LEGISLATIVA

76/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

  76/2010 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 16. března 2010,

  kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a
  rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve
  znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č.
  326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
  zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona
  č. 227/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

  Čl. I

  Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
  škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky
  č. 159/2009 Sb., se mění takto:

  1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

  „2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se
  stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání
  chráněných zón ve Společenství.

  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví
  povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných
  produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro
  jejich registraci.

  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví
  míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování
  některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území
  Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských
  pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.

  Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují
  některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS,
  jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních
  oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.

  Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví
  pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo
  jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin,
  rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze
  které pocházejí.

  Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup
  pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících
  ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví
  rostlin.

  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve
  Společenství  minimální  podmínky pro provádění rostlinolékařských
  kontrol  rostlin,  rostlinných  produktů  nebo  jiných  předmětů,
  pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou
  místa určení.

  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních
  proti  zavlékání  organismů  škodlivých rostlinám nebo rostlinným
  produktům  do  Společenství a proti jejich rozšiřování na území
  Společenství.

  Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění
  směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění
  směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů
  škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
  jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění
  některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění
  přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních
  proti  zavlékání  organismů  škodlivých rostlinám nebo rostlinným
  produktům  do  Společenství a proti jejich rozšiřování na území
  Společenství.

  Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění
  přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý
  organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

  Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění
  přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných
  opatřeních  proti  zavlékání  organismů škodlivých rostlinám nebo
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění
  směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění
  přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných
  opatřeních  proti  zavlékání  organismů škodlivých rostlinám nebo
  rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
  území Společenství.

  Směrnice  Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách
  totožnosti  a  rostlinolékařských  kontrolách rostlin, rostlinných
  produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice
  Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do
  Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících
  s těmito kontrolami.

  Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví
  vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských
  osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty
  nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.

  Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha
  IV  směrnice  2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění
  přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění
  některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských
  pasů.

  Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění
  příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha
  IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání
  organismů  škodlivých  rostlinám  nebo  rostlinným  produktům  do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění
  přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění
  určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví
  podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro
  práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny,
  rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice
  Rady  2000/29/ES  do  Společenství nebo některých chráněných zón
  Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované
  znění).

  Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění
  přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění
  příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy
  I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se mění přílohy
  II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

  Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se mění přílohy
  II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
  zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do
  Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.

  2. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

  „Španělsko,  Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo,
  Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia- Romagna (provincie
  Parma  a  Piacenza), Friulsko- -Julské Benátsko, Lazio, Ligurie,
  Lombardie (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
  Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií
  Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi,
  Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti
  nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko,
  Litva,  Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška,
  Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
  (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice),
  Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres
  Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres
  Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

  3. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 01. pravém sloupci se slova
  „Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

  4. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

  „Španělsko,  Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo,
  Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma
  a Piacenza), Friulsko- -Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie
  (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie,
  Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií Rovigo a
  Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza
  d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející
  se  jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva,
  Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a
  Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres
  Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec
  (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany),
  Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko,
  Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko,
  ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

  5. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 16.5. pravém sloupci první větě
  se slova „v bodech 2. a 3. přílohy č. 3 části B a“ zrušují.

  6. V příloze č. 4 části B bodech 1., 2., 3., 4., 5. a 6. prostředním
  sloupci první větě se slova „v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7.
  části A oddílu I této přílohy“ nahrazují slovy „v bodech 1.1., 1.2.,
  1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy“.

  7. V příloze č. 4 části B bodu 6.3. pravém sloupci se slova „Řecko
  (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

  8. V příloze č. 4 části B bodu 14.7. pravém sloupci se slova „Dánsko,
  Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

  9. V příloze č. 4 části B bodu 21. prostředním sloupci písmeno c) zní:

  „c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo“.

  10. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. prostředním sloupci písmeno b)
  zní:

  „b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo“.

  11. V příloze č. 4 části B bodech 21. a 21.3. pravý sloupec zní:

  „Španělsko,  Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo,
  Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia- Romagna (provincie
  Parma  a  Piacenza), Friulsko- -Julské Benátsko, Lazio, Ligurie,
  Lombardie (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
  Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií
  Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi,
  Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti
  nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko,
  Litva,  Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška,
  Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
  (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice),
  Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres
  Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres
  Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

  12. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písm. b) se tabulka
  nahrazuje tabulkou, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 80   Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen,
         briket, pelet nebo podobných tvarů
  4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními
         prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahruboopracované, jiné
         než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1
         k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.)
         nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404 20 00   Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
         - jiné než jehličnaté
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)

-------------------------------------------------------------------------------    --------------------------------

  13. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10. písm. b) se tabulka
  nahrazuje tabulkou, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30    Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket,
         pelet nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, jiné
         než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20    Jehličnaté surové dřevo, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované,
         jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahruboopracované, jiné než natřené
         barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované,
         broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) se tabulka
  nahrazuje tabulkou, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 40   Dřevěné piliny, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
ex 4401 30 80   Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo
         podobných tvarů
  4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, též
         odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
  4403 20    Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než
         natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačnímiprostředky
  4403 91    Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo
         opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebojinými konzervačními prostředky
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než
         natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačnímiprostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám
         kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
         - jehličnaté, původem z neevropských zemí
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované, broušené
         pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
  4407 91    Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též
         hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 93    Dřevo javoru (Acer saccharum Marsh), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané,
         též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
  4407 95    Dřevo jasanu (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně,krájené nebo loupané, též
         hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem
         nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté dřevo a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce k položkám
         1 kapitoly 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercusspp.), bukového (Fagus spp.),
         javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.) nebo jasanového (Fraxinus spp.)
  4415      Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny;
         jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
  4416      Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky ajejich části a součásti,
         ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
  9406 00 20   Montované stavby ze dřeva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  15. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7. písm. b) se tabulka
  nahrazuje tabulkou, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CN-kód       Popis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401 10 00   Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
  4401 21 00   Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
  4401 22 00   Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30    Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet
         nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00   Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinýmikonzervačními prostředky, jiné než
         odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20    Jehličnaté surové dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními
         prostředky, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 99    Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou,
         mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44,
         nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404      Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
  4406      Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
  4407 10    Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené neboloupané, též hoblované, broušené
         pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6mm
ex 4407 99    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo
         na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
         - jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44,
   nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
  4415      Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché
        palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
  9406 00 20   Montované stavby ze dřeva
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Čl. II

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

  Ministr:

  Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 22. dubna 2010 Poslední změna: 22. dubna 2010 Počet shlédnutí: 1051