LEGISLATIVA

191/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

             191/2002 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
          Ministerstva zemědělství 
           ze dne 7. května 2002 
    o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 143 odst. 4 písm. c) 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona  č. 83/1998 Sb. a zákona č. 
151/2000 Sb.: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Tato  vyhláška stanoví  tyto požadavky  na stavby  pro 
zemědělství (dále jen "stavby"), které neobsahuje vyhláška č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu: 
a) na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, 
b) na řešení staveb pro hospodářská zvířata, doprovodných staveb, 
  staveb pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné 
  výroby a staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků 
  na ochranu rostlin. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
   (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí 
a) stavbou pro hospodářská zvířata1) - stavba nebo soubor staveb 
  pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům 
  s výjimkou staveb a zařízení pro ryby a včely, 
b) stavbou pro hlavní druhy hospodářských zvířat - stavba nebo 
  soubor staveb pro skot, prasata, ovce, kozy, drůbež (kura 
  domácího, kachny, husy a krůty) a pro koně, 
c) stavbou pro chov většího počtu hlavních druhů hospodářských 
  zvířat -  stavba nebo soubor  staveb, kde součet  všech 
  hospodářských zvířat je nebo přesahuje u skotu a u koní 500 
  dobytčích jednotek, u prasat 240 dobytčích jednotek, u drůbeže 
  120 dobytčích jednotek. Koeficient pro přepočet na dobytčí 
  jednotky je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky, 
d) stavbou pro intenzivní chov hospodářských zvířat - stavba, 
  v níž jsou zvířata chována v systémech, počtech, hustotě nebo 
  za takových podmínek nebo na takové úrovni produkce, že jejich 
  zdraví a životní pohoda závisí nejen na péči člověka, ale i na 
  technické vybavenosti staveb, 
e) doprovodnou stavbou pro hospodářská zvířata - stavba pro 
  dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro skladování 
  chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro 
  skladování tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování 
  siláže a silážních šťáv. 
 
   (2) Pro účely této vyhlášky u staveb pro hospodářská zvířata 
se rozumí 
a) stájí - stavba pro ustájení hospodářských zvířat, řešená podle 
  požadavků jednotlivých druhů a kategorií, účelu a výrobního 
  zaměření, 
b) ustájením na hluboké podestýlce - volné ustájení zvířat v kotci 
  s pravidelným přistýláním podlahové plochy a odklizem hnoje 
  v delším časovém intervalu, 
c) ustájením na spádovém loži s vysokou podestýlkou nebo na 
  podlahách o velkém sklonu - volné ustájení zvířat v kotci 
  s přistýláním horní části lože (lehárny) o sklonu 4,5 - 10 % 
  směrem ke sníženému krmišti a s denním odklizem chlévské mrvy 
  z krmiště, 
d) stranovou zábranou - hrazení vymezující polohu zvířete při 
  ležení a stání na určené ploše, zamezující kálení na sousední 
  místo a vzájemné překážení při vstávání a lehání na stání nebo 
  v boxu při volném ustájení, 
e) boxem - vymezená část stáje, určená k pobytu jednoho zvířete, 
  rozměrově  a  provedením  diferencovaná  podle technologie 
  ustájení, druhu  a kategorie zvířat;  podle účelu slouží 
  k odpočinku jako boxové lože, ke krmení jako krmný box, 
  k odpočinku  a krmení  jako kombinovaný  box, dále  jako 
  individuální poutací nebo uzavírací box, mycí box k mytí, 
  dezinfekci a prohlídce zvířat, 
f) venkovním individuálním boxem - přístřešek se třemi uzavřenými 
  stěnami a s neregulovaným klimatem, určený pro ustájení telat 
  od narození do ukončení mléčné výživy, 
g) krmnou chodbou - část podlahové plochy stáje nebo komunikace, 
  zpravidla mezi boxovými loži, řadou stání, boxů nebo kotců 
  a krmným žlabem (korytem), určená k zakládání krmiva, 
h) krmným stolem - průjezdná manipulační chodba ve stáji se 
  zvýšenou úrovní podlahy,  umožňující průjezd krmného vozu 
  s jednostranným  nebo oboustranným  žlabovým prostorem pro 
  zakládání krmiva; úroveň dna žlabového prostoru je totožná 
  s úrovní podlahy průjezdné části chodby, 
i) žlabovým prostorem - stavební prvek, který je součástí krmného 
  stolu; prostor pro zakládání krmiva je vymezen pouze přední 
  požlabnicí; úroveň dna žlabového prostoru a podlahy krmného 
  stolu je totožná, 
j) požlabnicí - část krmného žlabu, která vymezuje horizontálně 
  i vertikálně jeho stěny a zabraňuje zvířatům vyhrnovat krmivo, 
k) hnojnou chodbou - podlahová plocha stáje mezi řadami stání, 
  boxů nebo kotců, určená k odklizu tuhých a tekutých výkalů 
  zvířat mezi jednotlivými částmi stáje; u stelivových provozů 
  pro nastýlání boxů, stání nebo kotců a u volných stání k pohybu 
  zvířat, 
l) roštovou podlahou - podlahová plocha stáje nebo její části, 
  opatřená rošty nebo štěrbinami, umožňujícími propad výkalů 
  a moče do podroštového prostoru, 
m) zpevněným odkanalizovaným výběhem - odkanalizovaná a ohrazená 
  plocha přiléhající nebo navazující na stáje; je určena pro 
  volný pohyb zvířat, případně  pro jejich náhradní krmení 
  a napájení, 
n) klecovou baterií jedno nebo vícepodlažní - stabilní nebo 
  přemístitelný technologický soubor klecí pro drůbež, vybavený 
  zařízením pro krmení, napájení, odkliz trusu, případně i pro 
  sběr vajec a distribuci vzduchu, 
o) neobohaceným klecovým systémem - způsob ustájení užitkového 
  chovu nosnic pro produkci konzumních vajec s minimálními 
  rozměrovými a funkčními parametry, 
p) obohaceným klecovým systémem - způsob ustájení užitkového chovu 
  nosnic pro produkci konzumních vajec odpovídající základním 
  etologickým požadavkům, 
r) alternativním systémem ustájení - způsob ustájení užitkového 
  chovu nosnic pro produkci konzumních vajec s parametry plně 
  odpovídajícími etologickým požadavkům. 
 
   (3) Pro účely této vyhlášky u doprovodných staveb pro stavby 
pro hospodářská zvířata se rozumí 
a) dosoušecím zařízením - soubor stavebních a strojních částí 
  k dosoušení zavadlé píce nuceným profukováním vzduchem; skládá 
  se z ventilátorů, vzduchovodů, dosoušecí plochy a může být 
  doplněno zařízením pro úpravu přiváděného venkovního vzduchu 
  a automatickým ovládáním, 
b) přečerpávací (čerpací, sběrnou) jímkou - nepropustná zemní 
  jímka k soustředění postupně přitékající kejdy, tekutých podílů 
  statkových hnojiv a jimi kontaminovaných vod, nebo ostatních 
  tekutých odpadů, před jejich další manipulací; pro manipulaci 
  s kejdou je vybavena homogenizačním zařízením, 
c) skladovací  nádrží  -  nepropustný  nadzemní zásobník pro 
  uskladnění kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi 
  kontaminovaných vod z manipulačních ploch; je vybaven zařízením 
  pro jejich plnění a vypouštění; pro manipulaci s kejdou je 
  vybaven homogenizačním zařízením, 
d) skladovací jímkou - nepropustný zemní zásobník pro uskladnění 
  kejdy, tekutých podílů statkových hnojiv a jimi kontaminovaných 
  vod z manipulačních ploch; je vybaven zařízením pro jejich 
  plnění a vypouštění; pro manipulaci s kejdou je vybaven 
  homogenizačním zařízením, 
e) stavbou pro skladování kejdy - soubor staveb pro manipulaci 
  s kejdou a pro její skladování; jeho součástí jsou skladovací 
  nádrže nebo skladovací jímky, přečerpávací (čerpací, sběrné) 
  jímky a manipulační plocha, technologické zázemí, případně 
  samostatné hygienické zařízení obsluhy, 
f) stavbou pro konzervaci a skladování siláže - horizontální nebo 
  vertikální stavba pro konzervaci a skladování silážovatelných 
  glycidových, polobílkovinných a bílkovinných krmiv, 
g) kontrolním systémem - záměrně vytvořená část stavby, její 
  technická úprava, zařízení, určené pro zjištění úniku závadných 
  látek a jimi kontaminovaných vod ze stavby. 
 
   (4) Pro účely této vyhlášky u staveb pro posklizňovou úpravu 
a skladování produktů rostlinné výroby se rozumí 
a) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin - stavba 
  trvalého charakteru vybavená manipulačními prostory a zařízením 
  pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin, 
b) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování brambor - stavba 
  trvalého charakteru pro sadbové, konzumní nebo průmyslové 
  brambory vybavená skladovací technikou, zařízením pro jejich 
  příjem, posklizňovou úpravu, třídění, ošetření a další úpravu, 
c) stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny 
  - stavba s příslušenstvím trvalého rázu prostorově a dispozičně 
  uspořádaná a vybavená technikou a zařízením pro jejich příjem, 
  posklizňovou úpravu, třídění, ošetření, úpravu a skladování 
  podle požadavků jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, 
d) chladírenským skladem -  stavba vybavená tepelnou izolací 
  a strojním chlazením pro ochlazení a skladování ochlazených 
  produktů. 
 
   (5) Pro  účely této vyhlášky u  staveb pro skladování 
minerálních hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin se rozumí 
a) stavbou pro skladování tuhých minerálních hnojiv - stavba se 
  stroji  a  zařízením  pro  příjem, skladování, manipulaci 
  a vyskladnění  tuhých  minerálních  hnojiv  do  dopravních 
  a aplikačních prostředků, 
b) stavbou pro skladování kapalných minerálních hnojiv - stavba se 
  stroji  a  zařízením  pro  příjem, skladování, manipulaci 
  a vyskladnění kapalných minerálních hnojiv, 
c) stavbou pro skladování přípravků na ochranu rostlin - stavba 
  vybavená skladovací a manipulační technikou a zařízením pro 
  jejich přípravu k aplikaci, 
d) příručním pohotovostním skladem - stavba, část stavby nebo 
  oddělená, samostatně odvětratelná  místnost pro skladování 
  hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin o maximální přípustné 
  velikosti pro 1 tunu přípravků na ochranu rostlin, nebo 200 m3 
  tuhých hnojiv, nebo 50 m3 kapalných hnojiv, určená pro jejich 
  skladování po nezbytně nutnou dobu od příjmu do aplikace 
  zpravidla v jedné sezoně, 
e) příjmovou plochou - nepropustná odkanalizovaná plocha u staveb 
  pro skladování minerálních hnojiv k ochraně před znečištěním 
  prostředí při naskladnění, manipulaci, vyskladnění a přípravě 
  minerálních hnojiv k jejich aplikaci, 
f) havarijní jímkou - jímka nebo nádrž, určená k zadržení závadné 
  látky, uniklé nebo vypuštěné při havarijních stavech z nádrží, 
  kontejnerů, obalů, technologických zařízení a ze záchytných 
  jímek, 
g) záchytnou jímkou - jímka, zachycující závadné látky, uniklé 
  z nádrží, kontejnerů, obalů anebo technologického zařízení; je 
  trvale napojena na jímku havarijní, 
h) sběrnou jímkou - stavební úprava ve dnu nebo podlaze havarijní 
  jímky, popř.  v potrubním kanále,  umožňující vyčerpávání 
  zachycených závadných látek. 
------------------------------------------------------------------ 
1) § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
  a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
  ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona 
  č. 102/2001 Sb. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
    POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB 
 
                § 3 
 
      Požadavky na tepelně technické vlastnosti 
      a zabezpečení vnitřního prostředí staveb 
 
   (1) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí se stanoví na 
základě tepelné bilance stavby, podle požadavků na prostředí pro 
určený druh produkce, chovu, skladování, konzervace a úpravy 
rostlinných a živočišných produktů s přihlédnutím k biologické 
produkci tepla, vodních par a plynů. 
 
   (2) Technické řešení staveb pro hospodářská zvířata musí 
umožňovat, aby rychlost proudění, prašnost, teplota a relativní 
vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly 
v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. Pokud nároky na 
zdraví a pohodu zvířat vyžadují nucené větrání a úpravu vzduchu, 
požaduje se náhradní systém, zajišťující jeho dostatečnou výměnu, 
úpravu a zabudování zařízení pro signalizaci poruchy systému. 
Požadavky na vnitřní prostředí stájových objektů jsou splněna 
dodržením normové hodnoty.2) 
 
   (3) Nároky na tepelnou ochranu, větrání a vytápění jsou 
uvedeny v požadavcích na příslušné druhy staveb v § 9, 12, 13 
a 14. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
      Bezpečnost staveb z hlediska ochrany vod 
 
                § 4 
 
   Bezpečnost staveb z hlediska průniku závadných látek 
 
   (1) Podle požadavků na umísťování staveb se zřetelem na 
produkci závadných látek se stavby člení na stavby se zabezpečením 
a) základním, 
b) doplňkovým. 
 
   (2) Stavby vyžadující základní zabezpečení podle § 5 jsou 
stavby 
a) pro skladování přípravků na ochranu rostlin, jejich míchárny, 
  asanační  plochy, příjmová  a výdejní  místa, s výjimkou 
  příručních pohotovostních skladů, 
b) pro skladování minerálních hnojiv, jejich míchárny, asanační 
  plochy, příjmová a výdejní  místa, s výjimkou příručních 
  pohotovostních skladů, 
c) pro konzervaci a skladování siláže o sušině menší než 30 %, 
d) pro skladování statkových hnojiv, 
e) pro hospodářská zvířata, 
f) pro odvádění a čistění odpadních vod. 
 
   (3) Stavby vyžadující základní  zabezpečení podle § 5, 
popřípadě doplňkové zabezpečení podle § 6 jsou podle stupně 
možného ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod 
a) jímky  a nádrže  na skladování  kejdy, močůvky, hnojůvky 
  a silážních šťáv, 
b) silážní žlaby a věže na skladování siláže o sušině menší než 
  30 %, 
c) hnojiště a hnojné koncovky staveb pro hospodářská zvířata, 
d) kanalizace odpadních vod, hnojůvky, močůvky, kejdy a silážních 
  šťáv. 
 
   (4) Části staveb vyžadující základní zabezpečení podle § 5, 
popřípadě doplňkové zabezpečení podle § 6 jsou 
a) podlahy technologických a  provozních prostorů staveb pro 
  skladování přípravků  na ochranu rostlin,  tvoří-li spolu 
  s nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem dveří havarijní 
  záchytnou  bezodtokovou  jímku,  s  výjimkou  příručních 
  pohotovostních skladů, 
b) podlahy, vnitřní  kanalizace, kanály a  jímky staveb pro 
  hospodářská zvířata. 
 
