LEGISLATIVA

145/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005

             145/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 13. dubna 2005 
   o stanovení některých podmínek poskytování národních 
    doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005 
 
   Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") 
a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním 
zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., 
zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 
Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné 
předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských 
společenství") některé podmínky poskytování národních doplňkových 
plateb (dále jen "platba") k přímým podporám pro rok 2005 Státním 
zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen "Fond") jako dotaci 
k výsledkům hospodaření v sektorech 
a) pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě vedené v evidenci 
  využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen 
  "evidence") (§ 3a až 3i zákona) jako druh zemědělské kultury 
  orná půda, 
b) pěstování chmele na zemědělské půdě vedené v evidenci jako druh 
  zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona), 
c) chov skotu, ovcí, popřípadě koz (dále jen "přežvýkavci") na 
  hospodářství  registrovaném  v  ústřední  evidenci  podle 
  plemenářského zákona,4) 
d) pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na 
  druhu zemědělské kultury orná půda (§ 3i zákona) vedené 
  v evidenci (§ 3a až 3h zákona). 
------------------------------------------------------------------ 
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje 
  provést úpravu v návaznosti  na přímo použitelný předpis 
  Evropských společenství nařízením vlády. 
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se 
  stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
  společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
  režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 
  2019/93, (ES) č. 1452/2001,  (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 
  1454/2001, (ES) č. 1868/94,  (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 
  1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 
  2529/2001, v platném znění. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k nařízení  Rady (ES) č. 
  1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa 
  tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování 
  surovin. 
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým 
  se  stanoví prováděcí  pravidla k  podmíněnosti, odlišení 
  a integrovanému  administrativnímu  a  kontrolnímu  systému 
  uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví 
  společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
  zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor 
  pro zemědělce. 
3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 
  a o změně některých zákonů  (zákon o Státním zemědělském 
  intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 
  41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. 
  a zákona č. 482/2004 Sb. 
4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
  hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
  (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 
  162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb. 
 
        Platba na pěstování lnu na vlákno 
 
                § 2 
 
   Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno je fyzická nebo 
právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni 
vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 
1 ha. 
 
                § 3 
 
   (1) Žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno se podává 
Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005. 
 
   (2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je 
a) seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a 
  zákona) žadatele o platbu na pěstování lnu na vlákno osetých 
  žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno, včetně jejich 
  výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních 
  bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, 
b) prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři 
  vydaném Fondem o použití uznaného osiva5) odrůd uvedených 
  v předpise Evropských společenství,6) doložené daňovým dokladem 
  o nákupu uznaného osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, 
  a uznávacím listem5) nebo jeho úředně ověřenou kopií anebo 
  rozhodnutím o uznání osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, 
  nebo dokladem o uznání osiva vydaného v jiném členském státě 
  Evropské unie5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, popřípadě 
  certifikátem ISTA u osiv z dovozu ze třetích zemí5) nebo jeho 
  úředně ověřenou kopií, 
c) smlouva žadatele o platbu na pěstování lnu na vlákno nebo její 
  úředně ověřená kopie o odbytu stonku lnu uzavřená s prvním 
  zpracovatelem schváleným Fondem  podle zvláštního právního 
  předpisu.7) 
------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
  Vyhláška č. 175/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti 
  o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. 
6) Příloha V nařízení Komise (ES) č. 1973/2004. 
7) Nařízení vlády  č. 248/2004 Sb.,  o některých opatřeních 
  k provádění společné  organizace trhu se  lnem a konopím 
  pěstovanými na vlákno. 
 
                § 4 
 
   Fond poskytne žadateli platbu na pěstování lnu na vlákno na 
zemědělskou půdu, která je 
a) v evidenci vedena na žadatele, 
b) v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby,8) 
c) zemědělsky obhospodařována žadatelem nejméně po dobu od 1. 
  května 2005 do 31. srpna 2005 a je na ní pěstován len na 
  vlákno. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
          Platba na pěstování chmele 
 
                § 5 
 
   Žadatelem o platbu na pěstování chmele je fyzická nebo 
právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni 
vedena v evidenci jako druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i 
zákona) o výměře nejméně 1 ha. 
 
