písm. b) žádost o změnu integrovaného povolení. 
 
   (5) Při postupu podle odstavců 3 a 4 může úřad stanovit, že 
odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutím 
o zastavení provozu  zařízení nebo jeho  části není dotčena 
vykonatelnost podmínek integrovaného povolení uvedených v § 13 
odst. 4 písm. b). 
 
   (6) Při  rozhodování podle odstavců 2  až 4 musí být 
přihlédnuto k požadavkům na ochranu veřejného zdraví stanoveným 
krajským hygienikem. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Zákon č. 100/2001 Sb. 
 
               § 20 
 
         Zánik integrovaného povolení 
 
   Integrované povolení zaniká při 
a) zániku provozovatele zařízení bez právního nástupce, 
b) ukončení provozu zařízení poté, co byly splněny podmínky 
  integrovaného povolení spojené s ukončením provozu zařízení, 
  nebo 
c) nevyužívání integrovaného povolení bez vážného důvodu po dobu 
  delší 8 let. 
 
              HLAVA III 
        INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
 
               § 21 
 
      Zřízení integrovaného registru znečišťování 
 
   Ministerstvo  životního  prostředí  zřizuje  a  spravuje 
integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační 
systém veřejné správy.11) 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
 
               § 22 
 
           Ohlašovací povinnost 
 
   (1) Uživatel registrované látky je pro účely shromažďování 
údajů do integrovaného registru znečišťování povinen zjistit, 
vyhodnotit a Ministerstvu  životního prostředí ohlásit emise 
a přenosy látek uvedených v prováděcím právním předpise, pokud je 
jejich vyráběné nebo použité množství nebo množství v emisích 
anebo přenosech vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v tomto 
prováděcím právním předpise (dále jen "ohlašovaná látka"). 
 
   (2)  Uživatel  registrované  látky  je  povinen ohlásit 
Ministerstvu  životního  prostředí  údaje  podle  odstavce 1 
a provozovatel zařízení dále údaje o výsledcích monitorování 
uloženého integrovaným povolením do 15. února běžného roku za 
předchozí kalendářní rok v listinné a v elektronické podobě. 
Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek a způsob 
a formu ohlašování  stanoví prováděcí právní  předpis. První 
ohlašovací povinnost provozovatel zařízení a ostatní uživatelé 
registrované látky splní k 15. únoru 2005. 
 
   (3) Při ohlašování údajů podle odstavce 1 má uživatel 
registrované látky právo označit údaj obsahující identifikaci 
ohlašované  látky za  předmět obchodního  tajemství, přičemž 
ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.15) 
Tento údaj může Ministerstvo životního prostředí dále poskytnout 
na vyžádání pouze správním úřadům. Za předmět obchodního tajemství 
nelze označit identifikaci a množství ohlašované látky v emisích 
do ovzduší, vody a půdy. Údaj označený za obchodní tajemství 
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pod označením skupin 
znečišťujících látek, do nichž ohlašovaná látka patří, uvedených 
v seznamu znečišťujících látek stanoveném v prováděcím právním 
předpisu. 
 
   (4) Ministerstvo životního prostředí může na žádost uživatele 
registrované látky prodloužit lhůtu podle odstavce 2, nejdéle však 
o 60 dnů. 
------------------------------------------------------------------ 
15) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
  životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
 
               § 23 
 
   Pokud uživatel registrované látky splní ohlašovací povinnost 
podle § 22 tohoto zákona, není povinen hlásit stejné údaje 
zahrnuté do ohlašovací povinnosti dalším správním úřadům podle 
zvláštních právních předpisů.16) 
------------------------------------------------------------------ 
16) Například zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
  chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 
  309/1991 Sb. 
 
               § 24 
 
   (1) Každý, kdo na základě zvláštních právních předpisů16) 
vede  evidenci v  oblasti životního  prostředí, je  povinen 
spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při propojení 
této evidence s integrovaným registrem znečišťování podle tohoto 
zákona. 
 
   (2) Vláda může nařízením stanovit způsob vedení integrovaného 
registru znečišťování a dalších evidencí tak, aby zajišťoval 
jednotu informačního systému v oblasti životního prostředí. 
------------------------------------------------------------------ 
16) Například zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
  chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 
  309/1991 Sb. 
 
