LEGISLATIVA

110/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

             110/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 2. března 2005, 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
         č. 293/2002 Sb., o poplatcích 
     za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 91 odst. 3, 
§ 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zákona č. 20/2004 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č.  293/2002 Sb., o  poplatcích za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových, se mění takto: 
 
   1. V § 1 písmeno h) zní: 
"h) náležitosti žádostí o povolení odkladu a postup pro jejich 
  posuzování a povolování odkladu Českou inspekcí životního 
  prostředí (dále jen "Inspekce").". 
 
   2. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Pro výpočet 
množství znečištění se použijí výsledky rozborů ze všech odběrů 
vzorků zpracovaných podle této vyhlášky.". 
 
   3. V § 3 odst. 5 písm. c) se slova "krajským úřadem" 
nahrazují slovem "Inspekcí". 
 
   4. V § 3 odst. 7 větě poslední se slova "krajským úřadem" 
nahrazují slovem "Inspekcí". 
 
   5. V § 3 odst. 8 písm. b) větě páté se slova "krajskému 
úřadu" nahrazují slovem "Inspekci". 
 
   6. V § 3 odst. 10 větě druhé se slova "krajský úřad" 
nahrazují slovem "Inspekci" a ve větě poslední se slova "krajským 
úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí". 
 
   7. V § 3 odst. 10 se na konci doplňuje věta "Nesleduje-li 
znečišťovatel množství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách 
způsobem  stanoveným touto  vyhláškou, může  Inspekce použít 
k výpočtu poplatku za  znečištění vypouštěných odpadních vod 
výsledky stanovení koncentrací  ukazatelů znečištění zjištěné 
v daném roce kontrolní laboratoří.". 
 
   8. V § 3 se odstavec 11 zrušuje. 
 
   9. V § 4 odst. 5 větě poslední se slova "příslušným krajským 
úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí". 
 
   10. V § 4 odst. 8 větě první se slova "krajskému úřadu" 
nahrazují slovem "Inspekci". 
 
   11. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje. 
 
   12. V § 5 se tečka na konci textu písmene h) nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno i), které zní: 
"i) záznamů v provozním deníku vodního díla o provedení odběrů 
  vzorků pro účely stanovení poplatků za vypouštění odpadních 
  vod do vod povrchových včetně provedení kontrolních odběrů.". 
 
   13. V § 9 odst. 1 větě první se slova "krajskému úřadu" 
nahrazují slovem "Inspekci". 
 
   14. V § 9 odst. 2 písm. a) bod 7 se slovo "sdružení" 
nahrazuje  slovem  "převedení"  a  slovo "sdružil-li" slovem 
"převedl-li". 
 
   15. Nadpis pod označením § 10 zní: 
 
    "Postup Inspekce pro posuzování žádostí o povolení 
        odkladu a pro povolování odkladu 
 
         (K § 96 a 97 vodního zákona)". 
 
   16. V § 10 odst. 2 větě první se slova "krajský úřad" 
nahrazují slovem "Inspekce" a slova "sdružení" se nahrazují slovy 
"převedení". 
 
   17. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova "krajský úřad" 
nahrazují slovem "Inspekce". 
 
   18. V § 10 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "krajský 
úřad" nahrazují slovem "Inspekce". 
 
   19. V § 10 odst. 5 se slova "krajský úřad" nahrazují slovem 
"Inspekce". 
 
   20. V § 10 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "se 
předloží krajskému úřadu" nahrazují slovy "předloží znečišťovatel 
Inspekci". 
 
   21. V § 11 odst. 2 písm. b) větě druhé se slova "krajským 
úřadem" nahrazují slovem "Inspekcí". 
 
   22. Příloha č. 1 zní: 
 
             "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 293/2002 Sb. 
 
       Podrobnosti k předběžné úpravě vzorků 
 
Předběžná úprava vzorků 
 
Nutnou podmínkou dosažení srovnatelných analytických výsledků je 
homogenní vzorek. Normalizované analytické metody obsahují různé 
způsoby úpravy vzorku, volba závisí na účelu analýzy. Pro účely 
této vyhlášky je způsob úpravy vzorku určen v tabulce č. 1. 
 
Za přítomnosti hrubých nečistot se první krok úpravy provádí již 
při odběru vzorku a pro všechny ukazatele znečištění. Je to cezení 
vzorku přes síto z inertního materiálu (průměr ok 1 mm), které 
zabrání vzniku hrubých chyb stanovení v důsledku přítomnosti 
nehomogenizovatelných částic tuhé fáze. Další kroky určuje pro 
jednotlivé ukazatele tabulka č. 1. 
 
