LEGISLATIVA

42/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti


              42/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 11. ledna 2005, 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
 č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních 
 limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob 
   jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů 
 podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 
   krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 
 zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 
zákona č. 86/2002 Sb., o  ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, k provedení § 8 odst. 12 a § 36 odst. 5 zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška  č. 553/2002  Sb., kterou  se stanoví hodnoty 
zvláštních  imisních  limitů  znečišťujících  látek, ústřední 
regulační  řád  a  způsob  jeho  provozování včetně seznamu 
stacionárních  zdrojů  podléhajících  regulaci,  zásady  pro 
vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů 
a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění 
ovzduší veřejnosti, se mění takto: 
 
   1. V § 4 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. c)" 
zrušují. 
 
   2. V příloze č. 2 bodu 1.2. se slova "1. Severočeská 
teplárenská a. s., Komořany" nahrazují slovy "United Energy, a. 
s., Teplárna Komořany" a  slova "CHEMOPETROL a. s.," slovy 
"CHEMOPETROL, a. s.,". 
 
   3. V příloze č. 2 na konci bodu 1.2. se doplňuje poznámka 
s tímto textem: 
 
"Poznámka: ke změnám týkajícím se názvu zdrojů znečišťování 
ovzduší uvedených v příloze této vyhlášky, k nimž dojde po dni 
její účinnosti a při nichž  je provoz zdroje zachován, se 
nepřihlíží.". 
 
   4. V příloze č. 2 bodu 1.5. se slova "pro určenou oblast" 
nahrazují slovy "pro území kraje", slova "vznik troposférického 
ozonu" se nahrazují slovy "vznik smogové situace", za slova "na 
1 stanici" se vkládají slova "reprezentativní pro území kraje" 
a věta poslední se zrušuje. 
 
   5. V příloze č. 2 bodu 1.6. se slova "pro určenou oblast" 
nahrazují slovy "pro území kraje", slova "byl předpovězen vznik 
smogové situace  nebo byly zjištěny  meteorologické podmínky 
podmiňující vznik troposférického ozonu, bylo předpovězeno jejich 
další trvání" se nahrazují slovy "vznikla smogová situace", za 
slova "na 1 stanici" se vkládají slova "reprezentativní pro území 
kraje" a věta poslední se zrušuje. 
 
   6. V příloze č. 3 v úvodním odstavci se slova "odst. 4" 
zrušují. 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. února 2005 Poslední změna: 25. ledna 2005 Počet shlédnutí: 3532