               § 25 
 
             Vedení evidence 
 
   (1) Uživatel registrované  látky vede evidenci podkladů 
nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti podle § 22. Formu 
a způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis. Do této 
evidence se u zařízení zahrnují též údaje o plnění podmínek 
vyplývajících z integrovaného povolení. Pro tuto evidenci mohou 
být využity shodné údaje evidované podle zvláštních právních 
předpisů.16) 
 
   (2) Uživatel registrované látky je povinen uchovávat veškeré 
údaje  ohlašované  do  integrovaného  registru  znečišťování 
a dokumentaci, na jejímž základě byly tyto údaje zpracovány, po 
dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle zvláštních 
právních předpisů.17) 
------------------------------------------------------------------ 
16) Například zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
  chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 
  309/1991 Sb. 
17) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 26 
 
  Zveřejňování údajů z integrovaného registru znečišťování 
 
   (1)  Ministerstvo životního  prostředí zveřejňuje  údaje 
ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září 
běžného roku za předchozí kalendářní rok na portálu veřejné 
správy.11) Ministerstvo životního prostředí každoročně publikuje 
v listinné podobě nebo v elektronické podobě informace vybrané 
a zpracované na základě  údajů ohlašovaných do integrovaného 
registru znečišťování. 
 
   (2) Ministerstvo životního prostředí zpřístupňuje a předává 
údaje z integrovaného registru znečišťování ostatním správním 
úřadům. 
 
   (3) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje předávání 
údajů  z  integrovaného  registru  znečišťování  v  souladu 
s mezinárodními závazky.18) 
------------------------------------------------------------------ 
11) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
  veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
18) Například  rozhodnutí  Evropské  komise  479/2000/EHS  o 
  implementaci Evropského emisního registru znečištění podle 
  článku 15 Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a 
  omezování znečištění. 
 
              HLAVA IV 
  SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH 
 
               § 27 
 
   (1)  Systém  výměny  informací  o nejlepších dostupných 
technikách zahrnuje: 
a) sledování vývoje nejlepších  dostupných technik obsažených 
  v dokumentech vydávaných Evropskými společenstvími (dále jen 
  "dokumenty  Evropských společenství")  a sledování  vývoje 
  nejlepších dostupných technik v České republice, 
b) zajišťování  autorizovaných  překladů  dokumentů Evropských 
  společenství, jejich zveřejňování a výklad, 
c) předávání  a zveřejňování  informací o  vývoji nejlepších 
  dostupných technik a zveřejňování seznamu zařízení, 
d) hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik podle hledisek 
  uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, zejména v rámci 
  1. podmínek  stanovených  v  pravomocných  integrovaných 
   povoleních, 
  2. plnění ohlašovacích povinností podle hlavy III, 
  3. výsledků provedených kontrol, 
e) předávání výsledků hodnocení  podle písmene d) příslušným 
  správním úřadům a příslušným orgánům Evropských společenství. 
 
   (2) Systém výměny informací zabezpečuje Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, 
Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí 
(dále jen "inspekce"), kraji a agenturou. 
 
   (3) Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací 
o nejlepších dostupných technikách stanoví vláda nařízením. 
 
               HLAVA V 
            VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 
 
               § 28 
 
   Státní správu podle tohoto zákona vykonávají 
a) Ministerstvo životního prostředí, 
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
c) Ministerstvo zemědělství, 
d) Ministerstvo zdravotnictví, 
e) kraje, 
f) inspekce, 
g) krajský hygienik.19) 
------------------------------------------------------------------ 
19) § 81 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
               § 29 
 
        Ministerstvo životního prostředí 
 
   Ministerstvo životního prostředí 
a) vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní 
  správy podle tohoto zákona, 
b) rozhoduje o žádosti o  vydání integrovaného povolení pro 
  zařízení, jehož provoz  může významně nepříznivě ovlivnit 
  životní prostředí dotčeného státu, 
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím kraje, 
d) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce, 
e) provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení, 
  jehož  provoz může  významně nepříznivě  ovlivnit životní 
  prostředí dotčeného státu, a podle tohoto zákona postupuje na 
  základě výsledků kontroly, 
f) zabezpečuje z hlediska vlivů nejlepších dostupných technik na 
  životní prostředí a v  oblasti, která není v působnosti 
  Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství nebo 
  Ministerstva  zdravotnictví,  sledování  vývoje  nejlepších 
  dostupných  technik  obsažených  v  dokumentech Evropských 
  společenství, zajišťuje autorizované překlady těchto dokumentů, 
  jejich zveřejňování a výklad a předává informace o vývoji 
  nejlepších dostupných technik, 
g) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 
  technik, 
h) předává výsledky hodnocení  aplikace nejlepších dostupných 
  technik příslušným  správním úřadům a  příslušným orgánům 
  Evropských společenství, 
i) zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování, 
j) provádí metodickou činnost v oblasti vymezené tímto zákonem, 
k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím 
  v oblasti vymezené tímto zákonem, podává zprávy o plnění 
  příslušných  směrnic Evropských  společenství a koordinuje 
  převzetí a zavádění práva Evropských společenství v oblasti 
  vymezené tímto zákonem. 
 