Tabulka č. 1 Předběžná úprava vzorků 
 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|Ukazatel znečištění | Předběžná úprava  | Konzervace3)4)    | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  CHSKCr     | homogenizace1)   | H2SO4 na pH 1 až 2  | 
|          |          | zmrazení na -20 st.C | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  RAS       | filtrace2)     | 1 st.C - 5 st.C   | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  NL       | ruční roztřepání  | 1 st.C - 5 st.C   | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  Pcelk      | homogenizace1)   | H2SO4 na pH 1 až 2  | 
|          |          | zmrazení na -20 st.C | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  N-NH4      | filtrace2)     | H2SO4 na pH 1 až 2 5)| 
|          |          | 1 st.C - 5 st.C   | 
|          |          | zmrazení na -20 st.C | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  N-NO2      | filtrace2)     | 1 st.C - 5 st.C   | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  N-NO3      | filtrace2)     | H2SO4 na pH 1 až 2 6)| 
|          |          | 1 st.C - 5 st.C   | 
|          |          | zmrazení na -20 st.C | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  AOX       | filtrace2)     | HNO3 na pH 1 až 2  | 
|          |          | 1 st.C - 5 st.C, tma | 
|          |          | zmrazení na -20 st.C | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  Hg       | homogenizace1)   | HNO3 na pH 1 až 2  | 
|          |          | + K2Cr2O7      | 
|          |          | (na konc. 0,05 %)  | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
|  Cd       | homogenizace1)   | HNO3 na pH 1 až 2  | 
+--------------------+--------------------+----------------------+ 
 
Odkazy k tabulce č. 1 - indexy: 
 
1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 mikrometrů) 
  před konzervací,  doporučuje se homogenizovat  celý objem 
  vzorkovnice. 
2) Filtrace filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů 
  1 mikrometr +/- 0,3 mikrometru před konzervací, doporučuje se 
  experimentálně ověřit vliv filtrace na koncentraci analytu ve 
  vzorku, je-li významný, vzorek se místo filtrace odstředí, dle 
  ČSN EN ISO 5667 3:2004 se nedoporučuje sedimentace. 
3) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3:2004, použije-li se 
  zmrazení na -20 st.C, je nutno experimentálně ověřit, že se po 
  rozmrazení obnoví původní vlastnosti vzorku. 
4) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného 
  vzorku se stanoví pro konkrétní typ odpadní vody a konkrétní 
  způsob konzervace experimentálně. 
5) Je-li hodnota pH > 7,5 vzorek se konzervuje H2SO4 na pH 1 až 
  2 k omezení úniku NH3. 
6) V ČSN EN ISO 5667-3:2004 je uvedena HCl místo H2SO4. 
 
Postup stanovení nejistot výsledků měření ukazatelů znečištění je 
stanoven  v  příručce  Kvalimetrie  11  "Stanovení nejistoty 
analytického měření", editor M. Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha 2001 
a KVALIMETRIE 13 "Odhad nejistot chemických a mikrobiologických 
měření", editor M. Suchánek, Eurachem-ČR, Praha 2003. 
 
Při sestavování programu odběru vzorků a vypracování standardního 
postupu pro odběr vzorků se vychází z požadavků obsažených 
v příslušných technických normách pro odběr vzorků.1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 1: 
  Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. 
  ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 2: 
  Pokyny pro způsoby odběru vzorků. 
  ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 3: 
  Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. 
  ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 4: 
  Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. 
  ČSN ISO 5667-6 (75 07051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 6: 
  Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků. 
  ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 10: 
  Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod. 
  ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 11: 
  Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod. 
  ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 14: 
  Pokyny pro zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace 
  s nimi.". 
 
   23. V příloze č. 2 tabulka pod nadpisem "Normy stanovení 
ukazatelů znečištění pro účely vodního zákona (Rozhodčí analytické 
metody)" zní: 
 