                § 6 
 
   (1) Žádost o platbu na pěstování chmele se podává Fondu na 
jím vydaném formuláři do 15. května 2005. 
 
   (2) Součástí žádosti o platbu na pěstování chmele je seznam 
půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na 
nichž žadatel pěstuje chmel a které jsou vedeny v evidenci jako 
druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona), včetně jejich 
výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních 
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
 
                § 7 
 
   Fond poskytne  žadateli platbu na  pěstování chmele na 
zemědělskou půdu, která je 
a) v evidenci vedena na žadatele jako druh zemědělské kultury 
  chmelnice (§ 3i zákona), 
b) v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby,8) 
c) zemědělsky obhospodařována žadatelem nejméně po dobu od 1. 
  května 2005 do 31. srpna 2005 a je na ní pěstován chmel. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
          Platba na chov přežvýkavců 
 
                § 8 
 
   Žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je fyzická nebo 
právnická osoba, která 
a) chová přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední 
  evidenci podle plemenářského zákona,4) 
b) pěstuje na obhospodařované zemědělské  půdě, která je na 
  žadatele vedena v evidenci jako druh zemědělské kultury orná 
  půda, popřípadě jako travní porost (§ 3i zákona), na minimální 
  výměře 1 ha plodiny uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
  použité v průběhu kalendářního roku jako krmivo pro chov 
  přežvýkavců, s výjimkou plodin určených ke zpracování na sušená 
  krmiva v rámci společné organizace trhu se sušenými krmivy9) 
  (dále jen "krmné plodiny"). 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
  hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
  (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 
  162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb. 
9) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 
  Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek 
  provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy. 
 
                § 9 
 
   (1) Žádost o platbu na chov přežvýkavců se podává Fondu na 
jím vydaném formuláři do 15. května 2005. 
 
   (2) Součástí žádosti o platbu na chov přežvýkavců je seznam 
půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na 
kterých žadatel pěstuje krmné plodiny, včetně uvedení souhrnné 
výměry plochy  krmných plodin na  jednotlivém půdním bloku, 
popřípadě dílu půdního bloku a vyznačení plochy krmných plodin 
v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 
1 : 10 000 nebo podrobnějším. 
 
   (3) Žadatel doloží Fondu do 30. září 2005 doklad nebo jeho 
úředně ověřenou kopii z ústřední evidence podle plemenářského 
zákona4) prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. 
července 2005, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data 
narození podle plemenářského zákona4) a výpočet velkých dobytčích 
jednotek.10) 
------------------------------------------------------------------ 
 4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
  hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
  (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
  č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb. 
10) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
               § 10 
 
   (1) Fond poskytne žadateli platbu na chov přežvýkavců na 
celkový počet velkých dobytčích jednotek,10) stanovených podle 
počtu chovaných přežvýkavců ke dni 31. července 2005, přičemž 
nejnižší počet pro poskytnutí  platby jsou 2 velké dobytčí 
jednotky.10) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých 
dobytčích jednotek10) k platbě na chov přežvýkavců jsou uvedeny 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 
   (2) Platba na chov přežvýkavců se žadateli poskytne, pokud 
intenzita10) chovu přežvýkavců žadatele přepočtená na výměru 
krmných plodin, kterou uvedl žadatel v žádosti, je nižší nebo 
rovna 1,8 velké dobytčí jednotky10) na 1 hektar. 
 