               § 30 
 
         Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a) zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších 
  dostupných technik pro kategorie zařízení 1, 2, 3, 4 a 6.1, 
  6.2, 6.3, 6.7 a 6.8 uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
  sledování těchto technik obsažených v dokumentech Evropských 
  společenství, zajišťuje autorizované překlady těchto dokumentů, 
  zveřejňuje tyto  dokumenty, včetně svého  výkladu k nim, 
  a poskytuje informace o vývoji nejlepších dostupných technik, 
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání 
  nebo  k rozkladu  proti rozhodnutí  o žádosti  o vydání 
  integrovaného povolení, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 
  technik, 
d) zabezpečuje systém výměny informací o nejlepších dostupných 
  technikách. 
 
               § 31 
 
          Ministerstvo zemědělství 
 
   Ministerstvo zemědělství 
a) zabezpečuje v oblasti své působnosti, tj. z hlediska nejlepších 
  dostupných technik pro kategorie zařízení 6.4, 6.5 a 6.6 
  uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, sledování těchto 
  technik obsažených v  dokumentech Evropských společenství, 
  zajišťuje autorizované překlady těchto dokumentů, zveřejňuje 
  tyto dokumenty, včetně svého výkladu k nim, a poskytuje 
  informace o vývoji nejlepších dostupných technik, 
b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti [písmeno a)] k odvolání 
  nebo  k rozkladu  proti rozhodnutí  o žádosti  o vydání 
  integrovaného povolení, 
c) hodnotí v oblasti své působnosti aplikaci nejlepších dostupných 
  technik. 
 
               § 32 
 
          Ministerstvo zdravotnictví 
 
   Ministerstvo zdravotnictví  se vyjadřuje v  oblasti své 
působnosti k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti 
o vydání integrovaného povolení. 
 
               § 33 
 
               Kraj 
 
   Kraj v přenesené působnosti 
a) rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou 
  zařízení, jehož provoz  může významně nepříznivě ovlivnit 
  životní prostředí dotčeného státu, 
b) provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení 
  s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě 
  ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
c) ukládá pokuty podle § 37 odst. 2 a 3, 
d) rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o uložení pokuty, 
e) vyzývá provozovatele zařízení k  podání žádosti o vydání 
  integrovaného povolení podle § 42, 
f) hodnotí aplikaci nejlepších  dostupných technik a předává 
  informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům. 
 
               § 34 
 
        Česká inspekce životního prostředí 
 
   Inspekce 
a) kontroluje plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo 
  integrovaným povolením s výjimkou kontroly podle § 18, 
b) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud 
  by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození 
  životního prostředí nebo značné materiální škody, 
c) ukládá pokuty podle § 37 odst. 1 až 5, 
d) rozhoduje o přerušení nebo zastavení řízení o uložení pokuty, 
e) předává kraji výsledky z provedených kontrol, pokud na základě 
  těchto kontrol zjistí porušení povinností, za které ukládá 
  pokuty kraj, 
f) hodnotí aplikaci nejlepších  dostupných technik a předává 
  informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům. 
 
               § 35 
 
            Krajský hygienik 
 
   (1) Krajský hygienik 
a) stanovuje v řízení o vydání integrovaného povolení závazné 
  podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací, jestliže nelze 
  dodržet hygienické limity, 
b) kontroluje z hlediska ochrany veřejného zdraví v termínu 
  projednaném s inspekcí nebo v případě postupu podle § 18 
  v termínu projednaném s úřadem integrované povolení anebo 
  provoz zařízení, 
c) omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud 
  by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí závažné poškození 
  zdraví člověka, 
d) ukládá pokuty podle § 37 odst. 3 a 6. 
 
   (2) Za podmínek podle zvláštního právního předpisu20) mohou 
kontrolní  zjištění provádět  zaměstnanci krajské  hygienické 
stanice. 
------------------------------------------------------------------ 
20) § 87 a 88 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
               § 36 
 
   (1)  Inspektoři  inspekce,  pověření  zaměstnanci kraje, 
Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole 
podle tohoto zákona jsou oprávněni 
a) vstupovat v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti nebo 
  do dotčených nemovitostí, 
b) požadovat potřebné údaje, doklady a ústní, popřípadě písemná 
  vysvětlení týkající se předmětu kontroly podle tohoto zákona, 
c) nařídit či provést zkoušky a odebírání vzorků, měření emisí, 
  průtoků a podobně, 
d) pořizovat a evidovat dokumentaci. 
 
   (2)  Inspektoři  inspekce,  pověření  zaměstnanci kraje, 
Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole 
podle tohoto zákona jsou povinni 
a) prokázat se průkazem opravňujícím k výkonu kontroly, 
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli 
  v souvislosti  s  výkonem  kontroly;  povinnost poskytnout 
  informace o životním  prostředí podle zvláštního právního 
  předpisu není tímto dotčena,15) 
c) dodržovat bezpečnostní a další předpisy upravující činnost 
  provozovatele zařízení; toto  ustanovení se nevztahuje na 
  omezení práva vykonat kontrolu, 
d) pořizovat protokol o provedených zkouškách a odběrech vzorků. 
 