" 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
| Ukazatel | Analytické metody stanovení     | Zveřejnění  | 
|znečištění |  ukazatelů znečištění       |  normy   | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|  1   |       2            |   3    | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|CHSKCr   | TNV 75 7520 1)           | březen 2002 | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|RAS    | TNV 75 7347 2)           | únor 2003  | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|NL     | ČSN EN 872 (75 7349) 3)       | červenec 1998| 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|Pc     | ČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl.    | únor 2005  | 
|      | 7 a 8 4)              |       | 
|      | TNV 75 7466 5)           | únor 2000  | 
|      | ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6)    | únor 1999  | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|N-NH4+   | ČSN ISO 5664 (75 7449) 7)      | červen 1994 | 
|      | ČSN ISO 7150-1 (75 7451) 8)     | červen 1994 | 
|      | ČSN ISO 7150-2 (75 7451) 9)     | červen 1994 | 
|      | ČSN EN ISO 11732 (75 7454) 10)   | listopad 1998| 
|      | ČSN ISO 6778 (75 7450) 11)     | červen 1994 | 
|      | ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 12)   | červenec 2000| 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|Nanorg   | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-)     |       | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|N-NO2-   | ČSN EN 26777 (75 7452) 13)     | září 1995  | 
|      | ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14)   | prosinec 1997| 
|      | ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 15)  | listopad 1998| 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|N-NO3-   | ČSN ISO 7890-1 (75 7453) 16)    | leden 1995  | 
|      | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) 17)    | leden 1995  | 
|      | ČSN ISO 7890-3 (75 7453) 18)    | leden 1995  | 
|      | ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14)   | prosinec 1997| 
|      | ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 15)  | listopad 1998| 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|AOX    | ČSN EN 9562 (75 7531) 19)      | březen 2005 | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|Hg     | ČSN EN 1483 (75 7439) 20)      | srpen 1998  | 
|      | TNV 75 7440 21)           | srpen 1998  | 
|      | ČSN EN 12338 (75 7441) 22)     | říjen 1999  | 
|      | ČSN EN 13506 (75 7442) 23)     | říjen 2002  | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
|Cd     | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 24)    | únor 1996  | 
|      | ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6)    | únor 1999  | 
|      | TNV 757389 25)           | duben 2002  | 
|      | ČSN ISO 8288 (75 7382) 26)     | únor 1995  | 
+-----------+-------------------------------------+--------------+ 
                                ". 
 
   24. V příloze č. 2 se část "Poznámka (sloupec 3 tabulky):" 
včetně textu poznámek 1 a 2 zrušuje. 
 
   25. V příloze č. 2 v části "Odkazy k tabulce: názvy norem 
(index ve sloupci 2)" odkazy č. 1) až 26) znějí: 
 
"1) "Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem 
  (CHSKCr)" 
 2) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) 
  v odpadních vodách" 
 3) "Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace 
  filtrem ze skleněných vláken" 
 4) "Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrometrická metoda 
  s molybdenanem amonným" 
 5) "Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou 
  a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)" 
 6) "Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií 
  s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)" 
 7) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po 
  destilaci" 
 8) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1.: Manuální 
  spektrometrická metoda" 
 9) "Jakost  vod -  Stanovení  amonných  iontů -  Část 2.: 
  Automatizovaná spektrometrická metoda" 
10) "Jakost vod -  Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou 
  analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí" 
11) "Jakost vod - Stanovení amonných iontů - potenciometrická 
  metoda" 
12) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, 
  K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů - Metoda 
  pro vody a odpadní vody 
13) "Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulárně absorpční 
  spektrofotometrická metoda" 
14) "Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového 
  dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se 
  spektrofotometrickou detekcí" 
15) "Jakost  vod  -  stanovení  rozpuštěných aniontů metodou 
  kapalinové chromatografie iontů - Část 2.: Stanovení bromidů, 
  chloridů, dusičnanů, dusitanů,  ortofosforečnanů a síranů 
  v odpadních vodách" 
16) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 1: Spektrometrická 
  metoda s 2,6-dimethylfenolem" 
17) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 2.: Spektrometrická 
  destilační metoda s 4-fluorfenolem" 
18) "Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3.: Spektrometrická 
  metoda s kyselinou sulfosalicylovou" 
19) "Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných 
  halogenů (AOX)" 
20) "Jakost vod - Stanovení rtuti" 
21) "Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým 
  absorpčním spektrometrem" 
22) "Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po zkoncentrování 
  amalgamací" 
23) "Jakost  vod  -  Stanovení  rtuti atomovou fluorescenční 
  spektrometrií" 
24) "Jakost  vod  -  Stanovení  kadmia  atomovou  absorpční 
  spektrometrií" 
25) "Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, 
  selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí 
  (stripping) voltametrií" 
26) "Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia 
  a olova - Metody plamenové absorpční spektrometrie".". 
 
   26. V příloze č. 3 se za komentář pod tabulkou k typu vzorku 
c) doplňuje poznámka, která zní: 
 
"Poznámka: Pokud se analyzuje současně více ukazatelů znečištění, 
lze použít typ vzorku nejvyšší kategorie [například pokud je 
stanoveno použití vzorků typu a) pro jeden ukazatel a typu b) pro 
druhý ukazatel analyzovaný současně, lze použít pro oba ukazatele 
znečištění typ vzorku b)]. Použít typ vzorku vyšší kategorie lze 
i v případě, je-li takový typ vzorku stanoven vodoprávním úřadem 
v podmínkách  povolení k  vypouštění odpadních  vod do  vod 
povrchových z předmětného zdroje znečišťování.". 
 
   27. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní: 
 
             "Příloha č. 4 k vyhlášce č. 293/2002 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Text přílohy nebyl z technických důvodů do ASPI 
  zařazen. Naleznete jej pod číslem 2005-035.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi". 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r.