   (5) Stavby vyžadující základní a doplňkové zabezpečení podle 
§ 5 a 6 jsou nadzemní nádrže na skladování kapalných minerálních 
hnojiv. 
 
                § 5 
 
          Základní zabezpečení staveb 
 
   Základní  zabezpečení  staveb  musí  zamezit samovolnému 
proniknutí látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního 
terénu a podloží a následně do povrchových a podzemních vod 
a) nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku 
  se závadnými látkami, 
b) odkanalizováním, případně stavebními úpravami, znemožňujícími 
  únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo splachem, 
c) umístěním nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných 
  van.3) 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 3 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání 
  hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/1998 Sb. 
 
                § 6 
 
      Doplňkové zabezpečení staveb a částí staveb 
 
   Doplňkové zabezpečení staveb, vedle požadavků na jejich 
základní  zabezpečení,  se  uplatňuje  při jejich umísťování 
v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech 
a) u skladovacích  nádrží  staveb  pro  skladování  kapalných 
  minerálních hnojiv se musí před uvedením do provozu a dále 
  jedenkrát za 10 let provádět zkouška vodotěsnosti, která je 
  splněna dodržením normové hodnoty,2) 
b) skladovací nadzemní nádrže staveb pro skladování kapalných 
  minerálních hnojiv o objemu větším než 100 m3 musí být opatřeny 
  indikací případných netěsností těch částí nádrže, které nelze 
  vizuálně kontrolovat, 
c) u jímek a nádrží na skladování hnojůvky, močůvky, kejdy, 
  silážních šťáv a u silážních věží na skladování siláže o sušině 
  menší než 30 % se musí před uvedením do provozu a dále 
  jedenkrát za 5 let u zemních jímek a jedenkrát za 10 let 
  u nadzemních nádrží a věží provádět zkouška vodotěsnosti, která 
  je splněna dodržením normové hodnoty,2) 
d) jímky a  nádrže pro skladování  hnojůvky, močůvky, kejdy 
  a silážních šťáv a silážní věže na skladování siláže o sušině 
  menší  než 30  %  se  musí opatřit  kontrolním systémem 
  monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek, 
e) u podroštových  kanálů  staveb  pro  hospodářská  zvířata 
  s bezstelivovou technologií ustájení, u kanalizace odpadních 
  vod, hnojůvky, močůvky, kejdy a silážních šťáv se musí před 
  uvedením do provozu provést zkouška vodotěsnosti, která je 
  splněna  dodržením  normové  hodnoty,2)  u  skladovacích 
  a cirkulačních kanálů se pak tato zkouška musí cyklicky během 
  provozu opakovat jedenkrát za 5 let, 
f) u silážních žlabů na skladování siláže o sušině menší než 30 % 
  a hnojišť, u kterých je zajištěn samovolný odtok tekutých 
  složek (silážních šťáv a hnojůvky) z jejich skladovacích 
  prostorů, postačuje kontrola předepsané kvality stavebních 
  prací v průběhu výstavby a před uvedením do provozu; v průběhu 
  provozu se musí cyklicky kontrolovat povrchy s ohledem na 
  jejich nepropustnost. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
    POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ STAVEB PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
 
                § 7 
 
   Společné požadavky na stavby pro hospodářská zvířata 
 
   (1) Dispoziční, technické a provozní řešení staveb musí 
v souladu s použitou technologií chovu 
a) zajišťovat prostředí, odpovídající pohodě, užitkovosti a zdraví 
  zvířat  a poskytovat  zvířatům ochranu  před nepříznivými 
  klimatickými vlivy a riziky, ohrožujícími jejich zdraví,4) ,5) 
b) poskytovat zvířatům podle nároků jednotlivých druhů a kategorií 
  maximálně možnou volnost pohybu tak, aby byla zajištěna jejich 
  pohoda a aby nedocházelo k jejich omezování způsobem, který by 
  vedl k jejich zbytečnému utrpení nebo zranění,6) 
c) zajišťovat dostatečné osvětlení; jestliže dostupné přirozené 
  osvětlení nenaplňuje fyziologické a etologické potřeby zvířat, 
  musí být zvířatům zajištěno umělé osvětlení, jehož způsob 
  instalace a intenzita nevyvolá nepřirozené dráždění, 
d) umožnit ošetřovateli zvířat denní kontrolu zdravotního stavu, 
  kondice a pohody zvířat, 
e) umožnit ošetřovateli zvířat denní kontrolu stavu technického 
  a technologického  zařízení  pro  chov  zvířat,  především 
  automatizovaných systémů, na nichž je závislá pohoda a život 
  zvířat; k tomu účelu vybavit stavbu stabilním nebo mobilním 
  zdrojem osvětlení, 
f) zabezpečit stavbu před vstupem nepovolaných osob, 
g) zabezpečit stavbu před únikem  chovaných zvířat a omezit 
  vniknutí jiných živočichů, 
h) umožnit dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 
i) umožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům 
  a odběr vzorků, 
j) umožnit ve stavbě vyčlenění oddělené prostory pro zvířata 
  vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo 
  podezřelá z nákazy, 
k) umožnit ošetřovatelům a dalším ke vstupu oprávněným osobám 
  bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s chovem 
  zvířat a údržbou stavby, 
l) umožnit minimalizaci emisí amoniaku a zápachu při současném 
  zohlednění požadavků na pohodu zvířat. 
 
   (2) Podlahy ustájovacích prostorů 
a) musí odpovídat hmotnosti zvířat a mít protiskluzovou úpravu 
  povrchu, 
b) roštové musí mít roštnice s odpovídající nášlapnou plochou 
  a šířkou štěrbin podle druhu zvířat, hrany roštnic musí být bez 
  odštěpů s minimálním převýšením roštnic a s uložením osy 
  roštnic kolmo k nejčastější ose pohybu zvířat, 
c) nesmí způsobovat poranění nebo utrpení zvířatům při pohybu, 
  stání nebo ležení, 
d) musí mít pohodlnou plochu pro ležení, mít náležitý sklon 
  a odpovídat tělesným rozměrům zvířat, 
e) u ramp, lávek a můstků  pro naložení a vyložení zvířat, 
  zřizovaných  jako  součást  stavby,  musí  být  opatřeny 
  protiskluzovou úpravou povrchu a bočním hrazením, zabraňujícím 
  pádu zvířete nebo kontejneru se zvířaty; jejich sklon nesmí 
  přesáhnout 20 stupňů, výškové nerovnosti nesmí přesáhnout 0,2 
  m a mezery v podlaze nebo mezi dvěma podlahami musí zabránit 
  vsunutí končetiny zvířete. 
 
   (3) Konstrukce, použité materiály a povrchová úprava staveb, 
zvláště pak krmné žlaby (koryta) a další zařízení, s nimiž 
přicházejí zvířata do styku, nesmí být zdravotně závadné. Všechny 
prvky a části stavby pro ustájení zvířat musí být konstruovány 
a udržovány tak, aby se nevyskytovaly ostré okraje, hrany nebo 
výčnělky, o něž by se  mohla zvířata zranit. Nesmí být použit 
ostnatý drát. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5) Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona 
  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
  souvisejících zákonů, o zdraví  zvířat a jejich ochraně, 
  o veterinárních  podmínkách  dovozu,  vývozu  a transportu 
  veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním 
  studiu, ve znění vyhlášky č. 399/2001 Sb. 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
  zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 
  243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 
  30/1998 Sb. 
 
                § 8 
 
  Požadavky na stavby pro hlavní druhy hospodářských zvířat 
 
   Stavby pro hlavní druhy hospodářských zvířat, stavby pro chov 
většího počtu hlavních druhů hospodářských zvířat a stavby pro 
intenzivní chov hospodářských zvířat musí, kromě požadavků na 
stavby pro hospodářská zvířata podle § 7, splňovat 
a) požadavky uvedené pro skot v příloze č. 1 této vyhlášky, pro 
  prasata v příloze č. 2 této vyhlášky, pro ovce a kozy v příloze 
  č. 3 této vyhlášky, pro drůbež v příloze č. 4 této vyhlášky 
  a pro koně v příloze č. 5 této vyhlášky, 
b) požadavky na doprovodné stavby staveb pro hospodářská zvířata 
  podle § 9, 10 a 11. 
 
    Doprovodné stavby staveb pro hospodářská zvířata 
 
                § 9 
 
     Stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy 
 
   (1) Kapacita staveb pro dosoušení a skladování sena a slámy 
vychází z jejich objemové hmotnosti a stanoví se podle požadavků 
na množství, které je třeba skladovat a dosoušet. 
 
   (2) Nejvyšší kapacita užitkového prostoru staveb a jeho částí 
pro dosoušení a skladování sena a slámy, podmínky skladování podle 
množství skladované hmoty,  technické řešení ohřevu sušícího 
vzduchu, řešení otvorů, vrat a dveří se zřetelem na použitou 
technologii naskladňování a vyskladňování a bezprašné příjezdové 
komunikace jsou splněny dodržením normové hodnoty.2) 
 
   (3) Obvodové  stěny a zastřešení  staveb pro dosoušení 
a skladování sena a slámy musí zabránit vnikání srážkových vod do 
skladované hmoty. Ve stavbách bez zařízení pro dosoušení smí být 
uskladněno seno i sláma s minimálním obsahem sušiny 84 %. 
 
   (4) Otvory pro větrání staveb pro dosoušení a skladování sena 
a slámy musí 
a) mít velikost a umístění odpovídající technologii větrání, 
b) splňovat podmínky bezpečnosti práce se zřetelem na technická 
  zařízení, 
c) zamezit ptákům hnízdění nebo průnik do prostoru stavby. 
 
   (5) Podlaha musí zabránit pronikání vlhkosti do skladované 
hmoty. Přejezdné dosoušecí rošty ve stavbách s podúrovňovým 
uspořádáním vzduchovodů musí mít dostatečně pevnou konstrukci 
s dovoleným zatížením odpovídajícím přejezdu použité naskladňovací 
a vyskladňovací techniky. Profily roštů musí být navrženy tak, aby 
se zamezilo jejich ucpávání. 
 
   (6) Ventilátory musí zajistit, aby při dosoušení poslední 
vrstvy ve výši 6 m neklesala rychlost vystupujícího vzduchu ze 
sena a slámy pod 0,06 m.s-1. 
 
   (7) Technické řešení staveb pro skladování sena a slámy musí 
umožňovat pravidelné měření teplot skladovaného materiálu. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
               § 10 
 
       Stavby pro skladování chlévské mrvy, 
        hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky 
 
   (1)  Skladovací kapacita  hnojišť, jímek  a nádrží pro 
skladování kejdy, močůvky a hnojůvky se řídí zvláštními právními 
předpisy.7) Stanoví se z produkce statkových hnojiv celkového 
počtu  hospodářských zvířat  příslušného druhu,  věkové nebo 
hmotnostní kategorie, pro které se stavby pro skladování budují, 
a z produkce ostatních tekutých odpadů. 
 
   (2) Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, močůvky, 
hnojůvky a stavby pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů 
musí splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb 
podle § 5 a 6 se zřetelem na produkci závadných látek. 
 
   (3) Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, močůvky, 
hnojůvky a stavby pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů 
musí  odpovídat  požadavkům  na  nejlepší dostupnou techniku 
a technologii podle zásad správné zemědělské praxe. 
 
   (4) Konstrukce staveb musí vyhovovat podmínkám agresivního 
prostředí. Betonové a železobetonové konstrukce musí odpovídat 
požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.2) 
 
   (5) Dno hnojiště musí mít podélný sklon v rozmezí 1,5 - 3 % 
směrem  k hnojůvkové  jímce.  Podélný  a příčný  sklon dna 
manipulačních  ploch  se  musí  vytvořit  tak, aby hnojůvka 
a kontaminovaná srážková voda odtékala do sběrných žlábků nebo 
kanálků a do jímky. 
 
   (6) Objízdný pás kolem hnojiště s nízkým obrubníkem, který 
slouží pro urovnání figury hnoje, musí mít nepropustný povrch, 
spádovaný v příčném směru nejméně 3 % od obrubníku na šířku 
objízdného pásu. 
 
   (7) Přítok hnojůvky do jímky se zajišťuje povrchovým nátokem 
- otevřeným plochým rigolem. Rigoly pro odvod hnojůvky musí být 
nepropustné, a pokud tvoří okraj hnojiště, musí být opatřeny 
zvýšenými obrubníky proti přívalovým vodám a rozlévání hnojůvky do 
okolí hnojiště. 
 
   (8) Nádrže a jímky na kejdu musí být vybaveny zařízením pro 
vyprazdňování a pro homogenizaci kejdy, případně musí umožňovat 
homogenizaci jiným způsobem. V případě skladování obsahu, který 
nevyžaduje homogenizaci, jako je močůvka, hnojůvka a silážní 
šťávy, se osadí nasávací ocelová trouba dosahující k nejnižšímu 
místu dna skladovacího objektu a na druhém konci ukončená přírubou 
pro napojení hadice nasávacího čerpadla cisternového přepravníku. 
 
   (9) Výdejní plocha nádrží a jímek na kejdu musí mít zpevněný 
nepropustný povrch v šířce příjezdní vozovky a délce použitého 
dopravního  prostředku.  Po  stranách  je chráněna obrubníky 
vyvýšenými nad terén o 0,4 m a čelními nájezdy vyvýšenými proti 
niveletě příjezdní komunikace  jako ochrana proti přívalovým 
dešťovým vodám. Plocha je spádovaná do svého středu ke vpusti 
odkanalizované do čerpací nebo přečerpávací jímky stavby. V její 
blízkosti se musí zřídit výtok tlakové vody pro čištění dopravních 
prostředků na výdejní ploše. 
 
   (10) U staveb s větším počtem hospodářských zvířat se stavby 
pro skladování kejdy a ostatních tekutých odpadů navrhují v počtu 
nejméně dvou kusů pro jednu stavbu nebo provozní jednotku. 
 
   (11)  Vypouštěcí  potrubí  skladovacích  nádrží se musí 
zabezpečit proti zamrzání. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
  pomocných   rostlinných   přípravcích   a   substrátech 
  a o  agrochemickém  zkoušení  zemědělských  půd  (zákon 
  o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. 
  Vyhláška č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 11 
 
  Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv 
 
   (1) Skladovací kapacita staveb pro konzervaci a skladování 
siláže, jímek a nádrží na silážní šťávy se stanoví podle potřeby 
siláže s přihlédnutím ke ztrátám konzervací, nakládáním a k době 
skladování při zvolené technice a způsobu konzervace a z produkce 
silážních šťáv. 
 
   (2) Stavby pro konzervaci a skladování siláže o sušině menší 
než 30 % a stavby pro skladování silážních šťáv musí splňovat 
podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle § 5 
a 6 se zřetelem na produkci závadných látek. 
 
   (3) Konstrukce staveb musí vyhovovat podmínkám agresivního 
prostředí. Betonové a železobetonové konstrukce musí odpovídat 
požadavkům, které jsou  splněny dodržením normové hodnoty.2) 
Konstrukce  dna  a  stěn  silážního  žlabu  se  provádějí 
z mrazuvzdorného  materiálu.  V  závislosti  na  klimatických 
podmínkách se musí konstrukce dna doplnit vrstvou izolující 
podloží proti působení mrazu. 
 