   (3)  Inspektoři  inspekce,  pověření  zaměstnanci kraje, 
Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik jsou při 
kontrole podle tohoto zákona povinni vzájemně se informovat 
o výsledcích kontroly a uložených opatřeních a jsou oprávněni 
vyžádat  si předložení  informace o  výsledku kontroly  též 
v elektronické podobě. 
 
   (4) Provozovatel zařízení je povinen umožnit inspektorům 
inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, Ministerstva životního 
prostředí a krajskému hygienikovi při provádění kontroly podle 
tohoto zákona vstup na dotčené nemovitosti, odebírání vzorků a je 
povinen poskytovat jim součinnost. 
 
   (5) Na výkon práv a povinností podle odstavců 1 až 3 se 
nevztahuje zvláštní právní předpis.21) 
------------------------------------------------------------------ 
15) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
  životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 
21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
              HLAVA VI 
               POKUTY 
 
               § 37 
 
   (1) Pokutu do výše 500 000 Kč inspekce uloží uživateli 
registrované látky, jestliže: 
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 22, 
b) nedoplní ve stanovené lhůtě chybějící údaje do integrovaného 
  registru znečišťování, nebo 
c) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 22 nepravdivé 
  údaje. 
 
   (2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč kraj uloží provozovateli 
zařízení nebo inspekce uloží provozovateli zařízení, jehož provoz 
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného 
státu, jestliže 
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) a d), 
b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 4, které mohou mít 
  vliv na rozhodnutí o integrovaném povolení, nebo 
c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené 
  úřadem podle § 19 odst. 2 písm. b). 
 
   (3) Pokutu do výše 2 000 000 Kč uloží kraj, inspekce nebo 
krajský  hygienik,  jestliže  provozovatel  zařízení nesplnil 
povinnost podle § 16 odst. 1 písm. c), a to tím, že neumožnil 
inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, Ministerstva 
životního prostředí a zaměstnancům krajské hygienické stanice při 
kontrole podle tohoto zákona  vstup na dotčené nemovitosti, 
odebírání vzorků a neposkytl jim součinnost. Pokutu uloží ten 
orgán státní správy,  kterému nebyla prokazatelně poskytnuta 
spolupráce; v případě, že tato povinnost nebyla splněna vůči více 
orgánům státní správy, uloží pokutu inspekce. 
 
   (4) Pokutu do výše 4 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli 
zařízení, jestliže provozuje zařízení bez platného integrovaného 
povolení nebo neplní podmínky integrovaného povolení. 
 
   (5) Pokutu do výše 7 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli 
zařízení, jestliže 
a) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním 
  zařízení bez platného integrovaného povolení ohrozil nebo 
  ohrožuje životní prostředí, 
b) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním 
  zařízení bez platného integrovaného povolení poškodil nebo 
  poškozuje životní prostředí, 
c) nesplní ve stanovené lhůtě opatření k nápravě nebo nezastaví 
  provoz zařízení nebo jeho části podle § 19, nebo 
d) neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí 
  podle § 34 písm. b). 
 
   (6) Pokutu do výše 7 000 000 Kč krajský hygienik uloží 
provozovateli zařízení, jestliže: 
a) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním 
  zařízení bez platného integrovaného povolení ohrozil nebo 
  ohrožuje zdraví člověka, 
b) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním 
  zařízení bez platného integrovaného povolení poškodil nebo 
  poškozuje zdraví člověka, nebo 
c) neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí 
  vydaného podle § 35 odst. 1 písm. c). 
 
               § 38 
 
   (1) Při rozhodování o výši pokuty inspekce, kraj nebo krajský 
hygienik přihlíží zejména k závažnosti porušení povinnosti, době 
trvání protiprávního stavu, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým 
následkům v oblasti životního prostředí nebo v oblasti zdraví 
člověka a  k výši pokut  ukládaných podle jiných  právních 
předpisů6) za porušení obdobných povinností. 
 
   (2) Dojde-li v době do uplynutí 2 let ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení pokuty k opětovnému porušení stejných 
povinností, za které již byla uložena pokuta, inspekce, kraj nebo 
krajský hygienik uloží pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice 
sazby. 
 
   (3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit pouze do 1 roku ode 
dne, kdy se inspekce, kraj nebo krajský hygienik dověděli o tom, 
že provozovatel zařízení nebo uživatel registrované látky porušil 
stanovenou povinnost, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy 
k porušení povinnosti došlo. 
 
   (4) Je-li porušena povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo 
z integrovaného povolení  a současně ze  zvláštního právního 
předpisu,6) uloží se pokuta pouze podle tohoto zákona. 
 
