LEGISLATIVA

572/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

             572/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          ze dne 3. listopadu 2004, 
  kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů 
          nezbytných pro ohlašování 
       do integrovaného registru znečišťování 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 odst. 3 
zákona č. 76/2002 Sb.,  o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru  znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona 
č. 521/2002 Sb. a zákona  č. 437/2004 Sb., (dále jen "zákon") 
k provedení § 25 odst. 1 zákona: 
 
                § 1 
 
     Vedení evidence podkladů pro účely ohlašování 
       do integrovaného registru znečišťování 
 
   (1) Uživatel registrované látky [§ 2 písm. l) zákona] vede
evidenci o ohlašovaných látkách zvlášť za každou technickou nebo 
technologickou jednotku a zvlášť za každou ohlašovanou látku. 
 
   (2) Pro každou ohlašovanou látku se vede samostatný evidenční 
list. Vzor evidenčního listu a způsob jeho vyplňování je uveden 
v příloze této vyhlášky. 
 
   (3) Evidenční list je veden pro ohlašovací období, kterým je 
kalendářní rok. Musí být založen vždy k 1. lednu roku, za který 
budou údaje vykazovány. 
 
   (4) Z údajů evidence zpracovává uživatel registrované látky 
hlášení do integrovaného registru znečišťování. 
 
   (5) Evidence se vede tak, aby obsahovala všechny údaje 
v nezkreslené a pravdivé podobě. 
 
   (6) Evidence se vede v elektronické nebo listinné formě 
způsobem umožňujícím přístup, kontrolu úplnosti a správnosti dat 
[§ 34 písm. a) zákona] a archivaci (§ 25 odst. 2 zákona) 
dokumentů. 
 
                § 2 
 
     Údaje o plnění podmínek integrovaného povolení 
 
   (1) Součástí evidence u zařízení [§ 2 písm. a) zákona] jsou 
údaje o plnění podmínek integrovaného povolení (§ 25 odst. 1 
zákona) stanovené povolovacím úřadem [§ 13 odst. 4 písm. k) 
zákona]. 
 
   (2) Z údajů musí vyplývat úplné informace provozovatele 
o plnění podmínek integrovaného povolení. Údaje se zpracovávají 
v elektronické nebo listinné formě způsobem umožňujícím přístup 
a kontrolu úplnosti a správnosti dat [§ 34 písm. a) zákona]. 
 
                § 3 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího 
vyhlášení. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 
 

 

Datum uveřejnění: 18. listopadu 2004 Poslední změna: 21. listopadu 2004 Počet shlédnutí: 3778