   (4) Vnitřní plochy silážních žlabů, silážních věží, jímek 
a nádrží musí být hladké s kyselinovzdorným povrchem, který je 
schopen vzdorovat působení organických i anorganických kyselin 
a zajišťuje nepropustnost závadných látek do jednotlivých vrstev 
konstrukce. Nátěry musí  být zdravotně nezávadné, pravidelně 
kontrolované a obnovované. 
 
   (5) Nejmenší rozdíl mezi nejvyšší hladinou podzemní vody 
stanovenou v hydrologickém průzkumu staveniště a nejnižším místem 
základové spáry silážního žlabu a jímky je 0,5 m. 
 
   (6) Pro odtok silážních šťáv musí být ve dně žlabů podélné 
odtokové kanálky o nejmenší světlé šířce 300 mm a výšce 200 mm. 
Žlab do šířky 12 m musí mít  jeden, žlab nad 12 m šířky dva 
odtokové kanálky. Příčný sklon dna silážního žlabu k odtokovým 
kanálkům musí být nejméně 3 %. Podélný sklon dna silážního žlabu 
musí být nejméně 1 % ke straně, od které se začíná žlab vybírat. 
Způsob krytí odtokových kanálků musí umožnit odtok silážních šťáv. 
 
   (7) V silážních žlabech pro siláž o sušině nad 30 % postačuje 
příčný a podélný sklon 1 %. V zastřešených silážních žlabech se 
příčný a podélný sklon nestanovuje. 
 
   (8)  Skladovací  a  manipulační  plochy silážního žlabu 
s výjimkou nájezdové a výjezdové rampy musí být zabezpečeny 
obrubníky nebo příkopy tak, aby do nich nemohla vnikat přívalová 
dešťová voda nebo z nich vytékat tekutina na vodohospodářsky 
nezabezpečené plochy. Okraj obrubníků silážního žlabu a jímky na 
skladování silážních šťáv musí být vyvýšen nejméně 0,4 m nad 
terénem. 
 
   (9) Sklon nájezdové a výjezdové rampy u žlabů musí být do 
10 %. Horní hrana vjezdu musí být řešena tak, aby zamezila vnikání 
přívalových vod do silážního žlabu. 
 
   (10) U povrchových žlabů je sklon nájezdové a výjezdové rampy 
vždy větší než podélný sklon žlabu. Podél stěn silážního žlabu 
musí být vybudován otevřený nepropustný odtokový kanálek pro 
zachycování a odvod silážních tekutin do jímky. Nejmenší šířka 
odtokového kanálku musí být 400 mm, hloubka 80 mm a sklon k jímce 
1 %. Dilatační spáry konstrukce musí být řádně utěsněny. 
 
   (11) Silážní žlab bez štěrbiny musí mít nepropustné dno 
i stěny, povrchové silážní žlaby se štěrbinami pro odvod silážních 
tekutin ve stěnách musí mít nepropustné dno. 
 
   (12) Nejvyšší hladina užitného prostoru jímky na silážní 
šťávy nesmí přesáhnout nejnižší část plochy silážního žlabu. 
 
   (13) Otevřené nezakryté jímky na silážní šťávy musí být 
zajištěny proti pádu osob. Při umístění ve volném terénu mimo 
oplocený prostor provozní jednotky musí být oploceny. 
 
   (14) U nezastřešených silážních žlabů musí být na obvodových 
stěnách dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m. Tam, kde by překáželo 
při plnění nebo vybírání, musí být odnímatelné nebo otočné. 
 
   (15) Silážní věže musí být nepropustné a chráněné proti 
vnikání dešťové vody. 
 
   (16) Základové konstrukce silážních věží musí odpovídat 
požadavkům, které  jsou splněny dodržením  normové hodnoty2) 
s použitím podkladů a zatěžovacích údajů výrobce. 
 
   (17) Příjezdní komunikace,  manipulační plochy, případně 
vjezdové rampy ke stavbám pro skladování siláže musí být zpevněné, 
bezprašné a musí umožňovat pojezd mechanizačních prostředků. 
Vjezdová rampa  musí být oddělena  od skladovacího prostoru 
silážního žlabu zaroštovaným kanálem nebo žlábkem pro odvod 
silážních šťáv a jimi kontaminovaných vod do jímky. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
      Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování 
          produktů rostlinné výroby 
 
               § 12 
 
    Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin 
 
   (1) Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin jako 
trvalé halové nebo věžové stavby musí 
a) být suché, zastřešené, větratelné a čistitelné, s hladkým 
  povrchem vnitřních stěn a  podlahou chráněnou před zemní 
  vlhkostí, 
b) umožňovat odběr vzorků pro zhodnocení kvality skladovaného 
  zrna, 
c) umožňovat nápravná opatření v případě zvýšení teploty či 
  zvýšení  vlhkosti  skladovaného  zrna  jeho  přepouštěním, 
  provzdušňováním, sušením nebo chlazením. 
 
   (2) Technické řešení staveb musí zajišťovat 
a) plynulost naskladnění a vyskladnění zrnin, 
b) předčištění přijímaných zrnin o výkonnosti odpovídající nejméně 
  příjmové kapacitě, jejich sušení, čištění, kalibraci a třídění, 
  pokud není zabezpečen příjem již předčištěných zrnin, 
c) aktivní větrání skladovacího prostoru, 
d) dálkové měření teplot skladovaných zrnin a dálkovou kontrolu 
  zaplnění věžových staveb pro skladování, 
e) omezení prašnosti systémem odsávání, odlučování a oddělení 
  a zachytávání odpadů z technologických linek. 
 
   (3)  Vnitřní části  konstrukce stavby  musí mít povrch 
usnadňující čištění a dezinfekci s minimálním členěním, omezujícím 
plochy a části pro hromadění prachových částic. Svody a potrubí 
pro odvod  srážkových vod musí být  umístěny vně střešního 
a obvodového pláště stavby. 
 
   (4) Stěny, podlahy, okna i technologické kanály musí být 
řešeny tak, aby bránily vnikání ptactva a usídlení hlodavců 
a hmyzu. 
 
   (5) Rozměry technologických otvorů,  dveří a vrat musí 
s ohledem na technologii manipulace, naskladňování a vyskladňování 
odpovídat požadavkům,  které jsou splněny  dodržením normové 
hodnoty.2) 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
               § 13 
 
    Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování brambor 
 
   (1) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí 
udržovat podmínky pro dlouhodobé skladování brambor a potlačovat 
nežádoucí biologické procesy hlíz ve skladovacích prostorech 
a) tepelnou izolací, 
b) větráním, zařízením pro úpravu teploty, případně relativní 
  vlhkosti, 
c) regulací světelných podmínek. 
 
   (2) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí 
splňovat požadavek na ochranu konstrukce proti působení vnitřního 
klimatu stavby, jejímž specifickým znakem je nízká teplota +2 až 
+15 st. C, vysoká relativní vlhkost 85 až 90 % v různých fázích 
skladování a vysoká koncentrace CO2. 
 
   (3)  Aktivně  větrané  stavby  pro  posklizňovou úpravu 
a skladování brambor, jejich sekce, boxy a skladovací komory 
s chlazením u obvodových stěn přicházejících do styku s bramborami 
a stropy, střecha a podlahy do vzdálenosti 1,5 m od vnějšího 
obvodu stěn musí splňovat hodnoty součinitele prostupu tepla 0,35 
W.m-2.K-1 v I. oblasti s minimální vnější teplotou do -15 st. 
C a 0,30 W.m-2.K-1 ve II. oblasti s minimální vnější teplotou do 
-18 st. C. 
 
   (4) Podlahy staveb pro posklizňovou úpravu a skladování 
brambor a třídíren musí být rovné, trvanlivé a odolné proti vlivu 
provozu motorových vozíků či silničních vozidel. Provedení podlah 
musí umožňovat umývání a  dezinfekci. Proti přirozené zemní 
vlhkosti se podlahy staveb pro posklizňovou úpravu a skladování 
brambor zpravidla neizolují. 
 
   (5) Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování brambor musí 
být vybavena zařízením pro  příjem brambor, jejich třídění, 
skladovaní, ošetření a další  úpravu podle konečného určení 
produktu, pro jeho vyskladnění a zpracování odpadu. 
 
   (6) Rozměry dopravních a manipulačních cest, dveří a vrat 
musí  s  ohledem  na  technologii  manipulace, naskladňování 
a vyskladňování odpovídat požadavkům, které jsou splněny dodržením 
normové hodnoty.2) 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
 
               § 14 
 
         Stavby pro posklizňovou úpravu 
         a skladování ovoce a zeleniny 
 
   (1) Stavba pro posklizňovou  úpravu a skladování ovoce 
a zeleniny musí splňovat nároky na udržení nebo i zvýšení jakosti 
jejich jednotlivých druhů  v odpovídajících mikroklimatických 
podmínkách. 
 
   (2) V chladírenských prostorech se podlahy izolují proti 
vlhkosti, v prostorech s řízenou atmosférou musí být podlahy 
plynotěsné, u větraných skladovacích prostorů ovoce a zeleniny 
mimo cibuloviny se izolace proti zemní vlhkosti nepožaduje. 
 
   (3) Podle  umístění se stavby  pro posklizňovou úpravu 
a skladování ovoce a zeleniny dělí na 
a) zapuštěné, využívající tepelně izolační funkce okolní zeminy, 
b) nadzemní, u kterých tepelně izolační a tepelné funkce plní 
  konstrukce, stavební prvky a technologická zařízení. 
 
   (4) Vnitřní kovové části konstrukcí a zařízení musí být 
chráněny proti korozivním účinkům. 
 
   (5)  Obvodový  a  střešní  plášť  stavby musí splňovat 
mikroklimatické podmínky pro posklizňovou úpravu a skladování 
ovoce a zeleniny. 
 
   (6) Tepelně izolační plášť stavby musí chránit vlastní 
skladovací prostor shora, ze stran i zespodu. 
 
   (7) Izolace skladových prostor musí umožňovat udržování 
teploty podle druhu plodin. 
 
   (8) Tepelné izolace musí být chráněny parotěsnou zábranou na 
vnější straně izolační vrstvy a parotěsné vrstvy musí tvořit 
jednolitou nepřerušovanou plochu. 
 
   (9) U chladírenské komory s řízenou atmosférou musí být 
provedeny plynotěsné izolace, odpovídající stupni úpravy atmosféry 
a tato komora musí být vybavena pojistnými ventily pro vyrovnávání 
vnějšího a vnitřního tlaku. 
 
      Stavby pro skladování minerálních hnojiv 
         a přípravků na ochranu rostlin 
 
               § 15 
 
     Stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv 
 
   (1) Podmínky skladování a nakládání s hnojivy se řídí 
zvláštními právními předpisy.7) 
 
   (2) Stavba pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí 
zabezpečit jejich příjem vykládkou ze železničních vagonů nebo 
silničních nákladních vozidel, oddělené uskladnění jednotlivých 
druhů hnojiv do skladovacích sekcí, boxů nebo nádrží podle 
požadované  kapacity, při  respektování fyzikálně  chemických 
vlastností skladovaných látek. 
 
   (3)  Konstrukce, obvodový  a střešní  plášť staveb pro 
skladování tuhých minerálních hnojiv musí splňovat požadavky na 
a) jejich ochranu před účinky klimatu a před nadměrným oteplováním 
  součástí stavby, na tepelně izolační vlastnosti a na vytvoření 
  prostoru s požadovanými klimatickými podmínkami podle druhů 
  skladovaných hnojiv, 
b) odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti korozi, 
c) zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv, 
d) přenos   statického  zatížení   skladovaných  substrátů 
  a technologického zařízení podle způsobů jejich skladování 
  a manipulace s nimi při plnění a vyskladňování, 
e) uzavíratelnost ze všech stran a zabezpečení proti vniknutí vody 
  a vlhkosti do skladovacích prostor, 
f) omezení technologických otvorů pro minimální výměnu vzduchu 
  a omezení prašnosti, 
g) odolnost podlah proti zemní vlhkosti, vodě, chemickým vlivům, 
  proti zatížení skladovanými hnojivy a mobilní technologií pro 
  manipulaci. 
 
   (4) Konstrukce staveb pro skladování tuhých minerálních 
hnojiv musí být chráněna proti korozi způsobem odpovídajícím 
požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty.2) 
 
   (5) Příruční  pohotovostní sklad musí  mít nepropustnou 
podlahu, ukončenou zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního 
prahu jako náhrada za havarijní jímku. Musí splňovat požadavek na 
uložení hnojiv podle druhu a nebezpečnosti, na oddělené skladování 
znečištěných obalů, ochranných pomůcek, případně oděvů. 
 
   (6) Konstrukce podlah a částí stavby pro skladování tuhých 
minerálních hnojiv musí s výjimkou příručního pohotovostního 
skladu splňovat podmínky základního a doplňkového zabezpečení 
staveb podle § 5 a 6 se zřetelem na produkci závadných látek. 
 
   (7) Dispozice, členění stavby a technologické linky příjmu, 
manipulace  a  vyskladňování  hnojiv  musí omezovat prašnost 
a znečištění uvnitř stavby a zabránit úniku prachu do vnějšího 
prostředí. 
 
   (8) Konstrukce staveb pro skladování tuhých, volně sypaných, 
jemně mletých práškových vápenatých a hořečnato-vápenatých hnojiv 
musí splňovat požadavky technologie a přenosu zatížení zásobníky 
a zařízením pro manipulaci včetně skladovaných substrátů. 
 
   (9) Požadavky na stavby pro skladování dusičnanu amonného, 
vícesložkových   hnojiv   obsahujících   dusičnan   amonný 
a vícesložkových hnojiv typu NP, NPK, případně i NK obsahujících 
dusík zčásti nebo zcela ve formě dusičnanu amonného se stanovují 
způsobem odpovídajícím požadavkům, které jsou splněny dodržením 
normové hodnoty.2) Musí být suché a nepodsklepené. Jejich stavební 
konstrukce a  požárně dělicí konstrukce musí  být u tuhých 
minerálních  hnojiv  třídy  A  schopných  detonační  přeměny 
z nehořlavých hmot. Stěny, strop a podlaha skladovacího prostoru 
musí mít snadno čistitelnou povrchovou úpravu. Dveře musí mít 
otevíraní ven. Podlahy nesmí mít kanály nebo otvory, musí být 
izolovány proti zemní vlhkosti a není dovoleno jejich krytí 
asfaltem nebo jinou organickou hmotou. 
 