   (5) Za porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo 
integrovaným povolením nelze  uložit pokutu podle zvláštních 
právních předpisů.6) 
------------------------------------------------------------------ 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 39 
 
   (1) Inspekce, kraj nebo krajský hygienik na podkladě žádosti 
provozovatele zařízení rozhodne o zastavení řízení o uložení 
pokuty podle tohoto zákona, jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) provozovatel zařízení zajistil odstranění následků porušení 
  povinnosti, 
b) provozovatel zařízení přijal opatření zamezující dalšímu trvání 
  nebo obnově protiprávního stavu, a 
c) uložení pokuty by vzhledem k opatřením učiněným provozovatelem 
  zařízení vedlo k nepřiměřené tvrdosti. 
 
   (2) Z důvodu provádění opatření podle odstavce 1 písm. 
a) a b) může inspekce, kraj nebo krajský hygienik řízení o uložení 
pokuty na žádost provozovatele zařízení přerušit, a to nejdéle na 
dobu 1 roku. 
 
               § 40 
 
             Výnos z pokut 
 
   Pokuty uložené inspekcí jsou z 50 % příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu 
kraje a jsou vybírány a vymáhány příslušným finančním úřadem. Při 
vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního 
právního předpisu.22) Pokuty uložené krajem vybírá a vymáhá kraj, 
výnos z pokut je příjmem kraje. Vybírání, vymáhání a výnos z pokut 
uložených krajským hygienikem se řídí zákonem o ochraně veřejného 
zdraví.23) 
------------------------------------------------------------------ 
22) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
23) § 93 odst. 4 a 5 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
               § 41 
 
   Inspekce je  povinna neprodleně po  nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona zaslat toto 
rozhodnutí příslušnému finančnímu úřadu. 
 
              HLAVA VII 
     PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ 
 
           Přechodná ustanovení 
 
               § 42 
 
   Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební 
povolení podle zvláštního právního předpisu24) do 30. října 1999 
a které uvedl do provozu do 30. října 2000, pokud má v úmyslu 
provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je povinen mít 
integrované povolení k tomuto datu. 
------------------------------------------------------------------ 
24) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 43 
 
   Provozovatel zařízení, které 
a) uvedl do provozu do  dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
  a jestliže se zároveň nejedná o zařízení uvedené v § 42, 
b) neuvedl do provozu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro 
  které však bylo vydáno stavební povolení podle zvláštního 
  právního předpisu,24) 
podá do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu 
žádost o vydání integrovaného povolení. 
------------------------------------------------------------------ 
24) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 44 
 
   (1) Provozovatelé zařízení podle § 42 a 43 jsou povinni 
v žádosti  podle §  4 předložit  seznam všech  pravomocných 
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, které mají být 
nahrazeny integrovaným povolením, pokud byly pro zařízení vydány 
podle jiných právních předpisů.6) 
 
   (2) Úřad v integrovaném povolení  podle § 13 odst. 3 pro 
zařízení podle § 42 a 43 uvede výrok o zrušení všech pravomocných 
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů nebo jejich částí, 
které se nahrazují integrovaným povolením. 
 
   (3) Do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení 
České republiky k Evropské unii, mohou vyjádření podle § 8 odst. 
2 zasílat pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České 
republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o 
  ochraně zemědělského  půdního fondu, ve  znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o 
  odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 289/1995 
  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
  zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
           Závěrečná ustanovení 
 
               § 45 
 
   Stavební povolení podle zvláštního právního předpisu24) pro 
zařízení [§ 2 písm. a)] nelze vydat bez pravomocného integrovaného 
povolení. Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební 
povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže do 
tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, je 
povinen doložit integrované povolení  současně s návrhem na 
zahájení kolaudačního řízení. 
------------------------------------------------------------------ 
24) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 46 
 
   (1) Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly 
podle zvláštních právních předpisů6) vydány nebo nabyly právní 
moci před nabytím právní moci územního rozhodnutí nebo rozhodnutí 
o stanovení  dobývacího  prostoru  podle  zvláštního právního 
předpisu,7) se integrovaným povolením nenahrazují. 
 
   (2) Při vydání integrovaného povolení po vydání územního 
rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru7) úřad 
vychází též z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, 
vydaných podle zvláštních právních předpisů,6) které tvořily 
podklad pro tato rozhodnutí. 
 
   (3) Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních 
předpisů6)  a  správních  aktů,  které  integrované povolení 
nezahrnuje, zůstávají integrovaným povolením nedotčeny. 
 
   (4) Pokud tento zákon nebo předpisy vydané k jeho provedení 
nestanoví  jinak,  postupuje  se  podle  zvláštních právních 
předpisů.6) 
 
   (5) V řízení o změně integrovaného povolení se postupuje 
podle § 3 až 15. 
 