   (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije pro žadatele, pokud 
počet  chovaných přežvýkavců  v přepočtu  na velké  dobytčí 
jednotky10) ke dni 31. července 2005 je nižší nebo roven 15 velkým 
dobytčím jednotkám.10) 
------------------------------------------------------------------ 
10) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
       Platba na pěstování plodin na orné půdě 
 
               § 11 
 
   Žadatelem o platbu na pěstování plodin uvedených v příloze č. 
1 k tomuto nařízení na orné půdě (dále jen "platba na pěstování 
plodin  na orné  půdě") je  fyzická nebo  právnická osoba, 
obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci 
jako druh zemědělské kultury orná půda (§ 3i zákona) o výměře 
nejméně 1 ha, s výjimkou orné půdy, na které 
a) je pěstován len na vlákno podle § 2 až 4, 
b) jsou pěstovány krmné plodiny podle § 8 až 10, 
c) jsou pěstovány plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva 
  v rámci společné organizace se sušenými krmivy.9) 
------------------------------------------------------------------ 
9) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění. 
  Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek 
  provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy. 
 
               § 12 
 
   (1) Žádost o platbu na  pěstování plodin na orné půdě se 
podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005. 
 
   (2) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné 
půdě je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a 
zákona), na kterých žadatel pěstuje plodiny uvedené v příloze č. 
1 k tomuto nařízení, včetně uvedení souhrnné výměry plochy plodin 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na jednotlivém půdním 
bloku, popřípadě dílu půdního bloku a vyznačení plochy plodin 
uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení v mapě půdních bloků, 
popřípadě  dílů  půdních  bloků  v  měřítku 1 : 10 000 nebo 
podrobnějším. 
 
   (3) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné 
půdě v případě, že žadatel pěstuje na orné půdě podle odstavce 1 
geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté,11) je prohlášení 
s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem 
a) o pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté ve 
  vzdálenosti minimálně 600 m od zemědělsky obhospodařované půdy, 
  na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky 
  modifikována,  v  režimu  ekologického  zemědělství  podle 
  zvláštního právního předpisu12) nebo ve vzdálenosti minimálně 
  300 m od zemědělsky obhospodařované půdy, na které je pěstována 
  kukuřice setá, která není geneticky modifikována, v režimu 
  ekologického  zemědělství   podle  zvláštního  právního 
  předpisu,12) pokud provede obsev geneticky modifikované odrůdy 
  kukuřice seté nejméně 6 řádky kukuřice seté, která není 
  geneticky modifikována, 
b) o pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté ve 
  vzdálenosti minimálně 100 m od zemědělsky obhospodařované půdy, 
  na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky 
  modifikována, nebo ve vzdálenosti minimálně 50 m od zemědělsky 
  obhospodařované půdy, na které je pěstována kukuřice setá, 
  která  není geneticky  modifikována, pokud  provede obsev 
  geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté nejméně 6 řádky 
  kukuřice seté, která není geneticky modifikována, 
c) o vyznačení obvodu pěstování geneticky modifikované odrůdy 
  kukuřice seté na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, 
  v terénu rozpoznatelným způsobem. 
 
   (4) Součástí seznamu půdních bloků, popřípadě dílů půdních 
bloků podle odstavce 3 písm. b) v případě, že žadatel pěstuje na 
orné půdě podle odstavce 1 geneticky modifikované odrůdy kukuřice 
seté,11) je zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy 
kukuřice seté11) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních 
bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku podrobnějším. 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 219/2003 Sb. 
12) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  zákona č. 320/2002 Sb. 
 
               § 13 
 
   Fond poskytne žadateli platbu na pěstování plodin na ornou 
půdu, která je 
a) v evidenci vedena na žadatele o platbu na pěstování plodin na 
  orné půdě podle § 12 odst. 1 po dobu od 1. května 2005 do 31. 
  srpna 2005, 
b) v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby,8) 
c) zemědělsky  obhospodařována žadatelem  podle podmínek  pro 
  pěstování plodin uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení, 
d) zemědělsky obhospodařována žadatelem v průběhu kalendářního 
  roku po celou dobu, po kterou je na žadatele vedena v evidenci. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
  
 
               § 14 
 
             Sazby plateb 
 
   Sazby plateb podle § 2 až 10, popřípadě § 11 až 13, zveřejní 
Fond nejpozději do 30. listopadu 2005 způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem 
stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství.13) 
------------------------------------------------------------------ 
13) Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění. 
 
