LEGISLATIVA

144/2005 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

             144/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 13. dubna 2005 
  o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby 
  na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 
 
   Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") 
a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 
intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 
128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona 
č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný 
předpis Evropských společenství2) některé podmínky poskytování 
jednotné platby na plochu zemědělské půdy (dále jen "platba") pro 
kalendářní roky 2005 a 2006. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje 
  provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
  Evropských společenství nařízením vlády. 
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se 
  stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
  společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
  režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 
  2019/93, (ES)  č. 2019/93, (ES)  č. 1452/2001, (ES)  č. 
  1453/2001, (ES) č. 1454/2001,  (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
  1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 
  2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k nařízení  Rady (ES) č. 
  1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa 
  tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování 
  plodin. 
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým 
  se  stanoví prováděcí  pravidla k  podmíněnosti, odlišení 
  a integrovanému  administrativnímu  a  kontrolnímu  systému 
  uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví 
  společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
  zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor 
  pro zemědělce. 
 
                § 2 
 
            Žadatel o platbu 
 
   Fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu 
vedenou na její jméno v evidenci využití zemědělské půdy podle 
uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen "evidence"), 
která podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen 
"Fond") na jím vydaném formuláři žádost o platbu (dále jen 
"žádost"), je žadatelem o platbu podle tohoto nařízení (dále jen 
"žadatel"). 
------------------------------------------------------------------ 
3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském 
  intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 3 
 
               Žádost 
 
   (1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství4) obsahuje 
a) seznam a výměru půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona) nebo dílů 
  půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy, vedených 
  v evidenci na jméno žadatele, 
b) označení a způsob využití5) půdních bloků nebo dílů půdních 
  bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká a na které 
  žadatel podává žádost, 
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat dobré 
  zemědělské a environmentální podmínky (§ 4 odst. 3). 
 
   (2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků 
nebo dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních 
bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo 
podrobnějším. 
 
   (3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků 
nebo na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí 
k žádosti uznávací list6) o uznání osiva konopí; dále žadatel 
k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu 
neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na některém z půdních 
bloků nebo na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti. 
 
   (4) Žadatel podává žádost Fondu do 15. května příslušného 
kalendářního roku. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. 
5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. 
6) § 4 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva 
  a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
  o oběhu osiva a sadby). 
 
                § 4 
 
          Podmínky poskytnutí platby 
 
   (1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která 
je 
a) vedena v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle 
  přímo použitelného předpisu Evropských společenství,7) 
b) vedena v evidenci nejméně a nepřetržitě od 1. května do 31. 
  srpna příslušného kalendářního roku, 
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním 
  roce po celou dobu, po kterou je vedena v evidenci podle 
  písmene a). 
 
   (2) Minimální výměra,8) na kterou lze poskytnout platbu, činí 
nejméně 1  ha zemědělské půdy, a  to podle údajů vedených 
v evidenci. 
 
   (3) Dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami9) se 
pro účely tohoto nařízení rozumí 
a) nerušení krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů, 
  zatravněných údolnic, polních cest využívajících přirozené 
  svažitosti a respektujících vrstevnice, popřípadě doprovázených 
  příkopy, jakož i vodních toků a útvarů povrchových vod, 
b) vyloučení pěstování širokořádkových plodin kukuřice, brambor, 
  řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, 
  popřípadě  dílech půdních  bloků, s  průměrnou svažitostí 
  převyšující 12 stupňů, 
c) zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 
  24 hodin po jejich aplikaci na půdních blocích, popřípadě 
  dílech půdních bloků, bez porostu, jejichž průměrná svažitost 
  převyšuje 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní 
  právní předpis,10) 
d) vyloučení změny kultury travní porost na kulturu orná půda na 
  obhospodařovaných půdních blocích, popřípadě na dílech půdních 
  bloků [§ 3 odst. 5 písm. b) zákona], 
e) nepálení rostlinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na 
  dílech půdních bloků, po sklizni obilovin, olejnin, popřípadě 
  luskovin, které byly pěstovány na těchto půdních blocích, 
  popřípadě těchto dílech půdních bloků. 
 
   (4) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost 
vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství2) a žadatel splňuje 
podmínky podle odstavců 1 a 2 a dodržuje dobré zemědělské 
a environmentální podmínky podle odstavce 3. 
 
   (5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil některou z podmínek 
uvedených v odstavci 3, sníží  platbu o 5 %;11) jestliže Fond 
zjistí, že žadatel porušil některou z těchto podmínek, ačkoliv 
tomuto porušení mohl zabránit, sníží platbu o 20 %.12) 
------------------------------------------------------------------ 
 2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým 
  se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
  společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
  režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 
  2019/93, (ES)  č. 2019/93, (ES) č.  1452/2001, (ES) č. 
  1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
  1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 
  2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, 
  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
  1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa 
  tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování 
  plodin. 
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k  podmíněnosti, odlišení 
  a integrovanému  administrativnímu  a  kontrolnímu systému 
  uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví 
  společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
  zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor 
  pro zemědělce. 
 7) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 8) Čl. 143b odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 9) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
10) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  § 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
  oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
  střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
  oblastech. 
11) Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
12) Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. 
 
                § 5 
 
   Fond může žadateli snížit jinou poskytovanou platbu, která mu 
má být Fondem poskytnuta, v případě, že žadatel o platbu podle 
tohoto nařízení uvedl v žádosti nepravdivý, popřípadě neúplný 
údaj, a platba mu na základě takové žádosti byla poskytnuta.13) 
------------------------------------------------------------------ 
13) Čl. 73 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004. 
 
                § 6 
 
              Účinnost 
 
   (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2005. 
 
   (2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. června 2007. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 


 

Datum uveřejnění: 13. dubna 2005 Poslední změna: 23. dubna 2005 Počet shlédnutí: 4219