   (6) Pokud tento zákon výslovně nestanoví jinak, vztahuje se 
na řízení podle tohoto zákona správní řád.25) Na § 6 se nevztahuje 
správní řád. 
 
   (7) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí 
zákonem o ochraně osobních údajů.26) 
------------------------------------------------------------------ 
 6) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
  znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., 
  o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., 
  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 
  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči a  o změně některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
25) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění pozdějších předpisů. 
26) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
 
               § 47 
 
     Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů 
 
   (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 22 odst. 1 až 3 a § 27 
odst. 3. 
 
   (2) Vláda může vydat nařízení k provedení § 24 odst. 2. 
 
   (3)  Ministerstvo  životního  prostředí  vydá  vyhlášku 
k provedení § 4 odst. 3 a § 25 odst. 1. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
           Změna zákona o vodách 
 
               § 48 
 
   V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), se v § 126 doplňuje odstavec 5, který zní: 
   "(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 
odst. 1, § 36, 37, § 39 odst. 2 písm. a) a vyjádření podle § 18 
odst. 1 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydávání 
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle 
zákona  o  integrované  prevenci  a  omezování  znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona 
tím nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST TŘETÍ 
    Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
 
               § 49 
 
   V zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění zákona č.  10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. 
a zákona č. 132/2000 Sb., se v § 23 doplňuje odstavec 5, který 
zní: 
   "(5) Souhlasy uvedené v § 7 odst. 2 a 3, § 8 odst. 3, § 9 
odst. 1 a 6 se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich 
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 
podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona 
tím nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
           Změna zákona o lesích 
 
               § 50 
 
   V zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., 
zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se v § 58 doplňuje 
odstavec 4, který zní: 
   "(4) Souhlas  k  rozhodnutím,  která  se dotýkají zájmů 
chráněných lesním zákonem podle § 14 odst. 2, rozhodnutí o odnětí 
pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení využívání 
pozemků pro plnění funkcí lesa podle § 16 odst. 1 a rozhodnutí 
o změně nebo zrušení rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí 
lesa nebo o omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa podle 
§ 16 odst. 4, se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich 
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 
podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona 
tím nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST PÁTÁ 
               zrušena 
 
               § 51 
 
               zrušen 
 
 
              ČÁST ŠESTÁ 
      Změna zákona o ochraně přírody a krajiny 
 
               § 52 
 
   V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 
3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona 
č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., 
se v § 90 za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
   "(5) Povolení ke kácení dřevin podle § 8 nebo souhlas 
k činnosti, která by mohla snížit krajinný ráz podle § 12, se 
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím 
nejsou dotčena.". 
 
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12. 
 
              ČÁST SEDMÁ 
           Změna zákona o odpadech 
 
               § 53 
 
   V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, se v § 82 dosavadní text označuje jako odstavec 
1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
   "(2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 
odst. 3 a vyjádření podle § 79 odst. 5 písm. b) až e) se nevydají 
podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem 
v řízení  o  vydání  integrovaného  povolení  podle  zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím 
nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST OSMÁ 
           Změna lázeňského zákona 
 
               § 54 
 
   V zákoně č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon), se v § 37 doplňuje odstavec 5, který zní: 
   "(5) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se 
souhlas   ministerstva   podle   odstavce   2   písm. 
a), c), d), e), f) a h) a podle odstavce 3 nevydá podle tohoto 
zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení  podle zákona o  integrované prevenci 
a omezování znečištění, o  integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní 
ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST DEVÁTÁ 
         Změna zákona o veterinární péči 
 
               § 55 
 
   V zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 
102/2001 Sb., se za § 77 vkládá nový § 77a, který zní: 
 
               "§ 77a 
 
   Povolení státní veterinární správy vydávané k provozování 
asanačního podniku podle § 48 písm. l) a závazný posudek orgánu 
veterinární správy vydávaný jako podklad v územním, stavebním 
a kolaudačním řízení, které se týká staveb a zařízení, jež jsou 
určeny k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty 
a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování 
a dalšímu zpracování konfiskátů živočišného původu, pokud jsou 
tyto činnosti vykonávány podnikatelským způsobem, jakož i staveb, 
které budou používány jako útulek pro zvířata, podle § 56, se 
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím 
nejsou dotčena.". 
 
              ČÁST DESÁTÁ 
       Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 
 
               § 56 
 
   V zákoně č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se v § 81 doplňuje odstavec 
3, který zní: 
   "(3) Krajskému hygienikovi dále náleží oprávnění stanovit 
závazné podmínky provozu zdroje hluku nebo vibrací, jestliže nelze 
dodržet hygienické limity a jde-li o provoz zařízení podle zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci). V tomto případě se nevydává povolení 
podle § 31 odst. 1.". 
 
