LEGISLATIVA

248/2004 Sb.

Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.

             248/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 21. dubna 2004 
  o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu 
       se lnem a konopím pěstovanými na vlákno 
 
   Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění společné 
organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, jejichž 
úpravu  bezprostředně  závazné  právní  předpisy  Evropských 
společenství1) (dále jen  "předpisy Evropských společenství") 
členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 
  o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na 
  vlákno, ve znění nařízení Komise (ES) č. 651/2002 a nařízení 
  Rady (ES) č. 393/2004. 
  Nařízení Komise (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k nařízení  Rady (ES) č. 
  1673/2000 o společné organizaci  trhu se lnem a konopím 
  pěstovanými na vlákno, ve znění nařízení Komise (ES) č. 
  1093/2001, nařízení Komise (ES) č. 2105/2001, nařízení Komise 
  (ES) č. 52/2002, nařízení Komise (ES) č. 651/2002 a nařízení 
  Komise (ES) č. 1401/2003. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu 
  podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, ve znění 
  nařízení Rady (ES) č.  2704/1999, nařízení Rady (ES) č. 
  1672/2000 a nařízení Rady (ES) č. 1038/2001. 
 
                § 2 
 
         Schválení prvních zpracovatelů 
 
   (1)  První zpracovatel2)  předloží Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") žádost o schválení v souladu 
s předpisy Evropských společenství3) nejpozději 1 měsíc před 
začátkem příslušného hospodářského roku, kterým se rozumí období 
od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června 
následujícího kalendářního roku. 
 
   (2) Žádost o schválení prvního zpracovatele2) se podává na 
formuláři vydaném Fondem. 
 
   (3) První zpracovatel2) předloží Fondu společně se žádostí 
o schválení doklad stvrzující, že je podnikatelem podle zvláštního 
právního předpisu.4) 
------------------------------------------------------------------ 
2) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 52/2002. 
3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
  Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 52/2002. 
4) § 2 obchodního zákoníku. 
 
                § 3 
 
         Žádost o podporu pro zpracování 
 
   Žádost o dotaci pro zpracování lněných a konopných stonků 
pěstovaných na vlákno (dále jen "podpora pro zpracování") podle 
předpisů Evropských společenství5) se podává na formuláři vydaném 
Fondem, a to ve lhůtě do 31. srpna příslušného hospodářského roku. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 245/2001. 
  Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
 
                § 4 
 
        Podpora pro zpracování pro vlákna 
         s obsahem nečistot nad 7,5 % 
 
   Pro  hospodářské  roky  stanovené  předpisy  Evropských 
společenství6) se podpora pro zpracování poskytuje také pro krátká 
lněná vlákna s obsahem nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 
15 % a pro konopná vlákna s obsahem nečistot a pazdeří v rozmezí 
od 7,5 % do 25 %. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000, ve 
  znění nařízení Rady (ES) č. 393/2004. 
 
                § 5 
 
     Doklady pro účely kontroly stavu a pohybu zásob 
 
   Dokladem pro účely kontroly stavu a pohybu zásob podle 
předpisů Evropských společenství7) jsou tyto účetní doklady: 
a) doklad o příjmu, 
b) doklad o zpracování, 
c) doklad o výdeji a ztrátách stonků a vlákna, 
které jsou vedeny tak, aby umožňovaly jednoznačné určení množství 
stonků a vlákna podle smluvních pěstitelů. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 4 písm. c) bod iii), čl. 3 odst. 5, 
  čl. 4 písm. c) a čl. 6 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 
  245/2001, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 a ve znění 
  nařízení Komise (ES) č. 52/2002. 
 
                § 6 
 
     Informace poskytované hospodářskými subjekty 
 
   Informace poskytované schváleným prvním zpracovatelem3) nebo 
osobou považovanou za  prvního zpracovatele8) podle předpisů 
Evropských společenství9) se předkládají Fondu ve lhůtě do 31. 
srpna příslušného hospodářského roku. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
  Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 52/2002. 
8) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001. 
9) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
  Čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 245/2001. 
 
                § 7 
 
          Licence pro dovoz konopí 
 
   (1) Licenci pro dovoz konopí ze třetích zemí (dále jen "dovoz 
konopí") podle předpisů Evropských společenství10) vydá Fond ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o licenci, splňuje-li 
žadatel podmínky stanovené předpisy Evropských společenství11) 
a tímto nařízením. 
 
   (2) Žádost o licenci pro dovoz konopí se podává na formuláři 
vydaném Fondem. 
 