   (10) Pro stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv musí 
být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný provozní 
řád  se  specifikací  hygienických,  provozně  bezpečnostních 
a protipožárních předpisů. 
------------------------------------------------------------------ 
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
  pomocných   rostlinných   přípravcích   a   substrátech 
  a o  agrochemickém  zkoušení  zemědělských  půd  (zákon 
  o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. 
  Vyhláška č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 16 
 
    Stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv 
 
   (1) Podmínky skladování kapalných minerálních hnojiv se řídí 
zvláštními právními předpisy.7) 
 
   (2) Konstrukce staveb pro skladování kapalných minerálních 
hnojiv musí 
a) splňovat požadavky technologie,  přenosu účinků statického 
  a dynamického působení nádrží a zařízení včetně skladovaných 
  hmot a musí být navržena s ohledem na korozní prostředí včetně 
  způsobů ochrany před chemickými vlivy, 
b) zabezpečit ochranu povrchových a podzemních vod podle § 5 a 6 
  odpovídajícím  řešením  a  dimenzováním  ploch  a kapacit 
  nepropustných zpevněných manipulačních prostorů s kanalizací 
  navazující na nepropustnou sběrnou jímku s havarijní vanou. 
 
   (3) Příruční pohotovostní sklad musí splňovat požadavek na 
uskladnění  hnojiv v  nádržích, nádobách  nebo kontejnerech, 
umístěných na nepropustné podlaze, ukončené zvýšeným obrubníkem po 
obvodu stěn včetně dveřního prahu. Podlaha s obrubníkem plní 
funkci havarijní jímky o objemu, který musí odpovídat objemu 
největší skladovací nádrže, nádoby nebo kontejneru. 
 
   (4) Pro stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv 
musí být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný 
provozní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních 
a protipožárních předpisů. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
  pomocných   rostlinných   přípravcích   a   substrátech 
  a o  agrochemickém  zkoušení  zemědělských  půd  (zákon 
  o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. 
  Vyhláška č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 17 
 
    Stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin 
 
   (1) Technické řešení staveb pro skladování přípravků na 
ochranu  rostlin a  podmínky skladování  vycházejí z  druhů 
skladovaných přípravků na ochranu rostlin a požadované kapacity8) 
těchto staveb. 
 
   (2) Konstrukce staveb pro skladování přípravků na ochranu 
rostlin s výjimkou příručních pohotovostních skladů musí splňovat 
podmínky základního a doplňkového zabezpečení staveb podle § 5 
a 6 se zřetelem na přítomnost závadných látek. 
 
   (3) Stavební řešení staveb pro skladování přípravků na 
ochranu rostlin musí zahrnovat 
a) úsek příjmu a vyskladnění přípravků na ochranu rostlin pro 
  příjem ze silničních  vozidel, zpravidla jako zastřešenou 
  manipulační plochu s rampou a záchytným havarijním prostorem, 
b) úsek skladování přípravků na ochranu rostlin pro oddělené 
  skladování jednotlivých druhů přípravků, 
c) úsek pomocných a hygienických provozů individuálně dle rozsahu 
  stavby. 
 
   (4) Podlaha musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti 
chemickým účinkům uskladněných přípravků a s povrchem umožňujícím 
snadné čištění a vyspádovaná do samostatné bezodtokové jímky. 
 
   (5) Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro 
srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované přípravky. 
 
   (6) K zadržení a zachycení jakékoliv vylité kapaliny musí být 
stavba pro skladování přípravků na ochranu rostlin vybavena 
havarijní a záchytnou jímkou, které musí být zabezpečeny proti 
přítoku srážkové vody z okolních ploch a proti pronikání podzemní 
vody. 
 
   (7) Havarijní jímku uzavřené stavby pro skladování přípravků 
na  ochranu  rostlin  tvoří  nepropustná  podlaha místnosti, 
nepropustný sokl stěn a zvýšený práh ve vstupních otvorech 
s nájezdnými rampami. Musí být dimenzována na 10 % celkového 
objemu skladovaných kapalin, nejméně však na celý objem jednoho 
největšího skladovaného obalu. 
 
   (8) Záchytná jímka musí být provedena tak, aby zachytila 
kapalinu unikající v důsledku netěsnosti obalu, kontejneru nebo 
technologického zařízení a musí být napojena na jímku havarijní. 
 
   (9) Příruční pohotovostní sklad musí být opatřen nepropustnou 
podlahou, ukončenou zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního 
prahu jako náhrada za havarijní jímku. Technické a dispoziční 
řešení musí umožňovat uložení přípravků přehledně a odděleně podle 
druhu  nebezpečnosti  v  přepravních  obalech,  kontejnerech 
a nádobách, oddělené ukládání  znečištěných obalů, ochranných 
pomůcek, případně oděvů. 
 
   (10) Pro stavby pro skladování přípravků na ochranu rostlin 
musí být zpracován jako součást dokumentace stavby samostatný 
provozní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních 
a protipožárních předpisů. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách 
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. 
  a zákona č. 314/2001 Sb. 
  Vyhláška č.  84/1997 Sb., kterou  se upravuje registrace 
  přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické 
  a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu 
  rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 
  120/1999 Sb. a vyhlášky č. 42/2001 Sb. 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
        PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 18 
 
   (1) Projektová dokumentace staveb, která byla zpracována 
a podána stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení podle dosavadních 
předpisů, se  použije i po nabytí  účinnosti této vyhlášky 
s výjimkou neobohacených klecových systémů, jimiž nesmí být stavby 
pro drůbež od 1. ledna 2003 vybavovány. 
 
   (2) Stavby pro prasata, které existují ke dni účinnosti této 
vyhlášky, musí nejpozději do konce prosince roku 2012 odpovídat 
požadavkům obsaženým v příloze č. 2 "Požadavky na stavby pro 
prasata", část "2. Plochy podlah podle živé hmotnosti", část "3. 
Plochy podlah a jejich členění podle velikosti skupiny", část "4. 
Kotec pro skupinové ustájení prasnic a prasniček v období od 4 
týdnů po zapuštění do 1 týdne před očekávaným oprasením", část 
"5. Kotec pro kance", část "7. Rozměry roštů u betonových 
roštových podlah pro skupinový chov prasat", část "19. Úroveň 
hluku" a část "20. Intenzita osvětlení stáje". 
 
   (3)  Stavby pro  drůbež nesmí  být od  1. ledna 2012 
neobohacenými klecovými systémy vybaveny. 
 
               § 19 
 
              Účinnost 
 
   (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002. 
 
   (2) V příloze č. 2 "Požadavky na stavby pro prasata", část 
"2. Plochy podlah podle živé hmotnosti", část "3. Plochy podlah 
a jejich členění podle velikosti skupiny", část "4. Kotec pro 
skupinové ustájení prasnic a prasniček v období od 4 týdnů po 
zapuštění do 1 týdne před očekávaným oprasením", část "5. Kotec 
pro kance", část "7. Rozměry roštů u betonových roštových podlah 
pro skupinový chov prasat", část "19. Úroveň hluku" a část "20. 
Intenzita osvětlení stáje" nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
   (3) V příloze č. 4 "Požadavky na stavby pro drůbež", část 
"2. Neobohacené klecové systémy" pozbývá platnosti 31. prosince 
2002. 
 
              Ministr: 
            Ing. Fencl v. r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
         Požadavky na stavby pro skot 
 
1. Rozměry stání, boxů, loží (leháren) a kotců 
----------+-----------------------------------------------------------+---------------+----------------------------+ 
Kategorie |Ustájení - věková kategorie                |Stání, box   | Skupinový kotec      | 
skotu   |                              +---------------+----------------------------+ 
     |                              |        minimální          | 
     |                              +-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |                              |délka |šířka |plocha  |šířka |hloubka | 
     |                              |(mm)  |osově |lehárny5) |krmného|krmiště6)| 
     |                              |    |(mm)  |(m2.ksE-1)|místa |(mm)   | 
     |                              |    |    |     |(mm)7) |     | 
----------+-----------------+-----------------------------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
krávy   |stelivové    |krátké stání               |1900  |1100  |     |    |     | 
     |vazné      +-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |střední stání              |2300  |1100  |     |    |     | 
     |         +-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |porodní stání2)             |2500 1)|1125 1)|     |    |     | 
     |         +-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |porodní státní rozšířené3)        |2500  |2200  |     |    |     | 
     +-----------------+-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |stelivové a   |kombinovaný box             |1750  |1100  |     |    |     | 
     |bezstelivové   +-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |volné      |boxové lože               |2300  |1125 1)|     |    |     | 
     +-----------------+-----------------------------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |stelivové    |skupinový kotec se stlanou lehárnou   |        |  5,00  | 700 | 2800  | 
     |volné      +-----------------------------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |porodní kotec pro volné telení      |        |  9,00  | 700 | 2800  | 
----------+-----------------+-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
telata  |stelivové    |         |do 14 dnů věku     |1200  |1000  |     |    |     | 
     |volné      |individuální box +-----------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |         |do 90 dnů věku     |1700  |1000  |     |    |     | 
     |         +-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |         |venkovní individuální box - krytá část  |1400  |1100  |     |    |     | 
     |         +-----------------------------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |výběh od prvních dnů do odstavu     |1400  |1100  |     |    |     | 
     +-----------------+-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |stelivové a   |         |            |    |    |     |    |     | 
     |bezstelivové   |boxové lože   |do 6. měs. věku    |1600  | 700  |     |    |     | 
     |volné      |         |            |    |    |     |    |     | 
     +-----------------+-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |stelivové    |skup. kotec se  |do 3. měs. věku4)   |        |  1,50  | 350 | 1400  | 
     |volné      |stlanou lehárnou +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |         |do 6. měs. věku    |        |  1,80  | 430 | 1600  | 
----------+-----------------+-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
jalovice |stelivové a   |         |do 11. měs. věku    |1700  | 750  |     |    |     | 
     |bezstelivové   |boxové lože   +-----------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |volné      |         |do 18. měs. věku    |1800  | 900  |     |    |     | 
     |         |         +-----------------------+-------+-------+     |    |     | 
     |         |         |do 24. měs. věku    |2000  |1050  |     |    |     | 
     +-----------------+-----------------+-----------------------+-------+-------+----------+-------+---------+ 
     |stelivové    |skupinový kotec |do 11. měs. věku    |        |  2,10  | 500 | 1900  | 
     |volné      |se stlanou    +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |lehárnou     |do 18. měs. věku    |        |  2,85  | 600 | 2000  | 
     |         |         +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |         |do 24. měs. věku    |        |  3,75  | 640 | 2200  | 
     +-----------------+-----------------+-----------------------+---------------+----------+-------+---------+ 
     |bezstelivové   |skupinový kotec |do 11. měs. věku    |        |  1,35  | 500 | 1900  | 
     |volné      |s roštovou    +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |podlahou     |do 18. měs. věku    |        |  1,90  | 600 | 2000  | 
     |         |         +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |         |do 24. měs. věku    |        |  2,30  | 640 | 2200  | 
----------+-----------------+-----------------+-----------------------+---------------+----------+-------+---------+ 
skot ve  |stelivové    |skupinový kotec | do 350 kg ž. hm.   |        |  2,20  | 500 | 1900  | 
výkrmu  |volné      |se stlanou    +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
(býci)  |         |lehárnou     | do 550 kg ž. hm.   |        |  3,00  | 600 | 2000  | 
     |         |         +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |         |nad 550 kg ž. hm.   |        |  3,50  | 640 | 2200  | 
     +-----------------+-----------------+-----------------------+---------------+----------+-------+---------+ 
     |bezstelivové   |skupinový kotec | do 350 kg ž. hm.   |        |  1,40  | 500 | 1900  | 
     |volné      |s roštovou    +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |podlahou     | do 550 kg ž. hm.   |        |  1,90  | 600 | 2000  | 
     |         |         +-----------------------+        +----------+-------+---------+ 
     |         |         |nad 550 kg ž. hm.   |        |  2,30  | 640 | 2200  | 
----------+-----------------+-----------------+-----------------------+---------------+----------+-------+---------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Při modernizaci stáje, kdy dané rozměry a modulová síť s 
  vnitřními podporami neumožňují jiná řešení, je možná délka 
  stání 2000 mm a šířka stání 1125 mm. 
2) Porodní stání při délce 2000 mm v kombinaci s mobilním odklizem 
  chlévské mrvy má sníženou kališťovou chodbu oproti zadní části 
  stání nejvýše v rozmezí 50 - 80 mm. 
3) Porodní stání  rozšířené může být  vytvořeno spojením se 
  sousedním neobsazeným porodním stáním. 
4) V období mléčné výživy pro skupinové ustájení a individuální 
  napájení telat. 
5) Rozumí se užitná plocha lože (lehárny), tj. plocha využívaná k 
  ležení (bez plochy za podélným hrazením mezi ložem a krmištěm a 
  bez plochy ochranného stupně u podélných stěn stájí). 
6) Hloubkou krmiště  se rozumí rozměr  snížené části včetně 
  předpožlabnicového schůdku, avšak bez části lože za podélným 
  hrazením mezi ložem a krmištěm ve směru do krmiště. Je-li v 
  jedné řadě ustájeno více věkových kategorií zvířat, musí 
  hloubka krmiště odpovídat nejstarší věkové kategorii. 
7) Šířka krmného místa platí pro krmení 1:1. 
 
2. Rozměry krmných žlabů a počet napáječek pro skot 
---------------------------------------+-----------------+-----------+----------------+-----------+ 
Rozměry (mm)              |  Krávy     |Jalovice  |Skot ve výkrmu, |Telata   | 
                    |         |volné   |volné ustájení |měsíce věku| 
                    |         |ustájení  |        |      | 
                    +-----------------+-----------+----------------+      | 
                    |  ustájení   |měsíce věku|ž. hmotnost (kg)|      | 
                    +-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
                    |volné|vazné   |do 18|do 24|do 350| nad 350 |do 3| do 6 | 
---------------------------------------+-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
šířka žlabu vč. požlabnice1)    min.|  800     | 650 | 750 | 650 |  750  |400 | 500 | 
---------------------------------------+-----------------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
šířka sdruženého žlabu       min.|  1300     |1000 |1100 | 1000 | 1100  |800 | 900 | 
včetně požlabnice1)          |         |   |   |   |     |  |   | 
----------------------------------+----+-----------------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
šířka průjezdného krmného stolu  |min.|3600-oboustranný |   3600 - oboustranný     -   | 
bez zadních požlabnic1)      |  |3200-jednostranný|   3200 - jednostranný        | 
----------------------------------+----+-----------------+----------------------------------------+ 
šířka žlabu vč. požlabnic     |min.|  3800     |      3600   3600        | 
s průjezdnou chodbou1)      |  |         |                    | 
----------------+-----------------+----+-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
výška přední  |střední stání a |  | 600 | 500    | 500 | 550 | 500 |  550  |400 | 450 | 
hrany žlabu   |volné ustájení  |  |   |      |   |   |   |     |  |   | 
nad úrovní   +-----------------+max.+-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
stání      |krátké stání   |  | 300 | 300    |      nepoužívá se         | 
        |a komb. boxy   |  |   |      |                    | 
----------------+-----------------+----+-----+-----------+----------------------------------------+ 
výška dna    |střední stání a |  |   70     |      70         100   | 
žlabu nad    |volné ustájení  |  |         |                    | 
úrovní stání  +-----------------+min.+-----------------+----------------------------------------+ 
        |krátké stání   |  |   70     |      nepoužívá se         | 
        |a komb. boxy   |  |         |                    | 
----------------+-----------------+----+-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
výška horní hrany napáječky    |max.| 800 | 650    | 700 | 800 | 700 |  800  |500 | 600 | 
nebo napajedla nad úrovní stání  |  |   |      |   |   |   |     |  |   | 
----------------+-----------------+----+-----+-----------+-----+-----+------+---------+----+------+ 
počet      |na 1 napáječku  |max.|  8 |  2    |        -            | 
zvířat     +-----------------+  +-----+-----------+----------------------------------------+ 
        |na 1 bm napájedla|(ks)| 30 |  -    |        40            | 
----------------+-----------------+----+-----+-----------+----------------------------------------+ 
Vysvětlivka k tabulce: 
1) Maximální tloušťka požlabnice 100 mm. 
 