             ČÁST JEDENÁCTÁ 
        Změna zákona o správních poplatcích 
 
               § 57 
 
   V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 
Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 
118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., 
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 
149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., 
zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 
Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 
352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 
Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 
153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., 
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 
241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., 
zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb. a zákona č. 
231/2001 Sb., v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu 
zákona č. 368/1992 Sb., se za položku 131c doplňuje položka 131d, 
která zní: 
 
"Položka 131d 
a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení 
  uvedenému v příloze č. 1 zákona o integrované 
  prevenci                      Kč 30 000,- 
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení 
  při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze 
  č. 1 zákona o integrované prevenci         Kč 10 000,- 
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při 
  podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 
  1 zákona o integrované prevenci           Kč 5 000,- 
 
              Zmocnění: 
 
Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu 
integrovaného povolení podána na jeho výzvu podle § 19 odst. 2 
písm. b) zákona o integrované prevenci. 
 
              Poznámky: 
 
1. Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za 
  podání žádosti o integrované povolení k provozu zařízení, která 
  jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, 
  a podle písmene b) této položky, vydává-li rozhodnutí o změně 
  integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného 
  v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. 
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky, 
  vydává-li integrované povolení k provozu zařízení neuvedeného 
  v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li 
  rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně 
  zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované 
  prevenci.". 
 
             ČÁST DVANÁCTÁ 
              ÚČINNOST 
 
               § 58 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou 
ustanovení § 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení. 
 
              Klaus v. r. 
              Havel v. r. 
              Zeman v. r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
            Kategorie zařízení 
 
Energetika 
 
1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 
   50 M3. 
1.2. Rafinerie minerálních olejů a plynu. 
1.3. Koksovací pece. 
1.4. Zařízení na zplynování a zkapalňování uhlí. 
 
Výroba a zpracování kovů 
 
2.1. Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně 
   sirníkové rudy). 
2.2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních 
   nebo druhotných surovin),  včetně kontinuálního lití, o 
   kapacitě větší než 2,5 t za hodinu. 
2.3. Zařízení na zpracování železných kovů 
   a) válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli 
    za hodinu, 
   b) kovárny s buchary o energii  větší než 50 kJ na jeden 
    buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW, 
   c) nanášení  ochranných povlaků  z roztavených  kovů se 
    zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za 
    hodinu. 
2.4. Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun 
   denně. 
2.5. Zařízení 
   a) na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů 
    nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo 
    elektrolytickými postupy, 
   b) na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně 
    přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o 
    kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 
    20t denně u všech ostatních kovů, 
2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím 
   elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní 
   větší než 30 m3. 
 
Zpracování nerostů 
 
3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o 
   výrobní kapacitě větší než 500t denně nebo na výrobu vápna v 
   rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo 
   v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně. 
3.2. Zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu, 
   produkce výrobků s obsahem azbestu. 
3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě 
   tavení větší než 20 t denně. 
3.4. Zařízení na tavení  nerostných materiálů, včetně výroby 
   nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně. 
3.5. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména 
   krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, 
   kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t 
   denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou 
   vsázky větší než 300 kg/m3. 
 
Chemický průmysl 
 
   U kategorií zařízení uvedených v této části se "výrobou" 
rozumí výroba v průmyslovém měřítku pomocí chemických reakcí, 
podle výčtu v oddílech 4.1 až 4.6. 
 
4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických 
   látek, jako jsou 
   a) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené 
    nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické), 
   b) organické sloučeniny obsahující kyslík jako alkoholy, 
    aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, 
    ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice, 
   c) organické sloučeniny síry, 
   d) organické  sloučeniny  dusíku,  jako  aminy,  amidy, 
    nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany, 
   e) organické sloučeniny fosforu, 
   f) halogenderiváty uhlovodíků, 
   g) organokovové sloučeniny, 
   h) základní  plastické  hmoty  (na  bázi syntetických a 
    přírodních polymerů), 
   i) syntetické kaučuky, 
   j) barviva a pigmenty, 
   k) povrchově aktivní látky. 
4.2. Chemická  zařízení  na  výrobu  základních anorganických 
   chemických látek, jako jsou: 
   a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo 
    fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, 
    vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid, 
   b) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, 
    kyselina  fosforečná,  kyselina  dusičná,  kyselina 
    chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá, 
   c) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid 
    sodný, 
   d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan 
    draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný, 
   e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako 
    karbid vápníku, křemík, karbid křemíku. 
4.3. Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a 
   draslíku (jednoduchých nebo směsných). 
4.4. Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu 
   rostlin a biocidů. 
4.5. Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k 
   výrobě základních farmaceutických produktů. 
4.6. Chemická zařízení na výrobu výbušnin. 
 
