LEGISLATIVA

93/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

93

VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 21 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb. a vyhlášky č. 61/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)" a za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)
požadavky na dočasné skladování kovové rtuti,".

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. Směrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad.".

2. V § 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

"w)
dočasným skladováním kovové rtuti - odstraňování kovové rtuti, která je odpadem, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie24) způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 tak, že kovová rtuť je dočasně skladována po dobu delší než jeden rok.

______________________________________
24)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti.".

3. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Technické požadavky na dočasné skladování kovové rtuti

Zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Na dočasné skladování kovové rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.".

4. V příloze č. 1 bodě 1.3. se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. e)".

5. V příloze č. 4 bodě 8 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
kovová rtuť, která je odpadem, je přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a. Ostatní podmínky stanovené v této příloze se pro dočasné skladování kovové rtuti nepoužijí.".

6. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 2 doplňují slova ", s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a".

7. V příloze č. 5 části A se na konci textu bodu 3 doplňují slova ", s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a".

8. V příloze č. 5 části B bodě 5 se slova "Evropských společenství23)" nahrazují slovy "Evropské unie23)".

9. Doplňuje se příloha č. 13, která včetně poznámek pod čarou č. 25, 26 a 27 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.Zvláštní požadavky na dočasné skladování kovové rtuti

A. Kritéria a postup pro přijímání kovové rtuti k dočasnému skladování
1.
Složení kovové rtuti

Kovová rtuť musí splňovat tyto specifikace:

a)
obsah rtuti vyšší než 99,9 % hmotnostních,

b)
absence nečistot schopných vyvolat korozi uhlíkové nebo nerezové oceli, například roztoku kyseliny dusičné nebo roztoků chloridových solí.

2.
Požadavky na shromažďovací prostředky
Kontejnery užívané pro skladování kovové rtuti musí být odolné vůči korozi a nárazu. Nesmí na nich být svary. Kontejnery musí splňovat tyto specifikace:

a)
materiál kontejneru: uhlíková ocel (minimálně ASTM A36) nebo nerezová ocel (AISI 304, 316L),

b)
kontejnery nesmí propouštět plyny a kapaliny,

c)
vnější stěna kontejneru musí být odolná vůči podmínkám skladování,

d)
konstrukce kontejneru musí úspěšně absolvovat zkoušku volným pádem a zkoušku těsnosti podle přílohy A kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)25).

Maximální stupeň naplnění je 80 % objemových, aby byl zajištěn dostatečný expanzní prostor a aby následkem expanze kapaliny v důsledku vysoké teploty nemohlo dojít k úniku ani trvalému porušení kontejneru.

3.
Přijímání kovové rtuti k dočasnému skladování

Přijímat lze pouze kontejnery s osvědčením prokazujícím splnění požadavků uvedených v části A této přílohy. Osvědčení vydává dodavatel odpadu, jímž se rozumí původce nebo oprávněná osoba, tj. osoba za odpad odpovědná až do doby jeho předání další oprávněné osobě. Osvědčení nenahrazuje základní popis odpadu podle přílohy č. 1.

Postupy při přijímání musí splňovat tyto požadavky:

a)
přijímá se pouze kovová rtuť, která splňuje minimální kritéria pro přijetí uvedená v bodě 1,

b)
kontejnery musí být před uskladněním vizuálně zkontrolovány; poškozené nebo zkorodované kontejnery nebo kontejnery vykazující únik se nepřijmou,

c)
na kontejnerech musí být vyražena trvalá značka uvádějící identifikační číslo kontejneru, výrobní materiál, prázdnou hmotnost, odkaz na výrobce a datum výroby,

d)
na kontejnery musí být trvale připevněna tabulka uvádějící identifikační číslo osvědčení.

4.
Obsah osvědčení

Osvědčení uvedené v bodě 3 obsahuje tyto údaje:

a)
identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),

b)
identifikační údaje osoby odpovědné za plnění kontejnerů (název, sídlo, adresa, ÍČ, bylo-li přiděleno),

c)
místo a datum plnění kontejnerů,

d)
množství rtuti,

e)
čistotu rtuti a případně popis nečistot, včetně analytické zprávy,

f)
čestné prohlášení, že kontejnery byly používány výlučně pro přepravu a skladování rtuti,

g)
identifikační čísla kontejnerů,

h)
případné zvláštní poznámky.

B. Požadavky na dočasné skladování kovové rtuti

Při dočasném skladování kovové rtuti musí být splněny tyto požadavky:

1.
kovová rtuť se skladuje odděleně od ostatních odpadů,

2.
kontejnery se skladují ve sběrných nádržích s vhodným povrchem bez prasklin a štěrbin a nepropustným pro kovovou rtuť, se zadržovacím objemem odpovídajícím množství skladované rtuti,

3.
jako úložiště mohou sloužit pouze zařízení, která splňují technické požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí2) a která byla zřízena k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu10).

4.
úložiště svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů na ochranu životního prostředí a zdraví lidí2)

5.
úložiště musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností, jaké má kovová rtuť, která je odpadem,

6.
úložiště musí být vybaveno umělými nebo přírodními zábranami, které dostatečně zaručují ochranu životního prostředí před emisemi rtuti, a musí mít zadržovací objem odpovídající celkovému množství skladované rtuti,

7.
podlahy úložiště musí být pokryty těsnicími materiály odolnými vůči rtuti, vyspádované a vybavené sběrnou jímkou,

8.
úložiště splňuje požadavky zvláštního právního předpisu na úseku požární ochrany26),

9.
uložený materiál musí být uspořádán tak, aby veškeré kontejnery bylo možné snadno vyjmout.

C. Požadavky na monitorování, kontrolu a postupy v případě havárie a na vedení záznamů při dočasném skladování kovové rtuti
1.
Požadavky na monitorování, kontrolu a postupy v případě havárie

V úložišti se instaluje systém trvalého monitorování výparů rtuti s citlivostí nejméně 0,02 mg rtuti/m3. Senzory se umístí na úroveň podlahy a ve výšce 160-180 cm nad úrovní podlahy. Součástí je vizuální a akustický výstražný systém. Údržba systému se provádí každý rok.

Provozovatel úložiště a kontejnery nejméně jednou měsíčně vizuálně zkontroluje. Při zjištění úniku provozovatel okamžitě přijme nezbytná opatření bránící emisím rtuti do životního prostředí a obnoví bezpečnost úložiště rtuti. Při tom postupuje v souladu s opatřeními pro případ havárie, která jsou součástí schváleného provozního řádu, a se schváleným havarijním plánem podle vodního zákona27). Tyto dokumenty, stejně jako nutné vybavení pro bezpečnou manipulaci s kovovou rtutí, musí být po celou dobu provozu v prostorách úložiště. U veškerých úniků se má za to, že mají nepříznivé vlivy na zdraví lidí nebo životní prostředí ve smyslu § 20 písm. i) zákona.

2.
Vedení záznamů

Veškeré dokumenty obsahující informace uvedené v částech A a C této přílohy, včetně osvědčení doprovázejícího kontejner a záznamů týkajících se vyskladnění a odeslání kovové rtuti po ukončení dočasného skladování, místa určení a zamýšleného zpracování, se uchovávají nejméně tři roky po ukončení skladování, nestanoví-li § 21 odst. 1 písm. e) zákona povinnost uchovávat tyto dokumenty po dobu delší.


___________________________________________________________
25)
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a sdělení Ministerstva zahraničních č. 13/2009 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a „Přílohy B -Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
26)
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
27)
§ 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.

 

Datum uveřejnění: 12. dubna 2013 Poslední změna: 8. května 2013 Počet shlédnutí: 1057