3. Rozměry hrazení kotců u staveb pro skot 
--------------------------------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ 
Rozměry (mm)                   | Krávy | Telata | Jalovice | Skot ve výkrmu | 
----------------------------------------+---------+---------+--------+----------+-----------------+ 
výška hrazení kotců nad podlahou1)   |minimálně| 1400  | 1100 |  1400  |    1400   | 
----------------------------------------+---------+---------+--------+----------+-----------------+ 
výška spodní tyče hrazení kotců     |     |  350  |  200 |  250  |     250   | 
a výběhů nad podlahou          |     |     |    |     |         | 
----------------------------------------+     +---------+--------+----------+-----------------+ 
vzdálenost ostatních vodorovných tyčí  |maximálně|  440  |  275 |  360  |     360   | 
hrazení od sebe             |     |     |    |     |         | 
----------------------------------------+     +---------+--------+----------+-----------------+ 
světlé vzdálenosti svislých tyčí    |     |  150  |  120 |  140  |     140   | 
při žebříkovém typu hrazení       |     |     |    |     |         | 
----------------------------------------+---------+---------+--------+----------+-----------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Při ustájení na hluboké podestýlce se celková výška hrazení 
  rozumí od úrovně podlahy krmiště a v loži od nejvyšší úrovně 
  podestýlky. 
 
4. Hrazení mezi krmištěm a ložem musí být umístěno nejdále 150 mm 
  od sníženého krmiště směrem do prostoru lehárny. Hrana přechodu 
  mezi ložem a krmištěm musí být 200 mm vysoká, s výjimkou 
  individuálních porodních kotců na spádovém loži, do nichž se 
  předpokládá vjezd prostředku pro vyhrnutí mrvy po ukončení 
  porodu. 
 
5. Rozměry betonových roštů 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
Kategorie skotu    |Šířka nášlapné plochy roštnice|Šířka mezery mezi roštnicemi| 
           |      (mm)       |      (mm)       | 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
dojnice        |      140        |       40       | 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
telata do 6 měs. věku |       80        |       25       | 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
jalovice       |      120        |       30       | 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
skot ve výkrmu    |      120        |       35       | 
----------------------+------------------------------+----------------------------+ 
 
6. Požadavky na řešení roštů u roštových podlah, zaroštovaných 
  krmišť nebo pohybových chodeb: 
- pevné uložení v jedné rovině se zachováním stejné mezery podél 
 styčné plochy dvou roštů, 
- bez ostrých hran, aby se zvířata neporanila, 
- rovná nášlapná plocha a mezery umožňující účinné propadávání a 
 prošlapávání výkalů a zamezující otlakům a zranění zvířat, 
- jsou z materiálu s malou obrusností a odolávají stájovému 
 prostředí. 
 
7. Minimální plocha čekacího prostoru shromaždiště před a po 
  dojení je 1,4 m2.ksE-1. 
 
8. Sklony a výškové úpravy podlah staveb pro skot 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
Ukazatel                   |Měrná  |  Krávy  | Telata do  | Jalovice | Skot  | 
                       |jednotka|      | 6 měs. věku |     |ve výkrmu| 
                       |    +-----------+-------------+----------+---------+ 
                       |    |          maximálně         | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
sklon podlahy boxu a stání podélný      |  %  |   2   |    3   |   2  |  5  | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
sklon plné podlahy lehárny příčný       |  %  |   5   |    5   |   5  |  5  | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
sklon podlahy spádového lože s vysokou    |  %  |   7   |   10   |  10  |  10  | 
podestýlkou ke krmišti            |    |      |       |     |     | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
sklon krmiště příčný1)            |  %  |   2   |    2   |   2  |  2  | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
sklon močůvkových žlábků podélných      |  %  |   2   |    2   |   2  |  3  | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
hloubka podlahy lehárny ve volné stáji    |  mm  |  700   |   500   |  700  | 700  | 
s hlubokou podestýlkou oproti podlaze krmiště |    |      |       |     |     | 
----------------------------------------------+--------+-----------+-------------+----------+---------+ 
Vysvětlivka k tabulce: 
1) U krmiště s roštovou podlahou a u krmiště ploché stlané stáje 
 příčný a podélný sklon 0 %. 
 
Poznámka k tabulce: 
Sklony podlah a močůvkových žlábků musí navazovat na vnitřní 
kanalizaci stáje. Odkanalizování se nepožaduje u podlah s hlubokou 
podestýlkou, kde je zaručena dávka steliva min. 7 kg na DJ a den 
a v kotcích s pevnou podlahou lehárny, kde je zaručena dávka 
steliva min. 3,5 kg na DJ a den. 
 
               Příl.2 
 
         Požadavky na stavby pro prasata 
 
1. Plochy podlah kotců a boxů k ustájení prasat 
---------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+ 
Stáj (oddělení)|Technologický systém ustájení                        |Plocha lože|Plocha kotce| 
        |                                       | minimálně | minimálně | 
        |                                       | (m2.ksE-1)|(m2.ksE-1) | 
---------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+ 
pro prasnice  |v boxu                                    |  1,2   |  -    | 
zapouštěné   |------------------------------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
a březí    |v boxovém kotci                 |v boxu           |  1,2  |   -   | 
        |                        +----------------------------+-----------+------------+ 
        |                        |včetně společné části    |   -   |  1,9   | 
        |------------------------------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
        |ve skupinovém kotci               |s odděleným kalištěm    |  1,2  |   -   | 
        |                        +----------------------------+-----------+------------+ 
        |                        |s roštovým kalištěm     |   -   |  1,8   | 
---------------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
pro prasnice  |v porodním    |s trvalým boxem       |v boxu           |  1,4  |   -   | 
vysokobřezí,  |kotci       |               +----------------------------+-----------+------------+ 
rodící     |         |               |včetně společné části    |   -   |  3,3   | 
a kojící    |         |               |(bezstelivový provoz)    |      |      | 
        |         +-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |s dočasným boxem       |v boxu           |  1,6  |   -   | 
        |         |               +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |včetně společné části    |   -   |  5,7   | 
        |         |               |(stelivový provoz)     |      |      | 
---------------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
pro selata   |ve skupinovém   |s bezstelivovým provozem   |do 10 kg          |  0,15  |   -   | 
v dochovu   |kotci       |nebo             +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |s denním podestýláním    |10 až 20 kg         |  0,20  |   -   | 
        |         |podle hmotnosti selat    +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |20 až 35 kg         |  0,32  |   -   | 
        |         +-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |s hlubokou podestýlkou pro selata s hmotností do 35 kg  |  0,58  | + krmiště | 
---------------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
pro výkrm   |ve skupinovém   |s bezstelivovým provozem   |30 až 50 kg         |  0,4  |   -   | 
prasat     |kotci       |nebo             +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |s denním podestýláním    |50 až 85 kg         |  0,55  |   -   | 
        |         |podle hmotnosti prasat    +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |85 až 110 kg        |  0,7  |   -   | 
        |         |               +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |nad 110 kg         |  1   |   -   | 
        |         +-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |s hlubokou podestýlkou při hmotnosti prasat do 110 kg   |  1,1  | + krmiště | 
---------------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
odchov     |ve skupinovém   |s bezstelivovým provozem   |kanečci do 5 měsíců     |  0,8  |   -   | 
prasniček   |kotci       |nebo             +----------------------------+-----------+------------+ 
a kanečků   |         |s denním podestýláním    |kanečci od 5 do 10 měsíců  |  1,5  |   -   | 
        |         |podle věku          +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |prasničky do 6 měsíců    |  0,75  |   -   | 
        |         +-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |na hluboké podestýlce    |kanečci do 5 měsíců     |  0,9  | + krmiště | 
        |         |podle věku          +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |kanečci od 5 do 10 měsíců  |  1,7  | + krmiště | 
        |         |               +----------------------------+-----------+------------+ 
        |         |               |prasničky do 6 měsíců    |  0,9  | + krmiště | 
---------------+------------------+-----------------------------+----------------------------+-----------+------------+ 
kanci     |v individuálním kotci                            |  4,5   |  6    | 
---------------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+------------+ 
Poznámky k tabulce: 
1. Uvedené plochy se rozumějí bez koryt, ale včetně sesypných 
  krmítek. 
2. U kotců dělených na plná lože a kaliště jsou plochy kališť 
  navíc k plochám loží (u selat min. 0,1 m2 na kus, u výkrmu min. 
  0,2 m2 na kus). 
3. Další údaje o plochách kotců pro jednotlivé kategorie prasat 
  jsou uvedeny v následujících tabulkách. U systému ustájení na 
  hluboké podestýlce je navíc plocha pevného krmiště. 
 
2. Plochy podlah podle živé hmotnosti 
----------------------------------------+-----------------------+-------------------------+ 
                    |            |Minimální neomezená,   | 
Kategorie prasat ve skupinovém kotci  |Živá hmotnost (kg)   |využitelná plocha podlahy| 
                    |            |(m2.ksE-1)        | 
----------------------------------------+-----------------------+-------------------------+ 
Odstavená selata, chovná prasata    |do 10         |      0,15     | 
a prasata ve výkrmu (mimo zapuštěných  +-----------------------+-------------------------+ 
prasniček a prasnic)          |přes 10 do 20     |      0,20     | 
                    +-----------------------+-------------------------+ 
                    |přes 20 do 30     |      0,30     | 
                    +-----------------------+-------------------------+ 
                    |přes 30 do 50     |      0,40     | 
                    +-----------------------+-------------------------+ 
                    |přes 50 do 85     |      0,55     | 
                    +-----------------------+-------------------------+ 
                    |přes 85 do 110     |      0,65     | 
                    +-----------------------+-------------------------+ 
                    |více než 110      |      1,00     | 
----------------------------------------+-----------------------+-------------------------+ 
 
3. Plochy podlah a jejich členění podle velikosti skupiny 
----------------------------------------+---------------------+-------------------------------+ 
                    |Celková minimální  |Z toho minimální pevná plocha | 
Kategorie prasat ve skupinovém kotci  |neomezená, využitelná|podlahy vcelku, z níž max. 15 %| 
                    |plocha podlahy    |je rezervováno pro odvodňovací | 
                    |(m2.ksE-1)      |otvory (m2.ksE-1)       | 
----------+-----------------------------+---------------------+-------------------------------+ 
Zapuštěné |skupina 6 - 39 ks      |    1,64     |                | 
prasničky +-----------------------------+---------------------+                | 
     |skupina méně než 6 ks    |    1,80     |       0,95       | 
     +-----------------------------+---------------------+                | 
     |skupina 40 a více ks     |    1,48     |                | 
----------+-----------------------------+---------------------+-------------------------------+ 
Prasnice |skupina 6 - 39 ks      |    2,25     |                | 
     +-----------------------------+---------------------+                | 
     |skupina méně než 6 ks    |    2,48     |        -        | 
     +-----------------------------+---------------------+                | 
     |skupina 40 a více ks     |    2,03     |                | 
     +-----------------------------+---------------------+-------------------------------+ 
     |březí            |     -      |       1,3       | 
----------+-----------------------------+---------------------+-------------------------------+ 
 
4. Kotec pro skupinové ustájení prasnic a prasniček v období od 4 
  týdnů po zapuštění do 1 týdne před očekávaným oprasením musí 
  mít strany dlouhé nejméně 2,8 m. Kotec, v němž je chováno méně 
  než 6 zvířat, musí mít strany dlouhé nejméně 2,4 m. Ve stavbách 
  pro méně než 10 prasnic mohou být v uvedeném období chovány 
  prasnice individuálně za předpokladu, že se mohou v kotci 
  snadno otáčet. 
 
5. Kotec pro kance. Neomezená plocha podlahy pro dospělého kance 
  musí být alespoň 6 m2. Při použití kotce také pro připouštění 
  musí být plocha podlahy alespoň 10 m2. V kotci nesmějí být 
  žádné překážky. 
 
6. Rozměry roštů 
----------------------------------------------+--------------+--------------+ 
Kategorie prasat               |Šířka roštnice|Šířka mezery | 
                       |minimálně (mm)|maximálně (mm)| 
----------------------------------------------+--------------+--------------+ 
prasnice a kanci               |   80   |   25   | 
----------------------------+-----------------+--------------+--------------+ 
              |část pro prasnice|   80   |   20   | 
prasnice v porodním kotci  +-----------------+--------------+--------------+ 
              |část pro selata |   18   |   11   | 
----------------------------+-----------------+--------------+--------------+ 
selata v dochovu do 35 kg           |   18   |   11   | 
----------------------------------------------+--------------+--------------+ 
prasničky a kanečci v odchovu         |   60   |   15   | 
----------------------------------------------+--------------+--------------+ 
prasata ve výkrmu               |   60   |   20   | 
----------------------------------------------+--------------+--------------+ 
 
7. Rozměry roštů u betonových roštových podlah pro skupinový chov 
  prasat 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
Kategorie prasat         |Šířka roštnice|Šířka mezery | 
                 |minimálně (mm)|maximálně (mm)| 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
selata              |   50   |   11   | 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
odstavená selata         |   50   |   14   | 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
běhouni              |   80   |   18   | 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
zapuštěné prasničky a prasnice  |   80   |   20   | 
----------------------------------+--------------+--------------+ 
 
8. Rozměry ustájení zapouštěných a březích prasnic 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
Ukazatel             |minimálně| Box1) |Skupinový kotec| Boxový kotec | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
délka boxu            |  mm  | 640 |        |   640   | 
----------------------------------+---------+-------+    -   +---------------+ 
šířka boxu7)           |  mm  |1850 3)|        |1200 2) 1850 3)| 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
šířka lože            |  mm  |   - |   1900   |        | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
šířka kaliště           |  mm  | 650 4)|   1050   |  1650 4)   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
výška hrazení           |  mm  | 950 |    950   |   950   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
délka koryta na kus        |  mm  | 375 |    450   |   375   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
šířka koryta           |  mm  | 350 |    350   |   350   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
výška krmné hrany koryta     |  mm  | 250 |    250   |   250   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
výška napáječky miskové      |  mm  | 250 |    250   |   250   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
výška napáječky hubicové šikmé5) |  mm  | 550 |    550   |   550   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
sklon lože v %          |  %   | 3 6) |     3   |   3 6)   | 
----------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Boxy se u bezstelivového ustájení řeší jako průchozí. 
2) Při otevřeném boxu. 
3) Při uzavření boxu zadní zábranou. 
4) Z toho zasahuje kaliště do uzavřeného boxu max. 650 mm. 
5) Výška napáječky hubicové vodorovné je o 50 mm nižší. 
6) 300 mm za korytem změna sklonu lože na 5 % směrem ke krmné 
  chodbě. 
7) Šířka kotce měřená od krmné hrany koryta. 
 