   (3) K žádosti o licenci pro dovoz konopí připojí žadatel 
doklad stvrzující, že je podnikatelem podle zvláštního právního 
předpisu.4) 
 
   (4) Licenci pro dovoz surového konopí12) lze vydat pouze 
schválenému  prvnímu zpracovateli,  jehož schválení  zahrnuje 
zpracování konopných stonků. K žádosti o licenci pro dovoz 
surového konopí je žadatel povinen připojit vedle dokladu podle 
odstavce 3 také  laboratorní rozbor akreditované laboratoře, 
dokládající  nižší než  povolený obsah  tetrahydrokanabinolu, 
prohlášení, že přiložený  rozbor vyjadřuje vlastnosti celého 
dováženého množství, a závazek umístit surové konopí do doby 
zpracování v prostoru, který není volně přístupný. 
 
   (5) K žádosti o licenci pro dovoz semen konopí určených 
k výsevu13) je žadatel povinen připojit vedle dokladu podle 
odstavce 3 také doklad prokazující, že se jedná o odrůdu konopí, 
u níž  obsah  tetrahydrokanabinolu  není  vyšší než povolené 
množství.14) 
 
   (6) Licenci pro dovoz semen konopí, která nejsou určena 
k výsevu15)  (§ 8),  lze v  souladu s  předpisy Evropských 
společenství15) vydat pouze schválenému dovozci semen konopí, 
která nejsou určena k výsevu. Součástí žádosti o licenci pro dovoz 
semen konopí, která nejsou určena k výsevu, je vedle dokladu podle 
odstavce 3 také závazek schváleného dovozce doložit Fondu ve lhůtě 
12 měsíců od data vystavení licence potvrzení, že s konopným 
semenem, na něž se licence vztahuje, bylo naloženo způsobem a ve 
lhůtě, které stanovují předpisy Evropských společenství.16) 
 
   (7) Licence pro dovoz konopí platí ode dne vystavení do konce 
třetího kalendářního měsíce po uplynutí kalendářního měsíce, ve 
kterém byla vydána. 
------------------------------------------------------------------ 
 4) § 2 obchodního zákoníku. 
10) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2001. 
  Čl. 17a nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1093/2001 a nařízení Komise (ES) č. 52/2002. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná 
  prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí 
  a osvědčení  o stanovení  náhrady předem  pro zemědělské 
  produkty,  ve znění  nařízení Komise  (ES) č. 2299/2001 
  a nařízení Komise (ES) č. 325/2003. 
11) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
12) Čl. 5 odst. 2 odrážka první nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
13) Čl. 5 odst. 2 odrážka druhá nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
14) Čl. 5a nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, ve znění nařízení Rady 
  (ES) č. 1672/2000. 
15) Čl. 5 odst. 2 odrážka třetí nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
16) Čl. 17a odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 245/2001, ve znění 
  nařízení Komise (ES) č. 1093/2001 a nařízení Komise (ES) č. 
  52/2002. 
 
                § 8 
 
         Schválení dovozce semen konopí, 
         která nejsou určena k výsevu 
 
   (1) Schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena 
k výsevu (§ 7 odst. 6), se uděluje v souladu s předpisy Evropských 
společenství15) na základě žádosti dovozce, k níž jsou připojeny 
doklady prokazující, že se žadatel zabývá činností vyžadující 
dovoz konopného semene a že podmínky dopravy a podmínky skladování 
a zpracování nedovolují užití tohoto semene jako omamné nebo 
psychotropní látky. Součástí žádosti o schválení dovozce semen 
konopí, která nejsou určena k výsevu, je rovněž doklad stvrzující, 
že dovozce je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu.4) 
 
   (2) Žádost o schválení dovozce semen konopí, která nejsou 
určena k výsevu (§ 7 odst. 6), se podává na formuláři vydaném 
Fondem. 
 
   (3) Fond schválí žádost podle odstavců 1 a 2 do 2 měsíců od 
jejího přijetí; schválená žádost platí nejvýše 1 rok. Na požádání 
lze schválenou žádost podle odstavců 1 a 2 prodloužit o 1 rok, 
a to i opakovaně. 
 
   (4) Prokáže-li se, že závazky uvedené v žádosti o schválení 
podle odstavce 1 nejsou  dodržovány, Fond dovozci schválení 
neprodleně odebere a nové schválení neudělí po dobu nejméně 2 let. 
------------------------------------------------------------------ 
 4) § 2 obchodního zákoníku. 
15) Čl. 5 odst. 2 odrážka třetí nařízení Rady (ES) č. 1673/2000. 
 
                § 9 
 
              Účinnost 
 
   Toto  nařízení  nabývá  účinnosti  dnem  vstupu smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
             Předseda vlády: 
           v z. Mgr. Gross v. r. 
       1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 


 

Datum uveřejnění: 1. května 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3862