Nakládání s odpady 
 
5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a 
   zařízení k nakládání s odpadními, oleji, vždy o kapacitě 
   větší než 10 t denně. 
5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 
   3 t za hodinu. 
5.3. Zařízení na zneškodňování  odpadu neklasifikovaného jako 
   nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně. 
5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají 
   celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek 
   inertního odpadu. 
 
Ostatní zařízení 
 
6.1. Průmyslové závody na výrobu 
   a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, 
   b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně. 
6.2. Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) 
   nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská 
   kapacita je větší než 10 t denně. 
6.3. Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská 
   kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně. 
6.4. a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, 
   b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin 
    nebo krmiv 
   - z živočišných surovin  (jiných než mléka),  o výrobní 
    kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, 
   - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t 
    hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), 
   c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství 
    odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za 
    rok). 
6.5. Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a 
   živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t 
   denně. 
6.6. Zařízení intenzivního chovu  drůbeže nebo prasat mající 
   prostor pro více než 
   a) 40 000 kusů drůbeže, 
   b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nebo 
   c) 750 kusů prasnic. 
6.7. Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků 
   používající  organická rozpouštědla,  zejména provádějící 
   apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou 
   úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o 
   spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu 
   nebo větší než 200 t za rok. 
6.8. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) 
   nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací. 
 
Poznámka: Uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k 
projektovaným výrobním kapacitám anebo jinému parametru zařízení. 
Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje více zařízení ve 
stejném místě, která spadají pod totéž označení podle shora 
uvedeného výčtu, pak se kapacity výstupů z těchto zařízení 
sčítají. 
 
               Příl.2 
 
   Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování 
             emisních limitů 
 
OVZDUŠÍ 
 
 1. Oxid siřičitý a jiné sloučeniny síry. 
 2. Oxidy dusíku a jiné sloučeniny dusíku. 
 3. Oxid uhelnatý. 
 4. Těkavé organické sloučeniny. 
 5. Kovy a jejich sloučeniny. 
 6. Prach. 
 7. Azbest (suspendované částice, vlákna). 
 8. Chlor a jeho sloučeniny. 
 9. Fluor a jeho sloučeniny. 
10. Arzen a jeho sloučeniny. 
11. Kyanidy. 
12. Látky a přípravky, u kterých bylo prokázáno, že při přenosu 
  vzduchem mají  karcinogenní nebo mutagenní  účinky anebo 
  vlastnosti, které mohou ovlivnit reprodukci. 
13. Polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany. 
 
VODA 
 
 1. Organické sloučeniny halogenů a látky, které mohou ve vodném 
  prostředí tyto sloučeniny vytvářet. 
 2. Organické sloučeniny fosforu. 
 3. Organické sloučeniny cínu. 
 4. Látky a přípravky, u nichž bylo prokázáno, že ve vodním 
  prostředí nebo při přenosu vodním prostředím mají karcinogenní 
  nebo mutagenní účinky nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit 
  reprodukci. 
 5. Persistentní uhlovodíky a persistentní a bioakumulovatelné 
  toxické organické látky. 
 6. Kyanidy. 
 7. Kovy a jejich sloučeniny. 
 8. Arzen a jeho sloučeniny. 
 9. Biocidy a prostředky na ochranu rostlin. 
10. Materiály v suspenzi. 
11. Látky, které přispívají k eutrofizaci (zejména dusičnany a 
  fosforečnany). 
12. Látky mající nepříznivý vliv na kyslíkovou bilanci (a mohou 
  být měřeny pomocí BSK - biologická spotřeba kyslíku, CHSK - 
  chemická spotřeba kyslíku atd.). 
 
               Příl.3 
 
    Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik 
 
   Hlediska, která musí úřad při určování nejlepších dostupných 
technik buď obecně, anebo v určitých případech, se zřetelem k 
očekávaným nákladům a přínosům plánovaného opatření a se zřetelem 
k principům prevence a předběžné opatrnosti, zohlednit jsou: 
 1. Použití nízkoodpadové technologie. 
 2. Použití látek méně nebezpečných. 
 3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se 
  používají v technologickém procesu, případně zhodnocování 
  a recyklace odpadu. 
 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již 
  byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku. 
 5. Technický  pokrok a  změny vědeckých  poznatků a jejich 
  interpretaci. 
 6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. 
 7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu. 
 8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. 
 9. Spotřeba  a  druh  surovin  (včetně  vody)  používaných 
  v technologickém procesu a jejich energetická účinnost. 
10. Požadavek prevence nebo omezení celkových odpadů emisí na 
  životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum. 
11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro 
  životní prostředí. 
12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik 
  a jejich monitorování zveřejňované  Evropskou komisí nebo 
  mezinárodními organizacemi. 

 

Datum uveřejnění: 4. února 2002 Poslední změna: 4. března 2005 Počet shlédnutí: 5958