9. Rozměry ustájení vysokobřezích, rodících a kojících prasnic 
----------------------------------------------+---------+---------------------------------+ 
Ukazatel                   |minimálně|Porodní kotec pro odstav selat  | 
                       |     |ve 28 až 35 dnech věku      | 
                       |     |-----------------------+---------+ 
                       |     |bezstelivový      |stelivový| 
                       |     +-----------+-----------+s rovným | 
                       |     | s rovným | se šikmým | boxem  | 
                       |     |  boxem  | boxem  |     | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
délka kotce/z toho délka příkrmiště      |  mm  |1800/700 1)|  1800  |  2000 | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
délka boxu pro prasnici            |  mm  |  650   |  650   | 650 2) | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
šířka kotce8)                 |  mm  | 2150 3) | 1950 3) |  2300 | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška hrazení pro prasnici          |  mm  |  950   |  950   |  950  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška hrazení pro selata           |  mm  |  500 4) |  500 4) |  500  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
délka koryta                 |  mm  |  375   |  375   |  375  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
šířka koryta                 |  mm  |  350   |  350   |  350  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška krmné hrany koryta           |  mm  |  250   |  250   |  250  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška nap. miskové pro prasnici        |  mm  |  250   |  250   |  250  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška nap. hubicové šikmé pro prasnici5)   |  mm  |  550   |  550   |  550  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška nap. miskové pro kojená selata     |  mm  |  100 5) |  100 5) |  100  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
výška nap. hubicové šikmé pro kojená selata6) |  mm  |  180   |  180   |  180  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
sklon lože                  |  %   |  3 7)  |  3 7)  |  3  | 
----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Při odstavu selat v 21 dnech je délka kotce min. 1550 mm, z 
  toho příkrmiště 500 mm. 
2) U stelivových porodních kotců se zřizuje box pro prasnici s 
  otevíranou bočnicí. 
3) Délka osy prostoru pro prasnici v boxu je u rovných i šikmých 
  kotců min. 2150 mm včetně 150 mm zábrany proti zalehnutí. 
4) Z toho příčné stěny mezi kotci  min. do výšky 400 mm plné. 
  Průlez pro selata mezi boxem pro prasnici a příkrmištěm je v 
  celé šířce kotce vysoký v rozmezí 220 - 250 mm. 
5) Napáječka pro selata se umísťuje v zadní části kotce nad 
  roštem. 
6) Výška hubicové napáječky vodorovné je pro prasnice a selata 
  nižší o 50 mm. 
7) 300 mm za korytem změna spádu lože na 5 % směrem ke krmné 
  chodbě u kotců, kde pás podlahy je plný, nikoliv roštový. 
8) Šířka kotce měřená od krmné hrany koryta. 
 
10. Rozměry ustájení selat v dochovu do živé hmotnosti 35 kg 
----------------------------------------+---------+-------------------------------------+ 
Ukazatel                |minimálně|   Krmení ze sesypného krmítka   | 
                    |     +---------------------+---------------+ 
                    |     | Kotec vyvýšený   | Kotec s ložem | 
                    |     | roštový nebo klec1) |  a kalištěm | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
šířka kotce minimálně          |  mm  |    1200     |    1500  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
výška hrazení              |  mm  |     800 2)   |    800  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
délka sesypného krmítka na kus3)    |  mm  |     160 3),4)  |    160  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
výška krmné hrany sesypného krmítka3)  |  mm  |     140     |    140  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
výška napáječky miskové         |  mm  |     180     |    180  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
výška napáječky hubicové šikmé6)    |  mm  |     300     |    300  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
výška hrany lože nad kalištěm      |  mm  |      -     |     20  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
sklon lože               |  %   |      -     |    3 - 5  | 
----------------------------------------+---------+---------------------+---------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Plná část podlahy musí zaujímat min. 1/3, max. až 1/2 celkové 
  plochy kotce nebo klece. 
2) U klecí tvoří hrazení výška konstrukce klece. 
3) U sesypného krmítka musí být pás plné podlahy v šíři minimálně 
  200 mm. Na jedno krmné místo sesypného krmítka skupinového 
  připadají max. 4 selata, na jedno jednomístné zvlhčovací 
  krmítko max. 12 selat. 
4) Při krmení z koryt činí délka krmné hrany na kus min. 200 mm. 
5) Pro počáteční období dochovu je nutno zachovat výšku krmné 
  hrany max. 140 mm. 
6) Výška napáječky vodorovné je nižší o 50 mm. 
 
11. Rozměry ustájení chovného a plemenného materiálu 
----------------------------------+---------+------------------------+-----+ 
Ukazatel             |minimálně|Prasničky a kanečci   |Kanci| 
                 |     |-----------+------------+   | 
                 |     |do 5 měs.1)|nad 5 měs.2)|   | 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
šířka lože            |  mm  | 1400   |  1850  | 2000| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
šířka kaliště           |  mm  |  650   |   800  | 1050| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
výška hrazení           |  mm  |  950   |   950  | 1300| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
délka koryta na kus        |  mm  |  250   |   350  | 370| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
šířka koryta           |  mm  |  300   |   300  | 350| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
výška krmné hrany koryta     |  mm  |  200   |   220  | 250| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
výška napáječky miskové      |  mm  |  250   |   350  | 350| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
výška napáječky hubicové šikmé3) |  mm  |  400   |   450  | 700| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
sklon lože            |  %   |   3   |    3  |  3| 
----------------------------------+---------+-----------+------------+-----+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Předpokládaná hmotnost od 25 do 70 kg. 
2) Předpokládaná hmotnost od 70 do 130 kg. 
3) Výška napáječky hubicové vodorovné je o 50 mm nižší. 
 
12. Úroveň hrany lože kotce musí být proti úrovni povrchu kaliště 
  (roštu) u bezstelivových podlah výše o 40 mm, u stelivových 
  systémů o 100 mm. U roštových kotců a boxů musí být hrana plné 
  podlahy proti úrovni roštové části výše o 10 mm. U výkrmu 
  prasat na hluboké podestýlce musí být úroveň krmiště proti 
  podlaze lože výše min. o 800 mm, je-li životnost podestýlky 
  uvažována pro celou dobu výkrmu. Tento požadavek neplatí pro 
  kompostovanou (fermentovanou) hlubokou podestýlku. 
 
13. Rozměry ustájení prasat ve výkrmu 
-------------------------------------+---------+--------------------------------------------------------+ 
Ukazatel               |minimálně|          Kotec pro krmení          | 
                   |     +-------------+------------------------------------------+ 
                   |     | z koryta  |        z koryta podélného     | 
                   |     | kruhového +------------------------+-----------------+ 
                   |     |       |kotec s ložem a kalištěm| kotec roštový2) | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
délka kotce             |  mm  |   2250  |      -      |     -    | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
šířka kotce             |  mm  |   3100  |      -      |    1850   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
vzdálenost osy dávkovače od uličky  |  mm  |   1100  |      -      |     -    | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
vzdálenost osy dávkovače od kaliště |  mm  |   1200  |      -      |     -    | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
šířka lože              |  mm  |   2300  |     1700      |     -    | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
výška hrazení            |  mm  |   950  |     950      |    950   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
délka koryta na kus         |  mm  |    1)  |     300      |    300   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
šířka koryta             |  mm  |    -  |     300      |    300   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
výška krmné hrany koryta       |  mm  |   250  |     220      |    220   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
výška napáječky miskové       |  mm  |   250  |     250      |    250   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
výška napáječky hubicové       |  mm  |   450  |     450      |    450   | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
sklon lože              |  %   |    3  |      3      |     -    | 
-------------------------------------+---------+-------------+------------------------+-----------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) U kruhového koryta musí být délka oblouku na obvodu talíře min. 
  220 mm na kus. 
2) U roštového kotce s podélným korytem musí být pás plné podlahy 
  za korytem široký min. 600 mm. 
 
14. Světlé šířky přeháněcích uliček pro jednotlivé kategorie prasat 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
Rozměry                             |minimálně (mm)| 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
vysokobřezí prasnice: z boxů nebo do boxů porodních kotců    |   1000   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
ostatní prasnice                        |   850   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
dochov selat - ustájení v kotcích                |   650   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
dochov selat - ustájení ve vícepodlažních bateriích klecí    |   800   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
výkrm prasat                          |   650   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
prasničky                            |   800   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
kanci                              |   950   | 
----------------------------------------------------------------+--------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Světlou šířkou je rozměr mezi okraji přesahujících dílů hrazení do 
uličky (sloupky, koryta). 
 
15. Rozměry mycího boxu 
----------+--------------+ 
Rozměry  |minimálně (mm)| 
----------+--------------+ 
šířka   |   650   | 
----------+--------------+ 
délka   |   1800   | 
----------+--------------+ 
výška   |   950   | 
----------+--------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Pro mytí, dezinfekci a prohlídku vysokobřezích prasnic před jejich 
ustájením v porodním oddělení se zřizují průchozí mycí boxy 
situované  mimo vlastní  ustájovací prostor.  Boxy musí být 
oboustranně přístupné a uzavíratelné. Jeden mycí box je určen 
maximálně pro 60 přeháněných prasnic. 
 
16. Mezery hrazení kotců (podle výšky hrazení kotců nad podlahou) 
----------------------------------------+-----------------+--------------------------------+ 
Kategorie prasat            |Při výšce hrazení| Světlá šířka hrazení mezery  | 
                    |nad podlahou (mm)|     maximálně (mm)     | 
                    |         +-----------------+--------------+ 
                    |         |vodorovné prvky |svislé prvky | 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
sající selata              |do 500      |plné       |nepřipouští se| 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
vysokobřezí, rodící a kojící prasnice  |700 1)      |150       |       | 
v boxu porodního kotce         +-----------------+-----------------+   90   | 
                    |nad 700     |200       |       | 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
zapouštěné a březí prasnice,      |500 2)      |100       |       | 
kanci a prubíři             +-----------------+-----------------+       | 
                    |500 - 800    |150       |   90   | 
                    +-----------------+-----------------+       | 
                    |nad 800     |200       |       | 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
dochov selat              |500       | 65       |       | 
                    +-----------------+-----------------+   55   | 
                    |500 - 800    | 90       |       | 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
výkrm prasat,              |500       | 80       |       | 
odchov plemenných zvířat        +-----------------+-----------------+       | 
                    |500 - 750    |100       |   70   | 
                    +-----------------+-----------------+       | 
                    |nad 750     |150       |       | 
----------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Výška mezery spodní trubky fixační zábrany musí být v rozmezí 
  220 - 250 mm od podlahy. 
2) U boxů musí být mezera u podlahy max. 160 mm. 
 
17. Plocha tvrdých výběhů pro prasata 
----------------------------------+--------------------+ 
Kategorie prasat         |minimálně (m2.ksE-1)| 
----------------------------------+--------------------+ 
zapouštěné a březí prasnice    |     2     | 
----------------------------------+--------------------+ 
plemenná zvířata do 6 měsíců   |     1     | 
----------------------------------+--------------------+ 
plemenná zvířata 6 až 12 měsíců  |     2     | 
----------------------------------+--------------------+ 
plemenní kanci          |     10     | 
----------------------------------+--------------------+ 
 
18. Rozměry průlezů pro prasata 
----------+--------------+ 
Rozměr  |minimálně (mm)| 
----------+--------------+ 
šířka   |   600   | 
----------+--------------+ 
výška   |   900   | 
----------+--------------+ 
 
19. Úroveň hluku: v části stavby pro ustájení prasat je třeba 
  zamezit stálé úrovni hluku ve výši hodnotu 85 dBA. Musí být 
  zamezeno stálému nebo náhlému hluku. 
 
20. Intenzita osvětlení stáje musí být nejméně 40 luxů po dobu 
  minimálně 8 hodin denně. 
 
               Příl.3 
 
        Požadavky na stavby pro ovce a kozy 
 
1. Ustájovací plochy pro ovce a kozy 
----------------------------------------+----------------------------+ 
Druh a kategorie zvířat         |Minimální plocha (m2.ksE-1) | 
                    +----------------+-----------+ 
                    |   ovce   |  kozy  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
bahnice/koza              |   1,2    |   1,5  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
bahnice + 1 jehně do odstavu      |   1,5    |   2,0  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
bahnice + 2 jehňata do odstavu     |   2,0    |   2,5  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
mláďata do odstavu           |   0,25   |   0,35 | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
mláďata ve výkrmu do 25 kg       |   0,4    |   0,5  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
mláďata v odchovu do 1 roku       |   0,8    |   0,8  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
      - individuální kotec     |   4,0    |   4   | 
plemeníci -----------------------------+----------------+-----------+ 
      - skupinový kotec      |   3     |   3   | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
pastevní přístřešek/1 kus podle věku  |   0,8    |   0,8  | 
----------------------------------------+----------------+-----------+ 
Poznámka k tabulce: 
Bahnice a kozy jsou ustájeny ve skupinových kotcích, pouze 
v období  porodů a  kojení mláďat  je část  matek ustájena 
v individuálních kotcích po dobu 2 - 5 dnů. Pro jehňata a kůzlata 
do odstavu se zřizují školky, které probíhačkou přímo navazují na 
skupinové kotce pro matky. Mezera - spodní otvor v hrazení - musí 
mít výšku 400 mm, šířku 170 mm a kotec je uzavíratelný. Ostatní 
kategorie ovcí a koz -  mláďata v odchovu a výkrmu, plemeníci 
- jsou ustájeny ve skupinových nebo individuálních kotcích při 
dodržení rozměrových a funkčních parametrů podle jejich nároků. 
 
2. Podlahy: 
- plné podlahy (pro ustájení na hluboké nebo dočasné podestýlce), 
 roštové podlahy  (s podroštovými  kanály  pro bezstelivové 
 ustájení), i kombinované pro oba druhy ustájení musí zamezovat 
 pronikání zemní vlhkosti do stájového prostoru a odpadů z chovu 
 do podloží  stavby, odolávat výkalům, moči a dezinfekčním 
 prostředkům, 
- podlahy v příslušenství staveb (čekárna před dojením, dojírna, 
 sýrárna, místo pro veterinární ošetření a zákroky) musí být 
 snadno čistitelné a dezinfikovatelné. 
 