            Poskytnutí platby 
 
               § 15 
 
   (1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle tohoto 
nařízení po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů 
po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto 
nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové 
výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením 
žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této 
prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne. 
 
   (2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na 
plochu zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu,14) Fond 
žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. 
 
   (3) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel 
splnil podmínky pro poskytnutí platby, je ve skutečnosti nižší než 
výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí platby, 
a to 
a) o nejvýše 3 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu 
  na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž tento žadatel 
  splnil podmínky pro poskytnutí platby, 
b) o více než 3 % nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne žadateli 
  příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž 
  žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, sníženou o výši 
  platby odpovídající dvojnásobku výměry zemědělské půdy, u níž 
  žadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí platby. 
 
   (4) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel 
o platbu podle tohoto nařízení  splnil veškeré podmínky pro 
poskytnutí platby, je oproti výměře uvedené v žádosti o platbu 
nižší o více než 20 %, Fond příslušnou platbu žadateli neposkytne. 
 
   (5) Pokud jsou výměry zemědělské půdy, které příslušný 
žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí více než jedné z plateb podle 
tohoto nařízení,  tvořeny současně na  jednom půdním bloku, 
popřípadě na jednom dílu půdního bloku, a zjistí-li Fond, že 
výměra zemědělské půdy, u  níž žadatel splnil podmínky pro 
poskytnutí jedné z plateb, je ve skutečnosti nižší než výměra, 
kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí plateb, postupuje 
Fond podle odstavců 3 a 4 u všech plateb, na které byla podána 
žádost. 
 
   (6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek10) 
přežvýkavců, chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je 
ke dni 31. července 2005 nižší než počet velkých dobytčích 
jednotek10) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí 
platby, a to 
a) o nejvýše 3 % včetně, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na 
  počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců chovaných tímto 
  žadatelem ke dni 31. července 2005 zjištěný Fondem, 
b) o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne tomuto 
  žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých 
  dobytčích jednotek10) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke 
  dni 31. července 2005, snížený o výši platby odpovídající 
  dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých 
  dobytčích jednotek10) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích 
  jednotek10) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí 
  platby. 
 
   (7) Jestliže  Fond zjistí, že  počet velkých dobytčích 
jednotek10) přežvýkavců, chovaných žadatelem o platbu na chov 
přežvýkavců je ke dni 31. července 2005 nižší o více než 20 % než 
počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, na něž žadatel 
požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov přežvýkavců 
tomuto žadateli neposkytne. 
 
   (8) Jestliže Fond zjistí, že žadatel podle § 12, který 
pěstuje geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté, nevyznačil 
v terénu obvod pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice 
seté na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, popřípadě 
jinak porušil podmínky, stanovené v § 12 odst. 3, Fond platbu 
podle § 12 na půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, na kterém 
žadatel pěstuje geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté, 
neposkytne. 
 
   (9) Jsou-li podmínky pro poskytnutí plateb podle tohoto 
nařízení splněny, Fond poskytne žadatelům příslušnou platbu, a to 
v období od 1. prosince 2005 do 30. června 2006. 
------------------------------------------------------------------ 
10) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
14) Nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek 
  poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro 
  kalendářní roky 2005 a 2006. 
 
  
 
               § 16 
 
              Účinnost 
 
   (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
   (2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. června 2006. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
             Přílohy 1 - 4 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě budou přílohy do ASPI zařazeny 
  dodatečně. K dispozici jsou v souboru 2005-053.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 13. dubna 2005 Poslední změna: 23. dubna 2005 Počet shlédnutí: 4281