3. Při ustájení na roštových podlahách musí být použity rošty, 
  které: 
- mají rovnou nášlapnou plochu, minimální šířku roštnice 50 mm, 
 minimální šířku mezery mezi roštnicemi 15 mm (maximální šířka 
 mezery mezi roštnicemi pro jehňata je 18 mm a pro dospělé 
 kategorie 22 mm), 
- odolávají agresivitě ustájovacího prostředí, 
- zabezpečují dokonalé propadávání a prošlapávání výkalů, 
- nezpůsobuje zvířatům otlaky anebo jiné poranění. 
 
4. Stěny v dojírně, sýrárně a v prostoru pro veterinární zákroky 
  musí být omyvatelné. 
 
5. Rozměry technologických prvků staveb pro ovce a kozy 
----------------------------------------------+-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
Rozměry (mm)                 |Jehňata do |Ročky a | Berani |  Kůzlata | Kozy | Kozli | 
                       |6 měsíců  |bahnice |     |      |   |    | 
----------+----------------------+------------+-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
     |výška         |      |  700   |  700 |  1100  |  1000  | 1500 | 1500  | 
jesle   +----------------------+ maximálně +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
     |šířka         |      |  700   |  900 |  900  |   400  | 600 | 600  | 
----------+----------------------+------------+-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
vzdálenost příček        |      |  80   |  80 |   80  |   80  |  80 |  80  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
délka žlabu na kus        |      |  150   |  350 |  500  |   150  | 350 | 500  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
šířka žlabu včetně požlabnice  | minimálně |  400   |  550 |  550  |   400  | 500 | 600  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
šířka sdruženého žlabu      |      |  500   |  600 |  600  |   500  | 600 |  -  | 
---------------------------------+------------+-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
hloubka žlabu          |      |  150   |  250 |  250  |   150  | 250 | 300  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
výška hrany žlabu - ze stáje   |      |  250   |  500 |  500  |   250  | 700 | 700  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
         - z chodby   |      |  550   |  550 |  550  |   550  | 550 | 550  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
výška horní hrany napáječky   |      |  250   |  500 |  500  |   250  | 700 | 700  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
výška žlabové zábrany      | maximálně |  150   |  300 |  300  |   150  | 300 | 300  | 
nad krmnou hranou        |      |      |    |     |      |   |    | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
výška hrazení celkem       |      |  800   | 1000 |  1500  |  1000  | 1200 | 1500  | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
mezery mezi tyčemi hrazení    |      |  vodorovné tyče od podlahy    rozteč svislých tyčí 80 | 
                 |      |70-100-100-150-200 a dále po 250              | 
---------------------------------+      +-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
počet zvířat na napáječku (ks)  |      |  40   |  40 |   10  |   40  | 30 | 10   | 
---------------------------------+------------+-----------+--------+----------+------------+------+--------+ 
 
6. Plochy výběhů 
----------------------------+---------------------+ 
Kategorie ovcí a koz    |minimálně (m2.ksE-1) | 
----------------------------+---------------------+ 
bahnice a kozy       |     1     | 
----------------------------+---------------------+ 
jehnice a kozičky      |     1     | 
----------------------------+---------------------+ 
beran a kozel plemenný   |     10     | 
----------------------------+---------------------+ 
beran a kozel chovný    |     2     | 
----------------------------+---------------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Oplocení výběhů pro kozy musí mít výšku minimálně 1,2 m, pro kozly 
1,5 m s dostatečným zajištěním celé výšky (minimálně 3 linie 
vedení ohradníků nebo břevna). Oplocení pro ovce na pastvě musí 
mít výšku minimálně 0,9 m, se dvěma až třemi liniemi vedení 
ohradníku. 
 
               Příl.4 
 
         Požadavky na stavby pro drůbež 
 
1. Počet kusů drůbeže na 1 m2 podlahové plochy při chovu na 
  podestýlce 
----------------------------------------+---------+--------------------------+ 
Druh drůbeže a věková kategorie     |Měrná  | Maximální počet     | 
                    |jednotka +------------+------------ | 
                    |     | masný typ | nosný typ | 
----------------+-----------+-----------+---------+------------+-------------+ 
slepice     |kuřata   |do 2 týdnů |(ks.mE-2)|   20  |   30   | 
        |      +-----------+---------+------------+-------------+ 
        |      |do 8 týdnů |(ks.mE-2)|   15  |   20   | 
        |      +-----------+---------+------------+-------------+ 
        |      |do 14 týdnů|(ks.mE-2)|   12  |   15   | 
        +-----------+-----------+---------+------------+-------------+ 
        |kuřice od 12 týdnů   |(ks.mE-2)|    7  |   10   | 
        |do pohlavní dospělosti |     |      |       | 
        +-----------------------+---------+------------+-------------+ 
        |kohoutci od 12 týdnů  |(ks.mE-2)|    3  |   5   | 
        |do pohlavní dospělosti |     |      |       | 
        +-----------------------+---------+------------+-------------+ 
        |nosnice - užitkový chov|(ks.mE-2)|    -  |   9   | 
        +-----------------------+---------+------------+-------------+ 
        |slepice - chovné    |(ks.mE-2)|    5  |   7   | 
        |(včetně kohoutů)    |     |      |       | 
        +-----------+-----------+---------+------------+-------------+ 
        |výkrm   |do 2 týdnů |(ks.mE-2)|      40       | 
        |brojlerov. +-----------+---------+--------------------------+ 
        |kuřat   |do 5 týdnů |(ks.mE-2)|      22       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |nad 5 týdnů|(ks.mE-2)| 15 nebo 34 kg.ž. hm. mE-2| 
----------+-----+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
krůty   |výkrm|krůťata  |do 2 týdnů |(kg.mE-2)|      20       | 
     |krůt |      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |      |do 6 týdnů |(kg.mE-2)|      30       | 
     |   |      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |      |do 17 týdnů|(kg.mE-2)|      40       | 
     |   |      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |      |do 24 týdnů|(kg.mE-2)|      45       | 
     +-----+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
     |chov |krůťata  |do 2 týdnů |(ks.mE-2)|      20       | 
     |střed|      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |typ |      |do 8 týdnů |(ks.mE-2)|      10       | 
     |   |      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |      |do 14 týdnů|(ks.mE-2)|      5       | 
     |   +-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |krůty         |(ks.mE-2)|      2,5      | 
     |   +-----------------------+---------+--------------------------+ 
     |   |krocani        |(ks.mE-2)|      1,5      | 
     +-----+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
     |chov |krůťata  |do 2 týdnů |(ks.mE-2)|      15       | 
     |těžký|      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |typ |      |do 8 týdnů |(ks.mE-2)|      10       | 
     |   |      +-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |      |do 14 týdnů|(ks.mE-2)|      3       | 
     |   +-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |krůty   |      |(ks.mE-2)|      1,5      | 
     |   +-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
     |   |krocani  |      |(ks.mE-2)|      1       | 
----------+-----+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
kachny     |kachňata  |do 2 týdnů |(ks.mE-2)|      20       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |do 4 týdnů |(ks.mE-2)|      15       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |do 7 týdnů |(ks.mE-2)|      7       | 
        +-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
        |kachny chovné     |(ks.mE-2)|      3       | 
----------------+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
husy      |housata  |do 3 týdnů |(ks.mE-2)|      10       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |do 6 týdnů |(ks.mE-2)|      6       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |do 8 týdnů |(ks.mE-2)|      2       | 
        |      +-----------+---------+--------------------------+ 
        |      |nad 8 týdnů|(ks.mE-2)|      2       | 
        +-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
        |husy    |      |(ks.mE-2)|      2       | 
----------------+-----------+-----------+---------+--------------------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Určujícím parametrem zatížení plochy při chovu na podestýlce je 
maximální věková hranice nebo maximální dosažená živá hmotnost 
drůbeže. Hustota osazení se dále upřesňuje podle doporučení 
dodavatele zvířat. 
 
2. Neobohacené klecové systémy 
 
2.1. Počet kusů drůbeže na 1 m2 podlahové plochy 
----------------------------------+------------------------------+ 
Druh drůbeže a věková kategorie  |   Maximální počet kusů  | 
                 |na 1 m2 podlahové plochy klece| 
----------------------------------+------------------------------+ 
kuřata do 2 týdnů         |      80        | 
    do 6 týdnů         |      60        | 
    do 8 týdnů         |      50        | 
    do 12 týdnů        |      40        | 
----------------------------------+------------------------------+ 
kuřice od 13. týdne do 17 týdnů  |      25        | 
----------------------------------+------------------------------+ 
nosnice - užitkové chovy     |      18        | 
----------------------------------+------------------------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Jmenovitý  výkon větracího  zařízení musí  odpovídat hustotě 
obsazení. 
 
2.2. Neobohacené klecové systémy pro užitkové chovy nosnic (pro 
   produkci konzumních vajec) s více než 350 nosnicemi: 
- pro každou nosnici musí být zajištěno nejméně 550 cm2 neomezené 
 půdorysné podlahové plochy klece, 
- výška klece musí být nejméně 400 mm na 65 % její plochy 
 a v žádném místě nesmí být nižší než 350 mm, 
- podlaha klece musí přiměřeně podpírat každý dopředu směřující 
 prst obou nohou, 
- sklon podlahy nesmí překročit 14 % (8 st.); u podlah z drátěných 
 ok jiných než pravoúhlých může být sklon větší, 
- délka neomezeného krmného prostoru na každou nosnici v kleci 
 musí být nejméně 100 mm; v dosahu každé klece musí být nejméně 
 dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky, nebo musí být na každou 
 nosnici v kleci rovněž 100 mm nepřerušeného napájecího prostoru, 
- klece musí být vybaveny prostředky na zkracování drápů. 
 
3. Obohacené klecové systémy pro užitkové chovy nosnic (pro 
  produkci konzumních vajec) s více než 350 nosnicemi: 
- pro každou nosnici musí být zajištěno nejméně 750 cm2 podlahové 
 plochy klece, z toho je 600 cm2 plocha využitelná, která je 
 nejméně 300 mm široká se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a 
 se světlou výškou nejméně 450 mm, do níž se nezapočítává prostor 
 pro hnízda; výška klece mimo využitelnou plochu je v každém bodě 
 nejméně 200 mm, 
- celková plocha každé klece nesmí být menší než 2000 cm2, 
- délka neomezeného krmného prostoru na  každou nosnici v kleci 
 musí být nejméně 120 mm; každá klec musí mít systém napájení 
 odpovídající velikosti skupiny nebo v dosahu každé nosnice musí 
 být nejméně dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky, 
- každá klec musí mít hnízdo, hřady o délce 150 mm pro každou 
 nosnici, prostor pro umístění steliva nebo jiného drolivého 
 materiálu k hrabání a klování nosnic a vybavení pro zkracování 
 drápů, 
- pro kontrolu, instalaci a manipulaci s nosnicemi musí být mezi 
 řadami klecí ulička nejméně 900 mm široká; spodní řada klecí se 
 umísťuje nejméně 350 mm nad podlahu stavby. 
 
4. Alternativní systémy ustájení užitkových chovů nosnic (pro 
  produkci konzumních vajec) s více než 350 nosnicemi: 
- krmítko: žlábkové nejméně 100 mm délky na 1 nosnici nebo kruhové 
 se 40 mm na 1 nosnici, 
- napáječka: žlábková nejméně 25 mm délky na 1 nosnici nebo 
 kruhová s 100 mm na 1 nosnici; při použití kapátkové nebo 
 kalíškové napáječky nejméně 1 napáječka pro každých 10 nosnic 
 umístěna tak, aby každá nosnice měla v dosahu nejméně 2 
 napáječky, 
- snáškové hnízdo: nejméně 1 hnízdo pro každých 7 nosnic; při 
 použití hromadných hnízd nejméně 1 m2 hnízdního prostoru nejvýše 
 pro 120 nosnic, 
- hřady: nejméně 150 mm délky na 1 nosnici, bez ostrých hran; 
 nesmí být instalovány nad stelivem, horizontální vzdálenost mezi 
 hřady navzájem musí být nejméně 300 mm a mezi hřady a stěnou 
 musí být nejméně 200 mm, 
- podlaha: z celkové podlahové plochy musí na 1 nosnici připadat 
 nejméně 250 cm2 plochy se stelivem, přičemž stelivo zabírá 
 nejméně třetinu  plochy. Zbývající část  podlahy musí být 
 konstruována tak, aby přiměřeně podpírala každý z dopředu 
 směřujících prstů každé nohy, 
- sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a se světlou výškou nejméně 
 450 mm; do využitelné plochy se nezapočítává prostor pro hnízda. 
 
4.1. U alternativních systémů, v nichž se nosnice volně pohybují 
   mezi více podlažími: 
- nelze umístit více než 4 patra, 
- světlá výška mezi patry musí být nejméně 450 mm, 
- krmné a napájecí zařízení musí poskytovat stejný přístup všem 
 nosnicím, 
- trus z horních pater nesmí padat do nižších pater. 
 
4.2. U alternativních systémů s výběhy: 
- musí být podél celé délky stavby několik otvorů (průlezů) 
 nejméně 350 mm vysokých a 400 mm širokých, umožňujících přímý 
 přístup do venkovního prostoru tak, aby na každých 1000 nosnic 
 připadalo 2 m délky otvorů, 
- otevřené výběhy musí mít rozměr vyhovující hustotě osazení 
 a povaze pozemku tak, aby nedocházelo ke kontaminaci, musí být 
 vybaveny přístřeškem před nepřízní počasí, chránit nosnice před 
 predátory a být v případě potřeby vybaveny vhodnými napáječkami: 
 = maximální koncentrace 2500 nosnic na 1 ha, na 1 nosnici 
  minimálně 4 m2 výběhu, 
 = nejdelší vzdálenost od hranice výběhu k nejbližšímu otvoru 
  (průlezu) nesmí překročit 150 m, 
 = při vyšší vzdálenosti - do 350 m od nejbližšího otvoru 
  (průlezu) do stavby je nutno zabezpečit dostatečný počet 
  ochranných přístřešků a napáječek rozmístěných tak, aby na 
  1 ha byly 4 přístřešky. 
 
5. Minimální  rozměrové a  funkční parametry,  stanovené pro 
  neobohacené a obohacené klecové systémy a alternativní systémy 
  ustájení, se nevztahují na stavby a zařízení s méně než 350 
  nosnicemi a na rodičovské, prarodičovské a šlechtitelské chovy. 
 
6. Plochy výběhů pro drůbež 
----------------------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
Druh drůbeže a věková kategorie  |Druh výběhu|   Plocha    | Poznámka | 
                 |      |(minimálně m2.ksE-1)|      | 
----------------------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
slepice              | omezený |    5      |  suchý  | 
----------------------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
krůty               | omezený |    10     |  suchý  | 
----------------------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
kachny chovné           | omezený |    0,5     |  vodní  | 
                 |      +--------------------+-----------+ 
                 |      |     1     |  suchý  | 
----------------------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
husy chovné            | omezený |    0,5     |  vodní  | 
                 |      +--------------------+-----------+ 
                 |      |     1     |  suchý  | 
                 +-----------+--------------------+-----------+ 
                 | pastevní |     5     |   -   | 
-------------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
kachňata   |1. - 7. den věku  |      |    0,06    |      | 
- odchov   +--------------------+      +--------------------+      | 
       |8. - 21. den věku  | omezený |    0,14    |  suchý  | 
       +--------------------+      +--------------------+      | 
       |nad 21. dnů věku  |      |    0,14    |      | 
-------------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
housata   |1. - 7. den věku  |      |    0,15    |      | 
- odchov   +--------------------+      +--------------------+      | 
       |8. - 21. den věku  | omezený |    0,14    |  suchý  | 
       +--------------------+      +--------------------+      | 
       |nad 21. dnů věku  |      |    0,2     |      | 
-------------+--------------------+-----------+--------------------+-----------+ 
 
7. Krmné prostory pro drůbež 
---------------------------------------------+ 
       Odchov a chov          | 
---------+---------------+-------------------+ 
druh   |  žlábkové  |   miskové   | 
a věková |  krmítko  |   krmítko   | 
kategorie|  minimálně |   maximálně  | 
     |  (mm.ksE-1) |   (ksE-1)   | 
---------+---------------+-------------------+ 
kuřata  |100 1) - 150 2)|  15 1) - 25 2)  | 
---------+---------------+-------------------+ 
slepice |100 1) - 150 2)|  15 1) - 25 2)  | 
---------+---------------+-------------------+ 
krůty  |   -    |    40     | 
---------+---------------+-------------------+ 
kachny  |   150    |    30     | 
---------+---------------+-------------------+ 
husy   |   150    |    40     | 
---------+---------------+-------------------+ 
 
--------------------------------------------- 
              Výkrm 
----------------------+----------+-----------+ 
druh         |žlábkové | miskové | 
a věková       |krmítko  | krmítko | 
kategorie       |minimálně | maximálně | 
           |(mm.ksE-1)| (ksE-1) | 
----------------------+----------+-----------+ 
brojleři       |  30  |  65   | 
-------+--------------+----------+-----------+ 
krůty |do 6 týdnů  |   -  |  60   | 
    +--------------+----------+-----------+ 
    |do 17 týdnů  |   -  |  40   | 
    +--------------+----------+-----------+ 
    |do 24 týdnů  |   -  |  40   | 
-------+--------------+----------+-----------+ 
kachny        |  50  |  40   | 
----------------------+----------+-----------+ 
husy         |  50  |  40   | 
----------------------+----------+-----------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) nosná 
2) masná 
 
8. Napájecí prostory pro drůbež 
----------------------------+------------------------------------------------------------- 
              |              Napáječky 
              +-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
              |žlábkové  |kruhové  |kapátkové |kombinované   |kalíškové| 
              +-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
Druh a kategorie      |minimálně |      maximálně na jednu napáječku     | 
              |(mm.ksE-1) |            (ks)           | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
výkrm brojlerů       | 25    |100    |12     |25       |40    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
odchov kuřat - nosný typ  | 30    |100    |12     |25       |40    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
odchov kuřat - masný typ  | 30    | 70    | 8     |20       |30    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
chovné slepice - nosný typ | 30    | 80    |10     |25       |40    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
chovné slepice - masný typ | 30    | 70    | 8     |20       |30    | 
-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
výkrm krůt  |do 6 týdnů  | 20    |100    |12     |20       |40    | 
       +--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
       |do 16 týdnů  | 35    | 80    | -     | -       |-    | 
       +--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
       |do 22 týdnů  | 35    | 75    | -     | -       |-    | 
-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
chovné krůty        | 35    | 75    | -     | -       |-    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
výkrm kachen        | 30    | 50    | 8     | -       |-    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
chovné kachny        | 30    | 50    | 6     | -       |-    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
výkrm hus          |100    | 40    | -     | -       |-    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
chovné husy         |120    | 40    | -     | -       |-    | 
----------------------------+-----------+-----------+-----------+----------------+---------+ 
Poznámka k tabulce: 
U klecových baterií se krmení a napájení řídí typem klece. 
Požadavky na napájecí prostor v užitkových chovech nosnic pro 
produkci konzumních vajec v neobohacených a obohacených klecových 
systémech a v alternativních systémech ustájení jsou uvedeny 
v části o těchto systémech. 
 
9. Velikost ok roštových a klecových podlah pro drůbež 
----------------------------------------+--------------+ 
Druh a věková kategorie         |Velikost ok  | 
                    |maximálně (mm)| 
----------------+-----------------------+--------------+ 
hrabavá drůbež |odchov         |20 x 20    | 
        +-----------------------+--------------+ 
        |chov          |25 x 50    | 
----------------+-----------------------+--------------+ 
vodní drůbež  |kachňata do 30 dnů   |20 x 20    | 
        +-----------------------+--------------+ 
        |housata do 30 dnů   |15 x 45    | 
        +-----------------------+--------------+ 
        |starší vodní drůbež  |25 x 25    | 
----------------+-----------------------+--------------+ 
 
10. Rozměry snáškových hnízd 
----------------------------------------+-------------------------+---------------+ 
                    |Snášková hnízda     |Na jedno hnízdo| 
                    |minimálně        |maximálně   | 
Druh drůbeže              +-------+-------+---------+(ks)      | 
                    |hloubka| šířka | výška |        | 
                    |(mm)  | (mm) | (mm)  |        | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
chovné slepice - nosný typ       |    |    |     |  7     | 
----------------------------------------+    |    |     +---------------+ 
chovné slepice - masný typ       |350  | 350  | 350  |  5     | 
----------------------------------------+    |    |     +---------------+ 
nosnice - produkce konzumních vajec   |    |    |     |  7     | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
krůty                  |600  | 450  | 600  |  4     | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
kachny pižmové             |450  | 300  | 350  |  7     | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
kachny pekingské            |450  | 400  | 400  |  4     | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
husy                  |500  | 450  | 500  |  6     | 
----------------------------------------+-------+-------+---------+---------------+ 
Poznámka k tabulce: 
U alternativních systémů ustájení  v užitkových chovech pro 
produkci konzumních vajec připadá maximálně 120 nosnic na 1 m2 
skupinového hnízda. 
 
11. Rozměry průlezů pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže 
----------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+ 
              |Minimální rozměry průlezů  |Výška prahu od     |Počet zvířat | 
Druh a věkové kategorie   +-----------------+-----------+podlahy (podestýlky)  |pro 1 průlez | 
              |šířka      |výška   |maximálně       |maximálně  | 
              |(mm)       |(mm)    |(mm)          |(ks)     | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
slepice           |400       |350    |   50        |   100  | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
housata           |400       |400    |   50        |   100  | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
husy            |400       |500    |   50        |    60  | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
kachňata          |300       |300    |   50        |   150  | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
kachny           |300       |400    |   50        |   100  | 
----------------------------+-----------------+-----------+-----------------------+-------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Pro spojení ustájovacích prostorů a výběhy se zřizují průlezy. 
Každé oddělení musí být spojeno s příslušnou sekcí výběhů nejméně 
dvěma průlezy. 
 
12. Výšky přepážek pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže 
----------------------------------------+------------------------------+ 
Druh drůbeže a věková kategorie     |Výška přepážky        | 
                    |minimálně (mm)        | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
kuřata - brojleři            |    600          | 
----------------------+-----------------+------------------------------+ 
kuřata lehký typ   |do 30 dnů    |   1000          | 
           +-----------------+------------------------------+ 
           |nad 30 dnů    |   1500          | 
----------------------+-----------------+------------------------------+ 
nosnice        |nosný typ    |v celé výšce chovného prostoru| 
           +-----------------+------------------------------+ 
           |masný typ    |   2000          | 
----------------------+-----------------+------------------------------+ 
krůťata do 30 dnů            |   1500          | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
krůty a starší krůťata         |v celé výšce chovného prostoru| 
----------------------------------------+------------------------------+ 
kachňata                |    300          | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
kachny                 |    600          | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
housata                 |    500          | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
husy                  |   1000          | 
----------------------------------------+------------------------------+ 
 
13. Výšky přepážek ve výbězích 
----------------------------------------+---------------+ 
Druh drůbeže a věková kategorie     |Výška přepážky | 
                    |minimálně (mm) | 
----------------------+-----------------+---------------+ 
kachňata,       |vodní výběh   |  500    | 
housata        +-----------------+---------------+ 
           |pastevní výběh  |  800    | 
----------------------+-----------------+---------------+ 
kachny, husy     |vodní výběh   |  600    | 
----------------------+-----------------+---------------+ 
husy         |pastevní výběh  |  1500    | 
----------------------+-----------------+---------------+ 
Poznámka k tabulce: 
Výšky přepážek a hrazení vodních výběhů se počítají od hladiny 
vodní nádrže nebo vodního toku. Přepážka musí sahat nejméně 800 mm 
pod nejnižší hladinu. 
 
14. Plynulost dodávky elektrické  energie musí být zajištěna 
  náhradním zdrojem. Výkon náhradního zdroje elektrické energie 
  se stanoví na nouzový provoz individuálně, se zřetelem na 
  navržený technologický systém a technické vybavení, na větrání 
  a osvětlení hal a líhní. 
 
               Příl.5 
 
         Požadavky na stavby pro koně 
 
1. Rozměry při vazném ustájení 
----------------------+-----------+---------------------------------------------------------+ 
Kůň          |Minimální |Minimální rozměry stání1)      Krmný žlab      | 
nad 400 kg.ž.hm.   |plocha   +----------------+-----------+-----------+----------------+ 
           |(m2.ksE-1) | šířka     |délka   |výška   |minimální šířka | 
           |      |  (mm)     | (mm)   | (mm)   | (mm)      | 
----------------------+-----------+----------------+-----------+-----------+----------------+ 
řadová stání     |4,5    |  1500     | 2750   |      |        | 
----------------------+-----------+----------------+-----------+650-1000 2)|   650    | 
individuální stání  |4,5    |  1800     | 2750   |      |        | 
----------------------+-----------+----------------+-----------+-----------+----------------+ 
Vysvětlivky k tabulce: 
1) Součin šířky a délky stání musí splňovat požadavek na jeho 
  minimální plochu. 
2) Podle výšky loketního kloubu, podle růstu a věku. 
 
2. Rozměry při volném ustájení 
----------------------+----------------+---------------------------------+ 
Kategorie koní    |Minimální plocha| Minimální rozměry kotce (boxu)1)| 
           |(m2.ksE-1)   +-----------------+---------------+ 
           |        |šířka (mm)    |délka (mm)   | 
----------------------+----------------+-----------------+---------------+ 
kůň do 200 kg.ž.hm.  |   6     | 2000      | 2000     | 
----------------------+----------------+-----------------+---------------+ 
 200 - 400 kg.ž.hm.  |   7     | 2500      | 2500     | 
----------------------+----------------+-----------------+---------------+ 
 400 - 500 kg.ž.hm.  |   8     | 2500      | 2500     | 
----------------------+----------------+-----------------+---------------+ 
  nad 500 kg.ž.hm.  |   9     | 2500      | 2500     | 
----------------------+----------------+-----------------+---------------+ 
Vysvětlivka k tabulce: 
1) Součin šířky a délky kotce (boxu) musí splňovat požadavek na 
  jeho minimální plochu. 
 
3. Rozměry krmného místa u žlabu koně při volném ustájení 
------------------------------------------------------------------ 
Kategorie koní     Minimální šířka (mm.kusE-1)  Výška (mm) 
------------------------------------------------------------------ 
hříbě odstavené       600 
---------------------------------------------------- 650 - 900 1) 
hříbě do 1 roku       700 
------------------------------------------------------------------ 
kůň dospělý         800           1000 
------------------------------------------------------------------ 
Vysvětlivka k tabulce: 
1) Podle výšky loketního kloubu, podle růstu a věku. 
 
4. Podlahové konstrukce: 
- podlaha stání musí být v přední třetině vodorovná, v zadní části 
 se sklonem min. 1,5 %, 
- podlahy loží k volnému ustájení a podlaha boxu musí mít 
 minimální sklon 1,5 %. 
 
5. Stájové chodby: 
   šířka chodby ve dvouřadých stájích musí být minimálně 3000 
mm, při zasouvacích dveřích boxů u jednořadých a dvouřadých 
stájích min. 2500 mm. 
 
               Příl.6 
 
       Přepočet hmotnosti hospodářských zvířat 
            na dobytčí jednotky 
 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Druh   |Kategorie, skupina zvířat                 |Průměrná  |Koeficient| 
     |                              |hmotnost  |přepočtu | 
     |                              |(kg)    |(DJ.ksE-1)| 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Skot   |krávy v I. laktaci                     |  500  |  1,00  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |krávy ve II. a další laktaci                |  600  |  1,20  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |krávy s velkým tělesným rámcem               |  700  |  1,40  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |telata v mléčné výživě do konce 3. měsíce věku       |   75  |  0,15  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |telata v rostlinné výživě od 4. do konce 8. měsíce věku  |  140  |  0,28  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |telata celkem od narození do konce 6. měsíce - průměr   |  110  |  0,22  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |jalovice 7 - 18 měsíců věku                |  280  |  0,56  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |jalovice 19 - 24 měsíců věku                |  425  |  0,85  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |jalovice celkem 7 - 24 měsíců věku (průměr)        |  310  |  0,62  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |býci ve výkrmu                       |  365  |  0,73  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |býci chovní a voli                     |  800  |  1,60  | 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Prasata  |prasnice a kanci                      |  150  |  0,30  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |selata                           |   10  |  0,02  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |mladá chovná prasata a prasata ve výkrmu          |   60  |  0,12  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |prasnice s dochovem selat                 |  225  |  0,45  | 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Koně   |koně do 3 roků věku                    |  375  |  0,75  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |koně nad 3 roky věku                    |  650  |  1,30  | 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Ovce   |ovce celkem                        |   50  |  0,10  | 
a kozy  +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |kozy celkem                        |   50  |  0,10  | 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Drůbež  |nosnice                          |  1,50  | 0,0030 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |kuřice                           |  0,70  | 0,0014 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |brojleři                          |  0,80  | 0,0016 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |kachny chov                        |  3,50  | 0,0070 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |kachny výkrm                        |  2,00  | 0,0040 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |husy chov                         |  4,80  | 0,0096 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |husy výkrm                         |  2,50  | 0,0050 | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |krůty chov                         | 15,00  | 0,030  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |krůty výkrm                        |  8,00  | 0,016  | 
     +-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
     |drůbež celkem (průměr)                   |  1,30  | 0,0026 | 
----------+-----------------------------------------------------------+-----------+----------+ 
Poznámka k tabulce: 
přepočet je určen pro vymezení pojmu "stavba pro chov většího 
počtu hlavních druhů hospodářských zvířat" podle § 2 odst. 1 písm. 
c) této vyhlášky. 
Údaje o hmotnosti zvířat pro přepočet na dobytčí jednotky (1 DJ 
= 500 kg živé hmotnosti) jsou uvedeny střední hodnotou hmotnosti 
vztaženou k druhu, kategorii a věkové skupině zvířat. 
 

Datum uveřejnění: 1. června 2002 Poslední změna: 14. září 2005 Počet shlédnutí: 11540